Meteo Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

17-7-2019 09:32

In 2020 viert heel Nederland 75 jaar vrijheid. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de provincie Overijssel organiseren tijdens het lustrumjaar naast 4 en 5 mei diverse extra projecten. Ook in de gemeente Hardenberg wordt er toegewerkt naar ’75 jaar vrijheid’. In 2020 streeft de gemeente ernaar dat er gedurende het gehele jaar activiteiten plaatsvinden die in het teken staan van bevrijding en...

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Vanwege dit lustrumjaar wil de gemeente Hardenberg extra aandacht schenken aan het herdenken van onder andere de Tweede Wereldoorlog en het vieren van onze vrijheid. Dit wil de gemeente samen met de Hardenbergse samenleving doen in de vorm van activiteiten en publiciteit op meerdere momenten in 2020. “Samen willen we een mooi en gevarieerd programma ontwikkelen voor 75 jaar bevrijding. We hopen dat er veel initiatieven ontstaan vanuit de samenleving”, licht burgemeester Peter Snijders toe.

Verzamelpunt
Om extra aandacht te vragen voor 75 jaar bevrijding worden er meerdere bijeenkomsten gehouden met diverse partijen die voornemens zijn iets te organiseren. Als er plannen zijn, dan hoort de gemeente dit graag. Neem dan contact op met de mensen die achter de schermen al druk bezig zijn met de voorbereidingen via 75jaarvrijheid@hardenberg.nl. Op
www.hardenberg.nl/75jaarvrijheid komt alle informatie te staan.Dit wordt gedurende de komende periode het verzamelpunt voor alle ideeën, suggesties en contactinformatie.

Financiële bijdrage aanvragen voor 1 september 2019
De gemeente Hardenberg biedt de mogelijkheid aan verenigingen en organisaties om voor projecten of initiatieven in het kader van 75 jaar bevrijding een aanvraag te doen. In totaal stelt de gemeente € 20.000 beschikbaar, ook vanuit de provincie wordt nog een bijdrage verwacht. ”Door het aanbieden van een financiële bijdrage willen we als gemeente initiatieven en projecten die de betekenis van de Tweede Wereldoorlog verbeelden of vertellen ondersteunen en stimuleren”, aldus burgemeester Peter Snijders. “We proberen daarbij ook aan te sluiten op initiatieven in Nederland en Overijssel in het bijzonder.” Aanmelden kan tot 1 september 2019, zodra alle aanvragen binnen zijn zullen deze door de gemeente worden beoordeeld. Meer informatie is te vinden op www.hardenberg.nl/75jaarvrijheid.nl


17-7-2019 09:23

Donderdag 11 juli werden de nieuwe sluizen in de Vecht, bij Mariënberg en Junne, geopend. Hiermee is de Vecht na ruim 100 jaar weer te bevaren vanaf de Duitse grens tot het Zwarte Water bij Zwolle.

Het geluid van de scheepshoorn van de ‘Vidrus’ (de oude naam van de Vecht) markeert het moment waarop de sluisklep van sluis Mariënberg zich opent voor de boot, met daarin de bestuurders van provincie, gemeenten en waterschap. Watergraaf Stefan Kuks van waterschap Vechtstromen staat samen met gedeputeerde Bert Boerman van Provincie Overijssel, wethouders Alwin te Rietstap (Hardenberg) en Bart Jaspers Faijer (Ommen) en Wim Stegeman (heemraad waterschap Vechtstromen, stil bij de samenwerking rondom de bouw van de sluizen en het belang van deze sluizen. Het kunstwerk Zieleschepen van kunstenaar Cornelius Rogge wordt meteen nadat de Vidrius de sluis is gepasseerd, onthuld. Het kunstwerk bij de sluis van Mariënberg maakt deel uit van het project Kunstwegen, een lint van kunstwerken langs de Vecht, van Nordhorn tot Zwolle.

De realisatie van de sluizen is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel via het programma Ruimte voor de Vecht. Hierin werken dertien partners samen om de Vecht en het Vechtdal te ontwikkelen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier. Meer ruimte voor het water wordt hierin gecombineerd met een veilige afvoer van hoog water, ontwikkeling en ontsluiting van de natuur in het Vechtdal. Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor de economie en voor de sociale structuur in het Vechtdal.

De sluizen zijn in het vaarseizoen 7 dagen per week te gebruiken tussen 9.00 en 17.00 uur. Alle informatie over varen op de Vecht is te vinden op www.vechtstromen.nl/varenopdevecht.


12-7-2019 15:23

In de zomervakantie zijn de tijden van een aantal inloopuren van Samen Doen West en Samen Doen Noord gewijzigd.

 • Samen Doen West houdt van dinsdag 16 juli tot en met dinsdag 20 augustus 2019 geen inloopuur in 't Trefpunt in Balkbrug.
 • Samen Doen Noord houdt van maandag 15 juli tot en met vrijdag 1 september geen inloopuur in CBS De Fontein in Lutten.

Bekijk alle inloopuren


Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg is Samen Doen bereikbaar op het e-mailadres samendoen@hardenberg.nl, of telefonisch op 14 0523.


11-7-2019 11:11

Welke bijzondere gebouwen of plekken in de gemeente Hardenberg verdienen extra bescherming? Die vraag wordt deze zomer beantwoord in een inventarisatie van karakteristieke gebouwen en plekken. Medewerkers van Het Oversticht gaan hiervoor in alle kernen de straat op. Inwoners kunnen ook zelf gebouwen of plekken aandragen.

In de gemeente Hardenberg zijn veel gebouwen en plekken die niet weg te denken zijn uit het straatbeeld of belangrijk zijn voor de geschiedenis. Het kan gaan om een karakteristiek gebouw op een prominente plek, een park met een bijzondere vijver of een kanaal dat bepalend is voor een dorp. Dergelijke gebouwen en plekken zijn beeldbepalend voor een buurt of dorp. Toch staan ze vaak niet op de gemeentelijke of Rijksmonumentenlijst. Daardoor genieten ze geen bijzondere bescherming tegen aanpassing of zelfs sloop.

Inventarisatie
De gemeente Hardenberg wil karakteristieke gebouwen en plekken beter beschermen. Daarom heeft de gemeente stichting Het Oversticht gevraagd in beeld te brengen welke beeldbepalende panden of plekken er zijn in de gemeente. Hiervoor vindt allereerst een inventarisatie plaats. Medewerkers van Het Oversticht bezoeken in juli en augustus alle kernen in de gemeente Hardenberg om te kijken wat mogelijk beeldbepalende panden of plekken zijn. Daarbij maken ze ook foto’s.

Gebouwen of panden aandragen

Inwoners kunnen ook zelf een karakteristiek gebouw of plek aandragen. Welke plek of welk gebouw is bijzonder en waarom? Het mag van alles zijn: een schoolgebouw, een park of een mooie laan met bomen. Een gebouw of plek kan aangedragen worden via het formulier op www.hardenberg.nl/karakteristiek.

Lijst met karakteristieke gebouwen en plekken
De inventarisatie in de kernen en de suggesties van inwoners leiden tot een groslijst met gebouwen en panden. De gebouwen en panden worden vervolgens nader bekeken. Dit gebeurt aan de hand van criteria die samen met lokale historische verenigingen en plaatselijk belangen worden opgesteld.

Bescherming
De uiteindelijke lijst met karakteristieke gebouwen en plekken die overblijft, wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Dan wordt ook duidelijk op welke manier de gemeente deze gebouwen en plekken wil beschermen bij ontwikkelingen. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat de gemeente bij het beoordelen van plannen voor gebouwen of plekken op de lijst nadere voorwaarden stelt.


10-7-2019 15:50

In de zomermaanden en in het najaar vinden in het centrum van Hardenberg tellingen plaats van het aantal bezette en beschikbare parkeerplekken. Daarnaast vinden enquêtes plaats onder bezoekers van het centrum, vakantiegangers en inwoners van de gemeente. De tellingen en de enquêtes zijn onderdeel van de evaluatie en actualisatie van het parkeren in het centrum van Hardenberg.

De evaluatie richt zich op betaald parkeren, parkeren binnen het vergunningengebied en de routes richting de parkeervoorzieningen. Als aftrap werden belangstellenden tijdens een drukbezocht Stadscafé bijgepraat over de aanpak en konden ze aangeven wat ze van het parkeren in het centrum vinden. Een groep inwoners, vertegenwoordigers van ondernemers en betrokken partijen hebben tijdens een eerste werksessie meegedacht over het proces dat volgt. Ook is een eerste inventarisatie gemaakt van goede en zwakke punten en van kansen en oplossingen. De volgende stap is de uitvoering van het parkeeronderzoek.

Tellingen
Deze zomer gaan onderzoekers in het centrum van Hardenberg de straat op om te tellen hoeveel parkeerplaatsen bezet zijn en hoeveel er nog beschikbaar zijn. Het tellen gebeurt op verschillende tijdstippen: doordeweeks, in de avonduren en in het weekend. De tellingen worden zowel in de zomermaanden (hoogseizoen) als in het najaar (laagseizoen) uitgevoerd.

Enquête
Voor een goed beeld van het functioneren van het parkeerbeleid in de praktijk, peilt de gemeente de mening van inwoners en consumenten. Hiervoor kunnen bezoekers van het centrum in de zomermaanden meedoen aan een enquête. Zij worden op straat benaderd door de onderzoekers. Ook worden in de zomerperiode enquêtes afgenomen onder vakantiegangers op campings in Hardenberg.
Na de zomervakantie vindt een enquête plaats waar alle inwoners van de gemeente Hardenberg aan mee kunnen doen.

Meedenken over de koers
Op basis van de uitkomsten van de op dat moment uitgevoerde tellingen en enquêtes wordt samen met betrokken inwoners, vertegenwoordigers van ondernemers en betrokken partijen een eerste koers voor het toekomstige parkeerbeleid bepaald. Hiervoor vindt op woensdagavond 11 september 2019 in theater de Voorveghter een tweede werksessie plaats. Inwoners en partijen die al hebben aangegeven mee te willen denken, ontvangen hiervoor een uitnodiging. Belangstellenden die alsnog mee willen denken, kunnen zich melden door een mail te sturen naar parkeren@hardenberg.nl of door te bellen naar 14 0523.

Scenario’s
Als alle resultaten van het parkeeronderzoek in het najaar bekend zijn, werken de betrokkenen samen met de gemeente tijdens een derde werksessie maximaal drie scenario’s uit voor parkeren in het centrum van Hardenberg. Deze scenario’s worden aan het gemeentebestuur voorgelegd die een keuze maken.
De evaluatie wordt nog dit jaar afgerond. Dit leidt tot een nieuw en geactualiseerd parkeersysteem dat klaar is voor de toekomst. Naar verwachting is het nieuwe parkeersysteem in 2021 in werking.

Meer informatie vindt u op www.hardenberg.nl/evaluatieparkeerbeleid.


10-7-2019 15:48

Het college neemt een concept-besluit over de afsluiting van de Hessenweg ter hoogte van nummer 72 richting Boshoektunnel in Hardenberg. Het concept-verkeersbesluit ligt 8 weken ter inzage. De gemeenteraad heeft het college gevraagd een concept-besluit te nemen, zodat alle reacties nog één keer gewogen kunnen worden.

De afsluiting van de Hessenweg heeft veel discussie veroorzaakt. Daarom is opdracht gegeven om de voor- en nadelen van de afsluiting van de Hessenweg te onderzoeken. Bij dit onderzoek zijn de effecten op de bereikbaarheid sportpark Boshoek, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de wijk Heemse onderzocht. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met onder andere plaatselijk belangen, inwoners en gebruikers van sportpark Boshoek. De uitkomsten van deze gesprekken zijn meegenomen in de afweging.

Varianten
Een verkeerskundig bureau heeft een vijftal varianten onderzocht. De gevolgen van het handhaven van de afsluiting en het aansluiten op de Boshoektunnel of openstellen voor al het verkeer zijn in kaart gebracht. Ook is daarbij de inrichting van de Hessenweg als volledige of gedeeltelijke fietsstraat meegenomen. Samenvattend blijkt dat het wel, niet of gedeeltelijk openstellen zowel positieve als negatieve verkeerseffecten heeft. Een goede afweging tussen leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid, is de aanleiding van het concept-besluit om de huidige situatie in stand te houden.

