Meteo Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

22-4-2021 10:02

Biodiversiteit in planten, bloemen, insecten, vogels en andere dieren is belangrijk in onze leefomgeving. Dat is ook zo bij de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Beiden willen meer aan biodiversiteit doen want dat is goed voor het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren. Zoals bijvoorbeeld voor koolmezen, pimpelmezen, mussen, spreeuwen en vleermuizen, maar ook sluipwespen,...

De gemeente heeft sommige grasvelden in 2020 ingezaaid met speciale kruiden- en bloemrijke mengsels. Deze en ook andere grasvelden maait de gemeente nu niet meer elke week, maar alleen nog gedeeltelijk in de voor- en nazomer. Sommige grasstroken blijven in de winter ongemaaid. In het najaar plant de gemeente op verschillende plekken bloembollen en bloeiende struiken. Ook hangen er meer nestkastjes en vleermuiskasten in eikenbomen.


Een aantrekkelijker leefgebied


Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk leefgebied voor allerlei dieren. Er komt meer voedsel en er ontstaan plekken om te schuilen. Belangrijk is ook dat we op deze manier de eikenprocessierups op een natuurlijke manier bestrijden. En daarbij wordt het openbaar groen ook nog eens kleurrijker en afwisselender.


Samenwerking gemeente en waterschap


In De Krim werkt de gemeente samen met het waterschap. Vechtstromen vernieuwt de beschoeiing en de oevers langs de Lutterhoofdwijk. De bermen en taluds worden ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. Binnen de bebouwde kom van De Krim maait de gemeente minder vaak langs de Lutterhoofdwijk zodat bloemen, grassen en kruiden meer kans krijgen om te groeien. Wat weer goed is voor vogels en andere dieren.


Zelf niet planten!


De gemeente en het waterschap zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. Het waterschap gaat over een goede doorstroming van het water in de Lutterhoofdwijk. We vragen de bewoners daarom om niet zelf zaden, plantjes of bomen te planten. Niet in de bermen of op de oevers en ook niet in de plasdrasbermen of de oevers die onder water zijn aangelegd. Dump ook geen overtollige planten uit de vijver in het kanaal. Deze planten kunnen woekeren wat de doorstroming belemmert. Het levert extra kosten op omdat het waterschap dit er weer uit moet halen en het is slecht voor de visstand. Bovendien zou het jammer zijn als ze de bloemen en planten overwoekeren die dit voorjaar ingezaaid worden.


Deze planten worden gezaaid


Bewoners en passanten ziens straks een oever en berm met inheemse kruiden zoals Margriet, de roze bloemen van het Muskuskaasjeskruid en diverse laagblijvende kruiden zoals Rode en Witte klaver en de Gewone brunel. We kijken uit naar een kleurrijke en bloemrijke zomer met veel natuurlijke levendigheid.


16-4-2021 16:19

In de Toren van afgelopen week stond een kort artikel over de visie Vechtrijk Gramsbergen en een informatiebijeenkomst op 19 april.

Op 19 april is geen informatiebijeenkomst gepland. Wel zijn wij met de voorbereidingen bezig voor een online informatiebijeenkomst. Binnenkort volgt hierover meer informatie vanuit gemeente en waterschap.


16-4-2021 14:10

Het college van B&W wil karakteristieke gebouwen of plekken zo goed mogelijk beschermen tegen sloop of verlies van de karakteristieke kenmerken. Het voorstel aan de gemeenteraad is om 255 panden en 9 historische plekken in 15 kernen de hoogste bescherming in de welstandsnota te geven. Deze gebouwen en plekken zijn in kaart gebracht bij een inventarisatie. Een deel van de gebouwen en panden is...

Veel gebouwen en plekken in de gemeente Hardenberg zijn niet weg te denken uit het straatbeeld. Bijvoorbeeld omdat ze beeldbepalende of karakteristieke kenmerken hebben. Of ze zijn belangrijk voor de geschiedenis. Deze karakteristieke panden of plekken zorgen voor een aantrekkelijke omgeving. Ze horen bij de identiteit van de kernen. Toch zijn dergelijke gebouwen en plekken lang niet altijd een gemeentelijk of Rijksmonument. Daardoor is er voor deze gebouwen/plekken geen speciale bescherming bij ontwikkelingen. Hierdoor zijn in de afgelopen jaren al karakteristieke panden verdwenen om plaats te maken voor nieuwbouw. De gemeenteraad heeft daarom het college van B&W gevraagd naar de mogelijkheden om sloop tegen te gaan en historische kenmerken en waarden te beschermen.

255 gebouwen en 9 historische plekken in 15 kernen


Het college van B&W heeft in kaart gebracht welke gebouwen en plekken in de gemeente Hardenberg beeldbepalend zijn of karakteristieke kenmerken hebben. Inwoners, plaatselijk belangen of historische verenigingen konden ook gebouwen of plekken aandragen. Dit heeft geleid tot een lijst van 255 gebouwen en 9 historische plekken. Het gaat bij voorbeeld om woonhuizen, voormalige fabriekspanden, winkelpanden en kerken. Ook staan er wegen met monumentale bomen of langs een kanaal op de lijst. Gebouwen en plekken in het centrum van Gramsbergens staan niet op de lijst omdat Gramsbergen al een beschermd stadsgezicht heeft.

Voorstel aan de gemeenteraad: hoogste beschermingsniveau in de welstandsnota


Om de panden/plekken op de lijst beter te beschermen tegen sloop of verlies van karakteristieke kenmerken, stelt het college de gemeenteraad voor om alle gebouwen en plekken op de lijst onder het hoogste beschermingsniveau in de welstandsnota te laten vallen. Dit betekent dat bij verbouw of renovatie zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de karakteristieke en oorspronkelijke kenmerken die vanaf de straat zichtbaar zijn. Ook moeten plannen of ontwikkelingen altijd vooraf worden voorgelegd aan de Stadsbouwmeester.

De gemeenteraad neemt een besluit


De eigenaren van de gebouwen of woningen zijn door de gemeente geïnformeerd dat hun pand op de lijst staat en over het voorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt op 11 mei een besluit. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, wordt de gemeentelijke welstandsnota aangepast.


8-4-2021 18:52

Er is geen informatie waaruit blijkt dat de gemeente Hardenberg een rol heeft gespeeld bij de onteigening en doorverkoop van Joodse panden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat blijkt uit een archiefonderzoek naar 15 adressen die genoemd staan in de Vastgoedboeken van de Duitse bezetter.

Tijdens de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945) is vastgoed dat eigendom was van Joodse mensen op grote schaal geroofd. Terwijl de Joodse burgers zaten ondergedoken of op transport werden gezet naar concentratiekampen, werd het vastgoed zonder medeweten van de oorspronkelijke bewoners doorverkocht.
De transacties staan beschreven in de Vastgoedboeken van de Duitse bezetter. Het Nationaal Archief heeft deze administratie samen met het Kadaster gedigitaliseerd.

15 adressen in de gemeente Hardenberg


In de Vastgoedboeken worden 15 panden en locaties in de gemeente Hardenberg genoemd. Het gaat om 4 adressen in Balkbrug en 11 adressen in Hardenberg. Hier is dus mogelijk sprake geweest van onteigening en doorverkoop.
Het college van B&W hecht veel waarde aan het herdenken van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Daarom besloten burgemeester en wethouders te onderzoeken of de gemeente Hardenberg een rol heeft gespeeld bij de onteigening en doorverkoop van Joodse panden in de gemeente Hardenberg die worden genoemd in de Vastgoedboeken. En wat die mogelijke rol is geweest. 

Er is geen informatie gevonden die wijst op gemeentelijke betrokkenheid


De gemeente heeft het onderzoek in de afgelopen weken zelf uitgevoerd. Hiervoor zijn de gemeentearchieven geraadpleegd. Ook de historische verenigingen zijn gevraagd om relevante informatie aan te leveren. In het onderzoek is geen informatie gevonden die wijst op gemeentelijke betrokkenheid bij de onteigening en verkoop van de 15 panden.
Uit het onderzoek blijkt dat het 'rechtsherstel' bij geroofd vastgoed na de oorlog werd uitgevoerd door de Raad voor het Rechtsherstel. Wel zijn twee panden aan de Voorstraat tijdens en na de oorlog en voordat het rechtsherstel plaatsvond door de gemeente gebruikt/gehuurd.

Informatie over naheffingen of belastingen niet meer beschikbaar


Als Joodse mensen de concentratiekampen al overleefden, kwam het voor dat zij na de oorlog alsnog belasting of heffingen moesten betalen over de geroofde panden. Daarom is in het onderzoek ook gekeken of er sprake is geweest van naheffingen van gemeentelijke belastingen na terugkeer van de rechthebbende. Hierover is geen informatie gevonden. Belastingaanslagen worden volgens de archiefrichtlijnen na een bepaalde periode vernietigd. 

Vanwege de resultaten van het onderzoek ziet het college van B&W geen aanleiding voor vervolgonderzoek.


7-4-2021 14:39

In 2021 ontvangen 16 evenementen een evenementensubsidie van de gemeente Hardenberg. In totaal verleent de gemeente dit jaar ruim 87.500 euro aan evenementensubsidie aan organisatoren van evenementen. Bij de beoordeling van de evenementen is deze keer ook gekeken of het evenement coronaproof gehouden kan worden.

De gemeente Hardenberg stelt elk jaar geld beschikbaar om evenementen te ondersteunen. Ook voor 2021 is hiervoor geld beschikbaar. Met de evenementensubsidie daagt de gemeente organisatoren uit om vernieuwende evenementen te organiseren met een uniek karakter.

Wethouder Jan ten Kate: “Vanwege de coronacrisis zagen veel organisatoren hun evenement vorig jaar niet doorgaan. We zijn helaas nog steeds niet uit de crisis. Het is nog onzeker wat het komende evenementenseizoen ons brengt. Daarom kiezen we voor een flexibele aanpak. We hebben organisatoren van evenementen uitgedaagd hun evenementen zoveel mogelijk coronaproof te organiseren. Of om in te zetten op een geheel nieuw en verrassend evenement. Want een bruisende evenementenkalender is goed voor de lokale economie. En het zorgt voor verbinding door de vele vrijwilligers die er druk mee zijn. Ik hoop dan ook dat er in het komende evenementenseizoen meer ruimte is.”


Subsidie voor 16 evenementen


Dit jaar ontvangen 16 evenementen een subsidie. De meeste evenementen zijn gepland in de tweede helft van de zomer. Voor een aantal van de grotere evenementen liggen al coronaproof alternatieven op de plank.
 • Het Strawberry Fields Festival in Dedemsvaart ontvangt € 20.000.
 • Stichting OMA ontvangt subsidie voor het Pleinfestijn Hardenberg (€ 8.000).
 • Stichting Hardenberg Promotie ontvangt subsidie voor het F1 Event 2020 (10.000 euro), Hardenberg City Proms (€8.400)
 • Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg en Stichting Hardenberg Promotie ontvangen subsidie voor de IJsbaan (€ 4.200).
 • Stichting Centrum Management Stad Hardenberg ontvangt subsidie voor de themadagen (€ 8.000) en voor Sand in the City (€1.240).
 • Hardstikke Cultuur ontvangt € 6.000.
 • Rock your Boots ontvangt dit jaar € 7.120.
 • Nieuw dit jaar is de Dierenparade Noordshow € 4.500.

Daarnaast is er een subsidie voor de volgende evenementen:
 • Oldtimer festival Balkbrug (€ 500)
 • Paard Balkbrug 2021 (€ 1.500)
 • Zomermarkten Dedemsvaart (€ 1.453)
 • Dion Triathlon Hardenberg (€ 2.300)
 • Dirty Monkey Run (€ 2.400)
 • Game Event (€ 2.000)(reeds geweest).

De gemeente blijft in overleg met de organisatoren


Ook vorig jaar had de gemeente de evenementensubsidie toegezegd aan 26 evenementen. Vanwege de coronacrisis gingen veel van deze evenementen niet door. Of er werden kleinere coronaproof evenementen gehouden. Omdat veel organisatoren al kosten hadden gemaakt voor de voorbereidingen, heeft de gemeente Hardenberg deze kosten vergoed vanuit de subsidie voor 2020. De voorbereidingskosten voor events die in 2021 door corona niet doorgaan, worden niet vergoed. Om te voorkomen dat organisatoren voorbereidingskosten maken, blijft de gemeente in overleg met de organisatoren. Pas als er zicht is op het doorgaan van het evenement, worden er voorschotten verstrekt.


Subsidieregeling


Bij het toekennen van de evenementensubsidie let de gemeente op de economische spin-off, PR van de regio Hardenberg, het aantal bezoekers en de mate waarin een evenement bijdraagt aan een bruisende evenementenkalender. Ook voor de komende jaren is de evenementensubsidie beschikbaar. Organisatoren van evenementen in 2022 kunnen tot 31 december 2021 een aanvraag doen. Zij krijgen dan voor 31 maart 2022 uitsluitsel. Bekijk meer informatie hierover en het aanvraagformulier voor de evenementensubsidie.


Subsidie voor Promotiestichtingen


In de gemeente Hardenberg zijn er meerdere promotiestichtingen actief. De gemeente Hardenberg stimuleert dat de promotiestichtingen zich vooral inzetten op alle activiteiten rondom de organisatie van evenementen. De promotiestichtingen in Hardenberg, Gramsbergen en Dedemsvaart ontvangen in 2021 hetzelfde subsidiebedrag als in 2020 om hun werkzaamheden voort te kunnen zetten.


7-4-2021 10:06

Vol ‘verwachting’ stond de eerste groep zwemmers te popelen om maandagmiddag voor ’t eerst van dit seizoen een frisse duik te nemen in het zwembad.

Maar liefst een maand eerder dan gepland ging het bad open. Dankzij extra financiële steun van de gemeente Hardenberg en een grote groep vrijwilligers konden de eerste zwemmers nu al hun eerste baantjes trekken. “Van onderhoud en groenploeg tot het maken en rondbrengen van de abonnementen. Tot op het laatste moment is hard gewerkt om alles klaar te krijgen. Daar kunnen we in Gramsbergen met recht trots op zijn", benadrukt Paulien Reinders van zwembad Hattemat.


