Meteo Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

15-11-2019 13:44

Provincie, gemeenten, waterschap en netbeheerder in West Overijssel werken samen aan een Regionale Energie Strategie. Hierin staat waar en hoeveel duurzame elektriciteit er in 2030 in de regio kan worden opgewekt en wat daarvoor nodig is. Ook de gemeente Hardenberg doet mee. In een startnota die nu aan de gemeenteraad wordt aangeboden staat op welke manier de partners samenwerken.

Onze aarde warmt op en dat vraagt om maatregelen. De opwarming van de aarde komt door broeikasgassen (CO2) die onder andere bij het winnen en verbranden van aardgas vrijkomen.
In Nederland willen we daarom in plaats van fossiele brandstoffen zoals aardgas of steenkolen meer duurzame energiebronnen gebruiken en zo de CO2-uitstoot terugbrengen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. In 2030 willen we 49% minder CO2 uitstoten. De verandering naar het grootschalig opwekken en gebruiken van duurzame energie noemen we de energietransitie. 

Regionale Energie Strategie (RES)
De opgave is groot en heeft gevolgen voor iedereen. Bovendien houdt de energietransitie niet op bij de gemeentegrens. Daarom is Nederland opgedeeld in 30 energieregio's. Binnen zo’n energie-regio worden de afspraken uit het klimaatakkoord concreet uitgewerkt en ingevuld in een Regionale Energie Strategie (RES).

In de regio West-Overijssel werken de 11 gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle), provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Enexis Netbeheer samen met maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, bedrijven en jongeren uit de regio aan een Regionale Energie Strategie (RES). Ook de gemeente Hardenberg doet mee in energie-regio West-Overijssel.

Wat staat er in de RES?
In de RES geven de samenwerkingspartners aan hoeveel duurzame elektriciteit zij samen in de regio kunnen opwekken. Waar is plek voor het opwekken van zonne- en windenergie? Ook gaat de RES in op de aanwezigheid en verdeling van warmtebronnen in de regio die nodig zijn voor het op een duurzame en aardgasvrije manier verwarmen van woningen.

Tenslotte richt de RES zich ook op het netwerk dat nodig is om duurzame energie op te slaan of te transporteren. In de RES staan uiteindelijk concrete projecten en een planning voor het opwekken van duurzame energie. 

Planning
Het concept van de RES moet in juni 2020 klaar zijn. Alle 30 concepten worden dan landelijk door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beoordeeld en doorgerekend zodat duidelijk wordt of Nederland aan de afspraken uit het Klimaatakkoord kan voldoen.

Het concept van de RES wordt daarna verder uitgewerkt in een eerste versie van de RES (de RES 1.0) die op 1 maart 2021 vastgesteld moet zijn door alle 11 gemeenteraden van West-Overijssel, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap. In 2030 moeten de plannen uit de RES uitgevoerd zijn. 

Startnota
In een startnota staat hoe de samenwerkingspartners van de RES West-Overijssel samenwerken, wie daarbij welke taak en verantwoordelijkheid heeft, hoe de besluitvormingsprocedure verloopt en hoe de planning er globaal uitziet. Het college van B&W biedt de startnota aan de gemeenteraad aan.


15-11-2019 13:33

De gemeente Hardenberg presenteert twee scenario's voor parkeren in het centrum van Hardenberg: gratis parkeren door middel van een blauwe zone en het optimaliseren van betaald parkeren.
De scenario's zijn gemaakt op basis van de resultaten van de werksessies en de parkeeronderzoeken. Op maandag 25 november worden de scenario's gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis.

De evaluatie van het parkeren in het centrum van Hardenberg ging voor de zomer van start met een drukbezocht Stadscafé. Daarna zijn de werksessies gestart. Hier hebben inwoners van het centrum, ondernemers, organisaties en instellingen gesproken over knelpunten van het huidige parkeersysteem en mogelijke oplossingen.
Uit de werksessies bleek dat een gebruiksvriendelijkheid en een gemakkelijke regeling voor bewoners van het centrum belangrijk is. Ook het parkeren voor bedrijven en hun werknemers kwam als aandachtspunt naar voren.
'Simpel en eenvoudig'
Wethouder Jan ten Kate: "We zijn blij met de grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de evaluatie. De werksessies en de parkeeronderzoeken hebben ons waardevolle informatie gegeven voor het parkeerbeleid. De grote lijn die we zien is dat parkeren in Hardenberg simpel en eenvoudig moet zijn en dat klanten dichtbij de winkels kunnen parkeren. "
Ten Kate: "We kunnen bestaande plekken beter benutten en meer gemak bieden voor consumenten en inwoners. Dit hebben we samen met de deelnemers aan de werksessies verwerkt in twee hoofdscenario’s. Die scenario’s leggen we op 25 november eerst voor aan onze inwoners, zodat we reacties op de scenario’s mee kunnen nemen in onze afwegingen."
Tellingen
Zowel in de zomer als in de herfst zijn op meerdere momenten in en rond het centrum tellingen uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de bezetting van de parkeerplaatsen. Uit de tellingen blijkt dat er over het algemeen voldoende parkeerruimte is, zowel in het centrum als in de woonbuurten rond het centrum.
De verdeling van de geparkeerde auto’s is niet optimaal. De parkeergarages Centrum/Gemeentehuis en Centrum/LOC zijn vaak onderbezet, terwijl het Van Wevelinckhovenplein met name op zaterdagmiddag erg vol staat.

Uitgangspunten
De mening van bezoekers van het centrum en inwoners over het parkeren is gepeild in enquêtes. In de zomermaanden zijn bezoekers van het centrum en campinggasten bevraagd. In oktober vulden 3.400 inwoners van de gemeente Hardenberg een vragenlijst in. De resultaten van de enquête zijn meegenomen bij het maken van de scenario's.

De uitgangspunten voor beide scenario's zijn een gemakkelijke bezoekersregeling, waarbij naast de kraskaart ook een digitaal systeem komt. Er blijft een vorm van parkeerregulering, met verschillende zones. De dagen en tijden waarbinnen parkeerregulering geldt (van maandag tot en met zaterdag overdag en op donderdagavond) blijven gelijk.
Bekijk de gekozen scenario's

Inloopbijeenkomst op 25 november
De scenario's worden gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 25 november 2019 tussen 18.30 en 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis. Ook de resultaten van de tellingen en enquêtes worden dan getoond.

Om 18.30 uur en om 19.15 uur vindt in de raadzaal een korte centrale presentatie plaats. Daarna is het gelegenheid om de scenario's te bekijken. Medewerkers van de gemeente Hardenberg zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Het is ook mogelijk om tijdens de inloopbijeenkomst een reactie te geven op de scenario's.

Besluit college en gemeenteraad
Met de presentatie van de scenario’s is de evaluatie van het parkeren afgerond. Het college van burgemeester en wethouders buigt zich daarna over de scenario's en de reacties. B&W komen naar verwachting december met een voorstel aan de gemeenteraad om te kiezen voor één van de scenario's.

De gemeenteraad neemt begin 2020 een besluit. Daarna worden benodigde aanpassingen doorgevoerd. Het nieuwe parkeersysteem is op z’n vroegst in 2021 in werking.


15-11-2019 13:30

De gemeente Hardenberg deelt gratis 1.000 nestkastjes uit aan inwoners. Door nestkastjes op te hangen in de buurt van eikenbomen, komen er meer koolmezen naar deze plek. En hoe meer koolmezen er zijn, hoe meer eikenprocessierupsen er worden gegeten. Zo kan op grote schaal gezamenlijk de strijd tegen de eikenprocessierups aan worden gegaan.

Een soortgelijke actie is gehouden in 2018. Vanwege het succes van de actie is besloten om ook dit jaar weer gratis nestkastjes aan inwoners uit te geven.
De nestkastjes worden gemaakt door leerlingen van praktijkschool PrO Hardenberg. De actie geldt zolang de voorraad strekt en volgens het principe: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Het aanvragen van een nestkastje kan tot 1 december 2019 via www.hardenberg.nl/nestkastje.

Eikenprocessierups
De nestkastjes worden door de gemeente uitgedeeld omdat inwoners in de lente- en zomerperiode veel overlast ondervinden van de eikenprocessierups. Door de steeds groeiende hoeveelheid eikenprocessierupsen is de kans steeds groter dat mensen hiermee in aanraking komen.

Op dit moment zijn er onvoldoende natuurlijke vijanden die de eikenprocessierups te lijf gaan. Natuurlijke vijanden zijn bijvoorbeeld koolmezen, vleermuizen en bepaalde soorten insecten. De nestkastjes geven onderdak aan vogels, waaronder ook koolmezen. Koolmezen eten eikenprocessierupsen. Door nestkastjes op te hangen in de buurt van eikenbomen, wordt dit verder gestimuleerd.
Andere maatregelen
Het ophangen van nestkastjes is niet de oplossing van het probleem. Het blijft nodig om de overlast van de eikenprocessierups ook op andere manieren aan te pakken. Zo gaat de gemeente extra inzetten op het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Dit gebeurt in het begin van het voorjaar, zodra de rupsen uit de eitjes zijn maar nog geen brandharen hebben. Hiervoor worden alleen biologische middelen ingezet. Inwoners die overlast ervaren op eigen grondgebied kunnen volgend jaar ook de (preventieve) hulp van de gemeente inschakelen.

Daarnaast kiest de gemeente voor ecologisch bermbeheer en kruidenrijk gras in het openbaar gebied. Insecten die op deze plekken afkomen, zoals de roofwants en de gaasvlieg, gaan de eikenprocessierups ook te lijf. In dichtbevolkte gebieden waar ondanks alle acties nog overlast blijft bestaan, worden de nesten van de eikenprocessierups zoveel mogelijk weggezogen.
Tijdspad
Elk nestkastje wordt met de hand in elkaar gezet door leerlingen van PrO Hardenberg. Dit vergt enige tijd en het duurt dus even voordat alle 1.000 nestkastjes gereed zijn. Inwoners ontvangen bericht zodra ze het nestkastje kunnen ophalen. In dit bericht staat ook vermeld waar het nestkastje opgehaald kan worden. Dit zal naar verwachting begin 2020 zijn.


6-11-2019 11:11

In de gemeente Hardenberg is een burgemeestersvacature ontstaan door het vertrek van burgemeester Peter Snijders. De gemeente vraagt inwoners en partners om mee te denken in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd op woensdagavond 13 november en daarnaast roept de gemeente iedereen op om de (korte) vragenlijst op www.burgemeesterhardenberg.nl in te vullen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van de profielschets. De profielschets bevat de belangrijkste competenties en vaardigheden waaraan de nieuwe burgemeester in zijn verschillende rollen moet voldoen. Inwoners, verenigingen, ondernemers, instellingen, organisaties, stichtingen etc. worden gevraagd om input te leveren voor de profielschets.

Digitale vragenlijst
Om iedereen in de samenleving op een eenvoudige en toegankelijke manier de mogelijkheid te geven om (anoniem) mee te denken over de invulling van de profielschets, is er een vragenlijst online gezet. In de digitale vragenlijst worden er tien stellingen voorgelegd en drie open vragen gesteld. De link naar de vragenlijst is www.burgemeesterhardenberg.nl.

Het invullen van de vragenlijst kost ca. vijf minuten. Het onderzoek is anoniem, wat betekent dat de resultaten niet aan personen worden gekoppeld.
Voor wie niet digitaal vaardig is of de vragenlijst liever ‘offline’ invult, staat er een papieren versie van de vragenlijst in weekblad de Toren van week 45 (woensdag 6 november 2019). Deze kan uitgeknipt worden en (zonder postzegel) opgestuurd worden naar de gemeente.

Interactieve bijeenkomst

Op woensdagavond 13 november wordt er een interactieve en informele bijeenkomst/werksessie georganiseerd in het gemeentehuis in Hardenberg. De deuren zijn geopend vanaf 19.15 uur, de bijeenkomst start om 19:30 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 uur. Iedereen is welkom!

De bijeenkomst start met een korte presentatie van de raadsgriffier. Hij zal vertellen over de zoektocht naar een nieuwe burgemeester en hoe deze procedure in zijn werk gaat. Er is tijd om vragen te stellen. Daarna krijgen de aanwezigen de mogelijkheid om aan te geven of zij tegen of voor een bepaalde stelling zijn (er worden andere stellingen gebruikt dan in de digitale vragenlijst). Ook wordt aan de aanwezigen gevraagd welke karaktereigenschappen de nieuwe burgemeester zou moeten hebben. Tot slot krijgen de aanwezigen de mogelijkheid om aan te geven waar de nieuwe burgemeester volgens hen verstand van zou moeten hebben. Alle input wordt anoniem verwerkt. Dit alles gebeurt op een actieve manier, o.a. door het plakken van post-its op grote vellen papier.

