Meteo Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

20-2-2020 08:30

De openbare verlichting in de gemeente wordt in verschillende wijken energiezuiniger gemaakt. In februari is de derde fase gestart. Meer informatie over deze werkzaamheden krijgt u tijdens een aantal inloopbijeenkomsten.

In de derde fase wordt de openbare verlichting vervangen in verschillende straten in Dedemsvaart, Hardenberg en Lutten.


De inloopbijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 3 maart (Dedemsvaart), woensdag 4 maart 2020 (Hardenberg), woensdag 11 maart 2020 (Hardenberg) en donderdag 12 maart 2020 (Lutten).
Lees meer informatie over de inloopbijeenkomsten


14-2-2020 16:26

De gemeente Hardenberg bouwt ook de komende jaren voortvarend aan een duurzame toekomst. Dat blijkt uit het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg voor de periode 2020 tot en met 2024. Wethouder Jan Ten Kate: "Het opwekken van meer duurzame energie en energiebesparing blijft een belangrijk thema. Daarnaast spelen we in op de gevolgen van klimaatverandering. Ook het behouden van waardevolle...

Dit is het vierde meerjarenprogramma duurzaamheid van de gemeente Hardenberg. In het meerjarenprogramma legt de gemeente de aanpak voor het verduurzamen van de gemeente vast. 

De gemeente volgt daarbij de (inter)nationale afspraken en het klimaatakkoord.
Om hieraan een bijdrage te leveren, zijn al flinke stappen gezet. Met verschillende projecten is de gemeente al een eind op weg om een bijdrage te leveren aan de landelijke doelstelling om tot 49% CO2-reductie in 2030 te komen. De gemeentelijke doelen uit het vorige meerjarenprogramma zijn dan ook een goede basis om op verder te bouwen. Maar er is ook nog veel te doen.
Mobiliteit
Wethouder Jan ten Kate: "Het vorige meerjarenprogramma richtte zich vooral op de overgang van fossiele energie naar duurzame en fossielvrije energie. Dit meerjarenprogramma gaat verder. We hebben ook aandacht voor wat de energietransitie betekent voor mobiliteit, het bedrijfsleven en de landbouw. Daarnaast zijn 'klimaatadaptie' en 'circulariteit' belangrijke thema's voor de komende jaren."

Energietransitie: minder energie gebruiken en meer energie duurzaam opwekken
Het doel is om minimaal 1,5 % per jaar energie te besparen en meer energie duurzaam op te wekken. Concreet wil de gemeente in 2030 minimaal 30% van alle energie die in Hardenberg gebruikt wordt binnen de gemeentegrenzen duurzaam opwekken. In 2050 wil de gemeente alle energie duurzaam en fossielvrij opwekken. 


Woningen en gebouwen
Om de doelen te halen, biedt de gemeente inwoners hulp en advies over het verduurzamen van de eigen woning of huurwoning. Dat gebeurt onder andere met het Energieloket of met energiecoaches. 

Zelf geeft de gemeente het goede voorbeeld door de eigen gebouwen te verduurzamen.


Bedrijven en landbouw
De gemeente ziet de energietransitie als een economische kans voor het bedrijfsleven en de landbouw. Daarom is er voor deze sectoren ondersteuning en advies bij energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie.


Mobiliteit
Op het gebied van mobiliteit houdt de gemeente bij het inrichten van de openbare ruimte rekening met elektrische auto's en fietsen, door bijvoorbeeld laadmogelijkheden beschikbaar te stellen. Ook wil de gemeente gebruik van openbaar vervoer stimuleren. Met slimme technieken kan de doorstroming van verkeer verbeteren waardoor de uitstoot minder is. 


Duurzame stroom opwekken
Om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar energie, is het grootschalig opwekken van windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa noodzakelijk. De projecten die hiervoor al zijn gestart, lopen de komende jaren door.

Zo verkent een omgevingsadviesgroep de mogelijkheden voor windmolens in het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. Ook de locatie in het bosgebied langs de N36 ten zuiden rotonde De Witte Paal in het bos bij Diffelen blijft in beeld als mogelijke locatie voor windmolens.  

Voor het opwekken van zonne-energie worden vooral daken gebruikt. De gemeente gaat terughoudend om met zonnepanelen op landbouw- of natuurgrond.


Zorgen voor een duurzame warmtevoorziening
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 25% van alle bestaande woningen van het gas af zijn. Daarom maakt de gemeente samen met de netbeheerders en de woningcorporatie een 'Transitievisie Warmte'. Hierin staat hoe wijken op een duurzame manier en aardgasvrij verwarmd kunnen worden. Dit wordt per wijk uitgewerkt in een wijkuitvoeringsplan. Uitgangspunt is dat de kosten voor inwoners zo laag mogelijk zijn.

Klimaatadaptatie: inspelen op gevolgen van klimaatverandering in de openbare ruimte
Als gevolg van de klimaatverandering, krijgen we steeds vaker te maken met droogte, hittegolven en extreme regenbuien. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop de gemeente de openbare ruimte inricht. De gemeente heeft de gevolgen en risico's samen met het waterschap in beeld gebracht. Op basis daarvan maakt de gemeente een plan.
Circulariteit: grondstoffen en producten behouden hun waarde, afval bestaat niet
In een circulaire economie worden grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt en behouden ze hun waarde. Nieuwe grondstoffen zijn duurzaam en hernieuwbaar. Afval wordt zoveel mogelijk beperkt. 

Om hier een bijdrage aan te leveren, zet de gemeente in op het gescheiden inzamelen en hergebruiken van huishoudelijk afval. Zelf koopt de gemeente zo duurzaam mogelijk in. De gemeente onderzoekt of uit bermmaaisel nieuwe producten kunnen worden gemaakt.
Ook het economisch beleid van de gemeente is gericht op een circulaire economie. De gemeente wil ondernemers hierbij helpen. 

De gemeente werkt samen met allerlei partners
Jan ten Kate: "Met dit meerjarenprogramma is duidelijk waar we de komende jaren op inzetten. Ook is dit meerjarenprogramma het kader voor onze inbreng in de Regionale Energiestrategie voor West-Overijssel. Hierin staat waar en hoeveel duurzame elektriciteit er in 2030 in de regio kan worden opgewekt en wat daarvoor nodig is. Bij de uitvoering van dit meerjarenprogramma zoeken we nadrukkelijk de samenwerking. We hebben nog veel te doen, maar kunnen dat niet alleen. We gaan samen met inwoners, ondernemers en partners bouwen aan een duurzame, klimaatrobuuste en circulaire gemeente."

Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024 in de oriënterende ronde van 25 februari en neemt op 11 maart besluit.


13-2-2020 09:26

Zo'n vijftig medewerkers van voorschoolse voorzieningen in de gemeente Hardenberg hebben een certificaat ontvangen voor het werken met de methode Uk & Puk. Wethouder Gitta Luiten reikte de certificaten woensdag 12 februari uit in het Hardenbergse gemeentehuis.

Met het behalen van de certificaten hebben weer vijftig medewerkers de training met goed gevolg afgelegd. Wethouder Gitta Luiten: "Daarmee is weer een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het voorschoolse aanbod voor peuters in de gemeente Hardenberg."


In de gemeente Hardenberg zijn er op de peuteropvang geen aparte groepen voor kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij draaien mee in de reguliere groep. Wel worden zij intensiever gevolgd en wordt er doelgerichter met hen gewerkt. Omdat zij meedraaien in de reguliere groepen wordt de Uk & Puk-methode in bijna alle peuteropvanggroepen gebruikt. 


Voorkomen van onderwijsachterstanden
"Het werk dat de medewerkers in de voorschoolse opvang doen is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. We zijn er trots op dat deze geschoolde medewerkers de kinderen op de juiste manier kunnen begeleiden. Hiermee dragen we bij aan het voorkomen van onderwijsachterstanden."


Uk & Puk is een erkend voorschools educatief programma voor de peuters. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Het programma is gericht op taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Aan de hand van thema’s wordt spelenderwijs gewerkt aan het voorkomen van onderwijsachterstanden.


De Uk & Puk training werd verzorgd door Trijntje Zwart van de IJsselgroep, de gemeente Hardenberg subsidieerde de training.


10-2-2020 15:12

Expeditie Vrijheid is een lespakket voor basisscholen en richt zich primair op groep 7-8 van de basisschool. Er hebben zich al 178 Overijsselse scholen voor dit lespakket aangemeld, waarvan 11 uit de gemeente Hardenberg. Leerlingen onderzoeken in Expeditie Vrijheid de betekenis van oorlog en vrede in hun eigen omgeving.

Expeditie vrijheid is ontwikkeld door het Historisch Centrum Overijssel in samenwerking met tien Overijsselse partnerscholen. Het lespakket bestaat uit zes lessen.
Projectleider Willemijn Zwart: "Zonder de bijdrage van deze tien top-scholen, was het ons nooit gelukt een lespakket te ontwikkelen dat zó goed aansluit bij de wensen van het onderwijs. Het belang van burgerschap, inzetten op methodevervangend werken en de kracht van de eigen omgeving om onderwijs voor leerlingen betekenisvol te maken, dat zijn hun ideeën. Hier lopen gelukkig nog veel meer scholen voor warm."

Op expeditie in eigen omgeving
Expeditie Vrijheid legt de koppeling tussen de leerdoelen voor de Tweede Wereldoorlog en de eigen omgeving van de leerlingen. Naast het Amsterdamse verhaal van Anne Frank wordt aan de Deventerse Etty Hillesum aandacht besteed. Naast het bombardement op Rotterdam komen de bombardementen op Enschede en Nijverdal langs. Naast de Februaristaking wordt de impact van de April-mei-staking, begonnen in Hengelo bij Stork, besproken. Daarnaast sluit elk van de zes lessen af met een burgerschapsopdracht.
De leerlingen verwerken de lesstof door opdrachten te maken die werken aan multiperspectiviteit, mensenrechten en empathisch vermogen. Daarmee is dit lespakket de perfecte voorbereiding op WO2-excursies in de eigen omgeving en daarbuiten.