Perfect zwemwater


Ondanks dat het buiten maar 6 graden was en het zelfs even sneeuwde, waagden een groep van bijna 40 mensen deze dag de sprong! “Het water is maar liefst 24 graden, het lijkt wel of je in een warm bad stapt, vertelt een van de eerste zwemmers.” Het zwemwater is ondanks de frisse buitentemperatuur perfect te noemen. De komende weken kan er dagelijks gereserveerd worden om banen te zwemmen. Kijk voor meer informatie op de website van de Hattemat of de Facebookpagina.


7-4-2021 09:59

Leone Wiersma start in april als centrummanager van het centrum van Hardenberg. Zij gaat zich in eerste instantie richten op de stadsmarketing en beleving van het centrum. Verder gaat zij uitvoering geven aan projecten die bijdragen aan de centrumontwikkeling, verbindt zij partijen en is zij aanspreekpunt voor ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Wiersma (34) was in de afgelopen jaren...

“We zitten in een bijzondere en voor veel ondernemers lastige periode, maar ik ga deze nieuwe uitdaging met veel optimisme aan", aldus Leone Wiersma. “Door mijn jarenlange ervaring als projectleider citymarketing ‘Regio Hardenberg, de kracht van gewoon doen’, mijn lokale kennis en brede netwerk, hoop ik veel te kunnen betekenen voor ‘mijn stad’. De voornaamste taak is om juist nu Winkelstad Hardenberg verder op de kaart te zetten. Dit is nu wellicht wel belangrijk dan ooit. Hardenberg heeft alles in zich om die plek te zijn waar bewoners en bezoekers zich welkom voelen en waar mensen graag verblijven en terugkomen, als er straks weer meer mogelijk is.”


Centrummanager verbindt


De centrummanager voert operationele regie en verzorgt zowel lokaal als in de regio acquisitie voor de vestiging van bestaande en nieuwe ondernemers in het centrum. De wereldwijde pandemie verandert de maatschappij op allerlei terreinen sneller dan ooit. Dit heeft impact op het functioneren van het centrum. Om relevant te blijven is blijvende inzet noodzakelijk. “Met het benoemen van Leone Wiersma als nieuwe centrummanager willen we de stadmarketing verder professionaliseren en hopen we dat er plannen en acties worden aangejaagd”, zegt voorzitter Hans Trommel van Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg. “Dat hebben we nodig, want voor ons is het belangrijkste dat de ondernemers van het centrum zo optimaal mogelijk kunnen ondernemen als er weer meer ruimte komt.”


Actualiseren actieplan


De ontwikkeling van stad Hardenberg richt zich op het verbeteren van de openbare ruimte en vastgoed. Maar ook andere aspecten zijn van belang voor een vitaal, krachtig en levendig centrum. De Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg (SCSH) en de gemeente Hardenberg hebben hiervoor samen met diverse betrokken partijen een aantal jaren geleden het actieplan centrum Hardenberg gemaakt. Deze samenwerking heeft in de afgelopen jaren z’n vruchten afgeworpen. De betrokken partijen willen blijven samenwerken. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan een nieuw actieplan. Hierin staat wat er moet gebeuren voor een nog sterker en toekomstbestendiger centrum. De centrummanager gaat in de uitvoering van dit actieplan een belangrijke rol spelen.

Leone Wiersma neemt het stokje over van voormalig centrummanager Eduard Plate en marketingcoördinator Erik Meijer die vorig jaar zijn gestopt. De Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg brengt beide functies nu samen in één functie. Zij mag het goede werk van de beide heren voortzetten. Leone Wiersma is hiervoor benaderd vanuit haar eigen bedrijf RUIM. Naast centrummanager is Leone Wiersma namelijk sinds 1 januari 2021 directeur van RUIM, dé thuishaven voor creatieve ondernemers. Zij stopt als marketingadviseur bij de gemeente Hardenberg om zich volledig te storten op haar eigen bedrijf en deze klus als centrummanager.


1-4-2021 07:41

West-Overijssel levert een bijdrage aan de energietransitie door 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op te gaan wekken. In 12 doelstellingen en afspraken heeft de regio vastgelegd hoeveel iedere gemeente bijdraagt en dat er regionaal wordt samengewerkt aan ruimtelijke kwaliteit, het beperken van maatschappelijke kosten, participatie over de gemeentegrenzen heen en het streven naar lokaal eigendom....

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 energie duurzaam opgewekt wordt als bijdrage aan de reductie van 49% CO2. In juni 2020 hebben 11 gemeenten, de provincie Overijssel en 4 waterschappen een concept Regionale Energiestrategie (RES) ingediend bij het Nationaal Programma. Dat is nu uitgewerkt in 12 doelstellingen en afspraken in het Hoofdlijnenakkoord.
Dit Hoofdlijnenakkoord vormt de basis voor de Regionale Energiestrategie 1.0 van West-Overijssel en ligt ter besluitvorming voor bij de gemeenteraden, Staten en algemeen besturen van de waterschappen.

Een stap in een langer proces


Het Hoofdlijnenakkoord is een stap in een reeks van stappen die West-Overijssel nog gaat zetten op weg naar 2030. Met de inbreng van de volksvertegenwoordigers wordt de komende maanden het Hoofdlijnenakkoord verder uitgewerkt in de RES 1.0. Die wordt opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen van de waterschappen.
Op 1 juli wordt het ingediend bij het Nationaal Programma RES. Het Hoofdlijnenakkoord is te vinden op www.reswestoverijssel.nl/hoofdlijnenakkoord. 

Een duurzaam Hardenberg


"In de gemeente Hardenberg werken we al jarenlang aan een duurzame toekomst", zegt duurzaamheidswethouder Jan ten Kate van de gemeente Hardenberg. "En dat blijven we ook doen. Wij hebben onze aanpak voor de komende jaren vastgelegd in het Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg."
"Daarin staat dat we in 2030 minimaal 30% van alle energie die in Hardenberg gebuikt wordt binnen de gemeentegrenzen duurzaam opwekken. Samen met inwoners, ondernemers en onze partners werken we aan plannen voor het opwekken van elektriciteit vanuit zonne- en windenergie. Het Meerjarenprogramma vormt onze inbreng in de Regionale Energiestrategie. We gaan in Hardenberg dus door op de al ingeslagen weg."

Nog veel te doen


Er is al veel werk verzet: er zijn al diverse zonnedaken, zonneparken en windmolens in West-Overijssel en er zit nog een flink aantal aan te komen waar soms ook al een vergunning voor afgegeven is.
Van de 1,8 TWh die West-Overijssel in 2030 zelf wil opwekken, wordt nu al 20% opgewekt en voor nog eens 20% bestaan concrete plannen. Dat betekent dat tot 2030 voor de resterende 60% nog plannen gemaakt en gerealiseerd moeten worden. West-Overijssel is dus goed op weg, maar heeft ook nog veel werk te verzetten.


31-3-2021 17:13

Wie grondstoffen terugwint uit afval is een Terugwinnaar. Met deze boodschap wil de gemeente Hardenberg, samen met de inwoners, de kwaliteit van de grondstoffen verbeteren. Nadat een nulmeting is gedaan heeft de gemeente op verschillende manieren gecommuniceerd over het scheiden van pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). Om te kijken wat deze communicatie heeft...

Om de inhoud van pmd-containers te controleren, stuurt ROVA een ‘voorloper’ mee tijdens de inzamelroute. De ‘voorloper’ bekijkt op verschillende momenten en in verschillende kernen de inhoud van containers. Als tijdens de controle blijkt dat een container onjuiste inhoud bevat, dan wordt deze op dat moment niet geleegd. Er wordt dan een kaart aan de container gehangen. Op deze hangkaart staat waarom de container niet is geleegd. Als de inwoner de vervuiling uit de pmd-container haalt, komt ROVA deze op een later moment alsnog legen. Op de hangkaart staat aangegeven op welk moment de container opnieuw aan de straat gezet kan worden.

Waarom wordt de inhoud van uw container bekeken?


Door de inhoud van de pmd-containers te beoordelen neemt de gemeente Hardenberg een volgende stap om samen met inwoners de kwaliteit van grondstoffen zoals pmd te verbeteren. Nog regelmatig belandt afval tussen de ingezamelde grondstoffen. Dat afval zorgt voor vervuiling, waardoor grondstoffen niets meer waard zijn en niet gerecycled kunnen worden. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, op deze manier loopt de gemeente ook opbrengsten mis voor grondstoffen en worden extra kosten gemaakt voor het verbranden van afval. Met het ‘voorlopen’ tijdens de inzamelronde hoopt de gemeente inwoners hier meer bewust van te maken.

Samen maken we van afval weer grondstof


Huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit waardevolle grondstoffen die gerecycled kunnen worden. Daarom is het belangrijk om ons afval en grondstoffen goed te scheiden. Een echte Terugwinnaar zorgt ervoor dat er geen afval tussen de grondstoffen komt, zodat die grondstoffen weer gebruikt kunnen worden voor het maken van nieuwe producten. Oud glas wordt bij voorbeeld weer nieuw glas en groente-, fruit- en tuinafval (gft) kan omgezet worden tot nieuwe duurzame producten, zoals groen gas en compost. Je ziet het: ons afval bevat veel waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Die grondstoffen kunnen we echter alleen terugwinnen als het afval goed wordt gescheiden. Kijk voor meer informatie op www.terugwinnaars.nl.

Op weg naar een circulaire economie


In het Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020 – 2024 is ‘circulariteit’ één van de vijf programmalijnen. De aanpak #Terugwinnaars sluit hier perfect bij aan. Door afval zoveel mogelijk te scheiden en opnieuw te gebruiken zorgen we ervoor, samen met inwoners, ondernemers en partners, dat onze economie zo snel mogelijk circulair wordt.


31-3-2021 11:03

De bouw van nieuwe woningen aan de Gentiaanstraat-Noord in Dedemsvaart kan van start gaan. Vandaag oordeelde de Raad van State dat het ingestelde beroep tegen het plan ongegrond is. Daarmee is het bestemmingsplan dat de bouw van (senioren)woningen mogelijk maakt onherroepelijk geworden.

In het gebied komen 26 rijwoningen en maximaal 4 appartementen. Ook de openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting. Wethouder Martijn Breukelman: “We staan in de startblokken om aan de slag te gaan. Snel meer woningen bouwen is belangrijk, want er is veel vraag naar dit type woningen."

Het kernwinkelgebied van Dedemsvaart wordt compacter gemaakt. Gebieden buiten het kernwinkelgebied waar voorheen vooral detailhandel gevestigd was, krijgen een andere functie. Het gebied Gentiaanstraat-Noord tussen de Gentiaanstraat, Julianastraat, Hortensiastraat en Zwiersstraat is zo’n gebied. Daarom is een plan gemaakt om hier woningen te bouwen en het gebied een nieuwe inrichting te geven. Om de bouw van de woningen mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. De gemeenteraad van Hardenberg stelde dit bestemmingsplan in juli 2019 vast.

Raad van State: beroep ongegrond


Tegen het bestemmingsplan was beroep aangetekend bij de Raad van State. Vandaag deed de Raad van State de langverwachte uitspraak. Volgens de Raad van State is het beroep ongegrond. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Wethouder Martijn Breukelman is blij met de uitspraak: “Deze uitspraak bevestigt dat we ons huiswerk goed gedaan hebben en dat er een gedegen plan ligt. We staan in de startblokken om aan de slag te gaan. We willen het gebied zo snel mogelijk bouwrijp maken en afspraken maken met Vechtdal Wonen en ontwikkelaars zodat de bouw van de woningen nog dit jaar kan starten. Dat is belangrijk omdat we snel meer nieuwe woningen willen bouwen. En omdat er veel vraag is naar het type woningen dat we aan de Gentiaanstraat-Noord willen bouwen. Deze woningen zijn namelijk bijzonder geschikt voor senioren. Bovendien krijgt het gehele gebied hiermee een impuls. We maken van de Gentiaanstraat-Noord een prettig woongebied, dichtbij het kernwinkelgebied met alle voorzieningen.”

26 rijwoningen en 4 appartementen


In het zuidelijke deel van het gebied Gentiaanstraat-Noord komen 26 rijwoningen. In het pand van de voormalige Jumbo-supermarkt komen maximaal 4 nieuwe appartementen. In het gebouw zijn al 3 bestaande appartementen. Het is de bedoeling om de helft van het voormalige supermarktpand af te breken. Het noordelijke deel wordt vooral ingericht als parkeerterrein, met voldoende ruimte voor bevoorradingsverkeer om te manoeuvreren.


30-3-2021 17:10

Vanwege de coronamaatregelen geven wij dit jaar geen toestemming om een paasvuur te houden. Voor vrijdag 2 april, zaterdag 3 april, zondag 4 april en maandag 5 april 2021 verlenen we ook geen ontheffingen van het stookverbod voor het verbranden van snoeihout.

In de gemeente Hardenberg worden al vanaf 2015 geen paasvuurontheffingen verleend aan particulieren.
De ontheffingen verlenen we normaal gesproken alleen aan maatschappelijke organisaties zoals een plaatselijk belang of een buurtvereniging. De gemeente geeft per kern of buurtschap maximaal 1 keer toestemming voor een paasvuur.

Coronamaatregelen


Dit jaar geven we vanwege de coronamaatregelen geen toestemming voor een paasvuur.  Er komen vaak veel mensen op een paasvuur af. Daarmee krijgt een paasvuur het karakter van een evenement.
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn de meeste evenementen verboden. Ook gelden nog steeds de basisregels, waaronder afstand houden en het vermijden van drukke plekken.
Het organiseren van een paasvuur past niet bij de coronamaatregelen. Het risico dat er te veel mensen op een paasvuur afkomen die onderling niet voldoende afstand houden is te groot.  Daarom heeft de burgemeester van de gemeente Hardenberg besloten dat dit jaar geen paasvuurontheffingen worden verleend.


30-3-2021 15:44

Belangstellenden kunnen zich tot 22 april 2021 aanmelden voor een vaste seizoenligplaats voor hun bootje in de vernieuwde haven van Hardenberg.

De haven in Hardenberg krijgt momenteel een nieuwe inrichting. Langs de wandelpromenade worden nieuwe drijvende steigers aangelegd. Hier komen ongeveer 10 ligplekken voor passanten. Ook in de havenkom worden nieuwe steigers aangelegd. Hier komen ruim 20 seizoenligplaatsen. Het precieze aantal ligplaatsen is afhankelijk van de grootte van de bootjes. In de haven zijn ook plekken voor bootjes voor de verhuur en de rondvaartboot. De vernieuwde haven gaat op 1 juni 2021 open.