Concept-verkeersbesluit
Om de Hessenweg definitief af te sluiten en het deels inrichten als fietsstraat is een verkeersbesluit nodig. Hiervoor is een concept verkeersbesluit gemaakt. Het is mogelijk om te reageren op dit concept-verkeersbesluit door een zienswijze in te dienen. De reacties die al zijn ontvangen door de gemeente worden meegenomen. De periode dat het concept-besluit ter inzage ligt is door de vakantie verlengt van 6 naar 8 weken. Na de termijn van 8 weken wordt een inspraakverslag gemaakt dat samen met het voorlopige verkeersbesluit ter kennisname naar de gemeenteraad wordt gestuurd en waarover het college van B&W een definitief besluit neemt.


5-7-2019 09:42

Door de aanhoudende droogte en warmte, kan de kwaliteit van het water in vijvers verminderen. Omdat het belangrijk is om het waterniveau in die vijvers zoveel mogelijk op peil te houden, heeft waterschap Vechtstromen per direct een verbod ingesteld om water te halen uit vijvers in de bebouwde kom.

In het beheergebied van waterschap Vechtstromen is het al op diverse plekken niet toegestaan water uit sloten of grondwater te gebruiken om te sproeien. Vooral in het zuiden van het gebied speelt dit.

Onttrekkingsverbod vijvers bebouwde kom
Water wordt soms gehaald uit vijvers binnen stedelijk gebied. Dit gebeurt meestal met grote tankauto’s. Hierdoor daalt het waterpeil in die vijver, neemt de waterkwaliteit af en stijgt het risico op massale vissterfte. Vandaar dat het vanaf 3 juli 2019 voor de vijvers in stedelijk gebied een zogenoemd onttrekkingsverbod is ingesteld.

Toezicht
De medewerkers van het waterschap controleren het naleven van het onttrekkingsverbod. Ziet u toch dode vogels of vissen in een vijver? Dan kunt u dit melden bij het waterschap. Het telefoonnummer is 088 220 33 33. De dode dieren worden dan zo snel mogelijk opgeruimd.

Meer informatie over de droogte is te vinden op www.vechtstromen.nl/droogte


3-7-2019 11:17

Heeft u een kale, versteende voortuin en komt er geen vlinder of bij meer op bezoek? Ziet u dit graag anders en heeft u liever een groene voortuin? Dan kunt u meedoen aan de actie ‘Help mijn tuin heeft tegels!’ van de provincie Overijssel.

In het kader van deze actie geeft de provincie tien make-overs weg, om versteende voortuinen om te toveren tot groene voortuinen. Met deze actie wil de provincie tuineigenaren stimuleren om tegels en stenen te vervangen door groen. Tuinen met bloemen en planten trekken namelijk vlinders, vogels en insecten aan. Bovendien kan een groene tuin ook van pas komen op warme dagen. Een versteende voortuin kan in de zomer ontzettend warm worden, dit merkt u ook in huis. En als het hard regent kan het water de grond niet in, waardoor er sneller sprake is van wateroverlast rondom uw huis.

Aanmelden
De provincie Overijssel geeft gratis tien groene voortuinen weg. Aanmelden voor een groene voortuin kan tot 1 september via www.helpmijntuinheefttegels.nl. Van alle aanmeldingen maken 10 tuineigenaren door loting kans op een ‘make-over’ van hun voortuin. De loting van de tien winnaars is begin september. De tuinen worden in het najaar door professionele hoveniers groen gemaakt.


2-7-2019 11:59

Nederland zucht onder de overlast van de eikenprocessierups. In de gemeente Hardenberg is dat helaas niet anders. Het aantal meldingen is dit jaar verdrievoudigd. We vinden het vervelend dat inwoners hier overlast van hebben. We werken er hard aan om de overlast te verminderen.

We doen ons uiterste best om nesten op plekken met een hoog risico zo snel mogelijk te verwijderen. Als de nesten met een hoog risico verwijderd zijn, gaan we ook nesten opruimen op locaties die we tot nu toe alleen van waarschuwingslinten hebben voorzien.

Hoog risico
Nesten met een hoog risico zijn locaties bij bijvoorbeeld scholen, speelplaatsen of belangrijke wandel- en fietspaden. Het bestrijden van de nesten is gespecialiseerd werk. Hiervoor zijn we aangewezen op de inzet van externe bedrijven. Op dit moment zijn er in de gemeente Hardenberg drie bedrijven fulltime bezig met het verwijderen van de nesten. Elk bedrijf kan maximaal 35 nesten per dag verwijderen. Bij het verwijderen van de nesten zijn we dus afhankelijk van de beschikbaarheid van dit soort bedrijven. Dit betekent dat we keuzes moeten maken. Het kan zijn dat we uw melding dus pas later behandelen. Dit vinden we heel vervelend. Vooral omdat we weten hoeveel overlast u ervan kunt hebben.

Laag risico
De nesten op plekken die een lager risico hebben, worden later verwijderd of niet verwijderd. Dit is mede afhankelijk van de plek van het nest en wat de kans is om in aanraking met de brandharen te komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om nesten in bermen of bomen, nesten op minder drukbezochte plekken of nesten langs een weg met auto’s.

Het nemen van maatregelen
Vanwege de grote overlast denken we nu al na over de extra maatregelen die we volgend jaar kunnen nemen. We hebben gezien dat er geen overlast was in bomen die we eerder dit jaar preventief hebben behandeld. Deze methode gaan we volgend jaar op grote schaal toepassen. Ook moeten de uitgedeelde nestkastjes en het aangepaste maaibeleid op langere termijn voor minder overlast van de eikenprocessierups zorgen.

Behandeling
De brandharen van de eikenprocessierups kunnen binnen een paar uur klachten veroorzaken, zoals jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontsteking. Bent u in contact geweest met de rups of met de brandharen? Was of spoel de huid dan goed met water. Probeer de overgebleven brandharen te verwijderen met bijvoorbeeld plakband of tape. Was zo nodig ook uw kleren (als het kan op 60 graden). Een zachte crème met bijvoorbeeld menthol of een gel van Aloë Vera kan verlichting geven voor de jeuk.


2-7-2019 08:39

De gemeenteraad van Hardenberg gaat met terugwerkende kracht vanaf 15 mei 2019 alle raadsvergaderingen en oriënterende rondes ondertitelen door middel van ondertiteling On Demand. Dat betekent dat de ondertiteling kort na de live uitzending van deze vergaderingen beschikbaar is voor inwoners. Samen met de audiovisuele verslaglegging, wordt met de ondertiteling de toegankelijkheid van...

Het besluit van de Hardenbergse raad volgt op het in werking treden van het vorig jaar vastgestelde Besluit Toegankelijkheid Digitale Overheid. Dat heeft als uitgangspunt dat mensen met en zonder beperking op gelijke basis moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat verplicht gemeenten onder meer de audio- en videowebcasts van raadsvergaderingen te ondertitelen, zodat iedere inwoner de mogelijkheid heeft om deze te volgen.


On Demand
Bij ondertiteling On Demand wordt er voor het digitaal verslag van een politieke vergadering achteraf ondertiteling gegenereerd op basis van automatische spraakherkenning. De ondertiteling kan ingeschakeld worden door in de player naast het volumeknopje op 'CC' te klikken en vervolgens op “On”.


Het is een 'lerende techniek'. Dat betekent dat het systeem nog niet geheel waterdicht is, maar zich steeds meer verbetert. Het kan daarom voorkomen dat enkele woorden of zinnen soms een beetje vreemd worden weergegeven. In de loop van de tijd zal de ondertiteling steeds beter worden.


2-7-2019 08:29

Met de vakantie in aantocht is het bij de balies van de Publieksdienst druk met bestellingen van rijbewijzen, paspoorten en identiteitsbewijzen. Heeft u vakantieplannen en is uw reisdocument bijna verstreken? Vraag dan op tijd een nieuw reisdocument aan!

Om een reisdocument aan te vragen, maakt u eerst een afspraak via www.hardenberg.nl of via 14 0523. Naar uw afspraak neemt u uw (verlopen) reisdocumenten mee, een geldig identiteitsbewijs, een pasfoto en uw pinpas.

Publieksdienst Dedemsvaart gesloten in bouwvak

Van maandag 29 juli t/m 16 augustus is de Publieksdienst in De Baron in Dedemsvaart gesloten. Dit betekent dat u hier in deze weken geen reisdocument kunt aanvragen of ophalen. De Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg blijft wel geopend in de bouwvakperiode.

Maak op tijd een afspraak als u uw reisdocument nog vóór de bouwvak wilt aanvragen en ophalen in Dedemsvaart. In verband met informatieveiligheid en privacy is het niet mogelijk om uw document aan te vragen bij de Publieksdienst in Dedemsvaart en op te halen bij de Publieksdienst in Hardenberg.

Afhalen of thuisbezorgen

Het duurt gemiddeld vijf werkdagen voordat uw reisdocument klaar is. U heeft daarna twee opties: het reisdocument ophalen bij de Publieksdienst waar u het heeft aangevraagd of het reisdocument (thuis) laten bezorgen. Als u kiest voor (thuis)bezorging, kunt u dit tijdens de aanvraag doorgeven. Zodra uw reisdocument klaar is, krijgt u een e-mail van het bedrijf Dynasure met daarin een link om online uw bezorgafspraak in te plannen. De levering kan in heel Nederland plaatsvinden op een door u gekozen locatie, bijvoorbeeld  op uw woon- of werkadres.


1-7-2019 20:31

Peter Snijders verruilt Hardenberg voor Zwolle. Vanavond werd tijdens een openbare raadsvergadering de voordracht van Snijders bekendgemaakt. In Zwolle wordt hij de opvolger van burgemeester Henk Jan Meijer. Locoburgemeester Martijn Breukelman: "Dit is een geweldige kans voor Peter Snijders, die hiermee zijn ambitie werkelijkheid ziet worden."

Burgemeester Peter Snijders is vanavond door de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Zwolle voorgedragen als burgemeester van Zwolle. Snijders was sinds 3 oktober 2011 burgemeester van Hardenberg en werd op 12 september 2017 voor een tweede termijn herbenoemd. 


"Wij zijn dankbaar voor wat hij voor de gemeente Hardenberg heeft betekend", laat locoburgemeester Martijn Breukelman in een eerste reactie weten. "Zowel als verbinder in de samenleving en als ambassadeur in de regio. Peter speelt als burgemeester van Hardenberg een belangrijke rol in de regio Zwolle. Dat regiobelang zal hij ongetwijfeld ook dienen als burgemeester van Zwolle."
Benoeming
In Zwolle wordt Snijders de opvolger van burgemeester Henk Jan Meijer, die na negentien jaar op 30 augustus 2019 afscheid neemt en recent werd geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer. De aanbeveling van de Zwolse gemeenteraad gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister legt de benoeming voor aan de koning.

Voordat Snijders burgemeester werd in Hardenberg was hij onder meer wethouder van de gemeente Coevorden en burgemeester van De Wolden.


1-7-2019 09:56

Op vrijdag 28 juni bracht het college van burgemeester en wethouders een bezoek aan Baalder en Oud Baalder.

Om 9.00 uur werd het college ontvangen door het bestuur van wijkvereniging Baalder in de wijkboerderij. Voorzitter Bert Stoeten gaf een uiteenzetting van alle activiteiten die plaatsvinden in de wijkboerderij. Albert Nibourg gaf middels een presentatie aan wat de wensen voor de toekomst zijn. De grootste wens is een nieuw wijkgebouw met meer mogelijkheden voor diverse bewonersgroepen.

Vervolgens werd tijdens een rondrit op de fiets een aantal verkeerssituaties onder de aandacht gebracht die volgens de wijkvereniging de nodige aandacht verdienen. In het bedrijfsverzamelgebouw aan de Gramsbergerweg werd een korte stop ingelast waar de mogelijkheid was om met ondernemers in gesprek te gaan.

Daarna werd Oud Baalder bezocht. Voorzitter van Plaatselijk Belang Oud Baalder Vincent van Olst heette het college van harte welkom. Na een korte boottocht op de Vecht werd koers gezet naar de uiterwaarden waar het college met het Plaatselijk Belang in gesprek ging over de plannen voor natuur-inclusieve landbouw in de uiterwaarden. Dit is onderdeel van het plan Ruimte voor de Vecht.

Burgemeester Snijders bedankt de beide besturen voor hun hartelijke ontvangst en voor de gesprekken waarin duidelijk werd dat er in gebieden die zo dicht bij elkaar liggen hele verschillende vraagstukken spelen.