Wie naar de bijeenkomst op 13 november wil komen, kan zich aanmelden via aanmelden@hardenberg.nl. Het is ook mogelijk om de aanmelding telefonisch door te geven door te bellen naar 14 0523.

Procesbeschrijving
Het proces voorafgaand aan de aanstelling van een nieuwe burgemeester voor de gemeente Hardenberg duurt ca. negen maanden. Veel werk vindt achter de schermen plaats. Het proces voorafgaand aan de aanstelling is grofweg ingedeeld in drie fasen. Namelijk (1) openstelling van de vacature, (2) selectie van de sollicitanten en (3) de benoeming. Op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van de profielschets, wat onderdeel is van fase 1.


6-11-2019 11:06

EUREGIO houdt op woensdag 20 november 2019 van 18.00 - 19.00 uur een groot grensgangerspreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.

U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over uw grensoverschrijdende werkzaamheden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de ziektekostenverzekering, sociale verzekeringen, kinderbijslag en belastingrecht.

Voor de beantwoording van deze vragen zijn specialisten aanwezig van de Belastingdienst, Finanzamt, Sociale Verzekeringsbank, Deutsche Rentenversicherung, AOK en de EUREGIO. Tijdens dit spreekuur is het niet (meer) mogelijk om Nederlandse belastingaangiftes in te vullen.

Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


4-11-2019 20:30

Burgemeester Jan Willem Wiggers van de gemeente Hardenberg heeft maandag 4 november een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Janny Spijkerman-de Lange uit Dedemsvaart. Mevrouw Spijkerman krijgt de onderscheiding voor haar langdurige vrijwillige inzet voor de weidevogelbescherming.

Mevrouw Spijkerman heeft zich gedurende een lange periode vrijwillig ingezet voor de bewustwording van de kwetsbare positie van weidevogels en het belang van de bescherming van de natuur in het algemeen.
Voor haar inzet is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke Onderscheiding werd maandagavond uitgereikt tijdens de najaarsvergadering van de vereniging 'Weidevogelbescherming Avereest'. Mevrouw Spijkerman nam tijdens deze vergadering afscheid als voorzitter van de vereniging.
Belang van het beschermen
Mevrouw Spijkerman-de Lange richtte in 1994, samen met haar echtgenoot de weidevogelvereniging op. Zij verzorgde het secretariaat van de vereniging en zorgde er daarnaast voor dat het belang van het beschermen van de weidevogels bij verschillende instanties en boeren onder de aandacht werd gebracht.
Na het overlijden van haar echtgenoot in 2015, destijds voorzitter, nam mevrouw Spijkerman ook het voorzitterschap van de vereniging voor haar rekening.
Mentor
Mevrouw Spijkerman werd door Landschap Overijssel aangewezen als mentor weidevogelbescherming. Ze geeft voorlichting op scholen en bedrijven, is lid van de redactie van 'Groen Bezig', het platform van alle bij Landschap Overijssel aangesloten vrijwilligers.
Ook was mevrouw Spijkerman betrokken bij de oprichting van de weidevogelvereniging Bezuiden de Vecht.


4-11-2019 12:14

Het college van B&W bracht op vrijdagochtend 1 november een bezoek aan Brucht. Het college werd verwelkomt in buurthuis De Moat door Plaatselijk Belang Brucht. Voorzitter Heinrich Weitkamp vertelde in zijn welkomstwoord over de geschiedenis van Brucht en hoe het er nu aan toe gaat. Brucht is een hechte gemeenschap waar de saamhorigheid groot is.

Na ontvangst met koffie en thee gingen de burgemeester en wethouders met de huifkar een rondje door Brucht. Er werden drie bedrijven bezocht.

Als eerste bezocht het college gastouderopvang ’t Spookje. Hier komen elke dag kinderen tussen de 12 weken en 6 jaar oud. Gastouder Ineke Gerrits vertelde het gezelschap over het reilen en zeilen op de kinderopvang.

Vervolgens ging de huifkar verder naar de biovergister van de familie Lammers aan de Duitslandweg. Bedrijfsleider Erik Roelofs en de eigenaren Frits en Zientje Lammers praatten het college bij over de manier waarop gas en duurzame energie wordt gemaakt van mest en niet meer voor consumptie geschikte restproducten.

De laatste stop was bij de kleinschalige zorginstelling ’t Rechthoes. Hier krijgen jongeren met een sociale en/of geestelijke beperking 24 uur per dag begeleiding en dagbesteding. Er is plek voor maximaal tien bewoners. Sairien en Derk-Jan de Vries informeerden het college over deze instelling die tien jaar geleden is gestart in Den Velde. Ruim een jaar is de instelling gevestigd aan de Bruchterbeekweg in Brucht.

Gebiedswethouder Alwin te Rietstap bedankte Plaatselijk Belang Brucht voor de organisatie van het mooie werkbezoek en het interessante programma. Het is duidelijk dat er veel geïnvesteerd wordt door de ondernemers in Brucht.


4-11-2019 07:49

Burgemeester Jan Willem Wiggers van de gemeente Hardenberg heeft vrijdag 1 november een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Brandweerman Tinus Haandrikman uit Dedemsvaart is bij zijn afscheid als brandweervrijwilliger onderscheiden voor zijn inzet bij de brandweerpost Dedemsvaart.

De heer Tinus Haandrikman begon zijn carrière als brandweervrijwilliger bij de bedrijfsbrandweer van postorderbedrijf Wehkamp in Dedemsvaart (1983 – 1989). In 1987 werd de heer Haandrikman lid van de vrijwillige brandweer bij de post Dedemsvaart, toen nog gemeente Avereest.


Tot 1 september 2019 was hij werkzaam als vrijwilliger bij deze brandweerpost, die sinds 1 januari 2014 onderdeel uitmaakt van de Veiligheidsregio IJsselland.
Functies
De heer Haandrikman had in de loop der jaren verschillende functies bij de brandweer, zo was hij onder andere bevelvoerder, chauffeur, voertuigbediener, ademluchtmedewerker en ploegleider van één van de twee ploegen van de brandweer in Dedemsvaart.


Voor zijn vrijwillige inzet gedurende 36 jaar voor de brandweer en daarmee voor de veiligheid van mens en dier is de heer Haandrikman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


1-11-2019 08:20

Platform Gastvrij Hardenberg nodigt ondernemers in de vrijetijdssector uit voor het netwerkontbijt op dinsdag 26 november 2019 om 08.15 uur in de Evenementenhal Hardenberg. Het netwerkontbijt is bedoeld om in ontspannen sfeer, kennis te maken met elkaar en het ondernemerschap in het Vechtdal te versterken. Recreatie-ondernemers ontvangen hiervoor deze week een uitnodiging.

Het netwerkontbijt vindt plaats voor de start van de Recreatie Vakbeurs, die eind november voor de achttiende keer wordt gehouden. Het platform grijpt dit moment aan om gezamenlijk met Vechtdal-ondernemers effectief met elkaar te netwerken en vervolgens de beurs te openen.


Het netwerkontbijt wordt op dinsdag 26 november ingeleid door wethouder Alwin te Rietstap, tevens voorzitter van het platform Gastvrij Hardenberg. Hierna is er tijdens het interactief gedeelte ruimte om te netwerken. Ook is er een kennisplein aanwezig met de experts van Vechtdal Marketing, Ondernemershuis, Startershuis Doen en Vechtdal Projecten. Ondernemers kunnen bij deze experts gericht vragen stellen, ideeën doorgeven of inspiratie opdoen.


Over de Recreatie Vakbeurs
De wereld van recreatie is te zien, te horen en te beleven tijdens Recreatie Vakbeurs op 26, 27 en 28 november. Het is de grootste vakbeurs voor de recreatiesector. In zeven beurshallen van de Evenementenhal Hardenberg worden dé hottopics uit de sector belicht.


Een branche die sterk groeit maar tegelijkertijd continu in beweging is. Jaarlijks komen veel recreatieondernemers uit het Vechtdal naar deze beurs. Het Platform Gastvrij Hardenberg is op deze eerste dag gastheer voor deze ondernemers.


Platform Gastvrij Hardenberg
Het platform Gastvrij Hardenberg is een samenwerking tussen ondernemers in de recreatiebranche. De regio promoten door samenwerking staat hierbij centraal. Het platform Gastvrij Hardenberg is in 2017 van start gegaan.


Het doel is om meer gasten naar de gemeente te halen om daarmee onder meer de inkomsten en werkgelegenheid te laten groeien.


Meer informatie leest u op www.hardenberg.nl/gastvrij.


1-11-2019 08:19

De gemeente Hardenberg houdt tijdens de Dag van de Ondernemer op vrijdag 15 november vanaf 17.30 uur een netwerkbijeenkomst in het gemeentehuis. Ondernemers worden hier bedankt voor hun bijdrage aan de Hardenbergse economie met een 'walking dinner' en afsluitend een speech van inspirator Jim Stolz.

Wethouder Alwin te Rietstap: "De ondernemers verdienen een dag waarop ze worden bedankt. Ze leveren een grote bijdrage aan onze samenleving, want dankzij de ondernemers worden er banen gecreëerd. Daarom nodigen we alle ondernemers uit de gemeente Hardenberg uit om op vrijdag 15 november samen met ons de Dag van de Ondernemer te vieren." 


Smakelijk programma
Tijdens de netwerkbijeenkomst worden op verschillende verdiepingen in het gemeentehuis kleine gerechten geserveerd door topchefs uit de regio. Er is voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Afsluitend is er een 'pep-talk' van Jim Stolz. Hij is schrijver, ondernemer en bekend geworden als de oprichter van TEDxAmsterdam. Jim Stolz vertelt over innovatie, technologie en ondernemerschap. 

Dag van de Ondernemer
MKB-Nederland heeft de derde vrijdag van november uitgeroepen tot 'Dag van de Ondernemer'. Op de Dag van de Ondernemer worden ondernemers in Nederland in het zonnetje gezet. De ondernemers worden bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen.

Door het hele land zijn er verschillende activiteiten. Dit jaar is de Dag van de Ondernemer op vrijdag 15 november.


31-10-2019 16:50

De nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Hardenberg wordt gehouden op dinsdag 7 januari 2020. U bent van 19.30 tot 22.00 uur welkom in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg.

Meer informatie over het programma volgt op een later moment.


31-10-2019 16:48

Op de begraafplaats in Gramsbergen wordt gewerkt aan het verbeteren van een aantal graspaden. In de herfst en de winter zijn deze paden niet goed begaanbaar.

Door de graszoden te verwijderen en door een nieuwe fundatie en bovenlaag aan te brengen, worden de paden beter begaanbaar.


De begraafplaats is niet gesloten. Tijdens de werkzaamheden kan er wel enige overlast ontstaan omdat toegang tot het grafvak niet mogelijk is.
Het werk wordt met gepaste eerbied uitgevoerd.


31-10-2019 16:33

De gemeente Hardenberg gaat aan de slag met een lokaal sportakkoord. Doel van het lokaal sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Wethouder sport Martijn Breukelman heeft zijn handtekening gezet onder een intentieverklaring samen met Bert Beun (HHC Hardenberg), Gert Swankhuisen (Sportservice Hardenberg) en Arthur Bouwmeester (Stichting de Stuw).

In de zomer van 2018 hebben nationale sportbonden, provincies, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een nationaal sportakkoord gesloten. Het is aan gemeenten, sport- en beweegaanbieders en andere partners om hieraan op lokaal niveau uitvoering te geven en een lokaal sportakkoord op te stellen.
De gemeente werkt hierin samen met voetbalvereniging HHC Hardenberg, Sportservice Hardenberg en stichting de Stuw. Deze partners krijgen ook een actieve rol bij de implementatie van het lokaal sportakkoord.

Lokaal sportakkoord
In het lokaal sportakkoord worden afspraken gemaakt over hoe lokale ambities op het gebied van sport en bewegen worden gerealiseerd. Er wordt samengewerkt met organisaties en verenigingen op gebied van sport, gezondheid, onderwijs en welzijn.

Zo ontstaat een breed gedragen lokaal sportakkoord met concrete programma's, projecten en activiteiten. Het lokaal sportakkoord is daarmee de basis voor het nieuwe gemeentelijk sport- en beweegbeleid.

Sportformateur
Een sportformateur gaat het lokale sportakkoord opstellen samen met sportverenigingen en de maatschappelijke organisaties in de gemeente. Het sportakkoord is begin april 2020 klaar.


31-10-2019 16:27

Om gemeentelijke gebouwen toegankelijk(er) te maken, heeft de gemeente Hardenberg het initiatief genomen door een eigen referentiekader op te stellen. Door zowel bij de bestaande gebouwen als bij de nieuw te realiseren gebouwen de toegankelijkheidseisen van de Integrale Toegankelijkheidsstandaard aan te houden en het proces te laten begeleiden door Platform Inclusief Hardenberg, wordt een...