Aanmelden voor een seizoenligplaats bij Watersportvereniging Hardenberg
De seizoenligplaatsen kunnen elk jaar tussen 1 april en 1 oktober gebruikt worden. Belangstellenden kunnen zich vanaf nu tot 22 april 2021 aanmelden voor een van de beschikbare seizoenligplaatsen bij de Watersportvereniging Hardenberg door te mailen naar info@wsvhardenberg.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, bootlengte en boottype. De seizoenligplaatsen worden door middel van loting toegewezen voor maximaal drie jaar. De loting vindt plaats op 28 april 2021. Wanneer er meer vraag is dan aanbod, komt er een wachtlijst voor vrijkomende plekken. Het tarief voor een vaste seizoenligplaats is 68 euro per strekkende meter bootlengte per jaar. Bij een seizoenligplaats hoort een lidmaatschap van de Watersportvereniging Hardenberg van 10 euro per jaar.

Meer informatie over de haven.


26-3-2021 16:20

In de wijk Marslanden in Hardenberg wordt een nieuw schoolgebouw gebouwd. Dit is nodig omdat de twee basisscholen in gebouw De Matrix uit hun jasje zijn gegroeid. Het schoolgebouw komt aan de noordkant van de wijk, op de hoek van de Plaggemarsweg en de Havermarsweg. Naast het nieuwe schoolgebouw worden hockeyvelden aangelegd voor de Hardenbergse hockeyclub GZG. De bouw kan op z'n vroegst in 2022...

De wijk Marslanden in Hardenberg krijgt steeds meer inwoners. Doordat de wijk blijft groeien, wonen er ook steeds meer kinderen die naar de basisschool gaan. Veel kinderen die in Marslanden wonen gaan naar OBS De Kern en CBS Marsweijde.
Deze scholen zijn samen met andere functies gevestigd in gebouw De Matrix. Beide scholen zijn in De Matrix uit hun jasje gegroeid. Het tekort aan ruimte wordt nu tijdelijk opgelost met tijdelijke huisvesting naast De Matrix.

Daarnaast gaan veel leerlingen uit leerlingen uit Marslanden naar GBS Doekes in de wijk Heemse.

Nieuw schoolgebouw op hoek Plaggemarsweg en Havermarsweg


Om de groei van het aantal basisschoolleerlingen op te vangen wordt aan de noordkant van Marslanden een nieuw schoolgebouw gebouwd. Dit is geregeld in het 'Integraal Huisvestingsplan' voor basisonderwijs. OBS De Kern verhuist naar het nieuwe schoolgebouw. Ook komt hier een vestiging van een gereformeerde basisschool. CBS Marsweijde blijft in De Matrix.
Het nieuwe schoolgebouw komt op de noordhoek van de Plaggemarsweg en de Havermarsweg, aansluitend aan het deelgebied Marshoogte. Deze plek is in een locatieonderzoek als beste naar voren gekomen. Ook omdat de afstand tot De Matrix het kortst is. 

Hockeyvelden naast het nieuwe schoolgebouw


Aan de oostkant van het schoolgebouw worden hockeyvelden aangelegd voor de hockeyers van hockeyclub GZG. De hockeyclub blijft groeien en heeft behoefte aan meer velden. Hiervoor is geen ruimte op De Boshoek, waar de hockeyclub nu nog gevestigd is. Daarom verhuist de hockeyclub naar Marslanden.
Doordat de scholen en de hockeyvelden straks naast elkaar zitten, kunnen ze elkaars voorzieningen gebruiken, zoals bijvoorbeeld de parkeerplaatsen.

De bouw kan op z'n vroegst in 2022 starten


De plannen voor het schoolgebouw en de hockeyvelden worden nu verder uitgewerkt. Om de bouw van het schoolgebouw en de aanleg van de hockeyvelden mogelijk te maken is een nieuw door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan nodig.
De bouw kan starten zodra de ruimtelijke procedures zijn afgerond en de benodigde vergunningen zijn verleend. Dit is op z’n vroegst in 2022.


23-3-2021 11:39

Mary Looman wordt dinsdag 30 maart voorgedragen als nieuwe wethouder namens de PvdA in de gemeente Hardenberg. De 68-jarige Looman wordt opvolgster van Gitta Luiten, die per 31 maart haar ontslag heeft ingediend.

De in Smilde woonachtige mevrouw Looman-Struijs was in het verleden waarnemend burgemeester van de gemeente Skarsterlân, waar ze de fusiegemeente De Friese Meren tot stand bracht. Van 2002 tot 2010 was ze wethouder en eerste locoburgemeester van de gemeente Midden-Drenthe.
Ook was ze lid van Provinciale Staten van Drenthe tussen 1999 en 2002. Daarvoor had ze een eigen bureau dat mensen trainde in conflictbeheersing. Ze is geboren in Vlaardingen.

Looman wordt 30 maart voorgedragen aan de gemeenteraad in Hardenberg. Na instemming van de raad zal ze vanaf 1 april als wethouder aan de slag gaan in de gemeente Hardenberg.


19-3-2021 16:03

SPIE infratechniek controleert tussen woensdag 24 en dinsdag 30 maart de lantaarnpalen in onze gemeente. Dit gebeurt in de avonduren en in de nacht.

Bij de controle van de lantaarnpalen bekijkt SPIE infratechniek, de beheerder van deze openbare verlichting, of er defecten zijn. Werkt een lantaarnpaal niet goed? Dan herstellen zij dit in de 2 weken na 30 maart.


De lantaarnpalen worden gecontroleerd als ze branden. Dat is in de avond en nacht. De werkzaamheden gaan ook tijdens de avondklok door. Het kan hierdoor zijn dat u in de periode van woensdag 24 en dinsdag 30 maart 's avonds en 's nachts een auto langzamer door uw straat ziet rijden.


19-3-2021 14:30

Alle stemmen die in de gemeente Hardenberg zijn uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezing 2021 zijn geteld. Het CDA heeft de meeste stemmen gekregen, gevolgd door de VVD en ChristenUnie.

In totaal hebben 39.349 kiezers hun stem uitgebracht. Het opkomstpercentage komt hiermee op 82,75%. Op 26 maart maakt de Kiesraad de officiële uitslag bekend.


De volledige uitslagen staan op www.hardenberg.nl/verkiezingen.

Voorkeursstemmen Hardenbergse kandidaten:


 • 50PLUS: Linda Verschuur – 169
 • 50PLUS: Gijs Schuurman – 44
 • Groen Links: Romano Boshove – 84
 • CDA: Piet-Cees van der Wel – 1.928
 • ChristenUnie: Alwin te Rietstap – 611


19-3-2021 12:15

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg stelt extra geld beschikbaar voor de buitenzwembaden in de gemeente, die door vrijwilligers worden beheerd. Hiermee maakt het college het voor die buitenbaden mogelijk om eerder open te kunnen. Met de bijdrage kunnen de zwembaden de extra stook- en personeelskosten betalen, als ze eerder open gaan. Het college speelt hiermee in...

“De vraag naar meer mogelijkheden om te sporten krijgen we regelmatig”, vertelt wethouder Martijn Breukelman. “Nu dat met de huidige coronaregels weer meer kan, willen we onze inwoners graag die extra mogelijkheden bieden om te kunnen sporten. We komen met een bijdrage in de extra kosten de zwembaden tegemoet, zodat ze eerder open kunnen dan normaal”, aldus de wethouder.”


Grote klus om zwembad klaar te maken


Het klaar maken van het zwembad is altijd een grote klus. Wethouder Breukelman: “Het zal niet ieder zwembad lukken om eerder open te gaan dan gebruikelijk. Zij zijn natuurlijk afhankelijk van hun vrijwilligers. En het klaarmaken van een zwembad is gewoon veel werk”, aldus de wethouder.

De vrijwilligers van De Hattemat in Gramsbergen zijn inmiddels al begonnen met het vullen van het bad. Als het weer niet tegenzit, is het zwembad op Tweede Paasdag 5 april op temperatuur en kan het open. De voorverkoop van de seizoensabonnementen voor De Hattemat is inmiddels gestart. “We zijn blij met de bijdrage van de gemeente om eerder open te kunnen”, vertelt Paulien Reinders van De Hattemat. “Het is voor ons een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Maar dankzij al onze vrijwilligers gaat dat zeker lukken.”

In zwembad Onder Ons in De Krim en Het Heuveltjesbosbad in Balkbrug zijn de voorbereidingen ook begonnen. Onder Ons gaat op 3 mei open, en daar is de voorverkoop ook gestart. Het Heuveltjesbosbad verwacht op 24 april open te gaan. Kijk op de websites van de zwembaden voor meer informatie.


18-3-2021 18:46

Wilt u meer vogels, vlinders, amfibieën of egels in uw tuin? Meldt u dan aan voor de gratis online workshop 'Kennismaken met een levende tuin' op 6 april. In deze workshop van 1,5 uur leert u wat een levende tuin is en oefent u in een praktische opdracht hoe u een tuin natuurlijker en diervriendelijker kunt maken.

De workshop op dinsdag 6 april 2021 is van:

 • 15.30 tot 17.00 uur, of
 • 19.30 tot 21.00 uur.

De korte inloop met uitleg over de functies van Zoom start een kwartier voor aanvang.

Voor wie?


Voor iedereen die aan de slag wil met zijn of haar tuin(tje).  Er is plek voor maximaal 40 deelnemers in de middag en de avond.
De workshop wordt gegeven door Yvonne van Putten van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) en Linda IJmker van het Instituut voor Natuureducatie (IVN). Zij doen dit in samenwerking met de gemeente Hardenberg

Aanmelden


Wilt u meedoen? U kunt zich aanmelden op de website van het IVN.


16-3-2021 14:23

Hennepteelt en productie van synthetische drugs zijn schadelijk voor mens, dier en natuur. Aan de buitenkant kun je niet altijd zien wat er in een pand gebeurt.

Wel zijn er signalen die kunnen wijzen op een hennepkwekerij of drugslab:

 • afgeplakte ramen en deuren die altijd dicht zijn;
 • (dichte) rolluiken waar geen logische aanleiding voor is;
 • roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of het dak;
 • het pand maakt een verlaten indruk: er is zelden iemand of slechts een korte tijd en/of op een vast tijdstip;
 • geur, stankoverlast;
 • wateroverlast of vochtproblemen;
 • condens op de ramen;
 • kunstlicht (gloed van felle lampen) en/of licht in een ruimte dat altijd blijft branden;
 • installatie camera’s of beveiliging;
 • zoemend of ronkend geluid (van ventilatoren).

Wat kun jij doen?


Vermoed je de aanwezigheid van een hennepkwekerij of drugslab in een pand in het buitengebied of herken je één of meerdere signalen? Blijf er niet mee lopen, maar meld wat je weet bij de politie via 0900 8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.


12-3-2021 14:42

De wijk Marslanden in Hardenberg wordt verder uitgebreid met woongebied Havezate Es. In dit woongebied ter hoogte van het buurtschap Collendoorn is plek voor ongeveer 90 vrijstaande woningen. De kavels zijn zeer ruim en liggen in een landelijke omgeving.

Met het ontwikkelen van Havezate Es komt de gemeente tegemoet aan de vraag naar woningen in het duurdere segment. Het bestemmingsplan voor Havezate Es is klaar. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast te stellen. Als alles volgens planning verloopt kan de bouw van woningen in Havezate Es rond de jaarwisseling starten.
In de woonwijk Marslanden is de afgelopen jaren veel gebouwd. Vooral in woongebied De Cirkel. Ook de komende jaren komen er nieuwe woningen bij. Onlangs nog gaf de gemeente kavels uit in woongebied Marshoogte. Marslanden wordt ter hoogte van buurtschap Collendoorn verder uitgebreid met het woongebied Havezate Es.

'Op een ruime kavel een riant droomhuis bouwen'


Wethouder Martijn Breukelman: "Wonen in de gemeente Hardenberg is populairder dan ooit. Dat laten de cijfers zien. Ook de kavels in Marslanden vliegen als warme broodjes over de toonbank. Daarom blijven we volop inzetten op het bouwen van nieuwe woningen."
"Tot nu toe gaven we in Marslanden kavels uit voor woningen in het reguliere segment. Maar er is ook veel vraag naar luxere woningen in het duurdere segment. Speciaal daarvoor hebben we het plan voor Havezate Es gemaakt. Hier bieden we de mogelijkheid om op een ruime kavel een riant droomhuis te bouwen. Het is een uniek woongebied: je woont er straks aan de rand van de stad met alle voorzieningen op slechts 10 minuten fietsafstand, maar wel in een landelijke omgeving."

90 vrijstaande woningen op zeer ruime kavels


In Havezate Es is plek voor ongeveer 90 vrijstaande woningen op zeer ruime kavels. De grootte van de kavels ligt tussen de 600 en 2.200 vierkante meter. De woningen worden rond de es gebouwd in meerdere buurtjes. Havezate Es ligt in een aantrekkelijk gebied met in de omgeving akkers, houtwallen en boomgroepen. De toekomstige bewoners hebben veel zicht op de landelijke omgeving.
Martijn Breukelman: "Het is de bedoeling dat de nieuwe woningen goed passen in de landelijke omgeving. Dat kan door ze bijvoorbeeld het karakter van een boerderij of landhuis te geven. Verder houden we bij de inrichting rekening met de bomen die er staan. En we planten hagen en struiken die goed passen bij het landschappelijke karakter."

De geschiedenis zichtbaar maken


Havezate Es heeft een rijke geschiedenis. Vroeger stond er de havezate Huis Collendoorn. Bij het maken van het bestemmingsplan is archeologisch onderzoek gedaan in het gebied. Hieruit blijkt dat het gebied al duizenden jaren geleden bewerkt en bewoond werd. Er zijn zelfs sporen van nederzettingen uit de prehistorie gevonden. Ook zijn kleine stukjes aardewerk uit de Bronstijd of Trechterbekercultuur gevonden.
De archeologische vondsten zijn zo bijzonder dat ze behouden moeten worden. Daarom worden ze onder archeologisch toezicht opgegraven. Het is de bedoeling deze geschiedenis zichtbaar te maken in het gebied. 

Bestemmingsplan voor vaststelling naar de gemeenteraad


Om de bouw van de woningen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dit plan heeft al als ontwerp ter inzage gelegen. De reacties op het plan zijn verwerkt. Het bestemmingsplan is nu klaar. Daarom biedt het college van B&W het bestemmingsplan voor vaststelling aan de gemeenteraad aan. 