Deelnemende scholen uit de gemeente Hardenberg
De deelnemende scholen zijn; CNS Balkbrug, Ds. Koningsbergerschool uit Bergentheim, OBS het Kompas uit Dedemsvaart, CBS Rheezerveen, De Kwinkslag en SBO De Vonder uit Slagharen en vijf scholen uit Hardenberg CBS de MarsWeijde, Ds. Doekesschool, Prof. Waterinkschool, Albertus Riseaus School en CBS Bloemenhof.

Scholen kunnen zich nog steeds opgeven via www.expeditie-vrijheid.nl.


7-2-2020 13:27

Gemeenten De Wolden, Hardenberg en Staphorst willen niet dat het Reestdal en de voormalige vloeivelden in Slagharen-de Krim worden aangewezen als Natura 2000 gebied. Dat schrijven ze in een gezamenlijke brief aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zeventien organisaties in de agrarische en bouwsector in Drenthe en Overijssel steunen dit standpunt.

De Vloeivelden bij de Krim en het Reestdal op de grens van Drenthe en Overijssel zijn prachtige natuurgebieden. De afgelopen jaren hebben veel organisaties zich ingezet voor het behoud en de verbetering van de gebieden.
De verschillende partijen zien het echter niet zitten om er Natura 2000 gebieden van te maken. Daarom gaven de gemeenteraden van deze drie gemeenten hun colleges van B&W de opdracht om dat over te brengen aan de minister.
Vogelsoorten
In oktober 2019 publiceerden Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland een nieuw rapport over Important Bird Areas (IBA). Een IBA is van wezenlijk belang voor een of meerdere vogelsoorten. In het rapport worden 39 nieuwe IBA's genoemd, waaronder het Reestdal en de voormalige vloeivelden in Slagharen-de Krim. In het verleden werden vrijwel alle IBA's in Nederland aangewezen als Natura 2000 gebieden.
In de brief vragen de gemeenten de minister met klem om op dit moment geen nieuwe Natura 2000 gebieden aan te wijzen. Ook niet de natuurgebieden het Reestdal en de voormalige vloeivelden in het gebied Slagharen-De Krim. Met name hier hebben inwoners en ondernemers zich de laatste jaren actief ingezet om dit gebied te behouden en verder te ontwikkelen. 

Landbouw en natuur gaan er hand in hand. Een aanwijzing als Natura 2000 gebied zal het draagvlak voor natuurontwikkeling volgens de partijen sterk verminderen.
Onzekerheid
Vanwege de huidige stikstofproblematiek en onduidelijkheid van consequenties van het aanwijzen van Natura 2000 gebieden willen De Wolden, Staphorst en Hardenberg voorlopig geen nieuwe Natura 2000 gebieden. Deze problematiek leidt al tot economische en sociaal-maatschappelijke schade en grote onzekerheid over de toekomst van (agrarische) bedrijven, banen, woningbouw, verkeer en vervoer en energie. 

De volgende organisaties delen het standpunt van de drie gemeenten:  LTO Noord Noordwest Overijssel, LTO Noord Drenthe, LTO Noord Zuidwest Drenthe, LTO Noord Vechtdal, Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, DAJK Zuidwesthoek, Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt Staphorst-Rouveen e.o., Bouwend Nederland afdeling Drenthe, Bouwend Nederland afdeling Noordoost Overijssel, Vereniging Landmans Welvaart, Stichting Ondernemend Reestdal, Ondernemersplatform De Wolden, Ondernemersvereniging Staphorst Rouveen, VNO/NCW regio Zwolle, Milieusamenwerkingsverband ’t Riestlaand, Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten, ICC Staphorst.


7-2-2020 10:07

Ter gelegenheid van de ‘week van de circulaire economie’ bekeek een aantal boeren vorige week de eerste resultaten van het proefproject ‘Berm zoekt boer’. Hierbij wordt maaisel van bermen en sloten gebruikt om de vruchtbaarheid van landbouwgronden te verbeteren.

Het maaisel is vooraf behandeld met een vloeistof die speciale micro-organismen bevat. Die zorgen ervoor dat het maaisel goed verteert. Het product is een goede compost. De organische stof en micro-organismen in de compost zorgen ervoor dat water en voedingstoffen in de bodem beter worden gereguleerd. Dit past goed bij Kringlooplandbouw: het duurzaam en toekomstbestendig maken van landbouw in ons land.

Elf boeren doen mee aan ‘Berm zoekt boer.  Zij testen of de bodem bij hun bedrijf op deze manier verbeterd is. Hiervoor worden op verschillende metingen gedaan en monsters genomen. Tijdens de bijeenkomst vorige week bekeken de deelnemers het product en bespraken ze de ervaringen. Ook wethouder Gitta Luiten (biodiversiteit) was aanwezig bij de bijeenkomst.

De gemeente Hardenberg ondersteunt de proef en levert het maaisel. De gemeente voert maaisel af van de bermen om meer biodiversiteit – meer bloemen en insecten – in de bermen te krijgen. Maaisel is echter ook een grondstof. Daarom wil de gemeente dat het afgevoerde maaisel op een duurzame manier wordt gebruikt. Ook waterschap Vechtstromen doet mee met ‘Berm zoekt boer’.


6-2-2020 15:13

Belangstellenden voor een kavel in de Dedemsvaartse woonwijk Bransveen kunnen zich naar verwachting vanaf april inschrijven voor een vrije kavel. Het college van B&W heeft het plan voor de uitbreiding van Bransveen met 95 woningen vastgesteld.

Het uitbreidingsgebied Bransveen ligt aan de zuidoostkant van Dedemsvaart. Nagenoeg alle 175 kavels in het eerste deel van Bransveen zijn in de afgelopen jaren bebouwd of verkocht.
Om te kunnen blijven voldoen aan de grote vraag naar nieuwbouwwoningen, heeft gemeente een plan gemaakt om Bransveen verder uit te breiden met 95 nieuwe woningen. De nieuwe woningen worden aan de oostkant van Bransveen gebouwd: tussen de bestaande bebouwing van Bransveen aan de Mittendorffwerf en de Stegerensallee.
Het gaat om 30 rijwoningen, 46 twee-onder-een-kapwoningen en 19 vrijstaande woningen. Het college van B&W heeft het uitbreidingsplan vastgesteld. Het plan wordt nu voor zes weken ter inzage gelegd. 

Vrije kavels
De gemeente Hardenberg geeft in Bransveen in de komende jaren 41 vrije kavels uit. Particulieren kunnen hier zelf een woning bouwen. Er komen 17 kavels voor een vrijstaande woning beschikbaar en 24 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning.
De kavels worden in drie fasen uitgegeven. Als eerste wordt gebouwd aan de zuidkant van het gebied.

Huurwoningen en projectwoningen
Woningcorporatie Vechtdal Wonen bouwt in Bransveen in totaal 14 rijwoningen bedoeld voor de sociale huursector, in twee blokken van 7 woningen.

Daarnaast worden 40 woningen projectmatig gebouwd door ontwikkelaar TDF. 

Inschrijven voor een kavel vanaf april
Als het plan onherroepelijk is, opent de gemeente de inschrijving voor een gemeentelijke kavel in de eerste fase. Dit is op z’n vroegst in april 2020. 
Medio mei start het bouwrijp maken van het gebied. Volgens de planning zijn de eerste kavels in september 2020 bouwrijp. Dat betekent dat de bouw van de eerste woningen in dit nieuwe deel van Bransveen dan kan starten.

Bereikbaar
De nieuwe woningen zijn bereikbaar via de route Mien Ruyslaan en Mittendorffwerf. Van en naar de Stegerensallee worden voet- en fietspaden aangelegd. Het gebied is voor auto's niet bereikbaar via de Stegerensallee. Bouwverkeer rijdt wel via de Stegerensallee. Dit is een tijdelijke situatie. 


Belangstellenden
Belangstellenden voor een kavel kunnen zich melden bij het Woonteam van de gemeente Hardenberg door te bellen naar 14 0523 of door een mail te sturen naar woonteam@hardenberg.nl.
Het Woonteam houdt belangstellenden op de hoogte van de start van de inschrijving voor een kavel.


6-2-2020 10:32

EUREGIO houdt op woensdag 19 februari 2020 van 18.00 - 19.00 uur een groot grensgangerspreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.

U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over uw grensoverschrijdende werkzaamheden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de ziektekostenverzekering, sociale verzekeringen, kinderbijslag en belastingrecht.

Voor de beantwoording van deze vragen zijn specialisten aanwezig van de Belastingdienst, Finanzamt, Sociale Verzekeringsbank, Deutsche Rentenversicherung, AOK en de EUREGIO. Tijdens dit spreekuur is het niet (meer) mogelijk om Nederlandse belastingaangiftes in te vullen.

Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


31-1-2020 09:25

De gemeente Hardenberg gaat het minimabeleid aanscherpen. Het nieuwe beleid moet ertoe leiden dat er meer zekerheid komt voor inwoners met een minimuminkomen. “We richten ons niet alleen op de gevolgen, maar ook op de oorzaken van armoede”, zegt wethouder Gitta Luiten.

In de gemeente Hardenberg zijn ongeveer 1644 huishoudens die moeite hebben om elke maand rond te komen. Dit zijn huishoudens waar volwassenen maandelijks alles op alles moeten zetten om het hele gezin te eten te kunnen geven. Waar schaamte en uitzichtloosheid heersen, waar kinderen niet deel kunnen nemen aan schooluitjes of lid kunnen worden van een sportvereniging. Armoede heeft enorme gevolgen voor mensen. Wanneer iemand continu bezig is met wat wel en niet kan, met hoe het einde van de maand gehaald moet worden en met of je wel in staat bent om je kinderen te eten te geven, dan werkt dat verlammend en remt het het hele gezin in hun ontwikkeling.