De eisen ten aanzien van de inclusieve samenleving die in Europese regelgeving zijn opgenomen, zijn nog niet doorvertaald naar Nederlandse (bouwbesluit)eisen. Het is momenteel nog onzeker of en op welke wijze deze doorvertaling gaat plaatsvinden. Door het referentiekader kan de gemeente aan de slag met gemeentelijke gebouwen.
De gemeente Hardenberg heeft veel gebouwen in beheer die een belangrijke maatschappelijke functie vervullen, zoals sporthallen, wijkgebouwen en theaters. Er is veel aandacht voor om deze gebouwen zo toegankelijk mogelijk te laten zijn.

Aanpak bestaande gebouwen
Verbetering van de toegankelijkheid kan het beste plaatsvinden als er sprake is van een renovatie of bij vervangende nieuwbouw. Bij bestaande gebouwen waar renovatie of vervangende nieuwbouw niet aan de orde is, wordt door middel van een schouw gekeken naar de grootste knelpunten. Deze worden dan zo snel mogelijk opgelost.


Voor de schouw en toegankelijkheidskeuring werkt de gemeente samen met Platform Inclusief Hardenberg. Zo zijn onlangs de Citadel (Dedemsvaart), de gymzaal aan de Buizerdweg (Dedemsvaart) en sporthal de Meet (Hardenberg) aangepakt.


Aanpak nieuwe gebouwen
Op het moment dat de gemeente verantwoordelijk is voor het nieuwbouwproject, is het regelen van de toegankelijkheid een belangrijk onderdeel in het ontwerp-, realisatie- en beheerproces. Bij de investeringsaanvraag wordt al rekening gehouden met toegankelijkheid.

Doordat de gemeente zelf het proces begeleidt, is het tot nu toe gelukt om alle nieuwe gebouwen te voorzien van het keurmerk voor toegankelijkheid. Zo zijn het gemeentehuis, zwembad de Slag en sporthal de Slag voorzien van het keurmerk.

Bij projecten waar de gemeente geen eindverantwoordelijke is, zorgt de gemeente voor extra aandacht voor borging van toegankelijkheid. De gemeente maakt een maatwerkoplossing die het beste aansluit bij de ambities van de vereniging of stichting. Daarbij wordt rekening gehouden met de borging van professionaliteit draagvlak en enthousiasme die de (externe) projectorganisatie met zich mee brengt.


30-10-2019 15:36

Het is vanaf maandag 16 december 2019 mogelijk om vanuit Hardenberg rechtstreeks met het openbaar vervoer naar Tubbergen te reizen. Buurtbusroutes Bruchterveld – Ebbenbroek (598) en Bruinehaar – Tubbergen (591) sluiten vanaf dan ieder uur op elkaar aan.

De nieuwe busverbinding is door de gemeenten Tubbergen en Hardenberg, de beide buurtbusverenigingen, provincie Overijssel en vervoerder Keolis tot stand gebracht. “Deze aansluiting is een mooie aanvulling op ons regionaal openbaar vervoersnetwerk”, aldus wethouder Alwin te Rietstap.

De wens om een ov-verbinding tussen Hardenberg en Tubbergen te realiseren, bestond al langer. Om de wens kracht bij te zetten, heeft de gemeente Tubbergen in samenwerking met de gemeente Hardenberg de behoefte naar en haalbaarheid van een directe ov-verbinding tussen beide plaatsen onderzocht. Het onderzoek wees uit dat deze behoefte daadwerkelijk onder de reizigers bestaat. De beide buurtbuslijnen sloten tot op enkele kilometers al op elkaar aan.

Bestaande buurtbusroutes verbinden
Momenteel verzorgt buurtbus 598 (Bruchterveld – Ebbenbroek) de buurtbusverbinding tussen Hardenberg, via Bruchterveld en Ebbenbroek, naar Kloosterhaar. Buurtbus 591 rijdt nu tussen Tubbergen en Bruinehaar. In overleg met de verschillende partijen is het gelukt om deze bestaande buurtbusroutes met elkaar te verbinden. Ook zijn er voldoende vrijwilligers gevonden om de nieuwe route te rijden.

Rechtstreekse ov-verbinding
Per 16 december komt er ieder uur een rechtstreekse ov-verbinding tot stand omdat de lijnen 598 en 591 in Bruinehaar bij de Protestantse kerk op elkaar aansluiten. Lijn 598 rijdt voortaan vanuit Hardenberg via Bruchterveld, Ebbenbroek en Kloosterhaar naar Bruinehaar en vice versa. In Bruinehaar kunnen reizigers overstappen op lijn 591 richting Tubbergen. Ook vanuit Tubbergen stappen reizigers in Bruinehaar van lijn 591 over op lijn 598 om de reis richting Hardenberg te vervolgen. Daarnaast gaan beide buslijnen ook op donderdagavond en op zaterdag rijden. Dat maakt het voor reizigers mogelijk om bijvoorbeeld een koopavond te bezoeken.

Goed bereikbaar
Wethouder Alwin te Rietstap is verheugd over de nieuwe ov-verbinding: “Wij willen goed bereikbaar zijn voor studenten en scholieren die in Hardenberg naar school gaan. Ook is dit een uitkomst voor ouderen die een afspraak hebben in het ziekenhuis. Het biedt voor inwoners in de regio ook kansen om een dagje in Hardenberg te gaan shoppen. Andersom kunnen inwoners van Hardenberg nu ook met het openbaar vervoer naar Tubbergen reizen om bijvoorbeeld een evenement te bezoeken. Deze aansluiting is een mooie aanvulling op ons regionaal openbaar vervoersnetwerk. Een mooi resultaat dat vooral te danken is aan de inzet en bereidwilligheid van de beide betrokken buurtbusverenigingen!”

De reistijd tussen Hardenberg en Tubbergen via de nieuwe buurtbusverbinding is circa 40 minuten. De precieze dienstregeling wordt in november bekend gemaakt.


28-10-2019 09:37

Waar doet u boodschappen en waar winkelt u? Hoe vaak koopt u online? En hoe tevreden bent u over het winkelaanbod bij u in de buurt? Dat willen de provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg graag van u weten. U kunt hiervoor tot eind november meedoen aan een groot onderzoek naar koopgedrag: het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019.

In het onderzoek beantwoordt u vragen over boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden u bent over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie helpt de gemeente en provincie bij het zorgen voor aantrekkelijke winkelgebieden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod.

U vindt de vragenlijst op www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Het invullen van deze vragenlijst duurt gemiddeld 10 tot 15 minuten. Onder alle deelnemers aan het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van 25 euro verloot. U kunt de vragenlijst invullen tot eind november.

Een aantal huishoudens in de gemeente Hardenberg is willekeurig geselecteerd. Zij ontvangen in de komende weken namens de provincie Overijssel een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus om mee te doen aan het onderzoek. Kunt u niet online meedoen? Neem dan contact op met de helpdesk van I&O Research: 0800-0191 (gratis).

Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019.

I&O Research voert het onderzoek uit. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.kso2019.nl of www.ioresearch.nl.


23-10-2019 17:06

Wilt u graag energie besparen, maar weet u niet waar u moet beginnen? Dan kunt u advies vragen van een energiecoach. Een energiecoach is een getrainde vrijwilliger die u helpt om geld en energie te besparen.

De energiecoach komt op afspraak bij u thuis en loopt samen met u de woning door. Daarna wordt goed gekeken naar uw energieverbruik en uw energierekening. Op basis hiervan krijgt u praktische adviezen over hoe u het beste kunt besparen op uw energierekening. Deze adviezen zijn altijd gratis en vrijblijvend!

Energiecoach is een samenwerking tussen de gemeente Hardenberg, woningstichting Vechtdal Wonen en De Stuw. Wilt u advies van een Energiecoach? Mail dan naar energiecoach@destuw.nl of neem contact op met De Stuw via 0523-267 478.

Energie besparen met uw koelkast/vriezer
Met de laagdrempelige tips van de energiecoach kunt u vandaag nog de eerste stappen zetten richting energiebesparing. Bijvoorbeeld op gebied van koken. Hier alvast een aantal tips over hoe u energie kunt besparen met uw koelkast en vriezer:

 1. Ontdooi uw vriezer regelmatig. Met slechts twee millimeter ijs aan de binnenkant, verbruikt uw vriezer tien procent minder energie.
 2. Laat warm eten eerst afkoelen voordat u het in de vriezer zet.
 3. Heeft u een extra koelkast? Door deze op een koele plek neer te zetten, zoals in de garage, bespaart u energie.
 4. Zorg ervoor dat uw koelkastdeur goed sluit, zodat er geen kou weglekt.
 5. Laat diepvriesproducten langzaam in de koelkast ontdooien in plaats van in de magnetron.


21-10-2019 09:12

De donkere dagen staan in het teken van ‘WAAKS’-zijn. Daarom heeft de gemeente samen met de politie een leuke actie georganiseerd. We stellen hondenbandjes beschikbaar voor alle hondenbezitters in de gemeente Hardenberg (zolang de voorraad strekt). U kunt een hondenbandje afhalen op het politiebureau en bij het gemeentehuis in Hardenberg.

Daarnaast gaan onze wijkagenten in samenwerking met TVH (toezichthouders) ook in de maanden oktober en november actief de straat op om meer over project WAAKS te vertellen en delen zij de hondenbandjes uit.

Waarom?

In de donkere dagen vinden er meer inbraken plaats. We kunnen u als hondenbezitter daar goed bij gebruiken! Als hondenbezitter laat u waarschijnlijk regelmatig uw hond uit. U kent uw eigen wijk dan ook als geen ander en het zal u dan ook snel opvallen als er iets ‘niet helemaal in de haak is’. Bent u ook WAAKS en ziet u verdachte situaties in uw wijk? Bel 112! Door middel van project WAAKS vragen we deze maand extra aandacht voor verdachte situaties en hopen we op jullie medewerking.


18-10-2019 12:18

De nieuwe Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) in Gramsbergen zijn sinds eind september klaar voor gebruik. Vanmorgen hebben wethouder Jan ten Kate van de gemeente Hardenberg, bestuurder Wim Stegeman van waterschap Vechtstromen en aannemer Martin Dubbink officieel de Kieftbrug geopend. Alle genodigden konden mee met de Vechtzomp vanaf sluis De Haandrik over de Vecht en het...

De Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) werden in april 2018 afgesloten vanwege de veiligheid van de bruggen. Na inspecties bleek dat de bruggen uit 1958 niet meer geschikt zijn voor gemotoriseerd verkeer. Als tijdelijke oplossing is ter plaatse van de Kieftebrug een noodbrug aangelegd en ter hoogte van de Beltmansbrug is een platenbaan aangelegd. Begin maart 2019 ging de vervanging van de bruggen van start.

Samenwerking waterschap en gemeente
Waterschap Vechtstromen was eigenaar van de twee bruggen. Meteen na de constatering van de ernstige gebreken zijn het waterschap en de gemeente gaan samenwerken om de overlast van de sluiting van de bruggen te beperken en te onderzoeken welke maatregelen voor de toekomst getroffen konden worden, waarbij bereikbaarheid een belangrijk uitgangspunt was. Het waterschap en de gemeente hebben daarbij ook de andere belanghebbenden nauw betrokken.

Overleg met omwonenden
Het Waterschap Vechtstromen en gemeente Hardenberg hebben in 2018 in overleg met experts en omwonenden naar een oplossing gezocht. Daarbij bleek dat de vervanging van de bruggen de beste oplossing is. De nieuwe bruggen zijn geschikt voor het huidige zware landbouwverkeer. Het ontwerp is vastgesteld in overleg met diverse partijen, waaronder de omwonenden.

Oplevering nieuwe bruggen
De nieuwe bruggen zijn eind september in gebruik genomen. Door langere levertijden van betonproducten zoals brugliggers en fundatiepalen, nam de bouw meer tijd in beslag. De langere levertijden hebben te maken met de huidige marktontwikkelingen in de betonsector. De gemeente Hardenberg is nu eigenaar van de nieuwe bruggen.


17-10-2019 09:43

Wijkagenten uit de gemeente Hardenberg hebben 'tags' op de weg gespoten om fietsers te wijzen op hun fietsverlichting. De actie maakt deel uit van een landelijke campagne van de ANWB.

Zo'n drieduizend (wijk)agenten hebben een sjabloon en spuitkrijt ontvangen om op wegen in heel Nederland de tag 'Zet je licht aan!' op de weg te spuiten. Ook in de gemeente Hardenberg is deze tag onderhand op verschillende plekken te zien.