De gemeenteraad bespreekt het plan op 30 maart in de oriënterende ronde en neemt op 13 april een besluit. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt het gebied bouwrijp gemaakt en start de verkoop van kavels. Dit is op z’n vroegst in de zomer. De eerste kavels kunnen dan rond de jaarwisseling bouwrijp zijn.


12-3-2021 14:25

De skatebaan in het Kruserbrinkpark aan de Gramsbergerweg in Hardenberg is vanaf vandaag weer open. Burgemeester Maarten Offinga heeft dit besloten nu het Kabinet enkele kleine aanpassingen heeft gedaan op de maatregelen rond sporten. “Ik hoor van jongeren dat zij behoefte hebben om buiten te sporten en te bewegen. Nu er voorzichtig wat meer ruimte komt, wil ik de jongeren die mogelijkheid bieden...

De skatebaan in Hardenberg is sinds november gesloten. Het werd er vaak te druk en skaters hielden onvoldoende afstand van elkaar. Nu het Kabinet enkele kleine aanpassingen heeft gedaan op de maatregelen rond sporten, vindt de burgemeester het verantwoord de skatebaan weer open te stellen.

Burgemeester Maarten Offinga: “Alle beperkingen door de coronamaatregelen vallen de jongeren erg zwaar. Zij willen graag naar buiten en actief zijn. Om ze de mogelijkheid te bieden om buiten te bewegen, heb ik besloten dat de skatebaan in Hardenberg weer open gaat. Dat kan nu er voorzichtig weer wat meer mogelijk is op het gebied van sport en spel. Buiten sporten mag weer, zolang men de regels in acht neemt. Ik vertrouw erop dat de jongeren verantwoord omgaan met de ruimte die we bieden.”

Op de skatebaan gelden naast de basisregels de volgende coronaregels:

 • Iedereen vanaf 18 jaar houdt op de skatebaan 1,5 meter afstand.
 • Jongeren tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
 • Een groepje bestaat uit maximaal 2 mensen.
 • Ga naar huis als het te druk wordt.


12-3-2021 14:00

Inwoners van gemeenten in West-Overijssel kunnen donderdag 18 maart en donderdag 1 april het webinar Energieneutraal Verbouwen volgen.

Tijdens de online bijeenkomst vertelt de energieneutraalcoach over de verschillende maatregelen, kosten en financieringsmogelijkheden die er zijn om woningen energiezuinig te verbouwen en/of aardgasvrij te maken.

Aanmelden via het duurzaambouwloket


Aanmelden voor dit gratis webinar kan via www.duurzaambouwloket.nl/env. Het webinar duurt 1 uur en kunt u bekijken via computer, tablet of telefoon.
Na afloop kunt u zich opgeven voor vervolgactiviteiten. Zoals een interactieve vervolgworkshop op donderdag 15 april.

Informatieve bijeenkomst


Inwoners die het webinar al eerder volgden waren zeer tevreden over de informatie die zij tijdens het webinar kregen. Een bezoeker van een eerdere bijeenkomst vertelt: "Mensen zijn vaak bang voor hoge kosten, maar die vielen mij erg mee."

Samenwerking tussen meerdere gemeenten


Het project Energieneutraal Verbouwen is opgezet door zes gemeenten in West-Overijssel. Het project helpt huiseigenaren om het energieneutraal verbouwen van woningen eenvoudiger te maken.
Meer informatie: www.duurzaambouwloket.nl/env.


11-3-2021 13:31

Wie grondstoffen terugwint uit afval is een Terugwinnaar. Zo luidt de boodschap van de gemeente Hardenberg. "Een groot deel van ons afval bestaat uit herbruikbare grondstoffen", vertelt wethouder Jan ten Kate. "Onze inwoners scheiden het afval al goed, maar toch treffen we nog altijd vervuiling aan in de grondstoffen. En dat is zonde. Bovendien zijn de kosten van het verbranden van restafval...

Het scheiden van huishoudelijk afval gaat in de gemeente Hardenberg al erg goed. Toch is er nog altijd ruimte voor verbetering. Steeds vaker zijn de ingezamelde grondstoffen zoals gft (groente, fruit en tuinafval) en pmd (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons) vervuild met restafval. Daardoor zijn de grondstoffen niet meer bruikbaar en worden ze verbrand.
De #Terugwinnaars-aanpak richt zich daarom op het belang van het goed scheiden van grondstoffen, zodat geen restafval tussen de grondstoffen belandt. Wethouder Ten Kate: "Nu veel mensen thuis zijn, zien we de hoeveelheid afval ook toenemen. Dat is logisch en begrijpelijk. Maar dan moeten we het wel met elkaar goed scheiden. Daarom is goed scheiden juist nu extra belangrijk."

Samen zorgen voor een beter milieu


De wethouder hoopt dan ook dat de overtuigde Terugwinnaars in Hardenberg zich willen (blijven) inzetten voor het goed scheiden van afval. Om een prettige en duurzame leefomgeving te maken. Niet alleen voor nu, maar ook juist voor de volgende generaties. Dat kan door er samen de schouders onder te zetten en goed om te (blijven) gaan met het milieu.

Van goed gescheiden afval maken we nieuwe duurzame producten


#Terugwinnaars laat zien wat met de goed gescheiden grondstoffen gedaan kan worden. En dat het daarom zo belangrijk is dat er geen vervuiling tussen zit. Oud glas wordt weer nieuw glas. Van gft worden nieuwe duurzame producten gemaakt, zoals groen gas en compost. Pmd wordt gebruikt voor het maken van nieuwe verpakkingen en bijvoorbeeld bankjes en bloembakken. 

Eén vervuilde container kan betekenen dat een hele vracht wordt afgekeurd


Dat goed inzamelen echt belangrijk is, ziet de gemeente regelmatig terug in de praktijk. Een vuilniswagen van ROVA leegt per rit de containers van zo'n zeshonderd huishoudens. Als daar een aantal containers met vervuiling tussen zit kan het zijn dat de hele vracht wordt afgekeurd.
Dat is ten eerste niet goed voor het milieu, want er gaan ontzettend veel nuttige grondstoffen mee verloren. Daarnaast kost het de gemeente extra geld, want grondstoffen leveren geld op, terwijl verbranden van restafval juist geld kost. En die extra kosten betalen de inwoners uiteindelijk met elkaar, via de afvalstoffenheffing. 

Een handige bewaarfolder met alle informatie op een rij


Binnenkort ontvangen alle huishoudens in de gemeente Hardenberg de handige bewaarfolder 'Samen maken we van ons afval weer grondstof'. In deze folder staat uitleg over de grondstoffen en kunnen inwoners zien welke nieuwe duurzame producten kunnen ontstaan uit afval. Zo kan bijvoorbeeld een gebruikt frisdrankflesje worden verwerkt in een voetbalshirtje.

Op weg naar een circulaire economie


In het Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024 is 'circulariteit' één van de vijf programmalijnen. De aanpak #Terugwinnaars sluit hier perfect bij aan; door afval zoveel mogelijk te scheiden en opnieuw te gebruiken zorgen we ervoor, samen met inwoners, ondernemers en partners, dat onze economie zo snel mogelijk circulair wordt.


8-3-2021 21:01

Ineke van de Logt is de Vrouw van het Jaar 2021 van de gemeente Hardenberg. Dat werd vanavond bekend gemaakt tijdens een online bijeenkomst ter ere van Internationale Vrouwendag. Uit handen van Simone Hof, presentator van de avond en vicevoorzitter van de gemeenteraad, ontving Ineke van de Logt de onderscheiding.

“Ik was al totaal verrast met de nominatie”, vertelde Ineke na van de bekendmaking. “Maar dat ik de prijs zou winnen, naast deze andere fantastische genomineerden, dat had ik nooit gedacht.”
Kijk de online bijeenkomst terug

Uit het juryrapport
Volgens de jury is Ineke van de Logt maatschappelijk betrokken. Ze zet zich met liefde in voor de samenleving, zoals ze zelf zegt. Ze is bij uitstek te typeren als verbinder, en brengt dat dagelijks in de praktijk. Naast voorganger in de kerk is Ineke voorzitter van het Diaconaal Platform en lid van de Participatieraad Hardenberg. In die functie helpt zij de gemeente te adviseren over onderwerpen binnen het sociaal domein. Als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk houdt Ineke zich bezig als taalcoach en coördineert ze de Vrouwenbuurtkamer. Ook coördineert zij de Eettafel. De Eettafel organiseert periodiek avonden waar met name vrouwen met een migratie-achtergrond gerechten maken uit hun cultuur. Vervolgens schuiven genodigden aan om deze vrouwen en elkaar beter te leren kennen. Ineke laat hiermee zien dat vrouwen heel goed in staat zijn een rol van betekenis te spelen en is ze een voorbeeld van hoe vrouwen elkaar versterken.

23 kandidaten en 3 genomineerden
23 vrouwen werden voorgedragen voor de titel Vrouw van het Jaar. Uit deze 23 kandidaten selecteerde de jury 3 vrouwen die officieel genomineerd werden. De andere 2 genomineerden waren Anne van den Hoek (oprichtster van InBeeld) en Netty Wakker (o.a. directeur Kennispoort Regio Zwolle).

Jaarlijkse verkiezing Vrouw van het Jaar
Met de jaarlijkse de verkiezing van de Vrouw van het Jaar, wil de gemeente Hardenberg de belangrijke bijdrage van vrouwen onder de aandacht brengen. En vrouwen stimuleren hun talenten te ontwikkelen en dromen na te jagen. De genomineerde vrouwen zijn een rolmodel voor andere vrouwen en meiden in hun omgeving.


5-3-2021 19:23

Op 8 maart aanstaande is het Internationale Vrouwendag. De gemeente Hardenberg reikt dan voor de tweede keer de prijs uit voor de Vrouw van het Jaar. Uit de 23 aangedragen vrouwen, heeft de jury 3 vrouwen genomineerd voor de prijs.

De winnares wordt bekend gemaakt tijdens de online inspiratiebijeenkomst 'De kracht van vrouwen' op 8 maart om 20.00 uur. Iedereen kan deze bijeenkomst online bijwonen via www.hardenberg.nl/vrouwendag. 

De verkiezing van de Vrouw van het Jaar is bedoeld om de belangrijke bijdrage van vrouwen aan de samenleving onder de aandacht te brengen en vrouwen te stimuleren hun talenten te (blijven) ontwikkelen en hun dromen na te jagen.
Genomineerden voor Vrouw van het Jaar 2021
De jury heeft uit de 23 aangedragen vrouwen 3 vrouwen genomineerd. De genomineerde vrouwen laten dagelijks de kracht van vrouwen in de praktijk zien. Daarmee zijn ze een voorbeeld voor vrouwen en meiden in hun omgeving.
Anne van den Hoek
Anne van den Hoek is de oprichtster en directeur van InBeeld, een organisatie die vluchtelingen en nieuwe Hardenbergers wegwijs maakt in de samenleving. Deze nieuwkomers komen vaak uit een andere cultuur, en InBeeld helpt ze om hun draai te vinden in de gemeente.
De organisatie is uitgegroeid tot een druk middelpunt van nieuwkomers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Anne besteedt daarbij extra aandacht aan vrouwen en helpt ze om hun eigen pad te kiezen in het opbouwen van hun leven. Hiermee is ze niet alleen een voorbeeld voor de vrouwen die ze helpt maar voor alle vrouwen.

Ineke van de Logt
Zeg je 'maatschappelijk betrokken', dan zeg je Ineke van de Logt. Zij zegt van zichzelf dat ze zich met liefde inzet voor de samenleving. Ze is bij uitstek te typeren als verbinder, en brengt dat dagelijks in de praktijk. Naast voorganger in de kerk is Ineke voorzitter van het Diaconaal Platform en lid van de Participatieraad Hardenberg. In die functie helpt zij de gemeente te adviseren over onderwerpen binnen het sociaal domein.

Als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk houdt Ineke zich bezig als taalcoach en coördineert ze de Vrouwenbuurtkamer. Ook coördineert zij de Eettafel. De Eettafel organiseert periodiek avonden waar met name vrouwen met een migratie-achtergrond gerechten maken uit hun cultuur. Vervolgens schuiven genodigden aan om deze vrouwen en elkaar beter te leren kennen. Ineke laat hiermee zien dat vrouwen heel goed in staat zijn een rol van betekenis te spelen en is ze een voorbeeld van hoe vrouwen elkaar versterken.

Netty Wakker
Netty Wakker is directeur van Kennispoort Regio Zwolle. Mede door haar inzet draagt Kennispoort eraan bij dat de regio Zwolle één van de snelst groeiende regio’s in Nederland is. Naast deze pittige functie is zij ook voorzitter van de Raad van Commissarissen van Beter Wonen Vechtdal en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank Vaart en Vechtstreek en lid van de Economic Board Regio Zwolle.

Samen met haar man is zij verantwoordelijk voor de strategische koers van 3 agrarische ondernemingen: BoerBack Melkvee, BoerBack Vlees BV en Future Biogas BV. Netty vervult een belangrijke rol in het ecosysteem van de Regio Zwolle met grote waarde voor het Vechtdal. Ze is gedreven, enthousiast en mensgericht. Ze weet wat ze wil bereiken en gebruikt hiervoor haar charme. Ze is inhoudelijk sterk, kent haar dossiers en is altijd bereid tot een goede dialoog. Bovendien staat ze naast haar omvangrijke taken ook klaar voor haar gezin. Kortom een multi-talent en een groot voorbeeld voor andere vrouwen!

Tijdens de online bijeenkomst op maandag 8 maart van 20.00 tot 21.00 uur wordt bekend gemaakt wie de Vrouw van het Jaar 2021 is geworden.


4-3-2021 16:17

In het Vechtdal zijn een aantal organisaties samen gestart met een bijzonder project voor huisvesting van langdurig daklozen. Het gaat om mensen die te maken hebben met complexe problematiek waarvoor maatwerk nodig is. De drie organisaties (Leger des Heils, LIMOR en RIBW Overijssel) beginnen daarom in samenwerking met woningcorporatie Vechtdal Wonen, woonstichting VechtHorst en met de gemeenten...

Een eigen, veilige plek is een basisbehoefte die iedereen heeft. Niet iedereen lukt het om deze basisbehoefte vorm te geven. Wonen lijkt dan een te grote opgave met langdurige dakloosheid als gevolg.