Ontwikkeling kan er echter juist toe kan leiden dat iemand wél de stap kan maken om uit deze situatie te geraken. Daarom kiest de gemeente Hardenberg voor een beleid waarmee niet alleen de gevolgen maar ook de oorzaak wordt aangepakt. “Dat betekent dat we met de betreffende huishoudens een plan op maat maken en zo zorgen voor inkomenszekerheid” zegt wethouder Gitta Luiten. “We kijken waar de behoefte ligt en bieden daar dan ondersteuning voor. Dat kan gaan van inkomensondersteuning tot schuldhulpverlening, en van het pak-je-kans-fonds tot begeleiding op de arbeidsmarkt.”

Kinderen
Speciale aandacht is er in het plan voor kinderen. De stress die zij al op zeer jonge leeftijd ervaren kan leiden tot verminderde schoolprestaties. Ook hebben zij minder ontwikkelingsmogelijkheden doordat zij niet deel kunnen nemen aan sport, cultuur of extra studie. Dit leidt er uiteindelijk toe dat deze kinderen minder kansen hebben op de arbeidsmarkt en zo gaat armoede over op de volgende generatie. Dit maakt het extra belangrijk om kinderen een eerlijke kans te bieden om zich op school en in de samenleving te ontwikkelen. “Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor de toekomst van inwoners en ondernemers van de gemeente” aldus Luiten.

Aanpak
Een structurele aanpak begint met signalering. Daarom zal de gemeente met verschillende professionals samenwerken in het signaleren van armoede en wordt er gekeken naar hoe gezorgd kan worden voor meer inkomenszekerheid. De gemeente zorgt steeds voor een logische, begrijpelijke en toegankelijke ondersteuning, zodat iedereen begrijpt waar het over gaat. Tenslotte richt het plan zich ook op preventie. Hiervoor zet de gemeente verschillende programma’s op scholen in, maar wordt ook aandacht besteed aan jongeren en ZZP’ers.

Het nieuwe minimabeleid is door het college van B&W vastgesteld. Op 11 februari bespreekt de gemeenteraad dit tijdens de raadsvergadering.


31-1-2020 09:21

Het college van B&W wil parkeerders beter verdelen over de beschikbare parkeerplaatsen in het centrum. Dat kan door naast betaald parkeren ook de mogelijkheid te bieden om gratis te parkeren in een parkeergarage. Voor werknemers en bewoners wordt het aantrekkelijker om een abonnement te kopen in de parkeergarages.

Wethouder Jan ten Kate: “We combineren een verbeterde versie van betaald parkeren met de voordelen van gratis parkeren. Zo zorgen we ervoor dat de juiste parkeerplaatsen beschikbaar komen voor de juiste parkeerders.” Het college legt het voorstel voor het nieuwe parkeerbeleid nu aan de gemeenteraad voor.

In 2019 is het parkeren in het centrum van Hardenberg geëvalueerd. Inwoners, ondernemers, en organisaties in het centrum zijn hierbij betrokken tijdens bijeenkomsten en werksessies. Daarnaast zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar het functioneren van het huidige parkeersysteem.
Hiervoor zijn tellingen uitgevoerd en enquêtes gehouden onder inwoners en bezoekers.
Wethouder Jan ten Kate: “Dit intensieve participatietraject heeft waardevolle informatie opgeleverd. Daardoor hebben we goed in beeld wat de verschillende wensen en belangen zijn. We hebben grote waardering voor de inbreng van de deelnemers.”
Uit de evaluatie is gebleken dat het parkeerbeleid in het centrum naar behoren functioneert. Ook is naar voren gekomen dat een vorm van parkeerregulering noodzakelijk is, dat het parkeren gemakkelijk en eenvoudig moet zijn en dat de beschikbare parkeerplaatsen beter benut kunnen worden.

Twee mogelijke scenario’s

Alle verzamelde informatie heeft geleid tot twee mogelijke scenario’s voor het parkeren in het centrum van Hardenberg. Het eerste scenario is gratis parkeren door middel van een blauwe zone. Het tweede scenario is betaald parkeren, waarbij parkeerders beter verdeeld worden en parkeren op enkele specifieke locaties de eerste drie uur gratis is.

Reacties
Het college van B&W heeft zich over de verschillen van de scenario’s gebogen. Daarbij heeft het college de reacties van inwoners, ondernemers en belangengroepen meegenomen.
Bewoners zien vooral de voordelen van betaald parkeren en vergunning parkeren waarbij de ervaren knelpunten opgelost moeten worden.
Ondernemers zijn voorstander van gratis parkeren in een blauwe zone omdat het dan aantrekkelijker is om het centrum met de auto bezoeken. Een blauwe zone heeft echter ook nadelen: werknemers en bewoners parkeren in een blauwe zone vaker op de meest aantrekkelijke plekken, waardoor minder parkeerplaatsen overblijven voor consumenten. Bovendien is intensieve handhaving nodig om te voorkomen dat er toch lang geparkeerd wordt.

De juiste parkeerplaatsen voor de juiste parkeerder

Omdat het parkeerbeleid naar behoren functioneert is het radicaal wijzigen van het parkeerbeleid wat het college van B&W betreft niet noodzakelijk. Wel wil het college recht doen aan de belangen van de verschillende betrokkenen. Het college van B&W kiest voor het scenario waarbij betaald parkeren verbeterd wordt en waarbij parkeerders beter verdeeld worden over de beschikbare parkeerplaatsen. Dat gebeurt door in de parkeergarages Centrum/Gemeentehuis en Centrum/LOC (op zaterdag) de eerste drie uur gratis parkeren in te voeren. In deze parkeergarages is meestal nog voldoende ruimte. Zo ontstaat meer ruimte in het centrum voor consumenten om te parkeren.
De werknemersvergunning wordt in dit scenario afgeschaft. Werknemers kunnen uitsluitend nog een abonnement aanschaffen voor de parkeergarage Centrum/Gemeentehuis of Centrum/LOC tegen een aantrekkelijker tarief.

Wethouder Jan ten Kate: “We bieden consumenten de keuze om gratis te parkeren in een parkeergarage of om te betalen voor een parkeerplaats dichtbij de winkels. Daarnaast blijven we profiteren van de voordelen van het huidige parkeersysteem. De juiste parkeerplaatsen komen beschikbaar voor de juiste parkeerder.”

Overige ingrepen
Naast de genoemde maatregelen, stelt het college nog een aantal ingrepen voor om knelpunten op te lossen. De bezoekersregeling voor bewoners van het vergunningengebied wordt uitgebreid met een digitale mogelijkheid. Ook het zuidelijke deel van Bruchterweg net als de Europaweg een blauwe zone. Het vergunning parkeren op het terrein langs de Parkweg wordt opgeheven.

Uitbreiding vergunningenzone

Bewoners van het gebied net buiten de vergunningenzone ervaren overlast van parkeerders die in het in het centrum werken of met de trein reizen. Om aan deze signalen tegemoet te komen gaat het college met deze bewoners in gesprek over het uitbreiden van vergunningenzone. Ook wil het college zich ervoor inzetten dat het P&R-parkeerterrein bij het station weer beschikbaar komt voor treinreizigers.

Gemeenteraad

De gemeenteraad buigt zich op 11 februari in de oriënterende ronde over het voorstel en neemt naar verwachting op 25 februari een besluit. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, werkt de gemeente het plan verder uit en worden de benodigde maatregelen genomen zoals het vervangen van parkeerapparatuur en het aanpassen van tarieven van abonnementen. Naar verwachting is het nieuwe parkeerbeleid na de zomer van 2021 in werking.


31-1-2020 09:19

In het afgelopen jaar nam het aantal woningen in Hardenberg opnieuw toe. In 2019 zijn ruim 250 nieuwe woningen opgeleverd. Er was vooral veel belangstelling voor vrije kavels. Ook het aantal huurwoningen nam toe.

Vooral vrije kavels waren in 2019 in trek. Veel particulieren bouwden een nieuwe woning in Dedemsvaart (Bransveen), Gramsbergen (Garstlanden), Balkbrug (Sluis V) en Hardenberg (Marslanden). Ook ontwikkelaars deden goede zaken. Onder andere in Bergentheim (Möllincksvaart) en Hardenberg (Marslanden) bouwden zij woningen. Daarnaast bouwde ook woningcorporatie Vechtdal Wonen nieuwe sociale huurwoningen.

Er werd niet alleen gebouwd in nieuwe woongebieden, ook in de centra kwamen er in 2019 nieuwe woningen bij. In het centrum van Hardenberg werden twee appartementencomplexen langs de Vecht opgeleverd. In het gebied De Marschhoek zijn eengezinswoningen gebouwd. In het centrum van Hardenberg zijn in 2019 ruim 70 woningen opgeleverd. In de centra van onder andere Dedemsvaart en Slagharen zijn appartementen gebouwd.

Bouwen naar behoefte in alle kernen
Wethouder Martijn Breukelman (wonen): “In 2019 hebben we gedaan wat we wilden doen: zorgen voor nieuwe woningen. Het aantal inwoners en huishoudens blijft groeien. Daarom is het zaak dat we ook in de komende jaren blijven zorgen voor nieuwe woningen voor alle doelgroepen. Om te kunnen blijven inspelen op de vraag naar woningen, hebben we nieuwe woningbouwplannen voorbereid. Met de corporatie zijn afspraken gemaakt over de bouw van nieuwe huurwoningen. We kijken ook nadrukkelijk naar de behoefte aan nieuwe woningen in de kernen. Hierover zijn we in gesprek met plaatselijk belangen. En we organiseren gesprekken met inwoners die een woonwens hebben om goed in beeld te brengen waar zij behoefte aan hebben. Zo kunnen we in de kernen maatwerk leveren met een passend aantal woningen. Ons motto is en blijft: bouwen naar behoefte in alle kernen en zorgen voor de juiste woning voor de juiste doelgroep.”