Uit onderzoek blijkt dat na het zien van deze tag meer mensen hun licht aan doen. En dat komt de verkeersveiligheid ten goede. De spuitkrijt is biologisch afbreekbaar en blijft ongeveer zes weken zichtbaar voordat het vanzelf verdwijnt.


17-10-2019 08:07

Hoe gaan wijken in de gemeente Hardenberg over naar duurzame manieren van verwarmen en koken? Om dat in beeld te brengen, maakt de gemeente samen met de netbeheerders en woonpartners een Transitievisie Warmte. Hierin staat hoe wijken op een duurzame manier en aardgasvrij verwarmd kunnen worden. De Transitievisie Warmte moet in 2021 klaar zijn.

Veel woningen worden nu nog verwarmd met aardgas. Broeikasgassen die bij het winnen en verbranden van aardgas vrijkomen, zorgen voor de opwarming van de aarde. Daarom is het terugbrengen van het gebruik van aardgas één van de maatregelen uit het Klimaatakkoord.
Daarnaast heeft het Kabinet aangegeven te willen stoppen met de aardgaswinning in Groningen.
De gemeente Hardenberg wil vanuit de duurzaamheidsdoelstellingen in plaats van fossiele brandstoffen zoals aardgas meer duurzame energiebronnen gebruiken.

Warmtetransitie
Concreet is in het Klimaatakkoord afgesproken dat in 2030 in 25% van alle wijken de woningen zonder aardgas en op een duurzame manier verwarmd worden. Op lange termijn (2050) moeten alle woningen aardgasvrij worden. Dit noemen we de warmtetransitie. De gemeenten moeten dit lokaal regelen, samen met onder andere de netbeheerders en woningcorporaties. Uitgangspunt is dat de kosten voor onder andere inwoners zo laag mogelijk zijn.

Transitievisie Warmte

In het Klimaatakkoord is ook vastgelegd dat iedere gemeente een Transitievisie Warmte moet maken. Hierin staat per wijk welke duurzame energie-alternatieven er zijn voor het verwarmen van woningen en welke daarvan de laagste kosten heeft voor inwoners en betrokken partijen.
De gemeente Hardenberg maakt de Transitievisie Warmte samen met Cogas, Enexis en Rendo en de woningcorporatie.
Op dit moment verkennen de partners de mogelijkheden en oplossingen voor de wijken in Hardenberg. Naar verwachting is een eerste concept van de Transitievisie Warmte in de loop van 2020 klaar. Inwoners worden dan door de gemeente geïnformeerd.
Als de Transitievisie Warmte klaar is, wordt deze door het college van B&W voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De Transitievisie Warmte moet in 2021 klaar zijn en wordt iedere vijf jaar vernieuwd. Zo kan ingespeeld worden op bijvoorbeeld nieuwe duurzame technieken.

Wijkuitvoeringsplannen
Voor de wijken die als eerste aardgasvrij worden gemaakt, maakt de gemeente zogenaamde wijkuitvoeringsplannen. Hierin wordt uitgewerkt wat er precies moet gebeuren om de wijken aardgasvrij te maken, wanneer dit gebeurt, wat dit gaat kosten en hoe dit gefinancierd kan worden.

Startanalyse

Het Rijk wil gemeenten helpen bij het maken van de Transitievisie Warmte. Daarom heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in opdracht van het Rijk een zogenaamde Startanalyse gemaakt.  Hierin brengt het PBL voor elke wijk of buurt in Nederland de kosten van meerdere warmte-alternatieven in beeld. De Startanalyse is bedoeld als hulpmiddel voor gemeenten bij het maken van de Transitievisie Warmte. Het zegt dus niets over de wijken die als eerste aan de beurt zijn en over de oplossingen die de gemeente gaat kiezen.

Alternatieven
Vanuit de eigen duurzaamheidsambities verkent de gemeente Hardenberg al de mogelijkheden voor alternatieve warmtebronnen, zoals een warmtenet en duurzaam (groen) gas.
In Hardenberg staan al woningen die ‘all electric’ zijn. Hierbij wordt warmte gemaakt door middel van een elektrisch apparaat zoals een warmtepomp. Deze woningen gebruiken geen aardgas.


17-10-2019 08:00

Er is een concept-plan gereed voor nieuwbouw van appartementen en commerciële ruimte aan De Spinde in Hardenberg. De nieuwbouw is voorzien op de plek van het voormalige Rabobankgebouw en de winkelpanden aan De Spinde 2 tot en met 6. Ook de openbare ruimte wordt aangepakt. Op maandag 28 oktober wordt het concept-plan getoond tijdens een inloopbijeenkomst.

De gemeente Hardenberg werkt samen met ondernemers en vastgoedeigenaren aan het compacter maken van het centrum van Hardenberg. Gebieden rond het kernwinkelgebied worden omgevormd tot aantrekkelijke locaties voor wonen, werken of voorzieningen. Eén van die gebieden is De Spinde. De gemeente werkt samen met de Herstructurerings Maatschappij Overijssel (HMO) aan een plan voor De Spinde.

Nieuwbouw aan De Spinde
Het concept-plan voor De Spinde is klaar en richt zich op het gebied van het voormalige Rabobankgebouw, het plein voor het gemeentehuis en vijf winkelpanden aan De Spinde 2 tot en met 6. Het Rabobankgebouw is eigendom van de gemeente Hardenberg. De HMO heeft vier winkelpanden aangekocht. Voor 1 pand zijn goede afspraken met de eigenaar gemaakt.
Het concept-plan gaat uit van sloop van deze panden. In plaats daarvan komen er drie nieuwe gebouwen met meerdere bouwlagen: een appartementengebouw aan de zijde van het gemeentehuis en twee gebouwen met een meer stedelijk karakter aan de zijde van het centrum.
De nieuwe gebouwen bieden plek aan circa 35 appartementen en 23 zorgappartementen. Op de begane grond komt circa 700 vierkante meter maatschappelijke of commerciële ruimte. Hier is plek voor verschillende functies of voorzieningen. Voor detailhandel of horeca is in principe geen plek meer in het gebied, tenzij dit wenselijk is voor de kwaliteit en levendigheid in het gebied. Dit wordt in een bestemmingsplan geregeld.
Ook een nieuwe inrichting van de openbare ruimte is onderdeel van het plan. Daarbij is meer ruimte voor groen, biodiversiteit en waterberging. Verder is de ambitie dat een extra in-/uitgang van de parkeergarage wordt gerealiseerd die uitkomt op De Spinde.

Martijn Breukelman: “Belangrijke stap richting een compacter en sterker centrum”
Wethouder Martijn Breukelman is enthousiast over het concept-plan: “Ons mooie centrum is nog lang niet af. Daarom blijven we investeren en verbeteren. Ook dit is een belangrijke stap in de richting van een compacter en sterker centrum. Bovendien zorgen we met dit plan voor een verfraaiing van de route vanuit de parkeergarage Centrum/Gemeentehuis richting het kernwinkelgebied. Uiteraard zorgen we ervoor dat het gebied ook goed toegankelijk blijft voor minder-validen.”

Inloopbijeenkomst

Het concept-plan wordt gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 28 oktober tussen 18.30 en 20.00 uur in het gemeentehuis. Om 18.30 en 19.00 uur vindt een centrale presentatie plaats van het concept-plan. Tussendoor is er gelegenheid om tekeningen en schetsen te bekijken, vragen te stellen en een reactie te geven. De reacties worden meegenomen bij het verder uitwerken van het plan.

“Enthousiast”

Volgens Martijn Breukelman nemen de gemeente en de HMO de reacties mee bij de verdere uitwerking van het plan. “We hebben het plan besproken met direct omwonenden, ondernemers en onze partners in het gebied. Die zijn enthousiast. Dat geeft ons vertrouwen om het plan verder uit te werken. Maar voordat we dat doen, zijn we eerst benieuwd naar de reacties van bewoners en bezoekers van het centrum. Pas als we ook die reacties gehoord hebben, zetten we samen met de HMO een volgende stap.”

De gemeente en de HMO willen blijven samenwerken bij het verder uitwerken van het plan. Samen willen de partijen ervoor zorgen dat het plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd.


17-10-2019 08:00

Gemeente Hardenberg en Vechtdal Wonen presenteren ambitieuze plannen voor de herontwikkeling van de Vechtzone: het gebied tussen de Kruserbrink en de Vecht in Hardenberg. Daar worden de komende vijf jaar twee flats met 64 huurappartementen en 8 garages gesloopt.

Op de vrijkomende plek bouwt Vechtdal Wonen 122 huur- en 35 koopwoningen in verschillende prijsklassen. Op maandag 21 oktober presenteert Vechtdal Wonen het plan tijdens een inloopbijeenkomst.

Martijn Breukelman: “Prachtige ontwikkeling voor centrum Hardenberg”
Wethouder Breukelman noemt het plan een “prachtige ontwikkeling voor het centrum van Hardenberg”. Hij legt uit: “Samen met onze partners bouwen we al jaren aan een sterker en mooier centrum en dat blijven we doen. Met deze prachtige ontwikkeling op één van de mooiste plekken in het centrum en direct langs de Vecht geven we opnieuw ons visitekaartje af. Het stadsfront van Hardenberg krijgt een compleet nieuwe aanblik. Met dit toonaangevende project wordt de verbetering van de wijk Marsch-Kruserbrink afgerond zodat ook dit deel van het centrum klaar is voor de toekomst. Bovendien sluit het woningbouwprogramma dat Vechtdal Wonen voor ogen heeft naadloos aan bij de woonvisie van de gemeente Hardenberg.”

Doorstroming

“De vraag van senioren, starters en jonge gezinnen naar betaalbare huurwoningen was bepalend voor het woningbouwprogramma”, vult Martijn Rink, directeur-bestuurder van Vechtdal Wonen, hem aan. Voor deze doelgroepen bouwt Vechtdal Wonen in dit gebied de komende jaren zo’n 122 duurzame appartementen en woningen in verschillende huurprijsklassen. Voor de meer draagkrachtigen worden nog eens 35 koopwoningen en -appartementen gebouwd, waaronder appartementen door CPO Vereniging ‘Volwaarde voor de Vecht’.  Begin volgend jaar wordt de eerste paal geslagen voor de bouw van 25 sociale huurappartementen aan de Kruserbrink.

Natuurinclusief
Bijzonder aan het grootschalige project is dat er ‘natuurinclusief’ wordt gebouwd. Wat dit precies betekent voor de Vechtzone, wordt nog ingevuld. In ieder geval zijn de nieuwe woningen duurzaam en wordt bij de bouw van de woningen en bij de inrichting van de omgeving rekening gehouden met kwetsbare dieren- en plantensoorten die in de Vechtzone voorkomen.

Sloop
De flats aan de Kruserbrink uit begin zestiger jaren voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. In 2010 werd de eerste van de drie flats met eengezinswoningen gesloopt. De twee flats die er nog staan maken plaats voor duurzame woningen en appartementen. Ze worden naar verwachting eind 2021 gesloopt. De bewoners van de flats zijn geïnformeerd. “We snappen dat er nu veel op deze huurders af komt”, vertelt Rink. “We gaan met al deze huurders individueel een zorgvuldig traject in om hen te begeleiden naar een andere woning.”

Inloopbijeenkomst
Op maandag 21 oktober presenteert Vechtdal Wonen de plannen aan omwonenden en geïnteresseerden tijdens een inloopbijeenkomst tussen 16.00 en 18.00 uur in het LOC in Hardenberg. Belangstellenden zijn van harte welkom om binnen te lopen en de plannen te bekijken.

Samenwerking tussen gemeente en Vechtdal Wonen
Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg werken samen om het project te realiseren. Naast het doorlopen van ruimtelijke procedures, levert de gemeente Hardenberg aan Vechtdal Wonen grond om de nieuwbouw mogelijk te maken. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een realisatieovereenkomst die vandaag werd ondertekend door wethouder Martijn Breukelman en Martijn Rink, directeur-bestuurder van Vechtdal Wonen.


14-10-2019 10:23

Kunstenaar Igor Smirnov uit Hardenberg exposeert vanaf dinsdag 15 oktober in het Hardenbergse gemeentehuis. Zijn werk is tot donderdag 27 februari 2020 te zien op de eerste etage, tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

Igor Smirnov werd in 1975 geboren in het Russische St. Petersburg. Hij is een veelzijdig schilder die erin slaagt de moderne tijd treffend vast te leggen in zijn meestal kleurrijke schilderijen. Soms in het alledaagse, soms in het absurde.


Het werk van Smirnov gaat over het vastleggen van tijd, het idee dat je deelgenoot kan worden van iemands verleden door iemand te raken. Zijn schilderproces is een zoektocht naar vrijheid en overwinning van angst.


Museum De Fundatie
De schilderijen van Igor Smirnov zijn te zien op de eerste verdieping van het gemeentehuis, in de ruimte naast het bedrijfsrestaurant.