Het college van B&W bezoekt op 27 september een bedrijventerrein. Het eerstvolgende bezoek aan een kern vindt plaats op 18 oktober. Dan ontvangt Plaatselijk Belang Brucht het college van B&W.


29-6-2019

In verband met de droogte en een verhoogd risico op natuurbrand is met ingang van vandaag de fase 'extra alert' van kracht. Dit betekent dat het verboden is om gebruik te maken van een stookontheffing.

Voor de komende dagen worden droge wind en hoge temperaturen verwacht. Een (natuur)brand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen en uitbreiden. Daarom heeft Veiligheidsregio IJsselland fase vandaag 'extra alert' afgegeven.


In deze fase geldt een rookverbod in natuurgebieden. Wij vragen u extra alert te zijn op een natuurbrand. Bij verdachte zaken kunt u bellen met 112.
Stookontheffingen ingetrokken
Alle door de gemeente Hardenberg verleende stookontheffingen zijn ingetrokken. Als u een stookontheffing heeft, voor bijvoorbeeld het verbranden van snoeiafval, kunt u hier weer gebruik van maken als de fase 'regulier risico' van kracht is. Neem hiervoor contact op met de Publieksdienst via het telefoonnummer 14 0523.

Meer informatie over open vuur in de natuur kunt u lezen op brandweer.nl/IJsselland. Het actuele natuurbrandrisico per regio vindt u op www.natuurbrandrisico.nl.


28-6-2019 09:30

Woongebied Garstlanden in Gramsbergen wordt de komende jaren uitgebreid met circa 67 woningen.
Op woensdag 10 juli tussen 17.00 en 19.00 uur vindt in MFC De Binder in Gramsbergen een inloopbijeenkomst plaats over het woningbouwplan.

Woongebied Garstlanden ligt aan de zuidoostkant van Gramsbergen, tussen de spoorlijn en de bestaande bebouwing van het stadje. In de afgelopen jaren zijn in Garstlanden honderden woningen gebouwd. Nagenoeg alle kavels in de eerste delen van Garstlanden zijn bebouwd of verkocht.
Vanwege de grote vraag naar nieuwbouwwoningen in dit gebied, werkt de gemeente Hardenberg aan een plan voor woningbouw in het gebied ten zuiden van De Hoge Esch en de Oostermaatsteeg en ten noorden van de Garstlanden III en Het Spijk: Garstlanden IV. 

Verschillende typen woningen
Stadsbelang Gramsbergen heeft meegedacht over het woningbouwplan. Dat heeft geleid tot een plan met koop- en sociale huurwoningen voor zowel starters, kleine huishoudens, gezinnen als ouderen.

Garstlanden IV wordt in twee fases ontwikkeld. Als eerste wordt in de oostelijke helft van het gebied gebouwd. Volgens het concept van de stedenbouwkundige schets is hier ruimte voor circa 20 vrijstaande, 28 twee-onder-een-kapwoningen, 17 rijwoningen en appartementen voor starters.

Aan de noordkant van het gebied, in de hoek van De Hoge Esch en de Oostermaatsteeg, is ruimte voor een appartementencomplex met meerdere verdiepingen. In de volgende fase (de westelijke helft) is ruimte voor circa 70 woningen.  


Kavels en woningen
Een groot deel van de kavels wordt door de gemeente Hardenberg uitgegeven. Particulieren kunnen hier zelf een vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning bouwen. Daarnaast bouwen ontwikkelaars projectmatig woningen. Corporatie Vechtdal Woningen bouwt in Garstlanden rijwoningen voor sociale huur.


Verkeer, groen en water
Het nieuwe woongebied wordt ontsloten door de weg die loopt vanaf de kruising van Het Broekbos met Het Spijk richting de Oostermaatsteeg. Daarnaast wordt in oost-westelijke richting een weg aangelegd die aansluit op de kruising van de Hoge Esch met de Ooster Esch.

In het gebied is veel ruimte voor water, groen en spelen, zoals in de zone langs de Hoge Esch. 

Inloopbijeenkomst
Op woensdag 10 juli 2019 is in De Binder in Gramsbergen een inloopbijeenkomst over het plan. Belangstellenden kunnen tussen 17.00 en 19.00 uur vrij binnenlopen om het plan en het concept van de stedenbouwkundige schets te bekijken.

Vertegenwoordigers van de gemeente Hardenberg zijn aanwezig om vragen te beantwoorden of een toelichting te geven.

Start bouw in 2020
Om de bouw van woningen in dit gebied mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. De procedure hiervoor start naar verwachting na de zomer.

Volgens de huidige planning kan het bestemmingsplan voor de zomer van 2020 worden vastgesteld. Daarna wordt het gebied bouwrijp gemaakt. De bouw van woningen kan dan in het derde kwartaal van 2020 starten. 


27-6-2019 14:16

Op verzoek van omwonenden, watersporters en belangengroepen is in een havenreglement vastgelegd wat wel en niet mag in de haven Hardenberg. In het havenreglement is ook geregeld dat vaarrecreanten het ligplaatstarief eenvoudig kunnen betalen met een app.

Omdat de Vecht steeds beter bevaarbaar is voor de kleine recreatievaart, varen naar verwachting steeds meer bootjes op de Vecht bij Hardenberg. Om ervoor te zorgen dat de bootjes kunnen aanleggen en dat de vaarrecreanten Hardenberg kunnen bezoeken wordt de capaciteit van de haven in het centrum uitgebreid. Dat gebeurt dit jaar met tijdelijke drijvende steigers.

Een plan om de haven vanaf 2020 te optimaliseren en uit te breiden met extra ligplaatsen wordt verder uitgewerkt. Dat plan is samen met omwonenden en betrokkenen zoals natuurorganisaties, watersporters en ondernemers gemaakt. In de gesprekken met deze groepen kwam ook naar voren dat er op dit moment te weinig is geregeld rondom de haven. De omwonenden en betrokkenen zien hiervoor graag duidelijke regels.

Havenreglement
De gemeente is hiermee aan de slag gegaan en heeft een havenreglement opgesteld.
Hierin staat wat wel en niet mag in de haven. In de haven zijn plekken aangewezen voor passanten, voor verhuur van boten en/of kano’s en seizoenplaatsen. In het havenreglement staat hoe men een plek in kan nemen en hoe men in aanmerking kan komen voor een verhuur- of seizoenplaats.

Ligplaatsgeld
In het reglement is ook geregeld dat er ligplaatsgeld wordt geïnd. Dat is nodig om het wisselen van boten te stimuleren. Het tarief voor een nacht bedraagt € 1,25 per strekkende meter bootlengte. Vaarrecreanten kunnen voor betaling gebruik maken van de Blue Wate App. De gemeente gebruikt het geïnde ligplaatsgeld voor het beheer van de haven.

Het havenreglement treedt direct in werking. De gemeente neemt contact op met booteigenaren wiens boot in de haven ligt over het betalen van ligplaatsgeld.
Nadat de haven in Hardenberg geoptimaliseerd en uitgebreid is, wordt het havenreglement opnieuw tegen het licht gehouden.


27-6-2019 14:05

De gemeente werkt het plan voor optimalisatie van de bestaande haven in Hardenberg verder uit. Daarnaast gaat de gemeente de haalbaarheid van het in ere herstellen van de Gedempte Haven verkennen.

Bij optimalisatie van de bestaande haven is ruimte voor circa 20 ligplaatsen en 2 ligplaatsen voor grote boten. Daarnaast is langs de kade ruimte voor extra plaatsen. Wethouder Alwin te Rietstap: “De keuze voor dit scenario is voor dit moment een logische en kan dienen als opmaat richting een verdere uitbreiding van de haven op deze plek.”

Omdat de Vecht steeds beter bevaarbaar is voor de kleine recreatievaart, varen naar verwachting steeds meer bootjes op de Vecht bij Hardenberg. Met het maken van extra aanlegplaatsen in het Vechtpark Hardenberg, zorgt de gemeente ervoor dat de bootjes kunnen aanleggen en dat de vaarrecreanten Hardenberg kunnen bezoeken. Ook inwoners en ondernemers hebben bij de gemeente gevraagd om (vaste) ligplaatsen.

In de eerste helft van 2019 is tijdens werksessies samen met omwonenden en betrokkenen zoals natuurorganisaties, watersporters en ondernemers een drietal scenario’s gemaakt. De scenario’s richten zich op het realiseren van zowel aanlegplaatsen voor passerende vaarrecreanten als aanlegplaatsen voor inwoners met een boot (jachthaven).
Het eerste scenario is het in ere herstellen van de Gedempte Haven door de huidige parkeergarage gedeeltelijk om te vormen tot haven.
In het tweede scenario wordt een haven aangelegd tussen de Voorstraatbrug en Prins Bernardbrug.
Het derde scenario is het optimaliseren van de bestaande haven als tijdelijke oplossing en gebruik van de kade in de omgeving van de haven voor het aanleggen van boten.
De drie scenario’s zijn in mei gepresenteerd. De drie scenario’s inclusief alle reacties zijn verwerkt in een rapportage die is na te lezen op www.vechtparkhardenberg.nl.

Het college van B&W heeft besloten het derde scenario verder uit te werken: optimaliseren van de bestaande haven. Binnen dit scenario wordt de capaciteit van de haven vergroot tot circa 20 ligplaatsen en komen er 2 ligplaatsen voor grotere boten zoals de rondvaartboot of historische schepen. Daarnaast is er langs de kade ruimte voor extra ligplaatsen.

“Logische keuze”
Wethouder Alwin te Rietstap: “We zien dat de voorkeur van de deelnemers aan de sessies unaniem uit gaat naar het eerste scenario waarbij de Gedempte Haven in ere wordt hersteld. Het omvormen van de huidige parkeergarage is echter complex. Voor nu is optimalisatie van de bestaande haven een logische keuze. Door dit derde scenario nu eerst op te pakken, bieden we de mogelijkheid voor bootjes om aan te leggen. Daarbij kan optimalisatie van de bestaande haven dienen als opmaat richting mogelijke verdere uitbreiding van de haven en mogelijk zelfs het in ere herstellen van de Gedempte Haven. Daarom gaan we nu ook al een verkenning uitvoeren naar de technische en financiële haalbaarheid van het eerste scenario.”

Nadat het plan verder is uitgewerkt, wordt in 2020 een start gemaakt met de optimalisatie van de bestaande haven. Om te zorgen voor voldoende aanlegplaatsen in het huidige vaarseizoen, worden tijdelijke drijvende steigers aangelegd.


26-6-2019 12:59

Inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen de komende weken op verschillende manieren meedenken en meepraten over duurzaamheid. Bijvoorbeeld in een (online) peiling of tijdens gesprekken bij een praatpaal op straat.

De gemeente maakt werk van een duurzame toekomst voor de gemeente Hardenberg! Daarvoor zet de gemeente al de nodige stappen met verschillende projecten en plannen. De komende periode wordt gewerkt aan een nieuw plan rondom duurzaamheid.
Omdat duurzaamheid van ons allemaal is, kunnen inwoners op verschillende manieren meedenken en meepraten. Hoe kijken zij naar duurzaamheid in de gemeente Hardenberg en wat vinden ze daarbij belangrijk? Willen inwoners zelf ook een steentje bijdragen en zo ja, wat? In het najaar organiseert de gemeente Hardenberg hiervoor een aantal activiteiten. In de periode tot aan de zomervakantie zoekt de gemeente inwoners op, online en offline.

Peiling
Op de Facebookpagina van de gemeente Hardenberg staat de komende weken iedere dinsdag en donderdag een vraag of stelling over duurzaamheid in gemeente Hardenberg. De vragen/stellingen zijn bedoeld als een peiling.
De stellingen zijn binnenkort ook offline in te vullen. De locaties hiervoor worden bekend gemaakt op de gemeentelijke informatiepagina in weekblad De Toren en op www.hardenberg.nl/duurzametoekomst.

Praatpaal
De gemeente staat eind juni en begin juli met een originele ANWB-praatpaal op verschillende plekken in de gemeente. Hier kunnen inwoners in gesprek over wat zij belangrijk vinden als het gaat om duurzaamheid in de gemeente Hardenberg.