Volgens Housing First moet een dakloze inwoner op de eerste plaats krijgen wat hij het meest ontbeert: een dak boven zijn hoofd. Dat moet zorgen voor een stabiele woonsituatie. Daarna krijgt de bewoner de kans om meer zelfredzaam te worden. Housing First is een bewezen effectieve aanpak in de strijd tegen dakloosheid en het voorkomen van overlast.


Inwoners met complexe en meervoudige problematiek
Housing First Vechtdal is voor er voor mensen die langdurig in de opvang verblijven, buitenslapen of geconfronteerd worden met een regelmatig terugkerende vorm van dakloosheid en die onvoldoende aansluiting vinden bij wat in opvangvoorzieningen wordt aangeboden. Het gaat daarbij om dakloze inwoners van wie verwacht wordt dat ze (met begeleiding) in staat zijn om zelfstandig te wonen. Daarnaast kan het gaan om andere doelgroepen, zoals mensen die tijdelijk op een camping wonen of mensen de uitstromen uit een beschermd woonvoorziening.


De samenwerkingspartijen zoeken naar een goede koppeling op basis van de onderliggende problematiek tussen de dakloze inwoners en de deelnemende organisaties.


Periode van drie jaar
Het convenant loopt voor de duur van tenminste drie jaar. In die periode stelt Vechtdal Wonen jaarlijks vier woningen in de gemeenten Hardenberg en Ommen beschikbaar. Woonstichting VechtHorst stelt jaarlijks twee woningen in de gemeente Dalfsen beschikbaar.


23-2-2021 15:59

Routenetwerken MarketingOost vernieuwt dit jaar in opdracht van de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg de bewegwijzering van de wandel- en fietsnetwerken in het Vechtdal. “Met honderden kilometers aan hoogwaardige routes is het Vechtdal bij uitstek geschikt om te wandelen of te fietsen. We ontvangen de wandelaars en fietsers gastvrij. Daar hoort ook goede bewegwijzering bij. Met deze grote...

Tien jaar geleden zijn honderden kilometers aan routes uitgezet in de Vechtdal-gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Ook in de coronaperiode, waarin veel mensen aan het wandelen en fietsen slaan, bewijzen de wegwijzers hun waarde. “Tegelijkertijd krijgen we daardoor meer meldingen over bijvoorbeeld beschadigingen. Verder rotten houten paaltjes langzaam weg en verkleuren sommige borden. Daarom is het nu tijd voor actie. De routebewegwijzering staat er na de werkzaamheden weer spik en span bij”, legt Jakob Ponstein van Routenetwerken MarketingOost uit.

Uitbreiding fietsnetwerk
Ook kijkt de organisatie kritisch naar de bestaande routes. Die worden op sommige punten verbeterd. “De laatste jaren zie je steeds meer fietssnelwegen voor het woon-werkverkeer. Recreatieve fietsers hebben liever meer belevingsvolle routes. Zij willen genieten van het mooie landschap en de natuur. Daarom verleggen we een aantal routes, zodat fietsers vanuit de dorpskernen over de mooiste routes naar het achterland meanderen. We spreiden op deze wijze de verschillende fietsstromen op de fietspaden. Ook breiden we het fietsnetwerk met nog eens tachtig kilometer uit. Routesuggesties zijn van harte welkom. We bekijken of ze binnen de netwerksystematiek in te passen zijn.”

Combinatie met straatmeubilair
Verder is er gekozen voor een andere manier van bevestigen. Waar mogelijk krijgt de bewegwijzering een plek op het bestaande straatmeubilair. Zo blijkt in de regio Twente dat ze daardoor minder snel beschadigd raken door bijvoorbeeld maaiwerkzaamheden. Het aantal schadegevallen loopt daar terug van 4 naar 1 procent. Dat bespaart behoorlijk wat kosten.

Informatie in drie talen
Naast de dertigduizend palen en borden vervangt Routenetwerk MarketingOost 69 startpanelen van het wandelnetwerk en 138 borden van de fietsknooppunten. Voor het eerst kunnen Duitsers en internationale bezoekers de informatie dan in hun eigen taal lezen. Daarmee speelt de regio in op de toenemende populariteit van het Vechtdal onder buitenlandse toeristen.

Routes blijven beschikbaar
De grote vervangingsklus begint eind februari met de nieuwe bewegwijzering voor de wandelaars. Daarna is het fietsnetwerk aan de beurt. Naar verwachting is de hele operatie eind september afgerond. In de tussentijd blijven alle routes beschikbaar. “Het streven is dat wandelaars geen hinder ondervinden. Fietsers kunnen enige hinder ervaren van de werkzaamheden, maar we houden dat zo minimaal mogelijk”, zegt Ponstein. Op www.routenetwerkenvechtdal.nl staat een actueel overzicht van de werkzaamheden en de vorderingen.


23-2-2021 12:19

In het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart betalen ondernemers belasting voor de Bedrijven Investeringszone (BI-Zone). Vorig jaar hebben we ondernemers al een korting van 50% gegeven op deze belasting. Dit jaar geven we een korting van 100%. U kunt de korting online aanvragen.

Met de belasting voor de BIZ-Zone houden we het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart schoon, heel en veilig. De centra beheren deze budgetten. Door de korting valt het totale jaarbudget lager uit. Omdat wij dit niet wenselijk vinden, vullen we het tekort aan.


Vastgoedeigenaren of verhuurder
Behalve ondernemers kunt u als vastgoedeigenaar of verhuurder ook korting op uw belasting voor de  BIZ-Zone aanvragen. In ruil voor de korting zorgt u waar mogelijk voor coulancemaatregelen voor uw huurders. Bij uw aanvraag voor een korting vertelt u hoe u dit gaat doen.

Aanvragen korting op de belasting voor de BIZ-Zone
Geen BIZ-korting
Betaalt u belasting voor de BIZ-Zone? En draait u geen verlies door de coronacrisis? Dan vragen we u de korting niet aan te vragen.


18-2-2021 18:33

Tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer doen wij mee aan het landelijke experiment Centraal Tellen. Het tellen van de stemmen doen we op donderdag 18 maart in de Evenementenhal in Hardenberg. Dit is openbaar.

Op de avond van de verkiezingen tellen we het aantal stemmen op een partij. Een dag later tellen we het aantal stemmen op een kandidaat.

Dit centraal tellen van de stemmen doen we op donderdag 18 maart vanaf 08.30 uur in de Evenementenhal aan de Energieweg 2 in Hardenberg.


Na het tellen van de stemmen maken wij donderdagmiddag 18 maart de uitslag bekend voor de gemeente Hardenberg.


18-2-2021 10:18

De Compostdag op zaterdag 27 maart 2021 gaat niet door. ROVA heeft dit besloten vanwege de maatregelen die gelden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Eerder maakte de Vereniging Afvalbedrijven al bekend dat de Landelijke Compostdag door de coronamaatregelen niet door kan gaan dit jaar.


Tijdens de Landelijke Compostdag wordt eenmalig gratis compost uitgedeeld om iedereen te bedanken die zijn gft-afval gescheiden aanlevert.


16-2-2021 15:54

De gemeente Hardenberg ondersteunt het belang van Internationale Vrouwendag met het uitreiken van een jaarlijkse prijs voor de Vrouw van het Jaar. De prijs is voor vrouwen die zich hebben ontwikkeld in het bedrijfsleven of maatschappelijk en die anderen inspireren en motiveren. Kortom: vrouwen die hun kracht laten zien en zo een rolmodel zijn voor andere vrouwen. Ze zijn een voorbeeld voor...

"Vrouwen vervullen een belangrijke rol op alle terreinen van onze samenleving", vertelt wethouder Gitta Luiten. "Toch is dat lang niet altijd zichtbaar. Veel vrouwen houden er niet van zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Met deze prijs willen we dat juist wel doen. Want het is heel belangrijk dat je als jong meisje ook vrouwen ziet in bijzondere rollen, hoge functies of op andere manieren waarop ze bijdragen aan de samenleving. We hopen dat we heel veel aanmeldingen binnen krijgen, met namen van allerlei vrouwen die een rolmodel voor anderen zijn", aldus de wethouder.
Winnares vorig jaar: Geralda Rohaan-Van de Kamp
Vorig jaar won Geralda Rohaan-Van de Kamp de prijs. Zij laat zien dat ook vrouwen kunnen werken in beroepen die vaak nog als 'mannenberoep' worden gezien. Als predikant van de Protestante Gemeente Bergentheim is zij een echte verbinder, iemand die goed kan luisteren.


Naast Geralda Rohaan, waren ook Henriette van Veldhuisen (eigenaar zorgboerderij Schottinkslag en het Streekhuus) en Renate Meulenkamp-Back (financieel directeur van Machinefabriek Drabo) genomineerd voor de titel Vrouw van het Jaar. 

Nomineer voor 1 maart
Vrouwen die de prijs verdienen kunnen worden genomineerd door voor 1 maart een mail te sturen naar: vrouwvanhetjaar@hardenberg.nl. Met daarin de naam de vrouw en een motivatie waarom zij in aanmerking komt voor de prijs.

Uitreiking tijdens Internationale Vrouwendag op 8 maart
Een jury beoordeelt de nominaties. De jury bestaat uit de winnares van vorig jaar Geralda Rohaan, wethouder Gitta Luiten, gemeenteraadslid Simone Hof en secretaris/algemeen directeur gemeente Hardenberg Ida Oostmeijer.

Op 8 maart wordt de prijs uitgereikt. Hoe dat precies gaat gebeuren wordt later bekend gemaakt.


16-2-2021 15:47

De gemeente Hardenberg gaat onderzoeken of de gemeente een rol heeft gespeeld bij de onteigening en doorverkoop van Joodse panden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De gemeente gaat hiervoor de eigen archieven raadplegen.

Tijdens de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945) is vastgoed dat eigendom was van Joodse mensen op grote schaal geroofd. Terwijl de Joodse burgers zaten ondergedoken of op transport werden gezet naar concentratiekampen, werd het vastgoed zonder medeweten van de oorspronkelijke bewoners doorverkocht. Als Joodse mensen de concentratiekampen al overleefden, kwam het voor dat zij na de oorlog alsnog belasting of heffingen moesten betalen.

Panden en locaties in de gemeente Hardenberg in de Vastgoedboeken
De transacties staan beschreven in de Vastgoedboeken van de Duitse bezetter. Het Nationaal Archief heeft deze administratie samen met het Kadaster gedigitaliseerd. Onderzoeksplatform Pointer heeft nader onderzoek gedaan en is op zoek gegaan naar de verhalen achter de onteigening. Alle informatie is door Pointer gepubliceerd. Uit de informatie blijkt dat ook panden en locaties in de gemeente Hardenberg worden genoemd in de Vastgoedboeken. Hier is dus mogelijk sprake geweest van onteigening en doorverkoop.

Onderzoek naar de mogelijke rol van de gemeente
Het college van B&W hecht veel waarde aan het herdenken van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Daarom willen burgemeester en wethouders onderzoeken of de gemeente Hardenberg een rol heeft gespeeld bij de onteigening en doorverkoop van Joodse panden in de gemeente Hardenberg die worden genoemd in de Vastgoedboeken. En wat die mogelijke rol is geweest. Ook wil de gemeente onderzoeken of er sprake is geweest van naheffingen van gemeentelijke belastingen na terugkeer van de rechthebbenden.

De eigen archieven raadplegen
Voor het onderzoek gaat de gemeente Hardenberg documenten in de eigen archieven raadplegen. Ook de archieven van de voormalige gemeenten Avereest en Gramsbergen zijn nu te vinden in het gemeentearchief. De gemeente vraagt de historische verenigingen om relevante informatie over dit onderwerp met de gemeente te delen. Hiervoor neemt de gemeente contact op met de betreffende verenigingen.

Naar verwachting wordt het onderzoek dit voorjaar afgerond. De gemeente besluit op basis van de resultaten van het onderzoek of vervolgonderzoek nodig is.


12-2-2021 13:51

Veel mensen zijn van plan dit weekend te schaatsen op zwemplassen zoals De Oldemeijer in Hardenberg en Kotermeerstal in Dedemsvaart. Omdat dit geen officiële ijsbanen zijn, wordt de ijsdikte niet gecontroleerd. Schaatsen op de zwemplassen is dus op eigen risico. Ook bij het schaatsen gelden de coronaregels. Als het te druk wordt op het ijs, wordt zwemplas de Oldemeijer afgesloten.

Zowel de Oldemeijer als de Kotermeerstal zijn zwemplassen. Toch gaan veel mensen hier schaatsen. Staatsbosbeheer (eigenaar van de Oldemeijer) en de gemeente wijzen erop dat het ijs op deze en andere zwemplassen niet gecontroleerd wordt. Schaatsen op zwemplassen is dus op eigen risico.
Dat het ijs nog niet overal dik genoeg is, blijkt wel uit het feit dat zowel bij de Oldemeijer als de Kotermeerstal de afgelopen dagen mensen door het ijs zijn gezakt. Let dus goed op. Er kunnen zwakke plekken of zelfs wakken in het ijs zitten.
Ook als u gaat schaatsen, gelden de coronamaatregelen
Dat betekent dat u buiten met mensen van uw eigen huishouden mag zijn. Of met 1 persoon van buiten uw eigen huishouden, waarbij u onderling 1,5 meter afstand houdt. Als het te druk wordt en het niet mogelijk is om afstand te houden, ga dan naar huis.
Als het bij de Oldemeijer te druk wordt en het hier niet meer mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, sluiten Staatsbosbeheer en de gemeente de Oldemeijer af. Bij de toegangswegen worden dan hekken geplaatst en er worden verkeersregelaars ingezet. Deze maatregel geldt voor vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 februari.
UPDATE 12-02-2021, 15.00 UUR:
Vanwege de drukte is de Oldemeijer afgesloten.


12-2-2021 13:30

De gemeente Hardenberg houdt donderdagavond 25 februari 2021 een online bijeenkomst waarin huiseigenaren alles horen over de mogelijkheden om hun huis energiezuiniger te maken. In één uur worden de mogelijkheden om te besparen en (nieuwe) subsidies besproken. Ook krijgen huiseigenaren informatie over de vier verschillende acties die de gemeente op dit moment heeft om de energiekosten zo laag...