Nieuwe woningbouwplannen

Op basis van gesprekken met plaatselijk belangen en inwoners werkt de gemeenten plannen uit voor woningbouw in onder andere Lutten, Bruchterveld, Kloosterhaar en Bergentheim.
Naar verwachting brengt de gemeente in 2020 weer vrije kavels op de markt in de woongebieden Bransveen (Dedemsvaart), Garstlanden (Gramsbergen) en Marshoogte in Marslanden (Hardenberg). Ook ontwikkelaars en Vechtdal Wonen gaan hier bouwen.
In het centrum van Hardenberg wordt in Slotgraven volop gebouwd aan 19 appartementen. In hetzelfde gebied gaan parkwoningen en tweekappers in de verkoop. Langs de Vecht wordt op verschillende plekken gebouwd. Appartementencomplex De Marsch met 19 appartementen wordt dit jaar opgeleverd, net als de eengezinswoningen in De Marschhoek. Even verderop start de bouw van 40 appartementen verdeeld over twee complexen langs de Vecht. Vechtdal Wonen werkt de plannen voor huurappartementen en woningen in het gebied ‘Vechtzone’ uit zodat de bouw in 2021 kan starten.


30-1-2020 12:23

Op 4, 5 en 6 februari staan gemeente Hardenberg en Waterschap Vechtstromen samen op de vakbeurs Infra Relatiedagen in de Evenementenhal in Hardenberg. Op deze inspirerende vakbeurs zijn ruim 350 exposanten uit de wereld van weg- en waterbouw, aannemerij, machines en materieel aanwezig.

Gemeente Hardenberg en Waterschap Vechtstromen laten op de beurs innovatieve projecten zien, maar zijn ook benieuwd naar de ideeën van bezoekers van de beurs. De medewerkers gaan graag in gesprek om hierover van gedachten te wisselen. Daarnaast is er een prijsvraag waarmee een leuke prijs te winnen is.


30-1-2020 08:59

De afdeling Hardenberg van Veilig Verkeer Nederland heeft een nieuwe voorzitter. Tinus Meilink uit Hardenberg is de opvolger geworden van Peter van den Honert.

Tinus Meilink is afkomstig uit het onderwijs en was jarenlang directeur van basisscholen. Vanuit deze rol heeft hij affiniteit met het verkeersonderwijs. Onder meer door het landelijke verkeersexamen en schoolprojecten als dode hoek en streetwise.


Daarnaast had voor Meilink als directeur van de basisschool de verkeersveiligheid op scholen zijn aandacht. Naast de verkeersveiligheid van jongeren is zijn betrokkenheid gericht op de verkeersveiligheid van senioren. "Vrijwel iedereen is verkeersdeelnemer en elke voetganger, fietser of bestuurder van een motorvoertuig moet veilig kunnen deelnemen in het verkeer", aldus Meilink.


Verkeersveiligheid
Veilig verkeer afdeling Hardenberg verzorgt binnen de gemeente diverse cursussen, zoals de opfriscursus rijvaardigheid en de scootmobiel training. Ook is er aandacht voor fietsveiligheid.


De verkeersveiligheid in buurten en wijken wordt ook door de lokale afdeling VVN ondersteund in het project duurzame verkeersveiligheid in wijken en dorpen.  Buurtbewoners die de verkeersveiligheid in de eigen omgeving willen bevorderen, worden dan ondersteund.
Meer informatie over VVN Hardenberg leest u op www.vvnhardenberg.nl.


28-1-2020 08:31

Dit jaar is het precies driekwart eeuw geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Het herdenken en vieren van deze 75 jaar vrijheid wordt in de gemeente Hardenberg gezamenlijk opgepakt. Er zijn veel partijen opgestaan die activiteiten organiseren. De Cultuurkoepel Vechtdal organiseert meerdere activiteiten voor de jeugd.

In samenwerking met de gemeente Hardenberg heeft de Cultuurkoepel activiteiten ontwikkeld over ‘vrijheid’ speciaal voor de jeugd. Zo kan de jeugd zich opgeven om een graffitikunstwerk te maken, een jeugdtoneelstuk te maken of voor een tekencursus.

Graffiti (10-12 jaar)
In verschillende wijken en/of dorpen maken jongeren onder begeleiding van professionele graffiti artiesten en docenten een fraai toonbaar kunstwerk dat minimaal een heel jaar zichtbaar blijft in de lokale samenleving. Met de fakkel als centraal punt. Denk aan het pimpen van een elektriciteitshuisje, de muur van een bedrijvenpand langs het spoor of bijvoorbeeld een zijmuur. Het graffitikunstwerk blijft het hele jaar zichtbaar voor iedereen.

Jeugdtoneel over ‘Vrijheid!’ (8 -12 jaar)
Kinderen kunnen een eigen toneelvoorstelling maken over het thema ‘vrijheid’. Deze speciale theatercursus is te volgen in Dedemsvaart, Slagharen, Hardenberg en Bergenheim. De uiteindelijke toneelvoorstelling voeren de kinderen op aan hun eigen publiek. Samen met leeftijdsgenootjes volgen de kinderen gedurende 11 weken toneellessen. Met een professioneel theaterdocente denken de deelnemers na over vrijheid nu en door de jaren heen. De kinderen gaan aan de slag met vragen als; Hoe denk je over vrijheid? Hoe ziet dat er nu uit? Hoe zag dat er vroeger uit? En belangrijker nog, wat willen we in de toekomst graag voor onze vrijheid? Dit leidt samen tot een toneelstuk.

Tekenen maar dan anders (6-12 jaar)
Jeugd die graag tekent, kan meedoen aan een tekenles. In twee lessen krijgen zij leuke opdrachten. Uiteraard is iedereen ook vrij om dit op zijn of haar eigen manier te doen…om zo te laten zien wat vrijheid voor hen betekent.

Kijk dan op www.hardenbergkids.nl voor de informatie over deze cursussen en op welke verschillende plekken ze worden gegeven. Opgeven kan nog tot 7 februari 2020.


22-1-2020 11:48

In januari, ook wel Dry January genoemd, zetten weer veel Nederlanders het alcoholgebruik op pauze. Een mooi moment om het onderwerp op de agenda te zetten van het SociaalCafé in Bergenheim. Donderdag 23 januari praten wethouder Alwin te Rietstap en allerlei partijen uit Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo met elkaar over alcoholgebruik en het voorkomen van problemen rondom alcohol in de kernen.

Onderzoeken laten zien dat 19% van de jongeren in de gemeente Hardenberg drinkt voor hun 13e. Daarnaast heeft 60% van de jongeren in de leeftijd categorie 15 en 16 jaar de afgelopen 30 dagen één of vaker alcohol gehad. Het percentage ouders dat het goed vindt dat hun kind voor hun 18e drinkt is hoog. De gemeente Hardenberg organiseert daarom samen met Vitaal Vechtdal, De Stuw en Tactus op donderdag 23 januari het SociaalCafé ‘Alcohol’ in Veenlust in Bergentheim. De bijeenkomst begint om 15.45 uur en duurt tot 17.30 uur.

SociaalCafé donderdag 23 januari
Een SociaalCafé is een bijeenkomst waarbij allerlei partijen worden uitgenodigd, die affiniteit hebben met het onderwerp én hierin een bijdrage kunnen leveren. Dit keer gaat het dus over alcoholpreventie. De professionals geven aan dat er behoefte is aan een gezamenlijk plan om het alcoholgebruik te verminderen. De gemeente heeft daarom partijen uitgenodigd om samen verder te praten over een preventieve aanpak. 


22-1-2020 10:05

2019 was het jaar van de eikenprocessierupsenplaag. 2020 wordt – als het aan de gemeente ligt – het jaar waarin we de deze plaag onder controle hebben gekregen. Daarvoor gaat de gemeente verschillende maatregelen uitvoeren. "De volksgezondheid staat daarbij op één, maar het is wel noodzakelijk dat we zorgen voor meer biodiversiteit", zegt wethouder Gitta Luiten.

Locaties waar veel overlast wordt verwacht, worden door de gemeente preventief gespoten met een biologisch middel. Daarmee worden rupsen gedood voor ze de gevreesde brandharen krijgen. Dit doen we in de periode van april tot en met mei, afhankelijk van de weersomstandigheden en wanneer de rupsen uit de eitjes zijn.
Dat moment luistert heel nauw en wordt daarom ook bepaald in overleg met deskundigen van het landelijke expertisecentrum. De gemeente deed dit in voorgaande jaren ook, maar het is nieuw dat dit nu op meer locaties wordt gedaan.

Tuineigenaren
Ook nieuw is dat de gemeente tuineigenaren gaat helpen met de bestrijding. Zij krijgen de mogelijkheid om hun eigen bomen preventief te laten spuiten. Aanmelden hiervoor kan op www.hardenberg.nl/eikenprocessierups.
Belangrijk is wel om u, in verband met de planning, tijdig aan te melden. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 februari 2020. "We vinden het belangrijk om onze inwoners zoveel mogelijk te ondersteunen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Zo kunnen we samen deze plaag onder controle krijgen", aldus Luiten. 

Biodiversiteit
Een nadeel van preventieve bestrijding is dat als er rupsen van andere vlindersoorten in een boom zitten, deze ook worden getroffen. Daarom wil de gemeente deze vorm van bestrijding ook zo snel mogelijk weer af kunnen bouwen. Als er niet meer zoveel eikenprocessierupsen voorkomen, is er minder bestrijding nodig en kunnen we volstaan met wegzuigen van nesten.
Om dat te bereiken moet er weer een natuurlijk evenwicht komen. Dan zorgen vogels, vleermuizen en andere insecten er zelf voor dat er minder processierupsen zijn en er geen plaag kan ontstaan. Om te zorgen voor meer natuurlijke bestrijders heeft de gemeente dit jaar weer een nestkastjesactie gehouden. Daarnaast worden er in de buurt van eikenbomen veldjes met speciale kruiden ingezaaid. Het maaibeleid wordt waar mogelijk hierop aangepast door niet te maaien als de kruiden in bloei staan, en door niet alles tegelijk te maaien.
Leefgebied
Tuineigenaren kunnen ook zelf zorgen voor meer biodiversiteit en zo meer doen tegen de eikenprocessierups. Allereerst natuurlijk door te zorgen voor voldoende groen en bloeiende planten in de tuin. Insecten en tuinvogels krijgen zo een leefgebied.
Vogels lokt u naar uw tuin door een nestkastje op te hangen en door ze te voeren. Stop met voeren op moment dat de eikenprocessierupsen uit hun eitjes zijn. De vogels worden dan gestimuleerd om op zoek te gaan naar de rupsen. Wanneer dat moment er is, komt de gemeente opnieuw met een bericht.