Er is tijdens de openingstijden van het gemeentehuis nog meer kunst te bekijken. In samenwerking met museum De Fundatie worden werken van dit museum tentoongesteld in de hal van het gemeentehuis, hier hangt ook de boom van kunstenaar Maartje Korstanje. Daarnaast is in het bedrijfsrestaurant elke drie maanden een nieuwe tentoonstelling met werk van een lokale kunstenaar te bekijken.


14-10-2019 08:50

Op donderdag 12 september jl. heb ik na bijna acht jaar burgemeesterschap in de gemeente Hardenberg afscheid genomen. Het was bijzonder om daar met zoveel mensen bij stil te staan.
Zeker ook vanwege de bijzondere omstandigheid waarin ik me, samen met mijn familie, op dat moment bevond.

Tijdens een indrukwekkend buitenprogramma in het gemeentepark in Dedemsvaart was ik onder de indruk van de mooie woorden gesproken in de verschillende speeches.

En dan waren er nog de vele hartelijke brieven, kaarten en e-mails van medewerkers en mensen die toch niet konden komen, maar die wel de moeite namen persoonlijke herinneringen en wensen op te schrijven en aan mij toe te sturen in de afgelopen weken.

Ik, Geeke en de kinderen hebben al deze blijken van attentie bijzonder gewaardeerd. Daarvoor wil ik een ieder via deze weg hartelijk dank zeggen.

De giften die ik ter gelegenheid van mijn afscheid heb mogen ontvangen hebben maar liefst een totaalbedrag van 3000 euro opgebracht. Dit bedrag zal, zoals eerder aangegeven, geschonken worden aan Slachtofferhulp Hardenberg en het Veteranen Ontmoetingscentrum Vechtdal.

Hartelijk dank nogmaals en graag tot ziens,

Peter Snijders.


10-10-2019 13:22

De bladhekken worden vanaf vrijdag 18 oktober weer in de gemeente Hardenberg geplaatst. U kunt de bladhekken gebruiken voor het opruimen van blad van gemeentelijke bomen, dat in uw tuin terecht komt.

Op verschillende locaties in de gemeente Hardenberg worden de bladhekken geplaatst.


De bladhekken zijn uitsluitend bedoeld voor het afgevallen blad van gemeentelijke bomen. Omdat het blad gescheiden moet worden aangeboden bij een verwerkingsbedrijf, is het niet toegestaan de bladhekken te gebruiken voor tuin- en ander (groen) afval of blad verpakt in plastic (vuilnis)zakken.


De gemeente leegt één tot twee keer per week de bladhekken. Verzameld blad dat buiten de bladhekken is gestort, wordt niet opgehaald. De bladhekken blijven uiterlijk tot vrijdag 20 december staan.


10-10-2019 11:42

Verschillende teams kunnen hun kennis op het gebied van duurzaamheid testen tijdens de Duurzame Pub Quiz op 28 november in partycentrum Circus in Hardenberg. Teams die mee willen doen en het op willen nemen tegen andere teams kunnen zich nu aanmelden. Deelname is gratis, voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

In de afgelopen maanden heeft de gemeente op verschillende manieren met inwoners gesproken over duurzaamheid en de energietransitie. Er zijn gesprekken op straat geweest, er was een online peiling en inwoners konden de We Energy Game spelen.

Pub Quiz
Bij de Duurzame Pub Quiz nemen teams van 4 tot 6 personen het tegen elkaar op. Het team dat meeste quizvragen goed beantwoordt wint een (duurzame) prijs. In de Duurzame Pub Quiz worden allerlei leuke en soms gekke vragen over duurzaamheid gecombineerd met een terugkoppeling van de resultaten van de gesprekken, de peiling en de We Energy Game. Ook is er gelegenheid om ideeën en ervaringen te delen.

Aanmelden teams
Voor een levendig en uitdagend spel, ziet de gemeente graag zoveel mogelijk verschillende teams verschijnen. Denk aan teams bestaande uit een vriendengroep, buren, sportclub, klasgenoten, familie, plaatselijk belangen of collega’s. Teams die mee willen doen kunnen zich opgeven via het formulier op www.hardenberg.nl/duurzametoekomst. Individueel aanmelden kan ook, dan wordt op de avond zelf gekeken of er een team gemaakt kan worden. Ook belangstellenden die liever toekijken zijn van harte welkom! De deuren van partycentrum Circus gaan op 10 oktober open om 19.30 uur. Om 20.00 uur begint de Pub Quiz en de avond is rond 22.00 uur afgelopen. Deelname is uiteraard gratis en voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.


4-10-2019 14:02

Het eerste deel van het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid in Hardenberg wordt bouwrijp gemaakt. De bouw van bedrijfspanden kan begin 2020 starten. Op bedrijventerrein Broeklanden-Zuid krijgen ondernemers letterlijk de ruimte.

Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid grenst aan het bestaande bedrijventerrein Broeklanden. Tussen het kanaal Almelo-De Haandrik, de Broeklandenweg, de Duitslandweg, het Veldpad, de Kuilenweg en de Broekdijk is ruimte voor 20 hectare nieuw bedrijventerrein. Het bestemmingsplan dat de komst van het bedrijventerrein mogelijk maakt, werd in het voorjaar onherroepelijk.


Het bedrijventerrein wordt in delen aangelegd. Het bouwrijp maken van het eerste deel is half september gestart. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Gelder in opdracht van de gemeente Hardenberg. Het eerste deel dat bouwrijp wordt gemaakt beslaat vier hectare en ligt aan de noordkant van het bedrijventerrein.
Werkzaamheden 
De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van riolering, kabels en leidingen, watergangen en de bouwwegen. Daarnaast worden de kavels geschikt gemaakt voor de bouw van bedrijfspanden. Op de hoek van de Kanaalweg-Oost met de Broekdijk staat nog een boerderij. Deze wordt binnenkort gesloopt.
Het eerste stuk van het nieuwe deel van de Frankrijkweg wordt in deze fase aangelegd. Het bouwrijp maken van het eerste deel van Broeklanden-Zuid is nog dit jaar klaar. Dat betekent dat de bouw van de bedrijfspanden daarna kan starten. 

Aanvullende bouwwegen
Het bouwrijp maken van het volgende deel van Broeklanden-Zuid start in het voorjaar van 2020. Dan worden er aanvullende bouwwegen aangelegd. Ook wordt dan de Frankrijkweg helemaal doorgetrokken naar de Broekdijk. Hiermee ontstaat een korte rechtstreekse verbinding richting Bruchterveld.


In 2020 worden ook de waterpartijen en het groen langs de randen van het gebied aangelegd. In een gebied van bijna 19 hectare groot kan circa 100.000 kubieke meter regenwater tijdelijk worden opgeslagen. Hiermee zorgen de gemeente en het waterschap Vechtstromen er samen voor dat zowel bedrijven als de omgeving droge voeten houden.
Veel vraag
De komst van het nieuwe bedrijventerrein is nodig omdat Hardenberg al jarenlang koploper is in Overijssel als het gaat om de verkoop van bedrijfsgrond. Naar verwachting is ook in de komende jaren veel vraag naar nieuwe bedrijfskavels. Daarbij is ook behoefte aan kavels die groter zijn dan twee hectare. Die ruimte is er op Broeklanden-Zuid. Grootschalige bedrijvigheid en hogere milieucategorieën zijn toegestaan. 

Bedrijven die interesse hebben om zich te vestigen op Broeklanden-Zuid kunnen geheel vrijblijvend contact opnemen met het bedrijventeam van de gemeente Hardenberg via ondernemen@hardenberg.nl. Meer informatie is te vinden op www.hardenberg.nl/bedrijventerreinen.


3-10-2019 13:09

Het college van B&W heeft zin in de toekomst en investeert de komende jaren stevig in een sterkere en mooiere gemeente. Dat gebeurt zoveel mogelijk samen met inwoners en ondernemers. De lokale belastingen voor inwoners blijven gelijk. Dat blijkt uit de begroting voor 2020 die het college van B&W aan de gemeenteraad aanbiedt.

De begroting focust zich op vier thema’s: vitaal, duurzaam, landelijk en ondernemend Hardenberg.
Bekijk een infographic van de begroting
De gemeenteraad bespreekt de begroting op 29 oktober 2019 in de oriënterende ronde en 5 november 2019 in de raadsvergadering.
Vitaal Hardenberg

 • Bij een vitaal Hardenberg hoort een gezonde leefomgeving met passende voorzieningen voor iedereen. Daarvoor worden extra woningen gebouwd voor alle doelgroepen.
 • Initiatieven uit de samenleving worden waar nodig ondersteund.
 • Het college wil inwoners helpen om financieel gezonde(re) keuzes te maken.
 • En er is aandacht voor de gezondheid en vitaliteit van inwoners.
 • Het college investeert extra in de jeugd.
 • Extra geld is er ook voor de Dorpsstraat in Balkbrug, een multifunctionele accommodatie in De Krim, het verbeteren van de openbare ruimte in Bruchterveld en Hardenberg-centrum, nieuwe sportaccommodaties en toezicht & veiligheid op straat.

Duurzame toekomst
 • Voor een duurzame toekomst maakt Hardenberg werk van de energietransitie en biodiversiteit in het openbaar groen.
 • Het college speelt in op klimaatverandering en investeert extra in het aanpassen van de riolering om overlast van hevige regenbuien tegen te gaan.
 • Verder wil het college van B&W de mogelijkheid bieden om geld te lenen voor het vervangen van asbestdaken.
 • De ambitie is om sportvelden te onderhouden zonder daarbij chemische middelen te gebruiken.

Landelijk buitengebied
 • Het college wil de hoge kwaliteit van het landelijke buitengebied behouden. De vrijetijdseconomie is daarbij een belangrijk visitekaartje.
 • Het college investeert in innovatie in de agrarische sector. Er gaat extra geld naar het project Vechtrijk Gramsbergen waarbij de Vecht en uiterwaarden een nieuwe inrichting krijgen.
 • Het college van B&W wil nadrukkelijk samen met inwoners aan de ambities werken, met ruimte voor initiatieven uit de samenleving.

Ondernemend Hardenberg
 • Binnen het thema 'ondernemend Hardenberg' zet het college in op lokale en regionale samenwerking.
 • Ook moeten opleidingen beter aansluiten op de vraag op de arbeidsmarkt.
 • Er is extra geld voor de renovatie en nieuwbouw van scholen, de Vechtdalverbinding en het verder versterken van de economie.
 • Iedereen doet mee in Hardenberg. Met het 'Pak je Kans-fonds' wil het college inwoners uitdagen zichzelf te blijven ontwikkelen.

Martijn Breukelman: 'Zin in de toekomst'


Volgens wethouder Martijn Breukelman blijft Hardenberg onverminderd ambitieus: "We willen gericht investeren in de samenleving. Daarom hebben we in deze begroting focus aangebracht. We willen met onze inwoners en ondernemers bouwen aan een vitaal, duurzaam, ondernemend en landelijk Hardenberg."
"Daarbij blijven we kritisch kijken naar ons huishoudboekje. Net zoals onze inwoners kan de gemeente niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt of op de spaarrekening staat. Gelukkig hebben we een redelijk gevulde spaarpot waardoor we nu kunnen investeren."
Breukelman: "Dat we onze reguliere taken op een goede manier uitvoeren, spreekt voor zich. Wel hebben we onze uitgaven nog eens kritisch bekeken. Doen we de juiste dingen? Doen we dat zo efficiënt mogelijk? En in hoeverre past dat bij onze ambities? Die kritische blik blijkt nog wat geld op te leveren dat we kunnen gebruiken voor een nog mooiere en sterkere gemeente. We hebben zin in de toekomst!"

Financieel beeld
De meerjarenbegroting die het college van B&W presenteert is structureel sluitend. Waar Hardenberg de komende twee jaar nog een licht tekort heeft, is er vanaf 2022 weer sprake van een positief begrotingssaldo.
De meerjarenbegroting sluit in 2023 met een positief saldo van ruim € 800.000. Het tekort in 2020 en 2021 komt vooral door de al verwachte hogere kosten voor zorg en ondersteuning aan inwoners.
De gemeente heeft een algemene reserve om eventuele tekorten of financiële risico's op te vangen.
De algemene reserve ligt ruim boven het bedrag dat hiervoor nodig is. Het college wil daarom een deel van de reserve beschikbaar stellen voor eenmalige nieuwe investeringen in de toekomst van Hardenberg. Daarna houdt de gemeente nog voldoende geld over: eind 2024 zit er nog € 31,5 miljoen in de gemeentelijke spaarpot.
De gemeentelijke belastingen worden met niet meer dan een inflatiecorrectie verhoogd. De hondenbelasting wordt de komende jaren lager.