 • Op donderdag 27 juni staat de gemeente tussen 12.00 en 14.00 uur bij de voetbalvelden van Hardenberg ’85 bij de sportdag voor studenten van het Alfa-college.
 • Op donderdag 27 juni tussen 14.30 en 16.00 uur is de praatpaal te vinden op het Bastingplein in Bergentheim.
 • Donderdagavond 27 juni staat de praatpaal tussen 19.30 en 21.00 uur bij het Ballonfestival in Hardenberg.
 • Op vrijdag 5 juli tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen inwoners op de Markt in Dedemsvaart vertellen wat zij belangrijk vinden voor een duurzame toekomst.

Activiteiten na de zomer
In het najaar organiseert de gemeente nog een aantal verschillende activiteiten rondom duurzaamheid. In september zijn er een aantal avonden verspreid over de gemeente waar inwoners onder andere mee kunnen doen met een serious game.
De activiteiten worden afgesloten op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober 2019) met een Pub Quiz. De Pub Quiz staat volledig in het teken van een duurzame toekomst voor Hardenberg. Tijdens deze avond wordt ook verteld wat de gemeente tot dan toe van inwoners heeft gehoord en is er gelegenheid om ideeën te delen.

Meer informatie staat op www.hardenberg.nl/duurzametoekomst.

De gemeente gebruikt alle informatie bij het maken van het nieuwe meerjarenprogramma duurzaamheid voor de periode 2020-2024. Hierin staan de ambities en doelen op het gebied van duurzaamheid voor de komende vier jaar.


24-6-2019 16:33

Door een landelijke storing kan het zijn dat de gemeente Hardenberg telefonisch minder goed bereikbaar is op het telefoonnummer 14 0523.

Mocht het u niet lukken om de gemeente telefonisch te bereiken, dan willen wij u vragen dit op een later moment nog een keer te proberen.


U kunt ook uw vraag stellen via ons online contactformulier. Een afspraak maken met de gemeente kunt u ook online doen.


24-6-2019 15:30

De Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Hardenberg rijden vanaf nu rond in nieuwe voertuigen. De opvallende gele Volkswagen Caddy’s zijn vervangen door Citroën C3 Aircross auto’s. De nieuwe auto’s zijn herkenbaar aan de landelijke huisstijl voor BOA’s: wit met het woord ‘handhaving’ en een blauwe streep.

Burgemeester Peter Snijders van de gemeente Hardenberg overhandigde de sleutels van één van de nieuwe voertuigen aan BOA Glenda Schonewille.

De BOA’s leveren een belangrijke bijdrage aan een veilige en leefbare gemeente. Ze houden toezicht op straat en letten bijvoorbeeld op vandalisme, jeugdoverlast, verkeers- en parkeerovertredingen of milieuovertredingen. De BOA’s hebben de bevoegdheid om bekeuringen uit te delen voor overtredingen. Ze hebben het politiebureau als uitvalsbasis en werken nauw samen met de politie.


24-6-2019 14:49

De zon en het warme weer kunnen in uw gft-container zorgen voor stank of voor maden. Om deze overlast te beperken, zijn er een aantal handige tips.

Vooral in de zomer bestaat een flink deel van ons afval uit groente-, fruit- en tuinafval (gft). Het warme weer kan er voor zorgen dat het afval in de gft-container gaat stinken.
Daarnaast kan een volle gft-container in de zon vliegen aantrekken. De vliegen kunnen eitjes in de container leggen waardoor er uiteindelijk maden in de container kunnen komen.

Tips om nare geurtjes te voorkomen:
 • Leg een dunne krant op de bodem van uw gft-container, dit voorkomt dat gft-afval achterblijft na het legen en het absorbeert eventueel aanwezig vocht.
 • Plaats uw container indien mogelijk in de schaduw.
 • Laat het deksel iets openstaan door er bijvoorbeeld een blokje hout tussen te plaatsen.
 • Laat vochtig gft-afval, zoals etensresten, eerst uitlekken voor u het in de container gooit.
 • Wikkel voedselresten in een stukje krant.
 • Wissel (vochtig) keukenafval af met droog tuinafval.• Maak de container na het legen schoon met bijvoorbeeld groene zeep.

Tips om maden en ander ongedierte te voorkomen:
 • Vliegen komen op etensresten af en leggen daar eitjes. Verpak etensresten in een krant, zo wordt de container minder aantrekkelijk voor vliegen.
 • Klimop is giftig voor maden. Af en toe een paar verse takjes klimop in de container helpt om maden te voorkomen.

Gft-afval is grondstof
Goed gescheiden gft-afval zoals gemaaid gras, oud brood of snijresten van eten, zoals aardappelschillen en stronken van bijvoorbeeld bloemkool is weer grondstof voor nieuwe producten. Van uw gft-afval wordt groen gas en compost gemaakt.

Let op, alleen goed gescheiden gft-afval is grondstof voor nieuwe producten. Vervuild gft-afval kan niet worden gerecycled.


24-6-2019 14:46

Het gloednieuwe ‘Regio Hardenberg Vakantiemagazine’ is er. Het magazine staat opnieuw boordevol inspiratie om bezoekers en gasten een fijn verblijf te bieden. Het magazine is ook voor inwoners om hun eigen regio verder te ontdekken. Deze vijfde editie is het resultaat van een intensieve samenwerking van stichtingen op het gebied van promotie.

Woensdag 26 juni valt het vakantiemagazine bij een groot publiek door de bus. Afgelopen vrijdag trok een aantal vertegenwoordigers van de verschillende promotiestichtingen er op uit om een vaste gast in de regio te verrassen. Johan Ballast bezoekt al 34 jaar de regio en kreeg bij camping De Pallegarste persoonlijk het eerste exemplaar overhandigd uit handen van Cor van Dalen, stichting ProGram. “Zelfs na al die jaren ontdekken we elk jaar nog weer wat nieuws en daar gaat dit magazine ons ook vast weer bij helpen”, aldus Johan Ballast. Het verhaal van Johan is ook te lezen in het magazine. Bij de uitreiking was ook Pallie, de mascotte van camping De Pallegarste, aanwezig.

Boordevol inspiratie en tips
Hét vakantiemagazine is voor iedereen die de regio Hardenberg wil ontdekken tijdens een verblijf of daguitstap. Dus ook voor de inwoners! Met in totaal 36 inspirerende pagina’s vol foto’s, belevingen, (kindvriendelijke) activiteiten, streekproducten, smakelijke tips en routetips. Nieuw dit jaar is aankondiging van de bucketlist. De bucketlist is op te halen bij het Informatiepunt op de Gedempte Haven in Hardenberg en bevat 20 leuke dingen van de regio die je gedaan moet hebben. De lijst afvinken kan door het bezoeken of beleven van de activiteiten. Voor elke activiteit wordt er een sticker geplakt en met minimaal 15 stickers maakt men kans op een ballonvaart en ontvangt men een kleine attentie.

Stichtingen bundelen hun krachten
De stichtingen op het gebied van promotie bundelen in dit magazine hun krachten om de regio sterker op de toeristische kaart te zetten. Onder andere Dedemsvaria, Promotiestichting Dedemsvaart (PSD), Attractiepark Slagharen, Vechtezomp, Voorveghter, Stad Hardenberg Promotie (SHP), Winkelstad Hardenberg, stichting ProGram, Vechtdal Marketing, Weekblad De Toren en de gemeente Hardenberg maakten deze krant mogelijk. Met deze nieuwe editie willen de initiatiefnemers enerzijds weer heel wat bezoekers en gasten naar de regio trekken, om de vrijetijdseconomie verder te versterken. Anderzijds is het ook een middel om het ruime aanbod aan ontspanningsmogelijkheden vlakbij huis onder de aandacht te brengen.

Gratis magazine ook online te bekijken
Het gratis vakantiemagazine wordt vanaf woensdag op ruim 60.000 adressen verspreid in en rondom de regio Hardenberg. Vanaf maandag 1 juli is de gids ook verkrijgbaar in een van de toeristische infopunten, campings, logies en attracties. Een digitaal exemplaar is nu al beschikbaar op www.visithardenberg.nl/vakantiemagazine.


24-6-2019 14:39

U heeft een aanmaning gekregen omdat het bedrag van de aanslag van de gemeentelijke belastingen nog niet is voldaan. De aanslag is 28 februari verstuurd en het bedrag moest voor 31 mei betaald zijn (alleen als u geen automatische incasso heeft of een betalingsregeling).

U heeft een aanslag ontvangen op 28 februari. De aanslag  is per post of via de berichtenbox van mijnoverheid.nl verstuurd.

Hoe kan ik alsnog betalen?

Wij willen u vragen om het bedrag zo snel mogelijk over te maken. Indien het niet lukt om het bedrag in één keer te betalen dan kunt u hiervoor een betalingsregeling aanvragen.

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u ons hiervoor bellen via 14-0523.


19-6-2019 16:00

Rond de middag brak in een schuur achter een winkelpand aan de Julianastraat 4 in Dedemsvaart brand uit als gevolg van blikseminslag. De brandweer is direct met meerdere voertuigen uitgerukt om de brand te bestrijden. Even na 15.00 uur vanmiddag was de brand onder controle.

Bij de brand is in een beperkt gebied rond het betreffende pand asbest vrijgekomen. Het gebied waar het asbest is neergekomen is afgezet met linten. Het vrijgekomen asbest wordt vandaag nog opgeruimd. Het asbest is niet verder verspreid.

Tijdens de (na)bluswerkzaamheden was een deel van de Julianastraat tijdelijk afgesloten. Aanwezigen in het gebied zijn door de politie gesommeerd het gebied te verlaten. Als gevolg daarvan moesten de winkels in het afgesloten gebied tot sluiting overgaan.

Inwoners of ondernemers die schade hebben geleden als gevolg van deze brand kunnen contact opnemen met hun eigen verzekeraar.


18-6-2019 14:25

Als waardering voor hun werk en betrokkenheid biedt de gemeente Hardenberg vrijwilligers in de gemeente een gratis voorstelling aan in theater De Voorveghter.

Vrijwilligers die 12 ½, 25 of 40 jaar vrijwilligerswerk doen, komen in aanmerking voor deze waardering van de gemeente Hardenberg. Organisaties en verenigingen kunnen tot uiterlijk 1 september 2019 hun vrijwilliger(s) online aanmelden.


Na aanmelding worden deze vrijwilligers door de gemeente persoonlijk uitgenodigd voor één van de beschikbare voorstellingen in theater De Voorveghter.


14-6-2019 14:48

Het gebied aan de noordzijde van de Gentiaanstraat wordt omgevormd tot woongebied. Er is ruimte voor 26 rijwoningen en 7 appartementen. Ook de openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting met onder andere parkeerplaatsen. Om de bouw van de woningen mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het college van B&W biedt dit bestemmingsplan nu voor vaststelling aan de gemeenteraad aan.

Volgens de detailhandelsstructuurvisie die de gemeenteraad in 2017 vaststelde, concentreren winkels in Dedemsvaart zich zoveel mogelijk in een compact kernwinkelgebied. Gebieden buiten het kernwinkelgebied waar voorheen detailhandel gevestigd was, krijgen een andere functie.
Het gebied tussen de Gentiaanstraat, Julianastraat, Hortensiastraat en Zwiersstraat is zo’n gebied. Daarom is een plan gemaakt om hier woningen te bouwen en het gebied een nieuwe inrichting te geven. 

26 rijwoningen en 4 appartementen
Volgens het plan is er ruimte voor 26 rijwoningen in het zuidelijke deel van het gebied. De rijwoningen worden in een zogenaamde bajonet-structuur gebouwd. Dat betekent dat er geen doorlopende routes zijn, maar dat de routes steeds verschuiven waardoor zichtlijnen worden onderbroken. Dit past goed bij het karakter van Dedemsvaart.

In het pand van de voormalige Jumbo-supermarkt is ruimte voor maximaal 4 nieuwe appartementen. In het gebouw zijn al 3 bestaande appartementen. Het is de bedoeling om de helft van het voormalige supermarktpand af te breken. 

De rest van het gebied krijgt een nieuwe inrichting met woningen, tuinen, groen en verkeer- en parkeervoorzieningen. Het noordelijke deel wordt vooral ingericht als parkeerterrein. Daarbij wordt rekening gehouden met de Aldi-supermarkt door te zorgen voor voldoende parkeerruimte en ruimte voor bevoorradingsverkeer om te manoeuvreren.


Bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan om de ontwikkeling van dit gebied mogelijk te maken heeft eind 2018 ter inzage gelegen. Op basis van de reacties is het bestemmingsplan op enkele punten aangepast en aangevuld.