Donderdag 25 februari van 19.00 tot 20.00 uur horen huiseigenaren hoe zij op een slimme en betaalbare manier hun huis energiezuiniger kunnen maken. Jolien Jansen, adviseur bij Duvast Vastgoed & Energieadvies uit Hardenberg, vertelt welke mogelijkheden er zijn om een woning duurzamer te maken.
Webinarhost John Bakker legt uit welke nieuwe subsidiemogelijkheden er zijn en geeft tips. Tijdens het webinar kunnen ook vragen worden gesteld aan de adviseur.
Energiebespaaracties
Ook wordt in het webinar informatie gegeven over de acties die de gemeente Hardenberg op dit moment heeft om huiseigenaren te helpen hun energiekosten zo laag mogelijk te houden. Dit zijn de collectieve inkoopactie, de energie check-up, de SlimWonen App en de waardebon waarmee energiebesparende producten kunnen worden aangeschaft.
Met de energie check-up krijgen woningeigenaren gratis en vrijblijvend advies over het isoleren en verduurzamen van hun huis. De SlimWonen App helpt om te zien hoeveel geld er per dag wordt uitgegeven aan energie. De collectieve inkoopactie maakt het mogelijk om samen isolatiemaatregelen in te kopen tegen lage prijzen. 

Aanmelden
Huiseigenaren die mee willen doen aan het webinar kunnen zich aanmelden op www.duurzaambouwloket.nl/webinar.
De bijeenkomst is een aantal dagen terug te kijken, dus ook wie op 25 februari tussen 19.00 en 20.00 uur niet mee kan doen, kan zich aanmelden, om op een later moment alsnog te kijken. 


11-2-2021 17:42

Het college van B&W heeft de ontwerp-omgevingsvisie vastgesteld. Wethouder Martijn Breukelman: "In de omgevingsvisie staat hoe we ons de komende 20 jaar gaan ontwikkelen tot Landstad Hardenberg. Volgens het toekomstbeeld heeft Landstad Hardenberg in 2040 meer dan 65.000 inwoners. De streekfunctie is verder uitgebouwd. De komt vooral door het aantrekkelijke buitengebied en een sterk...

De ontwerp-omgevingsvisie Landstad Hardenberg is te bekijken op www.hardenberg.nl/landstad en ligt tot en met 24 maart 2021 ter inzage.
Verhaal van alle inwoners en ondernemers
De omgevingsvisie is het verhaal van alle inwoners en ondernemers in Hardenberg. De omgevingsvisie is dan ook samen met de Hardenbergers gemaakt. Dat begon al in 2017 met Bouw je eigen buurt.
Wethouder Martijn Breukelman: "We hebben in de afgelopen jaren met veel mensen uit de samenleving gesproken over de toekomst van Hardenberg. En we hebben op allerlei terreinen plannen voor de toekomst gemaakt. Van wonen tot economie, van bereikbaarheid tot duurzaamheid. Alles komt nu samen in de omgevingsvisie voor Hardenberg."
Vasthouden wat we nu hebben en verder uitbouwen
De omgevingsvisie vertelt het verhaal van Hardenberg: hoe Hardenberg zich ontwikkelde van plattelandsgemeente tot sterk streekcentrum. Maar ook hoe we kunnen vasthouden wat we nu hebben en dat verder kunnen uitbouwen.
Martijn Breukelman: "Een groeiende bevolking en economie zijn niet vanzelfsprekend. Daar moeten we hard voor werken. Dat doen we door de samenwerking te zoeken. We staan voor een nieuwe periode van groei waarin we ons ontwikkelen tot Landstad Hardenberg. In die periode willen de groei vasthouden en doortrekken. Daarbij streven we naar nog meer kwaliteit in wonen, werken of ondernemen. Met de ruimte die we hebben als troefkaart. Een goede bereikbaarheid en samenwerking zijn hierbij randvoorwaarden."
De ontwerp-omgevingsvisie: Landstad Hardenberg
Landstad Hardenberg heeft in 2040 ruim 65.000 inwoners. De streekfunctie is verder uitgebouwd. Dat komt vooral door het aantrekkelijke buitengebied en een sterk voorzieningenniveau. De economie is krachtig, duurzaam en concurrerend.
In de omgevingsvisie wordt het vergezicht voor Landstad Hardenberg uitgewerkt langs vier thema’s. Hardenberg in balans gaat over de manier waarop we omgaan met ons landelijk gebied en de verschillende functies die daar samenkomen. Hardenberg voor elkaar richt zich op ontwikkelingen in de grotere kernen en het leefbaar houden van de kleinere kernen. Hardenberg knooppunt gaat over een vitale economie en goede bereikbaarheid van de gemeente. In Hardenberg duurzaam staat hoe de gemeente zich op een zo duurzaam mogelijke manier ontwikkelt. Bij ieder thema zijn opgaven en ambities genoemd.

De ontwerp-omgevingsvisie ligt ter inzage
De ontwerp-omgevingsvisie ligt vanaf 11 februari tot en met 24 maart 2021 ter inzage. De omgevingsvisie is te bekijken via www.hardenberg.nl/landstad. Hier staat ook hoe men een zienswijze in kan dienen.
Naast de omgevingsvisie is op de website een animatie te bekijken. En er is een magazine gemaakt waarin de omgevingsvisie is samengevat, met verhalen van mensen uit de samenleving die nu al werken op de manier die goed bij Landstad Hardenberg past.  

Digitale informatiesessie
Vanwege de coronamaatregelen worden er geen bijeenkomsten rond de omgevingsvisie Landstad Hardenberg georganiseerd. Wel geeft wethouder Martijn Breukelman samen met prof. dr. Gert-Jan Hospers een toelichting op de omgevingsvisie in een digitale informatiesessie. Deze sessie is te bekijken via www.hardenberg.nl/landstad.
Inwoners die specifieke vragen hebben of een nadere uitleg willen kunnen zich via de website aanmelden voor een digitaal spreekuur.


9-2-2021 19:08

Gitta Luiten (PvdA) stopt per 1 april 2021 als wethouder van de gemeente Hardenberg. Zij wordt Partner Cultuur en Erfgoed bij BMC. Gitta Luiten: “Toen ik drie jaar geleden begon als wethouder, had ik de vaste overtuiging om deze periode af te maken. Toch komt er soms een kans voorbij die je niet voorbij kan laten gaan. Dat was nu het geval, al is het met pijn in het hart dat ik afscheid moet...

Gitta Luiten is sinds mei 2018 wethouder voor de PvdA in de gemeente Hardenberg. Daarvoor zat zij vier jaar lang in de gemeenteraad. Binnen het college van B&W is Gitta Luiten onder andere verantwoordelijk voor de onderwerpen werk & inkomen, onderwijs & educatie, kunst & cultuur, welzijn en het beheer van de openbare ruimte.

Trots
“Ik kijk terug op een inspirerende en waardevolle periode”, vertelt Luiten. “Ik ben trots dat ik heb kunnen bijdragen aan een sterker sociaal beleid: er is een nieuw beleid voor minima, de schuldhulpverlening is verbeterd, er is 32 miljoen uitgetrokken voor nieuwe schoolgebouwen, we werken hard aan biodiversiteit en inclusiebeleid en de Raad heeft unaniem besloten om de opvang van asielzoekers in Hardenberg met vijf jaar te verlengen. We beginnen ook met een experiment met een sociale coöperatie en het Pak je Kans Fonds is een succes.”

Terugkeer naar de cultuursector
Luiten is gespecialiseerd in kunst en cultuur. Voordat ze wethouder werd, was ze jarenlang werkzaam in de cultuursector. Hier ligt haar hart. “De laatste tijd merkte ik dat ik de cultuursector steeds meer begon te missen. En toen kwam deze mogelijkheid voorbij. Toen heb ik de keus gemaakt om terug te keren naar de cultuursector.”

De coalitie beraadt zich
De huidige coalitie in Hardenberg bestaat uit CDA, ChristenUnie, Opkoers.nu en PvdA. Hoe het vertrek van wethouder Luiten binnen het college van B&W wordt opgevangen, is nog niet bekend. De coalitiepartijen gaan hierover nog met elkaar in overleg.


9-2-2021 12:51

In Balkbrug, Bergentheim, Bruchterveld, Dedemsvaart, Kloosterhaar, Lutten, Mariënberg, Schuinesloot, Sibculo en Slagharen start DELTA Fiber Netwerk een glasvezelcampagne. Als per dorp 35% van de inwoners kiest voor de aanleg van een glasvezelnetwerk, komt er glasvezel in deze dorpen.

In het verleden heeft DELTA Fiber Netwerk met Cogas samengewerkt voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Nu zijn ze terug om ook de dorpen van gemeente Hardenberg te voorzien van snel en stabiel internet. 


"We werken thuis, onze kinderen volgen online lessen en we staan steeds meer online met elkaar in contact. Als er één moment is waarop duidelijk wordt hoe belangrijk een snelle internetverbinding is, dan is dat nu", aldus wethouder Jan ten Kate. "Veel van onze inwoners en bedrijven in het buitengebied en de grote kernen zijn al aangesloten op glasvezel. Vanuit de dorpen hoorden we steeds vaker de roep om glasvezel. Dat we nu daar ook met glasvezel aan de slag gaan, juich ik als wethouder van de gemeente Hardenberg dan ook toe."
Abonnement afsluiten
Geïnteresseerden kunnen voor 21 april 2021 een abonnement afsluiten bij één van de telecomaanbieders. Als per dorp dorp 35% van de inwoners dit doet, komt er glasvezel in deze dorpen.
De inwoners van Balkbrug, Bergentheim, Bruchterveld, Dedemsvaart, Kloosterhaar, Lutten, Mariënberg, Schuinesloot, Sibculo en Slagharen die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting krijgen hierover een brief van DELTA Fiber Netwerk thuisgestuurd.
Postcodecheck
Op de website gavoorglasvezel.nl kunt u een postcodecheck doen om te zien of uw adres in aanmerking komt voor het aanbod. Op deze website staat ook meer informatie over de mogelijkheden voor glasvezel.


6-2-2021 14:31

De coronavaccinatielocatie in Hardenberg is vrijwel klaar voor gebruik. Burgemeester Maarten Offinga markeerde dit bijzondere moment zaterdag 6 februari met de overhandiging van het boek ‘Samen alleen, een stad in lockdown’ aan Margreet Algera, directielid GGD IJsselland.

In de Evenementenhal Hardenberg kunnen mensen vanaf maandag 8 februari op afspraak terecht voor een coronavaccinatie. “Vaccineren biedt uitzicht op een einde aan de lockdown, die fotograaf Bertil van Wieren in dit boek indrukwekkend heeft verbeeld”, zegt Maarten Offinga. Diverse foto’s uit het boek van de Hardenbergse fotograaf zijn als expositie bij de tien priklijnen in de locatie te bewonderen. Burgemeester Maarten Offinga is blij met de vaccinatielocatie in zijn gemeente. “Inwoners van de regio Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe kunnen nu in de eigen regio de vaccinatie krijgen. Dat is met name voor onze oudere inwoners erg prettig.”

Margreet Algera, directielid GGD IJsselland: “Dit is de tweede vaccinatielocatie in onze regio. In de IJsselhallen in Zwolle zijn we al volop bezig met vaccineren en binnenkort gaan we nog drie vaccinatielocaties openen. Hierover zijn we in overleg met diverse gemeenten. De GGD kiest de definitieve locaties samen met de betreffende gemeenten. We zijn bezig met locaties die groot genoeg zijn om een paar honderd vaccinaties per dag te kunnen uitvoeren, om verspilling van het vaccin te voorkomen en veel mensen snel te kunnen vaccineren.”

Wethouder Alwin te Rietstap complimenteert de GGD: “De GGD zet continu nieuwe stappen. Eerst met het testen, nu met het vaccineren. De medewerkers doen ontzettend veel goed werk.” Ook  benadrukt hij het belang van een gezonde leefstijl.

Kiezen
Mensen die een uitnodiging voor de vaccinatie krijgen, kunnen zelf kiezen bij welke locatie zij de afspraak maken. De landelijke overheid bepaalt de volgorde waarin doelgroepen worden uitgenodigd. Op dit moment vaccineert de GGD zorgmedewerkers die nog voor hun eerste of hun tweede vaccinatie komen en ouderen. Zij ontvangen gefaseerd een uitnodiging. In de uitnodigingsbrief staat het telefoonnummer van de landelijke afsprakenlijn voor een coronavaccinatie. Algera: “We zien veel enthousiasme bij mensen. Zowel bij de medewerkers die zich kunnen inzetten voor het vaccineren als bij degenen die hun vaccinatie krijgen. Het is echt waar, dit virus bestrijden kunnen we alleen samen!”

Inrichting in hoog tempo
In Hardenberg was de keuze voor de grote Evenementenhal vlot gemaakt. In samenwerking met de eigenaar is de locatie in hoog tempo ingericht. “Wij zijn erg verheugd dat we gastheer mogen zijn van deze vaccinatielocatie. Op die manier kunnen wij bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van heel veel mensen. Met de opening van deze vaccinatielocatie zijn we bovendien weer een stap dichterbij het moment dat we mogen genieten van evenementen en beurzen”, zegt CEO Jeroen van Hooff namens Easyfairs Nederland, het bedrijf dat eigenaar is van Evenementenhal Hardenberg.

Toegankelijk
De locatie is goed toegankelijk voor een brede doelgroep, waaronder ouderen. Ook binnen is hier extra aandacht aan besteed. De vaccinatielijnen zijn zo opgezet dat er voldoende ruimte is voor bijvoorbeeld rolstoelen en een begeleider die meekomt. Ook is de doorgang breed genoeg voor hulpmiddelen als scootmobiels. En er is binnen een grote, verwarmde wachtruimte.

Op de website van GGD IJsselland staat een speciale webpagina met informatie over de coronavaccinatie.


3-2-2021 15:02

De gemeente gaat onderzoeken of sportpark De Boekweit in Dedemsvaart verplaatst kan worden naar het zuidelijke deel van het Kotermeer. Op de vrijkomende locatie kunnen mogelijk woningen worden gebouwd. Omwonenden worden betrokken bij het onderzoek.