3-10-2019 11:52

In verband met het extra bladafval is de inzet van de veegauto van maandag 7 oktober tot en met vrijdag 29 november gewijzigd. Hierdoor kan het zijn dat uw straat op een andere dag wordt geveegd dan u gewend bent.

In de maanden oktober en november vallen de bladeren van de bomen en krijgt de veegauto meer afval te verwerken. De container van de veegauto moet in deze periode vaker worden geleegd.

Om het bladafval goed te kunnen verwerken, wordt de inzet van de veegauto in de herfst gewijzigd.


2-10-2019 16:38

De gemeente Hardenberg evalueert het parkeren in het centrum van Hardenberg. Dat gebeurt zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen. Als onderdeel van de evaluatie, kunnen inwoners van de gemeente Hardenberg hun mening geven over het parkeren in het centrum van Hardenberg door online een vragenlijst in te vullen.

Iedereen die zijn of haar auto in het centrum van Hardenberg parkeert, betaalt voor een parkeerplek. In de woonbuurten rond het centrum, mag men alleen met een parkeervergunning parkeren. Dit huidige parkeersysteem functioneert nu ruim tien jaar. Ondertussen is de parkeerapparatuur aan vervanging toe. Daarom evalueert de gemeente Hardenberg het huidige parkeersysteem.

Online-enquête invullen
Inwoners van de gemeente Hardenberg maken mogelijk ook gebruik van de parkeerplaatsen in het centrum van Hardenberg. Zij kunnen de gemeente laten weten wat zij van het parkeren in het centrum van Hardenberg vinden door een aantal vragen te beantwoorden. Meedoen aan de online-enquête kan door de volgende link te volgen: www.hardenberg.nl/parkeeronderzoek

Meedoen tot en met 15 oktober
De enquête loopt tot en met dinsdag 15 oktober 2019. Door het invullen van de vragenlijst maakt men kans op een Winkelstad Hardenberg Cadeaubon ter waarde van € 50,-.

Toekomstig parkeerbeleid
De gemeente Hardenberg gebruikt de resultaten van deze enquête bij het maken van het toekomstig parkeerbeleid. Hoe dit parkeerbeleid er mogelijk uit gaat zien, wordt eind 2019 tijdens een inloopbijeenkomst getoond. De gemeenteraad neemt begin 2020 een besluit. Daarna worden eventuele aanpassingen doorgevoerd. Het nieuwe parkeersysteem is dan in 2021 in werking.


1-10-2019 13:54

Bent u iemand die zich inzet om zwerfvuil op te ruimen? Het Mooi Schoon-team van ROVA organiseert op 12 oktober de Middag van Mooi Schoon. Een gratis middag om u te inspireren en te ontmoeten. Er is een afwisselend, vrijblijvend programma vol workshops, activiteiten, meetings en minilezingen.

Op zaterdag 12 oktober vindt in Den Nul (gemeente Olst-Wijhe) van 13.00 tot 17.30 uur de Middag van Mooi Schoon plaats: een initiatief vanuit het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA om iedereen die zich inzet om zwerfvuil te voorkomen en op te ruimen te bedanken en inspireren. Ook alle inwoners uit de gemeente Hardenberg zijn van harte welkom.

Actieve inwoners
Gelukkig zijn er in de gemeente steeds meer mensen die zich inzetten om zwerfvuil te voorkomen of op te ruimen. Zo deden afgelopen jaar onder andere 195 enthousiaste mensen mee aan 6 opruimacties en hebben 4 inwoners een afvalgrijper ontvangen. 1105 schoolkinderen ruimden in de Week van Mooi Schoon zwerfvuil op. Een aantal mensen raapt af en toe wat zwerfvuil op tijdens een rondje wandelen of tijdens het uitlaten van de hond.

De Middag van Mooi Schoon
Het doel van de Middag van Mooi Schoon is om al die mensen, die gaan voor een mooie en schone omgeving, te inspireren, de gelegenheid te geven om elkaar te ontmoeten en om hen te bedanken. Ook mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp zwerfvuil zijn welkom. Het programma is geschikt voor jong en oud en is de reis naar Olst-Wijhe meer dan waard. Komt u met het openbaar vervoer? Bij het treinstation van Wijhe staat een pendelbus voor u klaar. Kom u liever met de auto? Dat kan natuurlijk ook, maar reis dan met zoveel mogelijk mensen samen. Dat is voordeliger, beter voor het milieu en nog gezelliger ook!

Meer informatie vindt u op www.mooi-schoon.nl/12oktober. Via die website kunt u zich ook aanmelden.


27-9-2019 12:49

Zwembad de Kiefer in Dedemsvaart is in verband met een technische storing tijdelijk bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0523 289 213 .


26-9-2019 08:50

Tegenwoordig kunt u veel zaken zelf regelen via internet. Zoals een verhuizing doorgeven, belastingaangifte doen, huurtoeslag aanvragen. Dit kan best lastig zijn, vooral als u niet zo handig bent met een computer en met internet. Als u dit graag wilt leren, kunt u de gratis cursus 'werken met de e-overheid' volgen.

In de cursus leert u stap voor stap om steeds meer via internet zelf te regelen. Het is wel belangrijk dat u basisvaardigheden van de computer beheerst voor het volgen van deze cursus.


De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Eén bijeenkomst is volledig gericht op de digitale dienstverlening van de gemeente Hardenberg. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde docent. Hij geeft u uitleg en begeleiding. Bij de start van de cursus ontvangen alle cursisten een werkboek.


Start van de cursus
Er worden cursussen gegeven in Balkbrug, Dedemsvaart en Hardenberg. De cursus in Balkbrug is al gestart. Voor de cursus in Dedemsvaart en Hardenberg kunt u zich nog opgeven:


 • Bibliotheek Dedemsvaart (de Baron, Julianastraat 54)
  Dinsdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur
  1 oktober, 8 oktober, 15 oktober en 22 oktober
 • Bibliotheek Hardenberg (LOC-gebouw, Parkweg 1a5)
  Maandagmiddagen van 13.30 tot 15.30 uur
  4 november, 11 november, 18 november en 25 november

Als u wilt deelnemen aan de gratis cursus, dan kunt u zich aanmelden via info@bibliotheekhardenberg.nl of via 0523 270 271. Voor meer informatie over de cursus kunt u kijken op www.digisterker.nl.


26-9-2019 08:45

De nieuwe Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) zijn klaar voor gebruik. De noodbrug die die naast de Kieftbrug is aangelegd, wordt donderdag 26 september afgebroken. Dit kan enige overlast geven. Om de overlast tot het minimum te beperken worden verkeersregelaars ingezet.

De Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) werden in april 2018 afgesloten vanwege de veiligheid van de bruggen. Als tijdelijke oplossing is bij de Kieftebrug een noodbrug aangelegd en ter hoogte van de Beltmansbrug is een platenbaan aangelegd.
Na overleg met experts en omwonenden, bleek dat vervanging van de bruggen de beste oplossing is. De nieuwe bruggen zijn geschikt voor het huidige zware landbouwverkeer.
De bruggen worden deze week opgeleverd. Op vrijdag 18 oktober worden de bruggen officieel in gebruik genomen.


25-9-2019 09:24

Tijdens de raadsvergadering kreeg Jan Willem Wiggers het ambtsketen omgehangen door Martijn Breukelman en de voorzittershamer overhandigd door Simone Hof.

Sinds 2008 is Jan Willem Wiggers burgemeester van Hattem, daarvoor was hij vier jaar wethouder in Zwartewaterland.


24-9-2019 15:48

De gemeente Hardenberg heeft grote waardering voor mantelzorgers. Zij zijn van onschatbare waarde. Daarom biedt de gemeente alle mantelzorgers een mantelzorgwaardering aan in de vorm van een cadeaubon.

Bent u of kent u een mantelzorger? Vraag dan nu de Mantelzorgwaardering 2019 aan via www.hardenberg.nl/mantelzorg.

Wat is mantelzorg?

Een mantelzorger is een familielid, partner, vriend of kennis die langdurig en/of intensief voor zijn naaste zorgt. Mantelzorg is de extra zorg die iemand nodig heeft. Het gaat niet om de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten aan elkaar geven. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de waardering is dat de mantelzorger langer dan 3 maanden en minimaal 8 uur per week zorg verleent aan een inwoner van Hardenberg.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de Mantelzorgwaardering via het digitale aanmeldformulier op www.hardenberg.nl/mantelzorg. Heeft u geen internet? Dan is het ook mogelijk om het aanmeldformulier op papier in te vullen. Bij de receptie van het gemeentehuis in Hardenberg kunt u een aanmeldformulier ophalen. Aanmelden kan tot 4 november 2019.

Steunpunt Mantelzorg
Soms is mantelzorg best zwaar. Weet dat u als mantelzorger ook ondersteuning kunt vragen. Er zijn in de gemeente Hardenberg diverse ondersteuningsmogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld terecht bij een medewerker van Samen Doen of het Steunpunt Mantelzorg van Carinova.

Heeft u vragen over de Mantelzorgwaardering 2019? Stuur een e-mail naar mantelzorgwaardering@hardenberg.nl.


24-9-2019 08:03

Bijna 4000 leerlingen van basisscholen in de gemeente Hardenberg doen de komende weken mee aan een tweetal projecten in het kader van verkeersveiligheid, namelijk ANWB Streetwise en Dode Hoek. Streetwise leert kinderen op speelse wijze over veiligheidsregels in het verkeer en Dode Hoek leert kinderen in de hoogste groepen om verkeersveilig om te gaan met grote voertuigen.

Jaarlijks nemen de basisscholen in de gemeente Hardenberg wisselend deel aan verkeereducatieprojecten. De helft van de basisscholen doen dit schooljaar mee met het project Dode hoek, dat voor de elfde keer wordt gehouden.
De andere helft neemt deel aan het project Streetwise. Volgend schooljaar worden de projecten tussen de scholen gewisseld. In november en december doen een vijftal scholen mee met het project VOMOL. Dit project voor de groepen 7 en 8 richt zich specifiek op de gevaren van landbouwvoertuigen.
Deze projecten zijn onderdeel van het Activiteitenplan Verkeersveiligheid (niet-infra) 2018 voor het basisonderwijs en worden financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

ANWB Streetwise
Streetwise is bedoeld voor leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 en wordt tot eind oktober 2019 gegeven door de ANWB. 19 scholen doen dit schooljaar mee. Diverse programma's binnen Streetwise bevorderen de verkeersveiligheid.

Bij groep 1 en 2 staan het herkennen van verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken centraal, bij 'Blik en klik' ligt de nadruk op de actieve verkeersveiligheid voor kinderen in groep 3 en 4. Kinderen van groep 5 en 6 leren in 'Hallo auto' over de remweg van een auto en de invloed van de reactietijd op die remweg. 'Trapvaardig' traint kinderen van groep 7 en 8 in praktische fietsvaardigheid. Ook rijden ze met een zware rugtas op. Zo worden de kinderen voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.

Dode Hoek
Maar liefst 23 scholen en ruim 800 leerlingen doen van 30 september tot en met 4 oktober mee aan het Dode Hoek project, georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland afdeling Hardenberg en de werkgroep 'Verkeersouders dode hoek'.

De theorieles wordt uitgevoerd door Chauffeurs Vereniging Friesland. Tijdens de les krijgen de kinderen informatie over de gevaren van de dode hoek en tips over hoe deze te ontwijken is. Hierna zien de kinderen op de parkeerplaats van verschillende locaties hoe het in de praktijk werkt met grote voertuigen. De kinderen ervaren wanneer je wel of niet zichtbaar bent vanaf de stoel van de chauffeur.
Het project is mogelijk dankzij de medewerking van 25 vrijwilligers en verschillende transport-, vervoers- en landbouwbedrijven die gratis hun vrachtwagens en landbouwvoertuigen beschikbaar stellen.


20-9-2019 18:36

Met het 'Pak je Kans-fonds' wil het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg inwoners uitdagen om zichzelf te blijven ontwikkelen, zodat ze hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt of in de samenleving kunnen vergroten.

Voor mensen die zich graag verder willen ontwikkelen maar daarvoor niet de middelen hebben, is een bijdrage beschikbaar. Het Pak je Kans-fonds gaat, na goedkeuring door de Gemeenteraad, op 1 januari open.


Soms kunnen mensen wel wat hulp gebruiken om hun kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te vergroten. Vooral mensen die zelf geen geld hebben om hierin te investeren. Het college vindt dat armoede de ontwikkelkansen van mensen niet in de weg mag staan.