22-1-2020 08:31

Twintig personen hebben bij Commissaris van de Koning Heidema hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Hardenberg. Tussen de sollicitanten bevinden zich 4 vrouwen en 16 mannen.

De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 38 en 63 jaar. 17 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, 3 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond. 


De sollicitatietermijn liep van 19 december 2019 tot 17 januari. Het burgemeestersambt in Hardenberg is sinds 16 september 2019 vacant door het vertrek van burgemeester Peter Snijders. Sindsdien neemt Jan Willem Wiggers het ambt waar. 


Sollicitatiegesprekken
Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De komende tijd staat voor de Commissaris van de Koning in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal hij met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken.

Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Hardenberg bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De minister legt deze voordracht aan de Ministerraad voor, waarna de burgemeester bij Koninklijk Besluit wordt benoemd. Hardenberg verwacht zijn nieuwe burgemeester in juni van dit jaar.


21-1-2020 15:44

Vanaf woensdag 22 januari kunnen inwoners van de gemeente Hardenberg gebruik maken van het ‘Pak je Kans-fonds’. Met dit fonds wil het college van burgemeester en wethouders inwoners uitdagen om zichzelf te blijven ontwikkelen, zodat ze hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt of hun bijdrage aan de samenleving kunnen vergroten. Mensen die zich graag verder willen ontwikkelen maar daarvoor niet de...

Wethouder Gitta Luiten: “We nemen de wensen en talenten van onze inwoners serieus en leggen de regie bij henzelf. Zo krijgen ze weer grip op hun leven. Of het nou gaat om een opleiding of cursus, het wegnemen van praktische barrières of iets anders, dat is aan de inwoner zelf. Zo zijn mensen het meest gemotiveerd en heeft een ontwikkeltraject ook de meeste kans van slagen.” Soms kunnen mensen wel wat hulp gebruiken om hun kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te vergroten. Vooral mensen die zelf geen geld hebben om hierin te investeren. Het college vindt dat armoede de ontwikkelkansen van mensen niet in de weg mag staan.

Zelf regie houden
Daarbij is het niet de bedoeling om inwoners voor te schrijven wat goed voor ze is, omdat ze dat vaak zelf heel goed weten. Wat de gemeente Hardenberg wél biedt is hulp en ondersteuning aan inwoners die zich (verder) willen ontwikkelen, maar dat zelf niet kunnen betalen.

Maatwerk
Een Pak je Kans-traject is maatwerk. De mogelijkheden zijn groot en de inwoner wordt uitgenodigd om zelf met een plan te komen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, behoefte en noodzaak voor de aanvrager en in hoeverre de activiteit bijdraagt aan een beter toekomstperspectief. De motivatie van de aanvrager en de kans op financiële zelfredzaamheid wegen het zwaarst in de beoordeling.

Meer mensen uit de bijstand
Het Pak je Kans-fonds loopt twee jaar. De verwachting is dat door het Pak je Kans-fonds meer mensen uit de bijstand komen of actiever kunnen meedoen in de samenleving, en daardoor minder aanspraak hoeven te maken op gemeentelijke voorzieningen. Ook zorgt het voor een betere aansluiting van werkzoekenden op openstaande vacatures. Inwoners vanaf 18 jaar die onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens zitten, komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Pak je Kans-fonds.

Vanaf 22 januari 2020 kan via www.hardenberg.nl/pakjekans een aanvraag worden ingediend. Hier is ook meer informatie te vinden over het fonds.


20-1-2020 16:03

Bij de overheid moet u steeds meer zaken digitaal regelen. Zoals een afspraak maken bij de gemeente, belastingaangifte doen of uw huur- en zorgtoeslag aanvragen. Daarvoor is bijna altijd een DigiD nodig. Dat is handig, maar kan ook moeilijk lijken. In de Digisterker cursus leert u meer over het aanvragen en gebruiken van DigiD. Volg deze cursus kosteloos bij één van de bibliotheken in Hardenberg,...

De Digisterker cursus wordt gegeven op de volgende momenten:


 • Bibliotheek Hardenberg: maandagochtend 3, 10, 17, 24 februari van 10.00 tot 12.00 uur en donderdagochtend 16, 23, 30 april en 7 mei van 10.00 tot 12.00 uur.
 • Bibliotheek Dedemsvaart: maandagochtend 2, 9, 16, 23 maart van 10.00 tot 12.00 uur
 • Bibliotheek Balkbrug: donderdagmiddag 13 en 27 februari, 12 en 26 maart van 14.00 tot 16.00 uur

DigitaalHuis, inloopspreekuur
In het DigitaalHuis kunt u terecht met al uw vragen rondom de omgang met de computer, tablet, laptop of smartphone. Ook voor vragen rondom inloggen op de Bibliotheekwebsite, e-books of het reserveren van boeken kunt u het inloopspreekuur bezoeken in de Bibliotheek Hardenberg en Dedemsvaart.
In Bibliotheek Balkbrug wordt elke dinsdag in samenwerking met ComputerSoos Balkbrug/ SeniorWeb een inloopmiddag georganiseerd op digitaal gebied. 
Waar en wanneer
Het inloopspreekuur in Bibliotheek Hardenberg vindt plaats in de even weken op de donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. In Bibliotheek Dedemsvaart is het inloopspreekuur in de oneven weken op de donderdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur. En in Bibliotheek Balkbrug iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.


Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekhardenberg.nl of haal de uitgebreide folder op bij uw bibliotheek met een overzicht van al onze gratis digitale cursussen en workshops.


20-1-2020 14:58

Het bijzondere lichtkunstwerk van Daan Roosegaarde bestaat uit 104.000 stenen, in herinnering aan de Nederlandse Holocaustslachtoffers. Wethouder Alwin te Rietstap onthult het monument op vrijdagavond 24 januari na afloop van een speciale historische wandeling door het centrum van Hardenberg.

Wilt u meewandelen? Geef u dan op door een e-mail te sturen naar aanmelden@hardenberg.nl.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Ieder jaar wordt rond 27 januari stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Het tijdelijke Holocaustmonument is gemaakt in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Meer dan 170 Nederlandse gemeenten doen hier aan mee, waaronder ook Hardenberg.

Lichtgevende herdenkingsstenen

Het monument Levenslicht is ontworpen door kunstenaar Daan Roosegaarde. De stenen bij het monument maken met de stenen van andere Levenslicht-monumenten het aantal 104.000, in herinnering aan de 104.000 Nederlandse Holocaustslachtoffers. Om de paar seconden lichten de stenen op waardoor het lijkt op een ademhaling in licht. De stenen symboliseren zo het leven dat nu in de gemeenschap gemist wordt. Het monument is te bezoeken van 24 januari tot en met 1 februari 2020, elke dag van 17.00-22.00 uur voor de ingang van het gemeentehuis in Hardenberg.

Onthulling in Hardenberg, wandelt u mee?
De onthulling van het monument gaat gepaard met een historische wandeling door het centrum. Op vrijdag 24 januari om 18.30 is de inloop in het gemeentehuis in Hardenberg. Om 19.00 uur start de historische wandeling door het centrum van Hardenberg. Bij terugkomst om ongeveer 19.45 uur wordt het monument onthuld. Vervolgens worden de namen gelezen van de slachtoffers van de Holocaust door wethouder Alwin te Rietstap. Afsluitend is er de gelegenheid om in het gemeentehuis een kopje koffie of thee te drinken. Wilt u meewandelen en bij de onthulling aanwezig zijn? Meld u zich dan aan, door een e-mail te sturen naar aanmelden@hardenberg.nl.


17-1-2020 08:34

De gemeente Hardenberg wil agrarische ondernemers helpen bij het pakken van de kansen die er zijn in het buitengebied. Hiervoor start in februari een Ervencoach als eerste aanspreekpunt. Ook erfeigenaren in het buitengebied kunnen bij de Ervencoach terecht. Daarnaast biedt de regeling 'Erven met kwaliteit' mogelijkheden om een andere invulling te geven aan vrijkomende agrarische gebouwen.

Hardenberg heeft een groot buitengebied. De agrarische sector is daarin van grote betekenis en is een economische topsector. De sector is volop in beweging. Dat maakt dat steeds meer boeren de keuze maken om een andere richting te kiezen of te stoppen met hun bedrijf. De gemeente wil deze groep optimaal ondersteunen en heeft daarvoor verschillende gereedschappen.
Ervencoach
Begin februari start in de gemeente de Ervencoach. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor agrarische ondernemers die overwegen te stoppen met hun agrarische bedrijf. Ook andere erfeigenaren in het buitengebied kunnen bij de Ervencoach terecht.
Wethouder Alwin te Rietstap: "Agrarische ondernemers of erfeigenaren kunnen met uiteenlopende vraagstukken te maken krijgen. We vinden het belangrijk dat er voor deze groep één duidelijk aanspreekpunt is. De Ervencoach maakt hen wegwijs in de regelingen waar zij gebruik van kunnen maken. Hij of zij helpt ook bij het zoeken naar een passende invulling van een vrijkomend gebouw in het buitengebied. Ook bij vraagstukken op het gebied van financiële of fiscale aspecten, familieverhoudingen, duurzaamheid, ruimtelijke ordening en milieu adviseert en coacht de Ervencoach."

De inzet van de Ervencoach wordt betaald door de provincie Overijssel.
Erven met kwaliteit
Op het moment dat agrarische ondernemers besluiten te stoppen, komen agrarische gebouwen leeg te staan. De gemeente wil de ondernemers helpen om hiervoor een passende oplossing te vinden en heeft hiervoor de beleidsnotitie 'Erven met kwaliteit' gemaakt. Hierin staan regelingen om een andere invulling te geven aan vrijkomende gebouwen in het buitengebied.
Wethouder Martijn Breukelman: "In het buitengebied liggen veel kansen voor mooie nieuwe ontwikkelingen. We willen boeren die stoppen met hun bedrijf aanmoedigen die kansen te pakken. En dat ook makkelijker maken door maatwerk te leveren en samen naar een passende oplossing te zoeken. Zo zorgen we samen voor vitaal en aantrekkelijk buitengebied."
Sloopbewijs
'Erven met kwaliteit' biedt de mogelijkheid om een landschapsontsierend gebouw te slopen en op de vrijkomende plek een of meerdere woningen te bouwen. Ook de bouw van extra bijgebouwen of bedrijfsgebouwen voor niet-agrarische activiteiten is een optie. Daarnaast is het mogelijk om in het vrijkomende gebouw een ander bedrijf te starten.