Het bestemmingsplan wordt nu door het college van B&W voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad bespreekt het bestemmingsplan in de oriënterende ronde van 25 juni en neemt in de raadsvergadering van 2 juli 2019 een besluit. 

Masterplan Centrum Dedemsvaart
Het deelgebied Julianastraat Noord is onderdeel van het Masterplan Centrum Dedemsvaart. Met de uitvoering van dit plan is gewerkt aan een compleet, compact, comfortabel en duurzaam centrumgebied dat goed bereikbaar is en met voldoende parkeerplaatsen.


14-6-2019 13:24

EUREGIO houdt op woensdag 19 juni 2019 van 18.00 - 19.00 uur een groot grensgangerspreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.

U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over uw grensoverschrijdende werkzaamheden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de ziektekostenverzekering, sociale verzekeringen, kinderbijslag en belastingrecht.

Voor de beantwoording van deze vragen zijn specialisten aanwezig van de Belastingdienst, Finanzamt, Sociale Verzekeringsbank, Deutsche Rentenversicherung, AOK en de EUREGIO. Tijdens dit spreekuur is het niet (meer) mogelijk om Nederlandse belastingaangiftes in te vullen.

Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


14-6-2019 11:34

Met een nieuwe regeling voor de sloop van landschap ontsierende gebouwen wil het college van B&W nieuwe kansen bieden en de kwaliteit in het buitengebied verbeteren. De nieuwe regeling heet ‘Erven met kwaliteit’ en is breder dan de huidige regeling Rood voor Rood, dat met de introductie van Erven met kwaliteit komt te vervallen. Erven met kwaliteit ligt vanaf 13 juni als ontwerp ter inzage.

Als gevolg van verschillende ontwikkelingen in de landbouw, komen steeds meer agrarische gebouwen leeg te staan. Dit zijn vaak landschap ontsierende gebouwen. De Rood voor Rood regeling maakt het mogelijk om een woning te bouwen op locaties van gestopte agrarische bedrijven. Maar uit een evaluatie blijkt dat de mogelijkheden van de huidige Rood voor Rood regeling te beperkt zijn om initiatiefnemers voldoende ruimte te bieden voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. Tevens past de Rood voor Rood regeling niet meer goed bij de ambities die de gemeente heeft voor het buitengebied.

Erven met kwaliteit
Naar aanleiding van de evaluatie heeft wethouder Martijn Breukelman samen met raadsleden, ambtenaren en betrokken partijen als LTO en Vitaal Platteland ideeën opgedaan in eigen gemeente en in andere gemeenten. Dit heeft geleid tot de nieuwe regeling ‘Erven met kwaliteit’. “Als gemeente willen we beweging in het buitengebied aanmoedigen’’ vertelt wethouder Martijn Breukelman. “Met de nieuwe regeling Erven met kwaliteit worden er naast woningen ook mogelijkheden gecreëerd voor schuren, bouwoppervlaktes of andere invullingen van de bestemming”, aldus de wethouder.

Erven met kwaliteit maakt het in bredere zin mogelijk om passende oplossingen te zoeken voor vrijkomende gebouwen op het platteland. “De gemeente wil meer maatwerk kunnen leveren. Met de nieuwe regeling maken we dit mogelijk, omdat we beter kunnen inspelen op de wisselwerking van vraag en aanbod in het buitengebied”, aldus wethouder Martijn Breukelman.

Maatwerk
In de nieuwe regeling wordt duidelijk omschreven wanneer een gebouw ‘landschap ontsierend’ is. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het volume, de vorm, de uitstraling en de situering op het erf. Het aantal te slopen vierkante meters is in de nieuwe regeling afhankelijk van het gebied en landschapstype. Als er met de sloop ook asbest wordt vervangen, wordt er een korting gegeven op het aantal vierkante meters dat moet worden gesloopt.

Het aantal nieuw te bouwen woningen hangt af van de oppervlakte van de gebouwen die gesloopt worden. Naast woningbouw zijn ook economische ontwikkelingen mogelijk. Nieuwe woningen worden zoveel mogelijk op het eigen erf gebouwd. De nieuwe regeling biedt echter ook de mogelijkheid om buiten het eigen erf te herbouwen, bij voorkeur in hetzelfde gebied. Voor de inrichting van het erf rondom nieuwe woningen of ontwikkelingen, moet altijd een ruimtelijk kwaliteitsplan gemaakt worden. Hierin staat hoe de kenmerken van het gebied terugkomen op het erf en hoe de kwaliteit van het gebied wordt verbeterd.

Ook nieuw zijn de sloopbewijzen. Hierin wordt vastgelegd hoeveel oppervlakte er gesloopt wordt. Dit sloopbewijs kan later weer worden gebruikt bij een project waar sloop vereist is. Het sloopbewijs is verhandelbaar. Zo kan de wens voor een nieuwe woning in het buitengebied worden gekoppeld aan een sloopopgave elders. Door gebruik te maken van de regeling Erven met kwaliteit, vervalt de agrarische bestemming van het gebouw of het erf. Met de nieuwe regeling wordt ook de milieuvergunning die bij de agrarische gebouwen hoort ingetrokken.

Regeling ter inzage
De regeling ‘Erven met kwaliteit’ ligt vanaf 13 juni tot en met 24 juli 2019 als ontwerp ter inzage. Daarna wordt de regeling opnieuw besproken door het college van B&W.


14-6-2019 11:33

De parkeerstrook langs de winkels aan Europaweg in Hardenberg blijft voorlopig een Stop&Shop zone. Het college van B&W heeft besloten de lopende proef te verlengen tot de uitkomsten van de evaluatie/actualisatie van het parkeren in het centrum van Hardenberg bekend zijn.

In januari 2019 is een proef gestart met een Stop&Shop zone op de parkeerstrook langs de Europaweg in Hardenberg. In deze Stop&Shop zone mag maximaal een half uur worden geparkeerd met een parkeerschijf (blauwe zone). Langer parkeren is hier niet mogelijk.

Evaluatie en actualisatie parkeerbeleid
Inmiddels is de evaluatie van het parkeerbeleid in het centrum van Hardenberg gestart. Deze evaluatie richt zich op het betaald parkeren, het parkeren binnen het vergunningengebied en de routes richting de parkeervoorzieningen. De evaluatie wordt nog dit jaar afgerond. Mogelijk hebben de uitkomsten van deze evaluatie ook gevolgen voor het parkeren langs de Europaweg.

Proef Stop&Shop verlengd
Het college van B&W heeft, alles afwegende, besloten de proef met de Stop&Shop zone te verlengen tot de uitkomsten van de evaluatie/actualisatie van het parkeren in het centrum van Hardenberg bekend zijn. Met het verlengen van de proef wil het college verwarring bij consumenten voorkomen, bijvoorbeeld doordat in relatief korte tijd opnieuw een verandering plaatsvindt in het parkeren langs de Europaweg.
Ook wil het college de ervaringen met de Stop&Shop zone aan de Europaweg als input gebruiken voor de evaluatie en actualisatie van het parkeerbeleid.


14-6-2019 10:51

Op donderdag 13 juni bracht het college van B&W een werkbezoek aan de buurtschappen Rheeze en Diffelen. Het college werd door bestuursleden van Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen met koffie en thee ontvangen bij het rustpunt “Somerwende” van de familie Somer.

De voorzitter van het Plaatselijk Belang, Enrico Hans, verwelkomde het gezelschap en gaf onder meer aan dat het gebied in de zomerperiode zo’n 10 tot 15 duizend inwoners meer telt naast de 480 eigen inwoners. Door de vele aanwezige recreatiebedrijven levert dat naast extra drukte in het gebied ook flinke inkomsten op voor de gemeente.

Henk en Wilma Somer informeren het college vervolgens over hun bedrijf dat onder andere workshops, koffie en thee-proeverijen, tuk-tuk tochten organiseert en zelf eigen “Rheezer-thee” kweekt.

Per fiets wordt vervolgens een tocht door het prachtige gebied gemaakt en een bezoek gebracht aan familiecamping De Belten. Johan De Bruin, de parkmanager van familiecamping De Belten informeert het college over de metamorfose die de camping sinds de overname, 5 jaar gelden, heeft ondergaan. Er is bijvoorbeeld veel ruimte gecreëerd door afscheid te nemen van een groot deel van de aanwezige stacaravans op het park. Het terrein is nagenoeg volledig opnieuw ingericht, daarbij is zowel de zichtbare als de onzichtbare infrastructuur aangepakt en vernieuwd. Vakantiegangers beoordelen de vernieuwde camping nu met een hoge(re) score.

Tot slot werd een bezoek gebracht aan Restaurant De Rheezerbelten/Rheezer Bistro van Enrico en Margé Hans. Zij informeren het gezelschap over de geschiedenis van het bedrijf, de moeilijke jaren tijdens de crisis en de stijgende lijn die het bedrijf nu weer te pakken heeft. De verbinding met de omgeving komt op allerlei manieren terug in de bedrijfsvoering.

Gebiedsbestuurder Peter Snijders bedankt het Plaatselijk Belang tenslotte voor de organisatie van het mooie werkbezoek en voor het verrassende programma. Hij geeft daarbij aan dat nog meer duidelijk is geworden dat er veel is geïnvesteerd door de ondernemers in Rheeze en Diffelen. 


13-6-2019 14:06

De kinderfietsroute 'Joggem & De Slag bij Ane' wordt vrijdag 14 juni 2019 om 13.00 uur gelanceerd. Jan Horsman van het museum in Gramsbergen overhandigt het eerste officiële exemplaar van de fietsroute aan de leerlingen van groep 7-8 van basisschool De Spreng-El uit Ane.

De kinderfietsroute vertelt het verhaal van de Slag bij Ane, vanuit Joggem. Joggem woont in de gemeente Hardenberg en beleeft al fietsend en wandelend allerlei avonturen. De fietsroute rondom Ane kan gefietst worden door ouders met kinderen en draagt bij aan het op een speelse manier in beweging zetten van kinderen.
Nadat wethouder Alwin te Rietstap de route fietste met zijn eigen gezin en er nog een paar laatste aanpassingen werden gedaan, is de fietsroute rond de Slag bij Ane nu helemaal klaar voor gebruik.
Route
In het museum in Gramsbergen kan het boekje met de fietsroute worden aangeschaft voor € 1,50. De route van 15 kilometer gaat van Gramsbergen richting Ane en weer terug. Onderweg worden vragen gesteld. Als de juiste antwoorden op die vragen worden gegeven, komt er een code tevoorschijn.
Met die code kan in het museum in Gramsbergen, het begin- en eindpunt van de route, de kluis worden geopend. In die kluis ligt een leuke verrassing te wachten voor het hele gezin.
Jongeren op Gezond Gewicht
De fietsroute rondom Ane wordt gefietst door Joggem. Joggem gaat nog meer leuke routes door de gemeente Hardenberg ontdekken. Het karakter Joggem komt voort uit de campagne Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), en is bedoeld om kinderen op een leuke manier aan het bewegen te krijgen.


12-6-2019 12:40

Eikenprocessierupsen zitten in de maanden mei, juni en juli in een groot aantal eikenbomen. In deze drie maanden vervelt de rups een aantal keer. Op dit moment zit de eikenprocessierups in het laatste stadium van vervellen - het stadium dat zorgt voor de meeste overlast. Dat betekent dat de gemeente is gestart met het bestrijden van de rupsen en de nesten weg kan laten zuigen.

Er zijn al veel meldingen binnen gekomen van gemeentelijke bomen waar zich een eikenprocessierups in bevindt. De gemeente inspecteert alle gemelde locaties en stuurt de bestrijdingsdienst op pad om nesten weg te zuigen. Dat gebeurt op locaties waar het risico het grootst is. De teller staat nu op 109 bomen. Op deze locaties worden de nesten weggezogen.

Alertheid
De harde wind en vele regen van begin juni kunnen ervoor gezorgd hebben dat de brandharen van de eikenprocessierups uit de boom zijn gewaaid en op de grond, in de lucht of in de struiken terecht zijn gekomen. Het is dus zaak om alert te blijven!

Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. Was zo nodig ook uw kleren, het liefst op 60 °C. Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken.

Bekijk de flyer voor meer informatie over de eikenprocessierups.

Melding maken
Wilt u een melding maken van een eikenprocessierups in een gemeentelijke boom? Ga naar het meldingsformulier om de locatie door te geven.