Grip op eigen leven
"Wij willen onze inwoners niet voorschrijven wat goed voor ze is. Dat weten ze vaak zelf maar al te goed", vertelt wethouder Gitta Luiten. "Maar we bieden ze wel hulp en ondersteuning om zichzelf (verder) te ontwikkelen. We nemen hun wensen en talenten serieus, en leggen de regie bij henzelf. Zo krijgen ze weer grip op hun leven. Of het nou gaat om een opleiding of cursus, het wegnemen van een praktische barrière, kennisontwikkeling of een andere stap, dat is aan de inwoner zelf. Zo zijn mensen het meest gemotiveerd en heeft een ontwikkeltraject ook het meeste kans van slagen."


Duurzame ontwikkeling
Uit onderzoek blijkt, dat als mensen weinig geld hebben ze vooral bezig zijn met korte termijn oplossingen. Met het Pak je Kans-fonds wil de gemeente inzetten op een duurzame ontwikkeling voor de lange termijn. Door mensen te helpen met doelen stellen en daar naartoe te werken kunnen ze uiteindelijk zelfredzaam worden en blijven. 


Maatwerk
Een Pak je Kans-traject is maatwerk. De mogelijkheden zijn groot en de inwoner wordt uitgenodigd om zelf met een plan te komen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, behoefte en noodzaak voor de aanvrager en in hoeverre de activiteit bijdraagt aan een beter toekomstperspectief. De motivatie van de aanvrager en de kans op financiële zelfredzaamheid wegen het zwaarst in de beoordeling.


Meer mensen uit de bijstand
Het Pak je Kans-fonds loopt twee jaar en wordt betaald uit het geld dat is vrijgekomen door het opheffen van de Stichting Werk en Scholing. In het coalitieakkoord is afgesproken dat dit geld wordt ingezet voor een experiment met de bijstand.
De verwachting is dat door het Pak je Kans-fonds meer mensen uit de bijstand komen of actiever kunnen meedoen in de samenleving, en daardoor minder aanspraak hoeven te maken op gemeentelijke voorzieningen. Ook zorgt het voor een betere aansluiting van werkzoekenden op openstaande vacatures. Inwoners vanaf 27 jaar die onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens zitten, komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Pak je Kans-fonds.


20-9-2019 10:35

Hoe kun je leden in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar behouden voor uw sportvereniging? Die vraag staat centraal tijdens een bijeenkomst op woensdagvond 25 september van 19.00 tot 21.00 uur bij de Gashouder aan de Langewijk 162 in Dedemsvaart. Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuurs- en commissieleden, jeugdtrainers en vooral ook voor jeugdleden (vanaf 12 jaar). Deelnemers krijgen tijdens...

Het aantal leden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar lopen bij sportverenigingen flink terug. Dat is onder meer gebleken uit cijfers van de jeugdsportmonitor in Hardenberg en onderzoek van Kenniscentrum Sport. Het aantal loopt zo'n 15 procent terug ten opzichte van het aantal leden in de leeftijd van 10 tot met 14 jaar.

En dat terwijl sporten belangrijk is voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Voor bijvoorbeeld de gezondheid, de ontwikkeling en voor het plezier.

Factoren
Samen met het Kenniscentrum Sport helpt de gemeente Hardenberg sportverenigingen met het binden en behouden van leden in deze leeftijdsgroep. Dit wordt tijdens een inspirerende bijeenkomst gedaan aan de hand van 14 verschillende factoren, waarom jongeren stoppen bij een vereniging.

Verenigingen krijgen tijdens de bijeenkomst op 25 september handvatten om jongeren te behouden en bovendien te betrekken en te binden aan een vereniging. Ook wordt gesproken over de invloed van trainers, ouders en de vereniging op jongeren. Daarnaast krijgen deelnemers tips over het inrichten van een vereniging als een veilige gezonde omgeving waar jongeren zich nog beter kunnen ontwikkelen.

Aanmelden voor de bijeenkomst op 25 september kan tot maandag 23 september via gewoongezond@hardenberg.nl.


19-9-2019 14:00

Met de bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in De Krim willen inwoners de leefbaarheid in het dorp voor de toekomst behouden. De 'stichting De Krim voor sociaal en cultureel werk' die zich bezighoudt met het realiseren van de MFA, heeft flinke stappen gezet om het plan daadwerkelijk te realiseren. Een werkgroep heeft het plan verder uitgewerkt en een omgevingsvergunning voor de...

Wethouder Martijn Breukelman is enthousiast over de ontwikkelingen rond de nieuwe MFA: "Dit is een schoolvoorbeeld van een initiatief uit de samenleving waarbij inwoners er met elkaar de schouders onder zetten. De stichting en de verschillende werkgroepen hebben al mooie stappen gezet. De plannen die er nu liggen zien er goed uit. Als gemeente werken we hier graag aan mee. Niet alleen met onze financiële bijdrage van 1,2 miljoen euro, maar ook door de benodigde ruimtelijke procedures te doorlopen."
Convenant
Met het vastleggen van afspraken over de samenwerking in een convenant, zorgen de stichting en de gemeente voor een passende samenwerking.
Martijn Breukelman: "Dit is en blijft een project van en voor het dorp De Krim met als motto ‘Samenwerken werkt’. Daar sluiten we ons graag bij aan. We willen het de stichting en werkgroep zo gemakkelijk mogelijk maken door te zorgen dat alles soepel en zorgvuldig verloopt. Daarom kiezen we voor een passende samenwerking en hebben we ook een projectleider aangesteld die fungeert als aanspreekpunt voor de stichting."
In het convenant spreken partijen onder andere af dat de gemeente de stichting waar mogelijk helpt met kennis/kunde en daarnaast de benodigde ruimtelijke procedures in gang zet. Ook helpt de gemeente bij het inrichten van de openbare ruimte in het gebied. Verder worden afspraken gemaakt over de overdracht van de benodigde grond. 

Dorpshuis met sporthal
De nieuwe MFA wordt gebouwd bij het huidige evenemententerrein aan de Beukenlaan. Het plan bestaat uit de bouw van een dorpshuis aan de zijde van Beukenlaan met aan de achterzijde een sporthal.
Het gebouw van ruim 2.300 vierkante meter groot biedt straks ruimte voor sport, cultuur en zorg. Parkeren is en wordt geregeld op de bestaande parkeerplaats bij het evenemententerrein. 

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning
De bouw van de MFA past niet in het huidige bestemmingsplan voor dit gebied. Omdat de gemeente plannen heeft om in hetzelfde gebied woningen te bouwen en in toekomst ook een nieuwe basisschool, maakt de gemeente een nieuw bestemmingsplan waarin al deze ontwikkelingen worden meegenomen.

De bouw van de nieuwe MFA wordt mogelijk gemaakt door middel van een omgevingsvergunning.

Financiering
De bouw van de MFA gaat circa € 2,5 miljoen kosten.  De gemeente draagt € 1,2 miljoen bij. De stichting moet door middel van zelfwerkzaamheid, certificaten, crowdfunding, giften en externe subsidies zelf het resterende bedrag binnenhalen.

De stichting wil op de locatie van het huidige dorpshuis op de hoek van de Planetenstraat en Jupiterstraat woningen voor ouderen en jongeren bouwen. De opbrengst hiervan wordt ook gebruikt voor het financieren van de nieuwe MFA.


19-9-2019 12:13

Op donderdag 10 oktober vindt er in de Gashouder in Dedemsvaart een bijeenkomst plaats over het IJslands Model. Tijdens de avond wordt meer verteld over deze aanpak die in IJsland goed heeft gewerkt om het middelengebruik onder jongeren te verminderen. Hoofddoel van de avond is echter het gesprek aangaan met iedereen die bij de jongeren betrokken is.

We willen allemaal dat het goed gaat met onze jongeren. Maar soms zijn de verleidingen groot als het gaat om drank, drugs en alcohol. De gemeente Hardenberg onderzoekt of de aanpak die in IJsland goed heeft gewerkt, ook in onze gemeente kan werken. Zodat onze jongeren gezondere keuzes maken. We starten met het IJslands Model in Dedemsvaart.


We nodigen u van harte uit voor een dorpsbijeenkomst op donderdag 10 oktober 2019 in de Gashouder in Dedemsvaart. Tijdens deze avond, vertellen we meer over het IJslands Model, over de resultaten van het onderzoek onder jongeren in Dedemsvaart en hoe we gestart zijn. Maar vooral willen we met u in gesprek over hoe we verder gaan.  


Doet u mee om van het IJslands Model een Dedemsvaarts Model te maken?


Programma
19.45 uur: inloop met koffie/thee
20.00 uur: welkom door wethouder Alwin te Rietstap
20.10 uur: Urban Arts & Sports dansdemonstratie
20.15 uur: terugblik Kotermeersessies
20.20 uur: Jeroen de Greeff, Trimbos Instituut
20.40 uur: interactieve sessie
21.15 uur: afsluiting met een hapje en een fris drankje


Aanmelden
We vinden het fijn om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Wilt u zich daarom aanmelden via aanmelden@hardenberg.nl.


19-9-2019 11:49

Voor inwoners van de gemeente Hardenberg van 65 jaar en ouder houdt Veilig Verkeer Nederland dinsdag 15 oktober van 09.30 tot 12.00 uur de gratis workshop 'Het Nieuwe Fietsen'. De workshop wordt gehouden in Kerkelijk Centrum De Schakel aan de Lage Doelen 5 in Hardenberg. U kunt zich vanaf nu aanmelden voor deze workshop.

Tijdens de interactieve bijeenkomst geeft een verkeersexpert praktische tips. Onder meer over de volgende onderwerpen:


 • Slim omgaan met drukke fietspaden
 • Kwetsbaarheid in het verkeer
 • Conditie van het lichaam
 • Veilig fietsen

Aan de hand van stellingen, feiten en filmpjes leren deelnemers hoe zij langer mobiel kunnen blijven en veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. 


Aanmelden
De workshop duurt van  van 09.30 tot 12.00 uur en is inclusief een pauze. Er is geen praktijkdeel. Als u interesse heeft om aan de workshop mee te doen, kunt u zich kosteloos aanmelden via www.vvn.nl/hetnieuwefietsen. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.


Voor meer informatie, of een telefonische aanmelding kunt u bellen naar 0575 510 144. Deelnemers ontvangen ongeveer één week voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief.


17-9-2019 16:30

Platform Gastvrij Hardenberg maakt drie winnaars stimuleringsprijs bekend: 'Het Vechtdal binnenstebuiten', 'Ommerschans, een schans met vele verhalen' en 'streekmarkt Dedemsvaart'. Woensdag 17 september overhandigde wethouder Alwin te Rietstap de prijzen.

Met de stimuleringsregeling geeft het Platform Gastvrij Hardenberg financiële ondersteuning aan initiatieven of ideeën die een bijdrage leveren aan een sterke vrijetijdseconomie in de regio Hardenberg.
De promotiestichting Dedemsvaart ontvangt voor de organisatie van streekmarkt Dedemsvaart € 1.000, Ommerschans ontvangt voor de doorontwikkeling € 3.000 en NAC De Koppel ontvangt voor de ontwikkeling van een magazine met natuurfoto's € 1.000.

Het Vechtdal binnenstebuiten
Het Anjerpunt Hardenberg wil samen met IVN Hardenberg Gramsbergen en het IP Hardenberg een magazine maken over de natuur. Het magazine biedt verhalen van de lokale natuurgidsen, de echte gebiedskenners, met hun ontdekkingen en beelden, en hun suggesties waar je die natuur het best (verantwoord) kunt beleven. 


Ommerschans
Met meerdere partijen wil men de Ommerschans op een eigentijdse manier 'beleefbaar' maken voor bezoekers. Het doel hiervan is om de vele verhalen over het gebied te tonen.

De stimuleringsprijs wordt ingezet voor de doorontwikkeling van de Ommerschans. Dit project draagt bij aan de herinrichting van de schans, het bezoekerscentrum in de Veldzichthoeve en de uitstapjes en activiteiten waar de indrukwekkende historie van de Ommerschans centraal staat. 

Streekmarkt Dedemsvaart

De streekmarkt is een themamarkt met streekeigen producten waar (agrarische) bedrijven, hobbyisten en liefhebbers hun artikelen in vaak sfeervolle standjes uitstallen. Op de streekmarkt kunnen bezoekers proeven, proberen en tekst en uitleg krijgen van de producent. Deze producent heeft alles zelf gemaakt of geplant en geoogst.  


Stimuleringsregeling 2019
In het najaar van 2019 wordt de stimuleringsregeling voor de tweede keer dit jaar weer opengesteld. Houd hiervoor de gemeentelijke informatiepagina's en sociale media in de gaten.


16-9-2019 22:00

Loco-burgemeester Martijn Breukelman van de gemeente Hardenberg heeft maandag 16 september 2019 een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Marinus Dijk uit Dedemsvaart.