Sportpark De Boekweit is de thuisbasis van voetbalverenigingen SCD’83 en SV Dedemsvaart en van korfbalvereniging Avereest. Het sportpark is verouderd. In het Dorpsplan Dedemsvaart is geopperd een nieuw sportpark te verplaatsen naar de zuidzijde van het Kotermeer. Hier kan het sportpark gecombineerd worden met andere functies. Ook de gemeenteraad heeft aandacht voor de toekomst van sportpark De Boekweit. Eind vorig jaar gaf de raad de opdracht aan het college van B&W om te onderzoeken of verplaatsing naar de zuidzijde van het Kotermeer mogelijk is. De kansen voor woningbouw op de huidige locatie van de Boekweit worden hierin meegenomen. Want in Dedemsvaart is veel vraag naar huur- en koopwoningen.

Haalbaarheidsonderzoek
De gemeente heeft adviesbureau RHDHV uit Zwolle ingeschakeld om het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het onderzoek start in februari en richt zich op:

 • de haalbaarheid van verplaatsing van de sportverenigingen naar de zuidzijde van het Kotermeer;
 • de kansen en haalbaarheid van woningbouw op de huidige locatie van De Boekweit.

Het onderzoek moet voor 1 april 2021 klaar zijn. Het college van B&W doet op basis van de uitkomsten een voorstel voor het vervolg aan de gemeenteraad.

Omwonenden en belanghebbenden kunnen meepraten
De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden van zowel sportpark De Boekweit als van het zuidelijke deel van het Kotermeer worden betrokken. Zij kunnen meepraten in een klankbordgroep. Binnenkort krijgen de omwonenden van de gemeente een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst.
Inwoners van Dedemsvaart die zich wel betrokken voelen maar geen omwonende zijn, zijn welkom om mee te praten. Zij kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar hillien.keuter@hardenberg.nl. Vanwege de coronamaatregelen zijn de bijeenkomsten voorlopig digitaal.


3-2-2021 14:56

De gemeente Hardenberg geeft dit voorjaar kavels uit in woonwijk Bransveen in Dedemsvaart. Belangstellenden kunnen zich vanaf nu tot en met 3 maart 2021 inschrijven voor een kavel voor een vrijstaande of twee-onder-kapwoning. In deze ronde worden acht kavels uitgegeven.

Het inschrijfformulier staat op www.hardenberg.nl/kavels.

In totaal worden er in Bransveen de komende jaren 95 nieuwe woningen gebouwd aan de oostkant van de wijk. De woningen komen tussen de Mittendorffwerf en de Stegerensallee. De gemeente Hardenberg geeft hier circa 40 kavels uit aan particulieren. Dat gebeurt in drie fases. De kavels in de eerste fase zijn vorig jaar uitgegeven. De gemeente start nu met het uitgeven van kavels in fase 2.

Acht kavels in de tweede fase
In deze tweede fase geeft de gemeente acht vrije kavels uit in het middendeel van het gebied. Particulieren kunnen hier zelf een woning (laten) bouwen. Het gaat om 4 kavels voor een vrijstaande woning en 4 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning. Een kavel voor een vrijstaande woning kost € 190 per vierkante meter exclusief 21 % btw. Een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning kost € 180 per vierkante meter exclusief 21 % btw.

Inschrijven via het formulier vanaf woensdag 3 februari tot en met woensdag 3 maart
Inschrijven voor een kavel is mogelijk via het inschrijfformulier op www.hardenberg.nl/kavels. Hier staat de verkavelingstekening en informatie over de inschrijfprocedure. Het inschrijfformulier is ook op te vragen bij het woonteam door te bellen naar 14 0523 of door te mailen naar woonteam@hardenberg.nl. De inschrijving sluit op woensdag 3 maart 2021. Het volledig ingevulde inschrijfformulier moet dan bij de gemeente binnen zijn. De loting en toewijzing van de kavels is gepland op maandag 15 maart. Inschrijvers ontvangen hiervoor en uitnodiging.

Medebouwer nodig bij twee-onder-een-kapwoning
Belangstellenden die een twee-onder-een-kapwoning willen bouwen schrijven samen met een medebouwer als koppel in. Wie nog geen medebouwer heeft gevonden kan contact opnemen met het woonteam. Mogelijk zijn er anderen die een medebouwer zoeken.

Woningbouw kan in de zomer starten
De gemeente is al gestart met het bouwrijp maken van dit deel van Bransveen. Als alles volgens planning verloopt, zijn de eerste kavels in de zomer bouwrijp. De bouw van woningen kan vanaf dan beginnen.


2-2-2021 08:23

Het telefonische spreekuur voor 55-plussers van OV-ambassadeurs is verruimd. U kunt nu behalve elke ochtend ook op een aantal dagen in de middag en avond bellen met vragen over het gebruik van het OV.

Het telefonisch spreekuur is een alternatief voor de maandelijkse inloopspreekuren voor 55-plussers, die vanwege de coronamaatregelen niet door kunnen gaan. Tijdens het spreekuur geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, uitleg over reizen met trein en bus.  


Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de coronamaatregelen in het OV of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen en/of bent u (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV maar u weet nog niet hoe het werkt? Bel tijdens het telefonisch spreekuur met een OV-ambassadeur: 038 303 70 10.
Meer informatie staat op de website www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.


2-2-2021 08:08

De opvang van asielzoekers in het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg wordt eenmalig verlengd. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Dit betekent dat het AZC Hardenberg tot maart 2026 in Hardenberg gevestigd blijft. De gemeenteraad wil dat het AZC in Hardenberg bij uitstek geschikt wordt gemaakt voor de opvang van kinderen en gezinnen. De overlast moet zo snel mogelijk terug naar nul.

Het AZC Hardenberg is sinds 2016 in Hardenberg gevestigd, in eerste instantie voor een periode van vijf jaar. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente gevraagd deze periode eenmalig te verlengen. Dat kan alleen na een evaluatie en een besluit van de gemeenteraad. De evaluatie is in de eerste helft van 2020 uitgevoerd.
Een lichte meerderheid is positief, terugdringen overlast is aandachtspunt
Uit de evaluatie bleek dat een lichte meerderheid van de betrokkenen positief is over het verlengen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg voor maximaal vijf jaar.
Wel zijn aandachtpunten naar voren gekomen. Deze punten gaan voornamelijk over openbare orde, veiligheid en het terugdringen van overlast. Daarnaast is gekeken naar de maatschappelijke opgave, onderwijs, vrijwilligerswerk, zorg en sociale ondersteuning, werkgelegenheid en ruimtelijke ordening. 

Gemeenteraad: opvang asielzoekers eenmalig verlengen
Met de uitkomst van de evaluatie en een toezegging van het COA om extra maatregelen te nemen om overlast terug te dringen, stelde het college van B&W de gemeenteraad voor de overeenkomst met het COA te verlengen.
De raad heeft ingestemd met dit voorstel. Dat betekent dat het opvangen van asielzoekers in het AZC Hardenberg eenmalig verlengd kan worden tot maart 2026.

Aantal overlastgevende asielzoekers terugbrengen naar nul
In een amendement gaf de gemeenteraad het college van B&W de opdracht om met het COA af te spreken dat het aantal overlast gevende asielzoekers dat in Hardenberg wordt opgevangen zo snel mogelijk wordt teruggebracht naar nul.  En dat het COA investeert in voorzieningen om het AZC in Hardenberg bij uitstek geschikt te maken voor het opvangen van kinderen en gezinnen. Deze afspraken krijgen een plek in de nieuwe bestuursovereenkomst.
Daarnaast besloot de raad dat de verbetering van de beveiliging op en rondom het AZC over een jaar geëvalueerd wordt. De resultaten van die evaluatie worden besproken  met de raad. Ook besloot de raad dat vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren voor asielzoekers die in het AZC Hardenberg wonen hiervoor ook na het verlengen van de opvang  subsidie ontvangen.

Verlengen omgevingsvergunning en aanpassen bestuursovereenkomst
Nu de raad heeft besloten dat het AZC Hardenberg de komende jaren in Hardenberg kan blijven, een verlenging van de huidige omgevingsvergunning tot maart 2026 noodzakelijk.
Ook wordt via een addendum de bestuursovereenkomst met het COA aangepast. Hierin worden ook de aanvullende afspraken met het COA vastgelegd. 


1-2-2021 08:22

Mensen in de bijstand hebben vaak talenten en vaardigheden die ze nu niet (betaald) kunnen inzetten. Een sociale coöperatie biedt deze mensen de mogelijkheid om (een deel van) de eigen inkomsten te verdienen en te experimenteren met ondernemerschap.

Door deze coöperatie op te zetten, wil de gemeente helpen om hun eigen producten en diensten te verkopen zonder dat ze hun recht op bijstand verliezen. Door die drempel weg te nemen, wordt het makkelijker voor mensen om een eigen onderneming uit te proberen.
Een sociale coöperatie is een onafhankelijke vereniging waarbinnen acht tot zestien mensen starten hun eigen producten of diensten aan te bieden aan de gemeenschap. De deelnemers ondersteunen en stimuleren elkaar.
Voor creatieve mensen, vaak met afstand tot de arbeidsmarkt
 De coöperatie is bedoeld voor creatieve mensen, vaak met afstand tot de arbeidsmarkt, die nu een bijstandsuitkering ontvangen en niet in hun eentje willen of kunnen ondernemen. Binnen de coöperatie worden de deelnemers begeleid in het opzetten van een eigen zaak.
De inkomsten kunnen worden gebruikt voor kleine investeringen in hun onderneming of worden verrekend met hun bijstandsuitkering, die ze wel mogen behouden. Ze zetten een plan op waarin hun eigen talenten worden ingezet om op die manier een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. 

Gitta Luiten: 'Iedereen moet op zijn eigen manier mee kunnen doen'
Volgens wethouder Gitta Luiten moet iedere ondernemende persoon op zijn of haar eigen manier mee kunnen doen. "Elders in het land bleek de opzet van de sociale coöperaties succesvol. Door een sociale coöperatie kan iedereen op zijn eigen manier mee doen in de samenleving. We willen niet dat mensen, vanwege eventuele beperkingen, buiten de boot vallen."

"We helpen de deelnemers met een klein startkapitaal, daarnaast ontvangen deelnemers begeleiding en ondersteuning. Zo kunnen mensen voorzien in (een deel van) hun eigen inkomen. Dat draagt veel bij aan het gevoel van eigenwaarde en een bijdrage te leveren aan de samenleving.” Dit alles met het doel om uiteindelijk geheel zelfstandig te kunnen te voorzien in een gedeelte van het eigen inkomen."
Gemeente Hardenberg start uniek project in de provincie
De gemeente start hiermee als eerste binnen de provincie Overijssel met dit tweejarige project. Het uiteindelijke doel is dat de sociale coöperatie na twee jaar compleet in eigen onderhoud voorziet.
De coöperatie is geheel onafhankelijk, de gemeente stelt een projectbegeleider aan die de deelnemers helpt. Ook zal zij in de opstart fase ondersteunen bij het werven van geschikte personen. De gemeente hoopt dat de provincie Overijssel ook zal bijdragen aan de start van de sociale coöperatie.


29-1-2021 11:33

Als officieel startmoment ondertekenden verschillende organisaties samen met gemeente Hardenberg op 28 januari het lokale Ouderenakkoord. In het Ouderenakkoord werken de organisaties en de gemeente samen met ouderen om ervoor te zorgen, dat inwoners waardig en vitaal ouder kunnen worden in de gemeente Hardenberg.

Met het Ouderenakkoord willen de organisaties de kracht van ouderen zichtbaar maken en benutten, de vindbaarheid van voorzieningen en activiteiten vergroten, passende zorg bieden en ouderen voorbereiden op het ouder worden.
Ervaringen en levenswijsheden van onze ouderen benutten
"Het is mooi om te zien, dat er nu al zo veel partners zijn die willen samenwerken aan dit belangrijke onderwerp", vertelt wethouder Alwin te Rietstap. "Maar natuurlijk is het niet iets van de gemeente of van organisaties. Het is iets van iedereen in onze gemeente."
"Er gebeuren al veel mooie dingen, en die moeten we meer laten zien. Zo word ik bijvoorbeeld erg enthousiast van initiatieven zoals maaltijden voor ouderen in een dorpshuis of ouderen die samen koken met schoolkinderen. Daarnaast moeten we ook de ervaringen en levenswijsheden van onze ouderen benutten. Als vanuit de oudere inwoners blijkt dat er dingen ontbreken, of dat we kansen onbenut laten, dan kunnen we daar met deze partners samen mee aan de slag", aldus de wethouder.
Door het Ouderenakkoord hebben we dezelfde focus
Huisartsenorganisatie Medrie is een van de deelnemers aan het Ouderenakkoord. "Als huisartsen hebben we een belangrijke signaalfunctie", vertelt Margreet Verloop.
"En kunnen we ouderen wijzen op mogelijkheden die er zijn voor zorg en hulp, maar ook voor bijvoorbeeld sociale contacten en bewegen. Daarom vinden we het ook zo belangrijk om aan te sluiten bij het Ouderenakkoord. Als organisaties kunnen we elkaar versterken, en de oudere inwoners goed ondersteunen. Door het Ouderenakkoord hebben we allemaal dezelfde focus en maken we een regionale verbinding."
Verbinding en ouderen betrekken
Die verbinding vindt Marita Spauwen van GGD IJsselland ook erg belangrijk. "Er zijn al veel initiatieven, we moeten vooral verbinden wat er al is, elkaar kennen. Daarbij moeten we ook kijken welke ouderen we kunnen betrekken bij acties uit het Ouderenakkoord."
Frederik Jaspers Faijer van fysiotherapie De Haere ziet dat ook in zijn praktijk: "Er zijn ouderen die zelf hun zaakjes willen regelen en betrokken willen worden. We moeten dus goed luisteren naar de persoon in kwestie, en uitgaan van de mogelijkheden en niet van de problemen."
Vitaal en waardig ouder worden
De deelnemers aan het Ouderenakkoord zien vooral kansen in de brede samenwerking. Iedereen heeft een specifieke achtergrond. Van financiën, tot welzijn en van thuiszorg tot geestelijke gezondheid.
Door het Ouderenakkoord weten ze elkaar beter te vinden, kunnen ze gezamenlijk kansen benutten en er zo samen voor zorgen dat ouderen in de gemeente vitaal en waardig ouder kunnen worden. 