12-6-2019 09:36

Kinderen van groep 8 van CBS De Akker in Gramsbergen hebben diverse ontwerpen gemaakt voor de inrichting van de oevers van de Vecht. Zij hebben dit gedaan voor het project 'inrichting winterbed Vecht Gramsbergen'.

De kinderen presenteren hun ideeën donderdag 13 juni 2019 aan wethouder Gitta Luiten en medewerkers van waterschap Vechtstromen en gemeente Hardenberg.

Het project
Samen met inwoners, organisaties, ondernemers en scholen wordt een plan gemaakt voor een nieuwe inrichting langs de Vecht bij Gramsbergen. Het doel is om het gebied langs de Vecht, vanaf de wijk Baalder in Hardenberg tot De Haandrik opnieuw in te richten. In het plan is ruimte voor behoud van de huidige landbouw en voor wandelen, fietsen en varen.

Enthousiaste ontwerpers
CBS De Akker ligt aan de Vecht. De kinderen kijken uit op het winterbed. De kinderen van groep 8 zijn enthousiast aan de slag gegaan om een deel van het winterbed van de Vecht een nieuw gezicht te geven. Hiervoor hebben zij informatie gekregen over de natuur en ruimte voor het water. Voor hun ontwerp zijn zij ook op bezoek geweest bij hun buren, de bewoners van 't Welgelegen in Gramsbergen. In hun ontwerpen hebben zij rekening gehouden met hun wensen.

De ontwerpen van de kinderen worden meegenomen in het totaalplan voor inrichting langs de Vecht in Gramsbergen. Het is de bedoeling dat het plan begin volgend jaar definitief is. Daarna begint de verdere uitwerking en voorbereiding van verschillende deelprojecten die (in fasen) de komende jaren worden uitgevoerd.


10-6-2019 09:18

In juni 2019 voert Onderzoeksbureau KWIZ in opdracht van de gemeente Hardenberg onderzoeken uit naar de tevredenheid over de ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In deze onderzoeken worden de ervaringen van inwoners die gebruik maken van deze ondersteuning gemeten.

Waarover gaat het onderzoek?
De gemeente Hardenberg is verantwoordelijk voor de hulp die vanuit de Jeugdwet en Wmo aan inwoners wordt gegeven. De ervaringen van mensen zijn belangrijk om de kwaliteit van de ondersteuning nog verder te verbeteren. Volgens de Jeugdwet en de Wmo is de gemeente verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van gebruikers.

Deelnemen aan het onderzoek
Binnenkort ontvangen alle inwoners die in 2018 ondersteuning kregen vanuit de Wmo en Jeugdwet een brief met een schriftelijke vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer tien minuten. Het is ook mogelijk om de vragenlijst digitaal in te vullen. Tot 26 juni 2019 kan de vragenlijst digitaal of op papier worden ingediend.

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Alle informatie wordt anoniem verwerkt en kan niet worden herleid naar inwoners. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Onderzoeksbureau KWIZ.

De uitkomsten
Met de uitkomsten van het onderzoek kan de gemeente de effecten van het beleid meten en waar nodig aanpassen. Zo kan de dienstverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen en behoeften van inwoners. De resultaten van de ervaringsonderzoeken worden later dit jaar gepubliceerd op de website van de gemeente en www.waarstaatjegemeente.nl.

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van het onderzoek? Neem dan contact op met onderzoeksbureau KWIZ via telefoonnummer 050- 52 52 473 of via vragenlijst@kwiz.nl.

Resultaten ervaringsonderzoek Jeugdhulp 2017
Het onderzoek over 2017 liet zien, dat meer dan de helft van de jongeren positief was over de kwaliteit van de ondersteuning. Ook gaven ze aan dat ze voldoende werden betrokken bij de keuzes over de ondersteuning. Voor ongeveer twee op de drie jongeren heeft de ondersteuning een positief effect: ze voelen zich beter, kunnen beter omgaan met hun problemen en het gaat beter op school en thuis. Een vergelijkbaar deel van de ouders bevestigt dit beeld. Verbeterpunten zijn de snelheid waarmee de ondersteuning start en de communicatie.

Resultaten ervaringsonderzoek Wmo 2017

De resultaten van het onderzoek laten een positief beeld zien. Op vrijwel alle punten is de tevredenheid van de inwoners de laatste twee jaar toegenomen.
Over het contact met Samen Doen zijn de inwoners zeer positief. Zij weten waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag, voelen zich serieus genomen en snel geholpen. Daarnaast vinden de inwoners de medewerkers van Samen Doen deskundig. Hulp van naasten zoals familie, buren of vrienden is bij de ondervraagden van groot belang. Meer dan tweederde geeft aan zich niet te kunnen redden zonder de hulp van naasten hulp. Ruim de helft denkt dat de naaste(n) die voor hen zorgen deze zorg aan kan. Een van de verbeterpunten die wordt genoemd is de informatievoorziening.


3-6-2019 11:26

Ida Oostmeijer start op 1 september 2019 als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Hardenberg. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met haar benoeming.

Na een zorgvuldige procedure heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om mevrouw Ida Oostmeijer per 1 september 2019 te benoemen als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Hardenberg.
Als hoogste ambtenaar wordt zij de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast geeft ze samen met de directeur bedrijfsvoering leiding aan de ambtelijke organisatie. Ook is ze verantwoordelijk voor de verbinding tussen de ambtelijke organisatie met het bestuur en de opgaven waar de gemeente voor staat. 
Wereldbaan
Ida Oostmeijer is 58 jaar, getrouwd en woont in Emmen. Ze is sinds 2015 in dienst bij de gemeente Emmen als algemeen directeur/gemeentesecretaris. Daarvoor heeft ze vijf jaar gewerkt bij de gemeente Assen. Eerder werkte ze onder andere bij de gemeenten Meppel en Achtkarspelen en bij de provincies Drenthe en Groningen. Ze begon haar loopbaan als P&O-adviseur. Ida is ook lid van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Gemeentesecretarissen. 
Ida Oostmeijer: "Voor mij is de functie van directeur/secretaris een wereldbaan. De mooiste baan die je kunt hebben: het beste van twee werelden komt daarin samen. Mijn liefde voor het P&O-vak, maar ook mijn belangstelling voor de politiek-bestuurlijke wereld. Voor mij is het belangrijk dat die twee werelden ook daadwerkelijk samenkomen. In Emmen is de balans wel heel erg verschoven naar de bestuurlijke kant. In Hardenberg hoop ik dat die balans er weer wat nadrukkelijker is."
Ruime ervaring
Het college van burgemeester en wethouders is blij met de benoeming. Volgens burgemeester Peter Snijders past Ida Oostmeijer perfect in het profiel: "We staan de komende jaren voor genoeg mooie uitdagingen. We kunnen onze ambities alleen realiseren met een sterke organisatie die omgevingsgericht is. De doorontwikkeling van onze organisatie is dan ook een belangrijke prioriteit. Daarom zochten we een stevige en ervaren gemeentesecretaris."
"Die hebben we gevonden in de persoon van Ida Oostmeijer. Ze heeft ruime ervaring als gemeentesecretaris en haar sporen verdiend op het gebied van organisatieontwikkeling. We zijn blij dat we Ida aan boord kunnen halen zodat zij samen met ons, de gemeenteraad, onze medewerkers en de samenleving verder kan bouwen aan de toekomst van Hardenberg."
De gemeenteraad van Hardenberg en de ambtelijke organisatie zijn inmiddels geïnformeerd over de benoeming.


3-6-2019 09:00

In verband met tweede pinksterdag is het gemeentehuis van Hardenberg en de locatie in Dedemsvaart gesloten op maandag 10 juni 2019. De medewerkers van de gemeente zijn op deze dag ook telefonisch niet bereikbaar.

Op tweede pinksterdag is er geen aparte openstelling voor aangifte van de burgerlijke stand. U kunt ondertussen wel online aangifte doen met uw DigiD via de website.

Als u een aangifte van geboorte wilt doen rondom Pinksteren, kunt u de laatste dag van aangifte in onderstaande schema aanhouden:


Geboortedatum     Laatste dag van aangifte
Woensdag 5 juni 2019     Dinsdag 11 juni 2019
Donderdag 6 juni 2019     Dinsdag 11 juni 2019
Vrijdag 7 juni 2019     Woensdag 12 juni 2019
Zaterdag 8 juni 2019     Woensdag 12 juni 2019
Zondag 9 juni 2019     Woensdag 12 juni 2019
Maandag 10 juni 2019     Donderdag 13 juni 2019
3-6-2019 08:55

Over de verkoop of verhuur van snippergroen in Slagharen houdt de gemeente Hardenberg op donderdag 6 juni 2019 een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst wordt van 19.00 tot 20.00 uur gehouden in zaal Ome Dries aan de Anton Geerdesplein 4-5 in Slagharen.

Kleine groenstroken zonder duidelijke functie die versnipperd over buurten liggen, worden ook wel 'snippergroen' genoemd. De gemeente Hardenberg wil duidelijke eigendoms- en gebruiksafspraken maken met bewoners rondom deze groenstroken.
Daarom is in 2010 snippergroenbeleid vastgesteld. In dit beleid zijn de voorwaarden vastgelegd op basis waarvan bewoners van aanliggende percelen stroken snippergroen in eigendom of gebruik kunnen krijgen.
Brief met aanbieding
De gemeente Hardenberg heeft in beeld gebracht welke snippergroenpercelen in Slagharen in aanmerking komen voor verkoop of verhuur. De komende maanden kunnen inwoners die snippergroen in gebruik hebben of die naast een perceel snippergroen wonen, een brief met aanbieding van de gemeente Hardenberg verwachten.

Om inwoners van Slagharen bij te praten over het snippergroenbeleid en het proces zoals dat de komende maanden in Slagharen wordt gevolgd, houdt de gemeente Hardenberg op donderdag 6 juni 2019 een informatiebijeenkomst. Tijdens deze avond wordt het snippergroenbeleid toegelicht. De uitleg start om 19.00 uur; vanaf 18.45 uur is de zaal geopend. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de gemeente Hardenberg.


Meer informatie over snippergroen leest u op www.hardenberg.nl/snippergroen.


3-6-2019 08:51

Per 1 januari 2020 verruimt de gemeente Hardenberg de subsidieregeling voor peuteropvang. Kinderen met een gesubsidieerde plek kunnen dan al vanaf 2 jaar naar de opvang en krijgen meer uren. Door kinderen al op jonge leeftijd extra te begeleiden, doen zij het uiteindelijk beter op de basisschool.

"Ook in onze gemeente zien we dat kinderen veel baat hebben bij voorschoolse opvang. Hierdoor ontwikkelen ze zich beter en kunnen ze beter meekomen op de basisschool", vertelt wethouder Gitta Luiten.
"Het is belangrijk dat alle kinderen in de gemeente gelijke kansen krijgen in het onderwijs. De voorschoolse opvang helpt daarbij. We willen dat alle kinderen in Hardenberg gebruik kunnen maken van de voorschoolse opvang."

Meer opvang, meer ontwikkeling
Peuters die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, kunnen met een indicatie van de jeugdarts van het consultatiebureau naar de voorschoolse peuteropvang. Deze plekken worden door de gemeente gesubsidieerd. Ouders betalen hiervoor een vaste bijdrage per maand. Voor deze peuters worden de gesubsidieerde uren per 2020 uitgebreid van 10 naar 16 uur per week.


Ook het aantal uren voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen wordt uitgebreid. Vanaf 2020 kunnen zij subsidie krijgen voor 8 uur opvang in de week, in plaats van nu 5 uur per week. Het aantal uren peuteropvang voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag wordt door ouders zelf bepaald.

Ouderbijdrage
Naast een verruiming van de uren, kunnen peuters met een gesubsidieerde plek straks vanaf 2 jaar naar de opvang. Nu is dat vanaf 2,5 jaar. Dit betekent dat de kinderen uiteindelijk op jongere leeftijd meer tijd in de peuteropvang kunnen doorbrengen en zo meer mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen. 

De gemeente ontvangt van het Rijk extra geld voor de urenuitbreiding per 2020. Voor ouders van de peuters met een indicatie van het consultatiebureau voor voorschoolse opvang wijzigt de maandelijkse eigen bijdrage niet. Of kosten voor andere ouders wijzigen wordt duidelijk als de kinderopvangtoeslag 2020 later dit jaar bekend wordt. Ouders kunnen dan voor een berekening van hun eigen bijdrage terecht bij de belastingdienst als ze gebruik maken van kinderopvangtoeslag of bij hun eigen kinderopvang als ze gebruik maken van een subsidieplaats.