Er kan een sloopbewijs worden uitgegeven als een agrarisch gebouw onlangs gesloopt is of gesloopt gaat worden, maar op deze plek geen nieuwe ontwikkeling plaatsvindt. Met het sloopbewijs mag onder voorwaarden op bepaalde andere plekken in de gemeente een woning worden gebouwd. Het sloopbewijs is tien jaar geldig en verhandelbaar.

De beleidsnotitie 'Erven met kwaliteit' is de opvolger van de 'Rood voor Rood-regeling'. De gemeenteraad neemt op 28 januari een besluit over 'Erven met kwaliteit'.


17-1-2020 08:30

Dit jaar ontvangen 26 evenementen een evenementensubsidie van de gemeente Hardenberg. In totaal keert de gemeente dit jaar bijna € 104.000 aan evenementensubsidie uit aan organisatoren van evenementen.

In de gemeente Hardenberg wordt jaarlijks een breed scala aan evenementen georganiseerd. Wethouder Jan ten Kate: "Honderden vrijwilligers zetten zich ervoor in om in onze gemeente mooie evenementen neer te zetten. Daar zijn we trots op. Daarom stellen we jaarlijks geld beschikbaar om evenementen te ondersteunen."
Evenementen met impact
Met de subsidieregeling wil de gemeente organisatoren van evenementen stimuleren om bestaande evenementen te optimaliseren en nog meer verrassende evenementen te ontwikkelen. Het streven is dat evenementen in de regio nog meer impact hebben en de verbinding maken met de lokale ondernemers.
Jan ten Kate: "Op die manier stimuleren we een bruisende evenementenkalender en daarmee de lokale economie. Dat zorgt weer voor meer werkgelegenheid en promotie van de regio Hardenberg."
Toegekende subsidies
In totaal is er door organisatoren van evenementen in 2020 € 278.000 aan subsidie aangevraagd. De aanvragen zijn beoordeeld volgens de voorwaarden in de subsidieregeling.

Maar liefst 23 organisatoren van evenementen ontvangen dit jaar een subsidie. Het subsidiebedrag varieert van ruim € 500 euro tot € 10.000. In totaal keert de gemeente in 2020 bijna € 104.000 aan evenementensubsidie uit. Dat bedrag ligt boven het jaarlijks beschikbare budget van € 75.000.
'Bruisende evenementenkalender'
Wethouder Jan ten Kate: "We hebben gezien dat initiatiefnemers de gang naar deze subsidiepot goed weten te vinden en vernieuwend bezig zijn. De aangevraagde evenementen zijn van hoge kwaliteit en een verrijking voor de evenementenkalender. Dat sluit aan bij wat we willen bereiken: een bruisende evenementenkalender. Om alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen toe te kunnen kennen, hebben we besloten om dit jaar het beschikbare bedrag eenmalig te verhogen."

Daarnaast komen drie evenementen in aanmerking voor een bijdrage vanuit de subsidieregeling 'klein sport' of het Fonds Maatschappelijke Initiatieven ('klein cultureel'). De complete lijst met evenementen die dit jaar een subsidie ontvangen, is te vinden op www.hardenberg.nl/evenementensubsidie.
Subsidieregeling
Bij het toekennen van de subsidie let de gemeente op de economische spin-off, PR van de regio Hardenberg, het aantal bezoekers en de mate waarin een evenement bijdraagt aan een bruisende evenementenkalender.
Ook voor de komende jaren is de evenementensubsidie beschikbaar. Organisatoren van evenementen in 2021 kunnen tot 1 oktober 2020 een aanvraag doen. Zij krijgen dan uiterlijk op 31 december 2020 uitsluitsel. Meer informatie en het aanvraagformulier staat op www.hardenberg.nl/evenementensubsidie.


15-1-2020 14:56

Op maandagavond 20 januari vindt er weer een informatieavond plaats over het project Vechtrijk Gramsbergen. De avond zal plaatsvinden in De Binder in Gramsbergen. De zaal is open vanaf 19.00 uur; het programma start om 19.30 uur.

Op 1 april 2019 is tijdens een eerste informatieavond een start gemaakt met een participatieproces om te komen tot een plan voor de nieuwe inrichting voor de Vecht rondom Gramsbergen. Tijdens dit participatieproces zijn gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen, samen met ontwerpbureau Eelerwoude en betrokken bewoners en stakeholders, in werksessies aan de slag gegaan.

Tijdens de informatieavond op 20 januari zullen waterschap en gemeente de resultaten presenteren: we geven een terugkoppeling op het participatieproces en de opgehaalde input en hoe dit is verwerkt tot een inrichtingsschets. De informatieavond zal ongeveer een uur duren.  
Meer informatie over het project vindt u op www.vechtstromen.nl/vechtrijkgramsbergen.


14-1-2020 08:37

Provincie Overijssel organiseert samen met aannemer VDV op 14 en 16 januari twee informatiebijeenkomsten over de werkzaamheden in Balkbrug en op en rond de Hessenpoort in Zwolle. Geïnteresseerden kunnen vragen stellen aan de medewerkers van de provincie Overijssel en aannemer VDV.

Tijdens de bijeenkomsten presenteert aannemer VDV de aanpak van de werkzaamheden, de planning, afsluitingen en omleidingsroutes, de uitwerkingen van de ontwerpen en de maatregelen om hinder tot een minimum te beperken. 


Nieuwe onderdoorgang
Midden op de kruising van de N377 met de Ommerweg - Meppelerweg bouwt aannemer VDV vanaf februari 2020 aan de nieuwe onderdoorgang. Hiervoor wordt het verkeer, voor de duur van ruim een jaar, om de bouwplaats heen geleid. Het verkeer kan dan niet meer recht de N377 oversteken, maar moet om de bouwplaats heen rijden.


De onderdoorgang in het centrum van Balkbrug verbindt de beide delen van het dorp weer met elkaar. Daardoor is er minder verkeer in het dorp en verbetert de veiligheid en leefbaarheid in Balkbrug. Tegelijkertijd kan het doorgaand verkeer op de N377 ongehinderd doorrijden, wat de doorstroming en bereikbaarheid ten goede komt.


Omgeving Hessenpoort
Tussen de A28 en de Ankummerdijk bouwt aannemer VDV voor de N340 een nieuw tracé, met twee keer twee rijstroken. In dit nieuwe tracé komen diverse ongelijkvloerse kruisingen. Bij de A28 en de Nieuwleusenerdijk komen diverse viaducten, het spoor wordt ongelijkvloers gekruist en de Bese gaat straks over de N340 heen.

Daardoor kan het verkeer op de N340 en het onderliggend wegennet veiliger en beter doorrijden. Daarnaast wordt door de snellere verbinding tussen Zwolle en het Vechtdal het economische investeringsklimaat gestimuleerd.

Informatiebijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten wordt inzicht gegeven in de bovenstaande werkzaamheden. Ook zijn er VR-brillen aanwezig. Hiermee kunnen omwonenden, ondernemers en geïnteresseerden de toekomstige situatie nog beter bekijken.

De informatiebijeenkomst van 14 januari richt zich specifiek op de werkzaamheden in Balkbrug en op 16 januari op de werkzaamheden rondom Hessenpoort. Voor de andere delen van het werk worden later informatiebijeenkomsten georganiseerd. 

Locaties en tijdstippen
Geïnteresseerden kunnen vrij inlopen bij de inloopbijeenkomsten. Aanmelden is niet nodig.

 • Dinsdag 14 januari tussen 16.00 en 20.00 uur in 't Trefpunt aan de Meppelerweg 34 in Balkbrug.
 • Donderdag 16 januari tussen 16.00 en 19.00 uur in Dijkmoment aan de Hessenweg 14b in Zwolle.

Project Vechtdal Verbinding
De werkzaamheden in Balkbrug en op en rond de Hessenpoort zijn onderdeel van het project Vechtdal Verbinding. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de provinciale wegen N340/N48 Zwolle-Ommen en N377 Lichtmis-Slagharen heeft de provincie Overijssel een pakket maatregelen ontwikkeld.

De bouwwerkzaamheden starten begin 2020. Aannemer VDV begint met het knooppunt met de A28, de bouw van het nieuwe tracé van de N340 en met de onderdoorgang in Balkbrug. Daarna volgen de werkzaamheden op de bestaande N340 en N48 en vervolgens wordt de verdere N377 aangepakt. Het project moet eind 2023 afgerond zijn. 

Meer informatie over het project Vechtdal Verbinding is te vinden op www.overijssel.nl/vechtdalverbinding.


10-1-2020 14:55

Op woensdag 8 januari was de regiofinale van de combitrefbal-trophy. Het toernooi voor kinderen van groep 5 tot en met 8, dat al tien jaar wordt georganiseerd door combinatiefunctionarissen in de gemeente Hardenberg, was ook dit jaar weer een groot succes met maar liefst 82 deelnemende teams.

Het toernooi wordt jaarlijks georganiseerd in het kader van Gewoon Gezond, waarbij voldoende bewegen één van de speerpunten is. “We proberen jaarlijks kinderen in beweging te krijgen en dat is dit jaar goed gelukt. Meer dan 800 kinderen hebben meegedaan aan één van de voorrondes en dat is een mooi aantal”, zegt combinatiefunctionaris Arjan Breukelman. Breukelman kijkt enthousiast terug op de dag. “Er was veel publiek aanwezig. Dit jaar was extra speciaal vanwege het tienjarige bestaan. De teams die zich hadden geplaatst voor de regiofinale kregen ter ere van dit jubileum een Gewoon Gezond-shirt aangeboden.”