De heer Dijk is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw actief geweest bij voetbalvereniging SV Dedemsvaart. Voor zijn inzet wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


De heer Dijk is sinds 1970 op verschillende fronten actief geweest bij voetbalvereniging SV Dedemsvaart. Zo was hij bestuurslid, scheidsrechter, grensrechter en wedstrijdsecretaris, maar ook jeugdtrainer en clubhuisbeheerder. Daarnaast verzorgde de heer Dijk gedurende een aantal jaren de redactie van het clubblad en zorgde hij voor het groenonderhoud op de sportvelden.


De heer Dijk kreeg deze onderscheiding voor zijn vrijwillige verdiensten voor de voetbalvereniging.


13-9-2019 09:22

De gemeente Hardenberg heeft vanaf half september 2019 één digitaal loket voor alle jeugdfondsen: 'Samen voor alle kinderen'. Hiermee wordt het aanvragen van een financiële ondersteuning voor culturele, educatieve en sportactiviteiten voor kinderen en jongeren eenvoudiger en makkelijker. De gemeente Hardenberg is de eerste gemeente in Overijssel die de ondersteuning voor kinderen uit gezinnen met...

Schoolreisjes, sporten, muziekles een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt heel gewoon dat alle kinderen in de gemeente dit kunnen doen. Maar niet iedere ouder kan dit betalen. 1 op de 9 kinderen groeit namelijk op in armoede. Gemiddeld 3 kinderen per klas.
Gelijke kansen voor alle kinderen "Voor kinderen is het heel belangrijk dat ze gewoon mee kunnen doen. Net als alle andere kinderen", zegt wethouder Gitta Luiten. "Ook als er thuis niet genoeg geld is. Want geen enkel kind verdient het om door armoede langs de zijlijn te staan. Ieder kind moet mee kunnen doen, of het nou gaat om een schoolreisje gaat, muziekles of lidmaatschap van een sportvereniging."

Aanvragen eenvoudiger
Er zijn veel stichtingen of organisaties die kinderen uit gezinnen met weinig geld ondersteunen. Zowel landelijk als lokaal. Voor ouders en tussenpersonen, zoals scholen of sportverenigingen, was het echter vaak een zoektocht bij welk fonds ze een bijdrage konden vragen.

Door het aanbod via één digitaal loket aan te bieden hoeven aanvragers zich niet meer te melden bij verschillende aanbieders. Zo wordt het aanvragen een stuk eenvoudiger. Ook ouders die het vervelend vinden om hulp te vragen, kunnen het op deze manier zelf regelen.
Meer over Samen voor alle kinderen

Deelnemende fondsen
Uniek aan het Hardenbergse loket is dat naast de landelijke jeugdfondsen ook de lokale Stichting Vecht voor Jeugd meedoet. Verder wil de gemeente uiteindelijk meer lokale initiatieven aan laten sluiten bij 'Samen voor alle kinderen'.
De deelnemende fondsen zijn:
 • Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel
 • Stichting Leergeld IJssel en Vecht
 • Stichting Jarige Job
 • Nationaal Fonds Kinderhulp
 • Stichting Vecht voor Jeugd (gemeente Hardenberg)

Feestelijke aftrap
Tijdens de feestelijke aftrap op 12 september in het gemeentehuis opende wethouder Gitta Luiten, samen met vertegenwoordigers van de deelnemende fondsen het nieuwe digitale loket.


6-9-2019 11:51

Inwoners van Dedemsvaart en Kloosterhaar zijn deze week de strijd met elkaar aangegaan. Door de We Energy Game te spelen ontdekten ze wat er allemaal bij komt kijken om hun omgeving energieneutraal te maken. Valt dat mee of valt dat tegen? Lukt het bijvoorbeeld door alleen maar zonnepanelen op alle daken te leggen of is er toch meer ruimte nodig voor duurzame energie? Ook meedoen met de We Energy...

De We-Energy Game is een echt bordspel. Je speelt het met pionnen en kaarten. Het spel is aangepast aan de omgeving waar het wordt gespeeld: het spelbord is een kaart van een dorp of stad. Elke deelnemer krijgt zijn of haar eigen rol. Zo bekijk je de uitdaging ook eens vanuit een andere hoek. Bijvoorbeeld die van Planeet, Winst of Wetgeving. 


Het lukte de deelnemers in Dedemsvaart en Kloosterhaar om het spel uit te spelen. Dat kon alleen doordat deelnemers goed overlegden over de aanpak. Een combinatie van technieken blijkt belangrijk: "Ik heb gemerkt dat je je niet vast moet bijten op één manier om duurzame energie op te wekken. Het gaat vooral om het vinden van een goede mix", aldus een deelnemer.


Enthousiast
De deelnemers waren stuk voor stuk enthousiast over het spel. Hoewel het spel werd uitgespeeld, werd dé oplossing voor een energieneutrale omgeving niet gevonden. Het vinden van zo’n oplossing is ook niet het doel van de avond. Het gaat vooral om de uitdaging, zicht op verschillende aanpakken en een beeld van de verschillende belangen die spelen binnen de energietransitie.


Dat is volgens één van de deelnemers zeker gelukt: "Toen ik op het speelbord mijn eigen dorp zo voor mij zag liggen, kwam de uitdaging echt tot leven."


Meedoen
Na Dedemsvaart en Kloosterhaar wordt de We Energy Game nog gespeeld in Hardenberg op 12 september (Theater de Voorveghter) en in Gramsbergen (De Binder) op 17 september. Het spel begint om 19.30 uur.

Meedoen? Sluit vooral aan! Iedereen is welkom, ook al komt u niet uit Gramsbergen of Hardenberg. Opgeven kan via het formulier op www.hardenberg.nl/duurzametoekomst.


6-9-2019 11:18

Het college van burgemeester en wethouders wil meer doen om problematische schulden bij inwoners te voorkomen en te verhelpen. Hiervoor wil het college eerder en meer maatwerk bieden en vaker contact hebben met inwoners in schuldentrajecten. Het bewaken van de beslagvrije voet is daarnaast een van de maatregelen waarop wordt ingezet.

"Wij willen er met een aantal maatregelen voor zorgen dat schulden of beginnende betalingsachterstanden niet oplopen", vertelt wethouder Gitta Luiten. "Daardoor komen mensen namelijk vaak in steeds grotere problemen. Met grote gevolgen voor werk, gezin en de sociale omgeving."


"We zien in de evaluatie van de schulddienstverlening, dat er al veel goed geregeld is, maar dat we ons beleid op sommige punten nog kunnen aanscherpen. Het belangrijkste aandachtspunt is dat we de vinger meer aan de pols houden, door vaker contact te hebben met mensen met schulden. Nu is het zo dat we, zodra we mensen doorverwijzen naar de Gemeentelijke Kredietbank voor een schuldsaneringstraject, we het zicht een beetje kwijtraken. Door meer contact met onze inwoners kunnen we beter inspelen op de hulp die nodig is", aldus de wethouder.


Contactmomenten met inwoners
Om meer grip te hebben en daardoor maatwerk te kunnen bieden, wil de gemeente op belangrijke momenten in contact zijn met de inwoner. Het intakegesprek blijft de gemeente hanteren. Hiervoor wordt een nieuw digitaal screeningsinstrument ingezet. Daarnaast worden bij een schuldsaneringstraject de afspraken met de uitvoerder vastgelegd in een beschikking.


Tijdens dit schuldsaneringstraject gaan de gemeentelijke consulenten schulddienstverlening regelmatig in gesprek met inwoners om een vinger aan de pols te houden om tijdig te kunnen bijsturen. Verder wordt in een uitstroomgesprek gekeken of nazorg nodig is om te voorkomen dat inwoners terugvallen in nieuwe schulden.


Project Voor Elkaar!
Dit voorjaar startte de gemeente de pilot Voor Elkaar! om beginnende betalingsachterstanden op tijd te signaleren. Samen met partners als woningverhuurders en zorgverzekeraars wordt in een vroeg stadium informatie gedeeld over betalingsachterstanden en krijgen mensen hulp aangeboden. Door er snel bij te zijn kan worden voorkomen dat schulden steeds hoger oplopen en problematisch worden.


Inmiddels zijn er ruim 60 huisbezoeken geweest bij inwoners die een achterstand bij meerdere samenwerkingspartners hadden. Met deze inwoners en de samenwerkingspartners zijn afspraken gemaakt, hoe deze achterstand aan te pakken. Het college wil de pilot graag met een jaar verlengen. Zo kunnen de resultaten van de pilot goed worden gemeten.


Aanbesteding uitvoering schuldsanering
Op dit moment voert de GKB (Gemeentelijke Kredietbank) de schuldsaneringstrajecten voor de gemeente uit. Dit najaar schrijft de gemeente een aanbesteding uit voor de uitvoering van de schuldsanering in de gemeente Hardenberg. De nieuwe aangescherpte werkwijze vormt een onderdeel van deze aanbesteding. De uitvoerder dient deze in zijn aanbod op te nemen.


6-9-2019 09:08

In verband met de afscheidsbijeenkomst van burgemeester Peter Snijders zijn de balies van de Publieksdienst donderdag 12 september vanaf 17.00 uur gesloten. Vrijdag zitten onze medewerkers vanaf 08.30 uur weer klaar om u te helpen.

Vergeet voor uw bezoek aan de Publieksdienst niet eerst een afspraak te maken. Dit kan snel en eenvoudig online.


De afscheidsbijeenkomst van burgemeester Snijders vindt donderdag 12 september van 16.00 tot 20.00 uur plaats in het gemeentepark in Dedemsvaart aan de Moerheimstraat 144. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot uiterlijk 9 september.
Aanmelden afscheidsbijeenkomst


6-9-2019 08:09

In de Dedemsvaartse woonwijk Bransveen worden de komende jaren nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om verschillende typen woningen. In een deel van het gebied geeft de gemeente vrije kavels uit. De inschrijving voor een kavel start naar verwachting nog dit jaar. Het plan wordt getoond tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 26 september tussen 17.00 en 19.00 uur in de tent ter hoogte van de...

Bransveen ligt aan de zuidoostkant van Dedemsvaart, aan de rand van het groene buitengebied. In de eerste fase van Bransveen zijn de afgelopen jaren circa 175 woningen gebouwd. Inmiddels zijn nagenoeg alle kavels in de eerste fase bebouwd of verkocht. Vanwege de grote vraag naar nieuwbouwwoningen in Bransveen heeft de gemeente een plan gemaakt om Bransveen verder uit te breiden.
Nieuwe woningen
De nieuwe woningen worden aan de oostkant van Bransveen gebouwd: tussen de bestaande bebouwing van Bransveen aan de Mittendorffwerf en de Stegerensallee. In het gebied is ruimte voor circa 95 woningen. Het gaat om 30 rijwoningen, 46 twee-onder-een-kapwoningen en 19 vrijstaande woningen.
Een deel van de woningen wordt gebouwd door ontwikkelaar TDF. Woningcorporatie Vechtdal Wonen wil in Bransveen eengezinshuurwoningen bouwen. De overige kavels worden door gemeente Hardenberg uitgegeven. Particulieren kunnen hier zelf een woning bouwen.

Bereikbaar
De woningen in deze uitbreiding van Bransveen worden in drie fasen uitgegeven. Als eerste wordt gebouwd aan de zuidkant van deze uitbreiding van Bransveen.
De nieuwe woningen zijn bereikbaar via de route Mien Ruyslaan en Mittendorffwerf. Van en naar de Stegerensallee worden voet- en fietspaden aangelegd. Het gebied is voor auto's niet bereikbaar via de Stegerensallee.

Kavelverkoop
Naar verwachting kunnen belangstellenden zich nog dit jaar inschrijven voor een gemeentelijke kavel in het eerste deel van dit uitbreidingsgebied. De kavels worden dan in het voorjaar van 2020 uitgegeven. Het bouwrijp maken start naar verwachting ook in het voorjaar van 2020 zodat de eerste woningen in de zomer van 2020 gebouwd kunnen worden.

Inloopbijeenkomst op 26 september
Voor de gehele wijk Bransveen is al een bestemmingsplan gemaakt. De woningbouw in dit uitbreidingsgebied is een nadere uitwerking van dit bestemmingsplan. Ook is een beeldkwaliteitsplan voor dit nieuwe deel van Bransveen gemaakt.

Het uitwerkingsplan en beeldkwaliteitsplan liggen vanaf 12 september ter inzage. Het plan inclusief de stedenbouwkundige schets wordt getoond tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 26 september in de tent ter hoogte van de nieuwbouwlocatie in Bransveen.
Belangstellenden zijn welkom om tussen 17.00 en 19.00 uur langs te komen om het plan te bekijken. Medewerkers van de gemeente Hardenberg en van ontwikkelaar TDF zijn aanwezig om een toelichting te geven of vragen te beantwoorden.