Deelnemers Ouderenakkoord gemeente Hardenberg:
 • Alzheimer Nederland afd. IJssel-Vecht
 • Beter Thuis Wonen
 • Bibliotheek Hardenberg
 • Carinova
 • Mantelzorgnetwerk Hardenberg
 • De Haere fysiotherapeuten
 • De Stuw
 • Dementienetwerk Regio IJssel-Vecht
 • GGD IJsselland
 • Impluz
 • Medrie
 • Ouderenbonden KBO en PCOB gemeente Hardenberg
 • Rabobank Vaart en Vechtstreek
 • SAH – Stichting Seniorenadvies Hardenberg
 • Samen Doen
 • Saxenburgh Groep
 • Veiligheidsregio IJsselland
 • Vitaal Vechtdal


29-1-2021 09:45

Waar straks langs de wegen N340, N48 en N377 nieuwe bomen, bos en bomen met onderbegroeiing komen, is beschreven in het landschaps- en beplantingsplan. Dit concept plan kunt u tussen 2 tot en met 14 februari online bekijken. Het plan is gemaakt in opdracht van de provincie Overijssel.

Bij het plan is gelet op:

 • verkeersveiligheid
 • ecologische waarden
 • landschappelijke waarden
 • omgevingswensen (zoals het voorkomen van lichthinder)
 • bodemsamenstelling
 • kabels en leidingen in de grond

Bekijk de kaart
Het concept landschaps- en beplantingsplan staat op www.vechtdalverbinding.nl.

Op deze website staat een digitale en interactieve kaart. De keuzes die bij dit plan zijn gemaakt, staan in de kantlijn van de kaart. Hebt u opmerkingen over het plan? Dan kunt u deze ook op de kaart invullen. U kunt hier ook uw ideeën kwijt. 
Vervolg
Alle reacties worden na 14 februari verzameld en verwerkt in het definitieve landschaps- en beplantingsplan.


29-1-2021 09:37

Bibliotheek Hardenberg geeft dinsdag 16 februari van 10.30 tot 11.30 uur een gratis online bijeenkomst over orgaan- en weefseldonatie. Deelname is gratis. U kunt zich vanaf nu aanmelden.

De donorwet is op 1 juli 2020 veranderd. Met deze wet komt iedereen in Nederland vanaf 18 jaar in het Donorregister. Hebt u nog geen keuze ingevuld? Dan ontvangt u een brief om u te herinneren een keuze in te vullen.
In het Donorregister vult u uw keuze in over donatie van uw organen en weefsels na uw overlijden. Het invullen van uw keuze kan online of per post. Het is belangrijk dat u kiest. Dan weet uw partner of familie of u donor wilt worden of niet.


Ervaringen
Tijdens de online voorlichtingsactiviteit van Bibliotheek Hardenberg krijgt u meer informatie over deze wet.
Ook komt Inger Visser aan het woord. Zij vertelt haar persoonlijke verhaal over haar dochter die op haar tweede plotseling ziek werd en vervolgens een levertransplantatie moest ondergaan. Tot haar 17e ging dat goed en toen verslechterde de situatie ineens. Een volgende transplantatie zou de remedie moeten zijn, maar dat duurde te lang. Toen het uiteindelijk wel zover kwam, bleek het toch te laat te zijn.

Aanmelden
Wilt u meedoen aan de gratis lezing? Mail naar jan.tebokkel@bibliotheekhardenberg.nl. U krijgt dan een link toegestuurd. Bij uw aanmelding kunt u ook aangeven als u over een specifiek onderdeel meer wilt weten.


28-1-2021 18:27

In de Week van de Circulaire Economie (maandag 1 tot en met vrijdag 5 februari) worden ook in Hardenberg activiteiten georganiseerd. In opdracht van het Krachtteam Circulair Hardenberg en Hibertad maakten studenten van het Alfa-college Hardenberg een speciaal lesprogramma voor kinderen in het basisonderwijs, rondom circulaire econ0mie. Daarnaast organiseert het Ondernemershuis voor het Vechtdal...

Het Krachtteam Circulair Hardenberg houdt zich bezig met het thema circulariteit. Hoe houden we onze wereld leefbaar voor volgende generaties. Gemeente Hardenberg, Rabobank, Ondernemershuis voor het Vechtdal, Vechtdal Projecten, Hibertad en Dijkhuis – bouwteam van waarde vormen samen het Krachtteam Circulair Hardenberg. Daarin dragen zij allemaal op hun eigen manier bij aan het versnellen van circulariteit.
Het Krachtteam Circulair Hardenberg wil anderen inspireren en aanjagen om met vernieuwende duurzame plannen te komen. Een van de pijlers daarbij is ‘impact maken’. Niet alleen bij bedrijven, maar juist ook bij de jongere generatie. Daarbij is het idee dat er hele mooie dingen ontstaan als je de jongeren zelf vraagt op welke manier zij zelf het verschil kunnen maken op dit gebied.

Studenten Alfa-college maken lesprogramma
Tweedejaars studenten van de opleiding Onderwijsassistent van het Alfa-college werkten de afgelopen weken aan een lesprogramma voor kinderen van de basisschool. Hiermee kunnen alle basisscholen in de gemeente Hardenberg in de week van de Circulaire Economie aan de slag. Het programma bestaat uit kant-en-klare activiteiten voor zowel de onderbouw als de midden- en bovenbouw.
Met een lesbrief voor de onderwijzer(es) en een online programma dat kan worden afgespeeld, leren de kinderen hoe belangrijk het dat grondstoffen hergebruikt worden. Bij de lessen zijn de boeken over Hi Beer Tad als uitgangspunt gebruikt. Binnen het Alfa-college is Duurzaamheid een belangrijk thema. Het schooljaar 2020/2021 staat in het teken van activiteiten voor een betere wereld. De lessen voor de Week van de Circulaire Economie sluiten hier goed bij aan. 

Webinar over circulair ondernemen
Het Ondernemershuis voor het Vechtdal organiseert op woensdag 3 februari een webinar over circulair ondernemen. De online bijeenkomst ‘Circulair Ondernemen; Gewoon Doen!’ neemt ondernemers mee naar een wereld waarin grondstoffen en producten oneindig hergebruikt worden zonder verlies van kwaliteit. En hoe bedrijven hier zelf nu al mee aan de slag kunnen.
Met voorbeelden van bedrijven uit de regio, kansen voor het eigen bedrijf en veel informatie en tools. Aanmelden kan op www.ondernemershuisvechtdal.nl.

Samen bouwen aan een duurzame toekomst
In het Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020 - 2024 staat hoe de gemeente samen met inwoners, ondernemers en partners bouwt aan een duurzame gemeente. Circulariteit is één van de vijf programmalijnen.
Op verschillende manieren wordt er gewerkt om onze economie zo snel mogelijk circulair te maken. Bijvoorbeeld door afval zoveel mogelijk te scheiden en her te gebruiken. Maar ook door gemeentelijke projecten, diensten en werken duurzaam in te kopen en mee te doen aan het project ‘Verwaarden groene reststromen’ en de inzet op kringlooplandbouw. Het MJP Duurzaam Hardenberg is te vinden op www.duurzaam-hardenberg.nl. 


28-1-2021 16:23

De gemeente Hardenberg wil graag weten op welke plekken in de gemeente de verkeerssituatie verbeterd kan worden. Ze roept inwoners op om mee te helpen deze plekken in kaart te brengen. Inwoners kunnen hiervoor via de website van de gemeente een enquête invullen en op een kaart aangeven waar de knelpunten liggen. Van 27 januari tot en met 17 februari is de enquête opengesteld.

De uitkomsten van de enquête worden gebruikt voor het gemeentelijke verkeer- en vervoerplan dat een uitwerking is van het vorig jaar vastgestelde Programma Mobiliteit.
De verkeersenquête is te vinden op www.hardenberg.nl/gvvp.
"Als het gaat om verkeer, dan weten inwoners zelf het best wat er in hun omgeving beter en veiliger kan", vertelt wethouder Jan ten Kate. "Daarom vragen we inwoners om met ons mee te denken. Ik weet zeker, dat we zo de situaties die aandacht verdienen in beeld krijgen. En wat nog belangrijker is, is dat we ook daadwerkelijk aan de slag gaan met deze knelpunten. Want daarvoor is het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan. Hierin komen de concrete projecten te staan waaraan we de komende jaren gaan werken."

Fietsroutes scholieren
Naast dat de uitkomsten worden gebruikt voor het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan, worden ze ook gebruikt voor een fietspadenplan.
Wethouder Alwin te Rietstap: "In het Programma Mobiliteit hebben we gezegd dat we fietsen willen stimuleren. Daarbij hoort ook een goede fietsinfrastructuur tussen de verschillende kernen. Vooral voor onze kinderen die iedere dag naar school moeten fietsen in een andere kern, zijn veilige en goede fietsverbindingen van groot belang. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het scheiden van fietsers en landbouwverkeer. We horen daarom ook graag van de scholieren welke routes ze precies nemen, en waar onveilige plekken zijn. Maar ik doe ook een oproep aan de verschillende scholen en plaatselijke belangen en wellicht ouders om hierin mee te denken. Op onze website is een speciale knop, waar scholieren de enquête in kunnen vullen."
Afstemming met plaatselijk belangen
Naast de enquêtes voor inwoners en middelbare scholieren, gaat de gemeente ook in gesprek met plaatselijk belangen. De plaatselijk belangen worden door de gemeente rechtstreeks benaderd om mee te denken.


28-1-2021 16:18

Veertien projecten die inwoners in de gemeente laten bewegen hebben een bijdrage gekregen uit het Lokaal Sport- Beweegakkoord. De projecten variëren van een minirun tot een beweegpark, en van beweeglessen tot hardlooproutes. Ook in 2021 is geld beschikbaar voor projecten die inwoners laten sporten en bewegen. Een aanvraag kunt u tot 1 juli 2021 indienen op www.gewoonactief.nl.

In 2020 kon voor de eerste keer een aanvraag worden gedaan voor een financiële bijdrage voor projecten die sporten en bewegen stimuleren. Verschillende verenigingen, stichtingen, organisaties en buurten dienden een aanvraag in.
Beoordeling op 9 criteria
De onafhankelijke beoordelingscommissie van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord beoordeelde de aanvragen op 9 criteria. Waaronder hoe het project bijdraagt aan de ambities van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Of het project in de toekomst zelfstandig kan blijven bestaan, en of het project ook uitgebreid kan worden.
Veertien initiatieven zijn beloond met een bijdrage om hun project te realiseren. In totaal is er € 40.000 toegekend. De gelden hiervoor zijn beschikbaar gesteld vanuit het nationaal sportakkoord. 

Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord zet een beweging in gang
"Het is mooi om te zien dat er zoveel verschillende aanvragen zijn ingediend", vertelt wethouder sport Martijn Breukelman. "Het laat zien dat het Lokale Sport- en Beweegakkoord leeft in de samenleving, en dat hierdoor kansen ontstaan voor mooie beweegprojecten voor onze inwoners. Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord zet daadwerkelijk een beweging in gang", aldus de wethouder.

Veertien projecten krijgen een bijdrage van maximaal € 5.000. De organisatie van Actief Bos De Krim krijgt bijvoorbeeld een bijdrage voor het organiseren van een Mini Obstakelrun in 2021. Gewoon Gezond Slagharen krijgt een bedrag om een beweegpark voor jong en oud te realiseren. De Hannah-scholen krijgen een bijdrage om bewegend leren uit te breiden in de bij hun aangesloten kinderopvang en basisscholen. Alle projecten die een bijdrage hebben gekregen staan op www.gewoonactief.nl.
Indienen nieuwe projecten vóór 1 juli 2021
Ook in 2021 is vanuit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord € 40.000 beschikbaar voor projecten voor sporten en bewegen. Een aanvraag kunt u voor 1 juli indienen. Op www.gewoonactief.nl staan het aanvraagformulier en de criteria waaraan het project moet voldoen. 


28-1-2021 11:47

De haven in Hardenberg heeft voor de start van het zomerseizoen een nieuwe inrichting. Vanaf februari worden in de havenkom en langs de wandelpromenade nieuwe steigers aangelegd. Ook komen er voorzieningen voor vaarrecreanten. De herinrichting van de haven is in mei klaar.

Nu de Vecht beter bevaarbaar is voor de kleine recreatievaart, brengen steeds meer vaarrecreanten een bezoek aan Hardenberg. Wethouder Alwin te Rietstap: "We willen deze mensen gastvrij ontvangen. Dat begint bij goede aanlegplaatsen en voorzieningen in onze haven. Ook inwoners en ondernemers hebben gevraagd om meer aanlegplaatsen. Daarom heb hiervoor samen met omwonenden, toekomstige gebruikers, de watersportvereniging en ondernemers een plan gemaakt."
Vorig jaar besloot het college van B&W om de bestaande haven in Hardenberg te verbeteren en het plan hiervoor uit te werken. Het plan is nu klaar. De uitvoering start in februari.
Het aantal aanlegplaatsen wordt flink uitgebreid
Langs de wandelpromenade worden nieuwe drijvende steigers aangelegd. Samen met de bestaande steigers liggen er dan over een lengte van circa 90 meter steigers voor passanten. Langs de havenweg wordt circa 45 meter aan drijvende steigers gelegd. Hier is ook plek voor de rondvaartboot om aan te leggen.
Ook in de havenkom worden nieuwe steigers aangelegd. Na de herinrichting biedt de haven plek aan circa 45 bootjes. Het precieze aantal plekken is afhankelijk van de grootte van de bootjes. Ook zijn er plekken voor de verhuur van bootjes. Er is voldoende ruimte voor de bootjes om te manoeuvreren. De haven kan ’s avonds worden afgesloten. In de haven wordt het stroomscherm verhoogd om te voorkomen dat de binnenhaven verzandt. 

Voorzieningen voor vaarrecreanten
In de haven komen aanvullende voorzieningen voor vaarrecreanten. Zo komen er oplaadpunten waar vaarrecreanten hun elektrisch aangedreven boot kunnen opladen en een watertappunt. Verder wordt de haven ook goed toegankelijk voor minder-validen.

De mogelijkheden worden verkend om in voormalig café Docks sanitaire voorzieningen te maken. Ook kan de havenmeester hier een plek krijgen. Het is de bedoeling dat de watersportvereniging de haven en de voorzieningen gaat exploiteren. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt. 

De haven is voor het zomerseizoen klaar
De werkzaamheden in de haven vinden tussen februari en mei plaats. De haven is dan voor de start van het zomerseizoen klaar. De planning is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij hoog water kan bijvoorbeeld niet worden gewerkt. 


Bij het plan voor de herinrichting van de haven is rekening gehouden met het mogelijk in ere herstellen van de Gedempte haven. Deze mogelijkheid wordt nog verder verkend.