De uitslagen
De acht teams die zich hadden geplaatst voor de regiofinale werden ingedeeld in hun eigen categorie. Na twee spannende finalewedstrijden mocht bij groep 5 en 6 het team de Gekke Trefbalkampioenen uit Hardenberg het goud worden omgehangen. Bij groep 7 en 8 ging de gouden medaille naar team De Niffo’s uit Hardenberg. “Naast medailles en bekers hebben we ook een Fairplay-prijs uitgereikt en deze ging in beide categorieën naar de teams uit Kloosterhaar. Zij kregen voor het behalen van deze prijs kaartjes voor zwembad De Slag”, aldus Arjan Breukelman.


10-1-2020 14:49

Het college van burgemeester en wethouders nodigt alle mensen die in 2019 in de gemeente Hardenberg zijn komen wonen uit voor de begroetingsavond op vrijdag 24 januari 2020. Alle nieuwe inwoners van de gemeente hebben een brief hierover gekregen.

 De begroetingsavond wordt van 16.30 tot 19.30 uur gehouden in theater De Voorveghter. Alle nieuwe inwoners worden welkom geheten door de burgemeester en wethouders. Daarna is het tijd om te kletsen en proeven. In gesprek gaan met elkaar staat deze avond vooral centraal.

De begroetingsavond valt samen met het Landelijke Theaterweekend. Na het kletsen en proeven neemt directeur Jan Maarten Veurink van theater De Voorveghter u mee voor een rondleiding door het theater.

Heeft u zich als nieuwe inwoner nog niet aangemeld voor de begroetingavond? U kunt zich  nog aanmelden tot 17 januari 2020 via www.hardenberg.nl/begroetingsavond.


6-1-2020 11:17

De heer Geu Smit uit Dedemsvaart is zondag 5 januari 2020 tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging SV Dedemsvaart onderscheiden voor zijn langdurige vrijwillige inzet voor de vereniging. Burgemeester Jan Willem Wiggers van de gemeente Hardenberg heeft hiervoor een Koninklijke Onderscheiding aan hem uitgereikt.

De heer Smit werd op zijn veertiende lid van VV Avereest. In 1962 begon hij als vrijwilliger met het innen van de contributie, die in die tijd nog persoonlijk bij de leden thuis werd opgehaald. Vanaf eind jaren '60 was hij trainer en coach van een jeugdteam. Hier stopte hij mee toen hij in 1971 zitting nam in het bestuur van de voetbalvereniging.


De heer Smit maakte ook deel uit van de gezamenlijke ploeg vrijwilligers van SVD en SCD'83 die verschillende klussen op sportpark De Boekweit uitvoeren. Tot juni 2019 zat de heer Smit op de zondagmiddagen achter de kassa bij de kaartverkoop en verzorgde hij de lotenverkoop en prijzen voor de verloting.


Voor zijn vrijwillige inzet gedurende meer dan 50 jaar voor de voetbalsport in Dedemsvaart en omgeving wordt de heer Smit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


31-12-2019 15:55

In verband met de feestdagen gelden gewijzigde openingstijden voor de balies in het gemeentehuis in Hardenberg en MFC de Baron in Dedemsvaart.

De balies zijn gesloten op:


 • Woensdag 1 januari 2020

Op de volgende dag gelden voor de balies gewijzigde openingstijden:
 • Maandag 6 januari 2020 geopend vanaf 10.00 uur

U kunt met deze gewijzigde openingstijden rekening houden bij het online maken van een afspraak met de gemeente.


Telefonische bereikbaarheid
Op bovenstaande dagen is de gemeente ook niet telefonisch bereikbaar op het nummer 14 0523. Een vraag kunt u stellen via het online contactformulier.


Meldingen kunt u doorgeven via het Meldpunt Openbare Ruimte.


31-12-2019 15:49

Maakt u zich ernstig zorgen om iemand die zorg mijdt? Dan kunt u vanaf 1 januari 2020 tijdens kantoortijden terecht bij het Meldpunt Maatschappelijke Zorg van GGD IJsselland

De meeste mensen weten de juiste hulp te vinden als zij gezondheidsklachten ervaren. Dat geldt niet voor iedereen. Soms lopen mensen vast. Dit kan gebeuren om verschillende redenen. In dat geval kunt u bellen met het Meldpunt Maatschappelijke Zorg op telefoonnummer 038 428 15 50.
Buiten kantoortijden is dit meldpunt alleen te bereiken in het kader van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Bij dit meldpunt werken trajectbegeleiders die de situatie in kaart brengen en waar nodig actie ondernemen.
Meer informatie leest u op www.ggdijsselland.nl/meldpuntmaatschappelijkezorg.

Wet verplichte GGZ
Heeft u het vermoeden dat iemand verplichte geestelijke zorg nodig heeft, omdat hij/zij zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen door het gedrag dat hij/zij vertoont? Daarvoor is de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ).
Vanaf 1 januari kunt u ook daarvoor een melding doen bij het Meldpunt Maatschappelijke Zorg. Trajectbegeleiders beoordelen dan de melding en noodzaak voor een verkennend onderzoek dat zij eventueel aansluitend zullen starten.

Als de situatie directe inzet van politie, ambulance of brandweer vraagt, bel dan 112.


23-12-2019 21:00

2020 gaat bijna beginnen. Heb jij goede voornemens gemaakt? Wat vaker naar de film of uit eten gaan, meer bewegen, stoppen met roken, minder drinken? Bij dat laatste kan IkPas je helpen. IkPas is een jaarlijkse actie waarbij wordt opgeroepen om je alcoholgebruik 30 dagen (vanaf 1 januari) op pauze te zetten. Je kunt je vanaf nu inschrijven.

Voor de 4e keer heeft Vitaal Vechtdal een campagne over Bewust alcohol gebruik. Samen met huisartsen in het Vechtdal, werkgevers, onderwijs, zorgprofessionals en gemeente Hardenberg worden de mogelijkheden om minder alcohol te drinken onder de aandacht gebracht. IkPas is een uitdaging aangaan met jezelf. 30 dagen geen alcohol drinken om eens te kijken wat het met je doet. Met IkPas ben je bewuster van de keuze die je kunt maken om wel of niet te drinken, vastgeroeste patronen worden doorbroken en alcohol is niet meer vanzelfsprekend. Om stil te staan bij het eigen alcoholgebruik ondersteun Vitaal Vechtdal de actie IkPas in het Vechtdal. 


Wethouder Alwin te Rietstap past 30 dagen
“Deze jaarlijkse uitdaging ga ik graag aan om aandacht te vragen voor alcoholgebruik en bewustwording te creëren”, aldus wethouder te Rietstap. “Samen met Vitaal Vechtdal zien we de IkPas-campagne als start van een jaar waarbij we extra aandacht hebben voor alcohol. De samenwerking rondom preventieve zorg is namelijk van wezenlijk belang. Zorg is vaak gericht op beter maken. Maar hoe mooi is het, als we ziek zijn kunnen voorkomen? Samen met Vitaal Vechtdal en diverse partners willen we inwoners graag een positief duwtje in de rug geven om gezonde keuzes te maken.”


IkPas heeft effect
IkPas is een landelijk initiatief en heeft veel effect. Deelnemers van voorgaande edities voelden zich tijdens IkPas fitter en scherper, sliepen beter, vielen af en hadden een betere huid. Bovendien bleek dat deelnemers zes maanden na deelname nog steeds minder alcohol dronken dan voor hun deelname.


Voorlichting
De gemeente Hardenberg organiseert via Tactus in de regio activiteiten, zoals voorlichting op scholen, sportclubs en buurthuizen, om het gebruik van alcohol bij verschillende doelgroepen te verminderen. Voorkomen van alcoholschade en niet drinken onder de 16 zijn de belangrijkste aandachtspunten. Hoewel bijna twee derde van de inwoners van Hardenberg genoeg beweegt, kampt meer dan de helft wel met overgewicht. 1 op de 5 mensen drinkt overmatig alcohol. Dat blijkt uit de gezondheidsmonitor van de GGD IJsselland.


Meedoen
Is alcohol drinken voor jou een gewoonte geworden? En wil je weten hoe je je voelt zonder alcohol? Drink dan eens een maand niet. Je kunt erdoor afvallen, fitter worden en beter slapen. Meedoen kan via www.ikpas.nl/vitaalvechtdal


23-12-2019 10:26

Vandaag komt 3FM Serious Request: The Lifeline langs onze gemeente. Frank van der Lende en Eva Koreman, Sander Hoogendoorn en Herman Hofman en Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen lopen bijna 500 km voor slachtoffers van mensenhandel. Kom ook in actie voor 3FM Serious Request: The Lifeline! Er zijn diverse acties opgezet. Wethouder Jan Ten Kate deelt bij Den Kaat Reestdalburgers aan om de...


Radio dj's Frank van der Lende en Eva Koreman komen op 23 december om 14.00 uur in Ommen. Dan lopen zij via Witharen, Ommerschans, Balkbrug, Den Kaat, Nolde en Schottershuizen naar Zuidwolde. Ze maken tijdens deze etappe een korte stop op de Ommerschans (waarschijnlijk rond 15.00 uur) en bij Den Kaat.


De Veldzichthoeve wordt gebruikt als verzamelplek waar een grote tent zal staan van Staatsbosbeheer en waar de Vereniging De Ommerschans zorgt voor muziek, soep, chocolademelk en glühwein en die ook verkopen. Ook houden zij een loterij, hiervoor kun je deze middag loten kopen. De opbrengst gaat naar het goede doel. Zo kun je zelf lekker eten, feesten en mooie prijzen winnen en draag je gelijk ook bij aan het goede doel! Dus kom ook, feest mee en juich de dj's toe!


Na de Ommerschans lopen de dj's door naar Zuidwolde. Moedig ze aan langs de route op loop met ze mee! Bij Den Kaat 2 worden alle lopers en bezoekers een lekkere snack aangeboden door Wethouder Jan Ten Kate en Daniël Poolman van Proefkamer Het Reestdal.