29-5-2019 17:53

Het college van B&W wil zich de komende jaren richten op vier thema's: vitaal Hardenberg, duurzaam Hardenberg, Hardenberg & z'n omgeving en Hardenberg aan de slag. Dat blijkt uit de Kadernota voor 2020.

Wethouder Martijn Breukelman (financiën): "We doen in de Kadernota voorstellen om extra te investeren in enkele plannen en projecten die binnen deze vier thema's vallen. Wel zijn we terughoudend met grote uitgaven, vanwege risico's en onzekerheden die op ons af komen."
Als de gemeenteraad met de voorstellen uit de Kadernota instemt, verwerkt het college deze in de begroting voor 2020.
Positief resultaat
Uit de jaarrekening over 2018 bleek al dat de kosten voor hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke Ondersteuning hoger uitvielen dan was verwacht. Desondanks sloot de jaarrekening met een positief resultaat.
In de 1e bestuursrapportage 2019 geeft het college van B&W de financiële tussenstand van het lopende begrotingsjaar. Hieruit blijkt dat de kosten voor Jeugdzorg en Wmo ook de komende jaren fors toenemen. Mede als gevolg hiervan verwacht het college een tekort op de begroting voor 2020. De gemeenten krijgen enige vorm van tegemoetkoming van het Rijk voor de toenemende kosten voor Jeugdzorg en Wmo. Het college verwacht daarom vanaf 2021 weer zwarte cijfers te schrijven.

Focus in ambities
Het college van B&W is vorig jaar aan de slag gegaan met de ambities uit het coalitieprogramma 'Verbindingen van betekenis'. Die ambities zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Hiervoor is al geld gereserveerd. In de Kadernota staat dat het college in aanvulling daarop extra wil investeren in plannen en projecten die binnen vier thema's vallen. Daarmee brengt het college focus aan in de ambities.

Wethouder Martijn Breukelman (financiën): "De extra investeringen zijn mogelijk omdat de meerjarenbegroting op lange termijn een positief saldo laat zien. Bovendien is de algemene reserve onder andere door het positieve rekeningresultaat van 2018 de afgelopen jaren gegroeid. We brengen focus aan door de opgaven die op ons af komen aan elkaar te verbinden. We pakken ze in samenhang op."

Vier thema's
Het college richt zich de komende jaren op een vitale samenleving waarin iedereen kan meedoen. Actief zijn en een gezonde leefstijl zijn speerpunten. Waar dit niet lukt of niet mogelijk is, wil het college een vangnet bieden. De opgave binnen het thema duurzaam Hardenberg richt zich op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie op land. Ook de gevolgen van klimaatverandering krijgen aandacht.

Het college zet zich ervoor in dat iedereen die dat wil kan werken en zich kan ontwikkelen: Hardenberg aan de slag. Een grote opgave is ervoor te zorgen dat opleidingen in Hardenberg aansluiten op de vraag op de arbeidsmarkt. Bij een sterke economie hoort een goede bereikbaarheid.
Het college blijft bouwen aan een prettige en duurzame leefomgeving voor inwoners. Met passende voorzieningen in de centra én in de kernen. Ook in andere kernen wil het college investeren in leefbaarheid.

Kadernota naar gemeenteraad
De Kadernota geeft richting aan de ontwikkelingen en het beleid voor de gemeente Hardenberg in de komende jaren. Daarmee vormt de Kadernota een belangrijke leidraad voor het opstellen van de begroting voor 2020.

De gemeenteraad bespreekt de Kadernota op 11 juni in de oriënterende ronde en op 25 juni in de raadsvergadering. Als de gemeenteraad instemt met de voorstellen uit de Kadernota, verwerkt het college de voorstellen in de begroting voor 2020.


29-5-2019 09:57

Stichting Program en Aspergeboerderij Het Nijenhuis heeft afgelopen januari van Platform Gastvrij Hardenberg een stimuleringsbijdrage van elk € 5.000 ontvangen voor hun projecten ‘Cultuurhistorische borden’ en ‘Het Witte goud uit het Oosten’. Het platform wil hier een vervolg aan geven. Van 24 april tot 5 juni 2019 wordt de stimuleringsregeling opnieuw opengesteld.

De voorwaarden die hiervoor gelden zijn:

Het idee wordt ingediend door een rechtspersoon.

Het idee wordt samen met minimaal 2 partijen binnen de vrijetijdssector nader uitgewerkt en uitgevoerd.

De uitvoering draagt bij aan de versterking van de vrijetijdseconomie van Hardenberg.

Het idee past binnen de uitgangspunten van de lange termijn agenda 'Gastvrij Hardenberg'.

Het idee is geschikt om (later) op aan te haken door andere partijen.

Hebt u een initiatief of idee dat voldoet aan bovenstaande voorwaarden? Dan nodigt het platform u uit om uw initiatief of idee in te dienen. Tot 5 juni 2019 kunt u uw idee indienen bij Platform Gastvrij Hardenberg via gastvrijhardenberg@hardenberg.nl 29-5-2019 08:46

De provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg hebben via een quickscan de haalbaarheid van de heropening van station Bergentheim onderzocht. De conclusie van het rapport is dat de heropening van het station weliswaar nieuwe reizigers overlevert, maar dat dit niet zomaar is in te passen in de dienstregeling en er grote financiële gevolgen aan zitten.

Gemeente en provincie zijn op basis van deze quickscan tot de conclusie gekomen dat het nu niet realistisch is om tot heropening van station Bergentheim over te gaan. Wel wordt verkend of een mobiliteitshub kan bijdragen aan de bereikbaarheid van en het woongenot in Bergentheim.
De gemeente Hardenberg had bij de provincie Overijssel aangedrongen op een onderzoek naar de heropening van het station dat in 1975 is gesloten. De gemeente is van mening dat heropening en goed openbaar vervoer van groot belang is voor de ontwikkeling en de leefbaarheid van een kern als Bergentheim. De huidige buslijn is volgens de gemeente niet voldoende.
Prognose
Een onafhankelijk bureau heeft in opdracht van de provincie en gemeente een prognose gemaakt van het aantal mogelijke (nieuwe) reizigers dat gebruik kan gaan maken van het nieuwe station. Samen met de vervoerder (Arriva) en met ProRail is onderzocht wat de consequenties zijn op de dienstregeling van de treinen en welke inrichtingseisen er zijn voor een nieuw station.

Reizigers
Station Bergentheim levert een redelijk aantal in- en uitstappers op. Een deel van deze in- en uitstappers maakt nu ook al gebruik van het openbaar vervoer. Deze reizigers stappen op de trein in Hardenberg of Mariënberg of maken gebruik van de bus.

Het aantal nieuwe openbaar vervoerreizigers is daardoor beperkt, zo'n 80 tot 190 nieuwe in- en uitstappers per dag. Dit leidt tot hogere exploitatiekosten van jaarlijks € 170.000 tot € 600.000. Een vuistregel voor de economische levensvatbaarheid van een nieuw station is 1.000 nieuwe in- en uitstappers.

Dienstregeling
Het stoppen op station Bergentheim past niet in de huidige dienstregeling, mede door de enkelsporige trajecten. Toch stoppen in Bergentheim vraagt om grootschalige infrastructurele aanpassingen, zoals het aanleggen van passeersporen of het overslaan van een ander station.

Inrichtingseisen
De inrichtingseisen voor een nieuw station zijn vanuit ProRail veel strenger dan voor een bestaand station. Zo moet uit veiligheidsoverwegingen de bestaande spoorwegovergang bij het nieuwe station worden vervangen door een ongelijkvloerse spoorkruising.
De eenmalige investeringskosten voor de heropening van station Bergentheim zijn daardoor hoog en kunnen oplopen tot € 25 miljoen, exclusief eventuele kosten voor inpassing in de dienstregeling.

Mobiliteitshub
De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel zijn op basis van deze quickscan tot de conclusie gekomen dat het nu niet realistisch is om tot heropening van station Bergentheim over te gaan. Wel wordt gezamenlijk onderzocht op welke wijze de stationslocatie in de toekomst een centrale rol kan spelen in de bereikbaarheid van en het woongenot in Bergentheim, bijvoorbeeld door het centreren van (mobiliteits)voorzieningen in Bergentheim rondom de beoogde stationslocatie. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een bushalte, wachtvoorziening, (deel)fietsvoorzieningen en (deel)autovoorzieningen, mogelijk gecombineerd met elektrische laadmogelijkheden en een pick-up point voor pakketjes en boodschappen.

In de nog op te stellen mobiliteitsvisie pleit de gemeente Hardenberg voor een structurele verbetering van de Vechtdallijnen, met treinstation Bergentheim als logisch onderdeel. Door reizigersstromen nu te bundelen bij de toekomstige stationslocatie als mobiliteitshub, wordt de stap naar een treinstation kleiner.


28-5-2019 14:58

De gemeente Hardenberg gaat het parkeren in en rond het centrum van Hardenberg evalueren en actualiseren. Dat gebeurt zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen.

Tijdens een Stadscafé op woensdag 12 juni tussen 20.00 en 21.30 uur in Den Herdenbergher praat de gemeente belangstellenden bij over de evaluatie en hoe zij daarbij betrokken kunnen zijn.

Iedereen die zijn of haar auto in het centrum van Hardenberg parkeert, betaalt voor een parkeerplek. In de woonbuurten rond het centrum, mag men alleen met een parkeervergunning parkeren. Dit huidige parkeersysteem functioneert nu ruim tien jaar. In die periode is er veel gebeurd in en rond het centrum en hebben we de nodige technologische ontwikkelingen gezien. Bovendien is de parkeerapparatuur aan vervanging toe. Daarom wil de gemeente Hardenberg het huidige parkeersysteem evalueren.

De evaluatie richt zich op het betaald parkeren, het parkeren binnen het vergunningengebied en de routes richting de parkeervoorzieningen. De evaluatie start in de zomer en wordt nog dit jaar afgerond. Dit leidt tot een nieuw en geactualiseerd parkeersysteem dat klaar is voor de toekomst. Naar verwachting is het nieuwe parkeersysteem in 2021 in werking.

Stadscafé
De gemeente wil de evaluatie zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers en betrokken partijen uitvoeren. Daarvoor organiseert de gemeente meerdere werksessies die binnenkort starten. Tijdens het Stadscafé op woensdag 12 juni praat de gemeente belangstellenden bij over de evaluatie en de manier waarop zij een rol kunnen spelen. Het Stadscafé vindt plaats in Den Herdenbergher (Oosteinde 21, Hardenberg) tussen 20.00 en 21.30 uur. Om 20.15 en 21.00 uur is er een korte, centrale presentatie. U kunt zich aanmelden voor het Stadscafé op 12 juni door te mailen naar parkeren@hardenberg.nl of door te bellen naar 14 0523. Vermeld bij uw aanmelding met hoeveel personen u aanwezig bent.


28-5-2019 13:09

In het Vechtpark Hardenberg ligt een uitdagende trimbaan met houten elementen en
boulderingstenen. De trimbaan is verdeeld over drie locaties: ter hoogte van Baalder, het Heemsermarspark en in het gebied rond de Molengoot.

Op dinsdagavond 18 juni kunnen sportievelingen tussen 18.00 en 21.00 uur kennismaken met de trimbaan en meedoen met een workout op één van de locaties. Wethouders Te Rietstap en Breukelman openen de trimbaan om 19.00 uur bij de locatie Heemsermarspark.

Vorig jaar konden inwoners ideeën indienen voor een belevingsplek in het Vechtpark. De meeste ideeën hadden betrekking op een trimbaan of een soortgelijke voorziening. Daarom is dit plan samen met een aantal inwoners en sportondernemers verder uitgewerkt. Begin 2019 is de trimbaan aangelegd.

Trimbaan
De trimbaan bestaat uit houten elementen en boulderingstenen die op drie plekken in het Vechtpark zijn geplaatst: ter hoogte van de Molengoot, het Heemsermarspark en de wijk Baalder.
In het Heemsermarspark ligt een obstacle parcours. In combinatie met de boulderingsteen en de trappen van de overlaat leent deze plek zich goed voor groepstrainingen.
Bij  Baalder zijn workout elementen geplaatst die geschikt zijn voor een effectieve krachttraining.
Bij de Molengoot zijn langs het wandel-/fietspad verschillende elementen geplaatst voor bijvoorbeeld sit-ups en pull-ups. Hier kan men in combinatie met de boulderingsteen een stevig rondje maken.
Tussen de drie locaties staan kleinere losse (bestaande elementen). Op het rechte stuk vanaf de Vechtbrug richting het Heemsermarspark staan afstandspalen zodat je in een sprint je uithoudingsvermogen kunt testen.

Opening en gratis workouts op 18 juni
Iedereen die het leuk vindt kan op dinsdag 18 juni tussen 18.00 en 21.00 uur kennismaken met de trimbaan. Om 18.15 uur, 19.15 uur en 20.15 uur start bij iedere locatie een workout van circa 30 minuten. Professionele instructeurs leggen dan uit hoe de houten elementen en de boulderingstenen op een goede en veilige manier gebruikt kunnen worden. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen. Het is ook mogelijk om aan twee of drie workouts mee te doen en tussendoor naar de volgende locatie te lopen of te fietsen.
De officiële opening van de trimbaan vindt plaats om 19.00 uur bij de locatie Heemsermarspark. De wethouders Te Rietstap en Breukelman doen om 19.15 uur doen mee met een workout bij deze locatie.

Tientorenplan
De trimbaan is onderdeel van het Tientorenplan van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht. Doel van dit plan is op tien plekken langs de Vecht de beleving van de rivier en het landschap te versterken. Het Vechtpark Hardenberg is één van de zogenaamde torens uit dit plan. Meer informatie is te vinden op www.vechtparkhardenberg.nl.


28-5-2019 09:32

Wethouder Martijn Breukelman heeft maandagavond 27 mei het vernieuwde Wilhelminaplein in Hardenberg geopend. Het plein heeft een nieuwe inrichting gekregen waarmee de historische uitstraling van het plein is teruggekeerd.

Het Wilhelminaplein is overzichtelijker geworden en geschikt voor kleinschalige evenementen. Dankzij de zitranden en het groen is het aangenaam vertoeven op het plein. De verschillende soorten lindenbomen en het nieuwe straatmeubilair maken het plaatje af.

De oude waterpomp heeft een prominente plek gekregen in het gebied voor de ingang van de Höftekerk. Ook is hier ruimte voor rouw- en trouwvoertuigen. Parkeren voor bezoekers is nog steeds mogelijk op een van de 30 parkeerplaatsen.
Duidelijke verbinding
Dankzij de nieuwe inrichting heeft het plein nu een duidelijke verbinding met de Voorstraat. Hierdoor maakt het Wilhelminaplein meer onderdeel uit van het winkelgebied.

Na de herinrichting is de historische uitstraling van het plein teruggekeerd. De geschiedenis is letterlijk zichtbaar gemaakt. Op diverse plekken zijn foto's te zien van hoe het er vroeger aan toe ging het op het Wilhelminaplein.
De foto's zijn met een moderne techniek gelaserd op aluminium. Via een QR-code bij de foto's kunnen bezoekers meer lezen over de foto's. Dit kunstproject is uitgevoerd door leerlingen van het Vechtdal College.


28-5-2019 09:01

Voor ondernemers of pandeigenaren in het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart is er de subsidieregeling ‘Stimulering Detailhandel Hardenberg’. Met de subsidie wil de gemeente Hardenberg het winkelgebied versterken door winkels in het kernwinkelgebied te concentreren en de kwaliteit van panden in het kernwinkelgebied te verbeteren.

Pandeigenaren of ondernemers in en rond het kernwinkelgebied in Hardenberg en Dedemsvaart kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor specifieke subsidies. Zij kunnen de subsidie gebruiken voor het opknappen van het pand of de gevel om de uitstraling te verbeteren of voor begeleiding bij het verplaatsen van een winkel naar het kernwinkelgebied. De subsidie bestaat steeds uit een bijdrage in de kosten die een ondernemer of pandeigenaar maakt.
De subsidieregeling bestaat uit een plansubsidie, gevelverbeteringssubsidie, verplaatsingssubsidie of transformatiesubsidie.

Voor pandeigenaren is er de plansubsidie. Deze subsidie is bedoeld voor het opstellen van een gevelverbeteringsplan voor een pand in het kernwinkelgebied of een transformatieplan om de bestemming van een pand buiten het kernwinkelgebied te wijzigen.
Voor het daadwerkelijk verbeteren van de uitstraling van de gevel van een winkelpand is er de gevelverbeteringssubsidie.
De verplaatsingssubsidie levert een bijdrage in de kosten van verplaatsing van een winkel aan de rand van het centrum naar het kernwinkelgebied.
Tenslotte voorziet de regeling in de transformatiesubsidie. Hiermee kunnen pandeigenaren de bestemming van een leegstand winkelpand net buiten het kernwinkelgebied wijzigen zodat het geschikt is voor een andere bestemming dan detailhandel.

Subsidie aanvragen
Het aanvragen van de subsidie kan via het aanvraagformulier. Een werkgroep beoordeelt de aanvragen en brengt binnen zes weken een advies uit aan het college van B&W. Het college van B&W neemt een besluit over het verlenen van de aangevraagde subsidie.


27-5-2019 11:53

Speciaal voor senioren wordt donderdag 13 juni 2019 in Hardenberg een proefreis gehouden. Met behulp van OV-ambassadeurs kunnen senioren op deze dag oefenen met het reizen met bus en trein.

Tijdens de proefreis op donderdag 13 juni geven de OV-ambassadeurs op de stations uitleg over onder meer het in- en uitchecken met een OV-chipkaart bij verschillende vervoerders. Ook wordt uitgelegd hoe de kaartautomaat werkt voor het laden van reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting. 


Aanmelden voor de proefreis kan via www.ervaarhetov.nl/proefreis. U kunt ook bellen met de OV-ambassadeurs op 038 454 01 30. Na aanmelding wordt u geïnformeerd over het exacte tijdstip en opstapplaats. Er wordt op eigen kosten gereisd.


26-5-2019 23:00

Tijdens de verkiezingen in de gemeente Hardenberg zijn op donderdag 23 mei 2019 de leden gekozen voor het Europees Parlement. In totaal zijn bij 41 stembureaus door de hele gemeente 19.585 geldige stemmen uitgebracht.

De gemeente Hardenberg had met de uitgebrachte stemmen een opkomst van 41,9 procent. Tijdens de vorige verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 was dat nog 37,52 procent.


Evenals in 2014 kreeg ook nu het CDA in de gemeente Hardenberg de meeste stemmen. ChristenUnie-SGP volgde opnieuw op de tweede plaats. Daarmee ging bijna de helft van de uitgebrachte stemmen naar deze partijen.


Bekijk een volledig overzicht van de voorlopige uitslagen


Via bovenstaande link kunt u de processen-verbaal N 10, de opgave N 11 en het OSV-bestand met uitslaggegevens raadplegen. De processen-verbaal liggen ook ter inzage bij de Publieksdienst in het gemeentehuis van Hardenberg.


24-5-2019 20:50

Burgemeester Peter Snijders van de gemeente Hardenberg heeft vandaag een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan brandweerman Freek Katerberg uit Hardenberg. Hij werd bij zijn afscheid als brandweervrijwilliger onderscheiden voor zijn inzet bij de brandweerpost Hardenberg.

De heer Freek Katerberg begon zijn carrière als brandweervrijwilliger bij de bedrijfsbrandweer van 's Heeren Loo – Lozenoord in Ermelo. Van 1 september 2000 tot 1 oktober 2018 was hij werkzaam als vrijwilliger bij brandweer Hardenberg, deze maakt sinds 1 januari 2014 onderdeel uit van de Veiligheidsregio IJsselland.


De heer Katerberg volgde na de basisopleidingen uiteindelijk de opleiding tot hoofdbrandwacht. Daarnaast was hij chauffeur en voertuigbediener. Sinds juli 2005 was de heer Katerberg lid van het regionale nazorgteam van de brandweer.


Voor zijn vrijwillige inzet van ruim 23 jaar voor de brandweer en daarmee voor de veiligheid van mens en dier werd de heer Katerberg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


21-5-2019 08:48

Om ervoor te zorgen dat in Hardenberg voldoende ruimte is voor bootjes om aan te leggen, wil de gemeente in het Vechtpark extra aanlegplaatsen realiseren. Omwonenden en betrokken partijen zijn aan de slag gegaan met het plan. Dit heeft geleid tot drie scenario’s. De scenario’s worden gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 27 mei tussen 19.30 en 21.00 uur in het gemeentehuis in...

Omdat de Vecht steeds beter bevaarbaar is voor de kleine recreatievaart, varen naar verwachting steeds meer bootjes op de Vecht bij Hardenberg. Met het maken van extra aanlegplaatsen in het Vechtpark Hardenberg, wil de gemeente ervoor zorgen dat de bootjes kunnen aanleggen en dat de vaarrecreanten Hardenberg kunnen bezoeken. Het plan voor de aanlegplaatsen is in de afgelopen periode samen met omwonenden en betrokkenen zoals natuurorganisaties, watersporters en ondernemers uitgewerkt.

Drie scenario’s
Vier werksessies hebben geresulteerd in drie scenario’s voor het realiseren van zowel aanlegplaatsen voor passerende vaarrecreanten als aanlegplaatsen voor inwoners met een boot (jachthaven). Het eerste scenario richt zich op het optimaliseren van de huidige haven en het bieden van een mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal ligplaatsen langs de kade. In het tweede scenario wordt de Gedempte Haven in ere hersteld en krijgt dit gebied een facelift. In het derde scenario ligt de haven tussen de Voorstraat en de Europaweg.

Inloopbijeenkomst op 27 mei
De scenario’s worden gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op 27 mei in de centrale hal van het gemeentehuis, tussen 19.30 en 21.00 uur. Belangstellenden kunnen vrij binnenlopen om de informatie te bekijken, vragen te stellen en uw reactie te geven. Om 19.45 en 20.15 uur vindt in de raadzaal een korte centrale presentatie van de drie scenario’s plaats. Medewerkers van de gemeente Hardenberg en adviesbureau Royal HaskoningDHV zijn tijdens de bijeenkomst aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Vervolg
De reacties op de scenario’s worden meegenomen in een rapportage die wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. B&W doen vervolgens een voorstel aan de gemeenteraad over het te kiezen scenario. Nadat de gemeenteraad een besluit heeft gemaakt en een scenario heeft gekozen, wordt er een concreet ontwerp gemaakt voor de aanlegplaatsen.


18-5-2019 21:09

BMX'er Niek Kimmann heeft een plek gekregen op de Hardenbergse Walk of Fame. De Walk of Fame is een eerbetoon aan Nederlandse topsporters. Kimmann heeft vandaag voorafgaand aan de start van de Hardenbergse City Run zijn eigen tegel onthuld.

"Wat de onthulling van vandaag extra bijzonder maakt, is dat het gaat om een tegel voor een jonge topsporter die ook nog eens geboren werd in onze gemeente, aldus wethouder sport Martijn Breukelman. "Niek is enorm gepassioneerd en gemotiveerd voor zijn sport. In combinatie met de vele topprestaties die hij al heeft geleverd is deze tegel voor Niek op de Walk of Fame echt meer dan verdiend!."

BMX-en
De in Lutten geboren Niek Kimmann begon op vijfjarige leeftijd met BMX-en bij FCC de Vaart in Dedemsvaart. Inmiddels presteert hij al heel wat jaren op topniveau en heeft hij diverse titels op zijn naam staan. Zo behaalde Kimmann de wereldtitel in 2015, werd hij vijfde op de Olympische Spelen in 2016 en was hij winnaar in het wereldbekerklassement in 2018.

Onlangs heeft Kimmann goud gewonnen bij de wereldbekerwedstrijden op Papendal, waardoor hij weer aan kop gaat in het algemeen klassement.

Walk of Fame
De Hardenbergse Walk of Fame is een eerbetoon aan topsporters. De gemeente Hardenberg en atletiekvereniging Spurt '88 zijn hier in 2007 mee begonnen. Jaarlijks komt er een tegel bij die door de sport(st)er zelf wordt onthuld.

Elke tegel staat voor een topsportprestatie. De tegels liggen langs de Vecht in het centrum van Hardenberg. Er liggen tegels van onder andere Sanne Wevers (turnen), Ilse Paulis (roeien) en Maaike Head (schaatsen/roeien) en Arnoud Nijhuis (wielrennen).