Of kom zelf in actie! Naast in actie komen kan je ook gewoon doneren, een plaatje aanvragen of bieden tijdens de veiling. Kijk voor meer informatie over 3FM Serious Request: The Lifeline op www.npo3fm.nl/seriousrequest.


20-12-2019 16:24

De gemeente Hardenberg gaat huiseigenaren in de gemeente in 2020 helpen om in de eigen woning energie te besparen. Hiervoor ontvangt de gemeente van het Rijk een subsidie van € 900.000. Het geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor kleine energiebesparende maatregelen in de eigen woning.

In de gemeente Hardenberg staan ruim 17.000 grondgebonden koopwoningen. Woningen zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van het totale energieverbruik. Hier valt dus veel winst te behalen. Daarom zet de gemeente Hardenberg zich al jarenlang in voor het verduurzamen van woningen.
Ook in 2020 gaat de gemeente aan de slag met projecten die huiseigenaren helpen om thuis energie te besparen. Voor de uitvoering van deze projecten ontvangt de gemeente van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een subsidie van € 900.000 uit de Regeling reductie energiegebruik (RRE).
Vouchers
De gemeente gaat het geld onder andere gebruiken om vouchers uit te geven waarmee huiseigenaren kleine energiebesparende maatregelen kunnen treffen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbrengen van tochtstrips of radiatorfolie, het aanschaffen van led-lampen of hulp bij het inregelen van de CV-installatie.
Daarnaast gebruikt de gemeente de subsidie voor advies en tips aan huiseigenaren over kleinschalige maatregelen en om inwoners te helpen bij het gezamenlijk inkopen van spouw- of vloerisolatie, HR++glas of zonnepanelen.
Speerpunt
Begin 2020 werkt de gemeente de manier waarop huiseigenaren deze subsidie kunnen inzetten verder uit. Huiseigenaren worden in de loop van 2020 door de gemeente geïnformeerd over de mogelijkheden.
Wethouder Jan ten Kate: "In Hardenberg timmeren we behoorlijk aan de weg als het gaat om een duurzame toekomst. Het opwekken en gebruiken van duurzame energie is daarbij een speerpunt. Maar we zetten ook in op energiebesparing en het verduurzamen van woningen. Want alle energie die je bespaart, hoe je niet duurzaam op te wekken. Met deze subsidie kunnen we huiseigenaren in de gemeente helpen om hun woning nog sneller te verduurzamen."


19-12-2019 16:34

Het college van burgemeester en wethouders nodigt alle inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdagavond 7 januari 2020. De bijeenkomst wordt van 19.30 tot 23.00 uur gehouden in het gemeentehuis. Ook dit jaar staat elkaar ontmoeten centraal.

De nieuwjaarsbijeenkomst biedt een mooie gelegenheid om samen terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken op 2020. Door een kort afwisselend programma hoopt de gemeente een breed publiek aan te spreken en zo gezamenlijk van start te gaan in het nieuwe jaar.

Net als vorig jaar is het ontvangst buiten net voor de ingang. Het college van B&W heet iedereen persoonlijk welkom om u een goed en gezond 2020 te wensen. Tijdens de inloop speelt het mannenkoor Crescendo/KNA Gramsbergen. Vervolgens gaat iedereen naar binnen en staat er een kopje koffie klaar.
Cabaretier Joep van Deudekom
Om 20.15 uur houdt burgemeester Jan Willem Wiggers zijn nieuwjaarstoespraak. Cabaretier Joep van Deudekom sluit met zijn optreden het officiële gedeelte van de bijeenkomst af. Daarna is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van meerdere proeverijen van streekgerechtjes.
Programma
 • 19.30 uur: Ontvangst door college van B&W (buiten)
 • 20.15 uur: Nieuwjaarstoespraak burgemeester Jan Willem Wiggers
 • 20.25 uur: Cabaretier Joep van Deudekom
 • 20.40 uur: Regio Hardenberg smaakt naar meer...
 • 23.00 uur: Einde nieuwjaarsbijeenkomst


18-12-2019 12:26

Deze week wordt in stad Hardenberg huis-aan-huis het magazine Hallo! Hardenberg bezorgd. Dit magazine gaat over allerlei actuele ontwikkelingen in het centrum van Hardenberg.

Nadat het kernwinkelgebied eerder al een flinke opknapbeurt kreeg, staat er de komende jaren opnieuw veel te gebeuren in het centrum van Hardenberg. Vooral aan de randen van het gebied wordt gebouwd.

Wethouder Martijn Breukelman: “Tal van partijen werken samen met de gemeente Hardenberg aan projecten die het centrum van Hardenberg nog mooier en aantrekkelijker maken. Zo worden momenteel naast het gemeentehuis appartementen gebouwd in ‘Slotgraven’, worden langs de Vecht woningen en appartementen gebouwd en er zijn plannen voor een nieuwe invulling van De Spinde. Ook de openbare ruimte krijgt op verschillende plekken een opknapbeurt. En er zijn diverse gebieden waar we bestuderen wat de mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld woningbouw of een nieuwe inrichting. Het lijken misschien allemaal losse projecten, maar ze dragen allemaal bij aan een krachtig centrum. Een centrum waar je fijn kunt winkelen, een terrasje kunt pakken en waar je prettig woont. In het magazine Hallo! Hardenberg zetten we al deze mooie projecten op een rijtje, inclusief een overzichtelijke plattegrond waarop alle projecten zijn aangeduid.”

In het magazine leest u de verhalen en achtergronden van de vele projecten in het centrum. Geen magazine ontvangen of woont u buiten stad Hardenberg en wilt u de Hallo! Hardenberg ook lezen? Haal dan een exemplaar in het gemeentehuis van Hardenberg of lees het magazine online via www.centrumontwikkelinghardenberg.nl.


18-12-2019 12:25

Serious Request Lifeline is dit jaar een voettocht van Goes naar Groningen door drie DJ-teams. DJ’s FRANK EN EVA komen op 23 december langs lopen (etappe 21 - start 23 december 14.00 uur: Ommen, Witharen, Ommerschans, Balkbrug, Den Kaat, Nolde, Schottershuizen, Zuidwolde) en dan zijn ze kort op de Ommerschans en naar Den Kaat.

Bij de Ommerschans heeft de vereniging een grote actie opgezet bij Veldzichthoeve. De Vereniging de Ommerschans heeft diverse acties opgezet om zo bij te dragen aan het goede doel. Er zijn allerlei partijen in Balkbrug uitgenodigd om mee te doen met deze actie. Aan het einde van Balkbrug ligt Den Kaat en daar worden alle lopers en bezoekers vergast op een Reestdalburger gemaakt door Daniel Poolman van Proefkamer het Reestdal. Om alle lopers succes te wensen en te bedanken voor inzet wordt deze burger aangeboden aan de deelnemers.

Aftrap Lokaal Sport- & Beweegakkoord

Ruim 90 afgevaardigden van sportverenigingen en organisaties dachten woensdag 11 december mee over het Lokaal Sport- & Beweegakkoord. In het Lokaal Sport- & Beweegakkoord komen ambities maar ook concrete plannen en projecten te staan. Die ervoor gaan zorgen dat mensen meer gaan bewegen en sporten.

Met alle ideeën die tijdens de avond zijn voorgesteld, gaat sportambassadeur Eralt Boers aan de slag. Alle deelnemers krijgen een verslag van deze avond. Deelnemers die hebben aangegeven mee te willen denken op bijzondere thema’s worden daarvoor uitgenodigd. Begin april 2020 is het Lokaal Sport- & Beweegakkoord klaar. Daarna start de uitvoering van de plannen en projecten.

Wethouder Martijn Breukelman sloot de avond af, met een dankwoord voor alle aanwezigen.
Heeft u vragen over het Lokaal Sport- en Beweeg Akkoord? Neem dan contact op met Arjan Breukelman via arjan.breukelman@hardenberg.nl.


18-12-2019 12:22

Over twee weken vieren we de jaarwisseling. De jaarwisseling gaat traditioneel gepaard met het afsteken van vuurwerk. Toch houdt niet iedereen van vuurwerk. En veel dieren zijn bang voor vuurwerk.

Houd daarom bij het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling rekening met elkaar én met de dieren.

Vrijwillige vuurwerkvrije zone
In de gemeente Hardenberg zijn geen vuurwerkvrije zones. Wel is het mogelijk om samen met buren een vrijwillige vuurwerkvrije zone in te stellen. In een vrijwillige vuurwerkvrije zone spreken buurtbewoners met elkaar af dat in hun buurt of straat geen vuurwerk wordt afgestoken. Zo’n afspraak kan bijvoorbeeld heel eenvoudig via een WhatsApp-groep van de buurt of straat gemaakt worden. Als iedereen mee wil doen, geven de bewoners van de vrijwillige vuurwerkvrije zone dit aan door een poster zichtbaar achter het raam te hangen, met het verzoek ter plaatse geen vuurwerk af te steken. De gemeente stelt hiervoor posters beschikbaar.

Huisdieren zijn bang voor vuurwerk
Voor huisdieren is de jaarwisseling door de harde geluiden geen pretje en zelfs een grote bron van stress. Dat lossen we niet op, maar we kunnen de jaarwisseling voor de dieren wat draaglijker maken door geen vuurwerk af te steken in de buurt waar mensen met huisdieren wonen. Mensen met huisdieren kunnen kenbaar maken dat in hun huis een huisdier woont door een poster zichtbaar achter het raam te hangen, met het verzoek voor het huis geen vuurwerk af te steken. De gemeente stelt ook hiervoor posters beschikbaar.

Posters volgende week in De Toren
De posters voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone en voor mensen met huisdieren worden volgende week paginagroot afgedrukt in De Toren en zijn vanaf vrijdag 20 december af te halen bij het gemeentehuis in Hardenberg. U kunt de posters ook downloaden via www.hardenberg.nl/jaarwisseling en zelf printen. 


18-12-2019 12:04

In de gemeente Hardenberg is carbidschieten volgens de APV alleen toegestaan op oudejaarsdag vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts (op 1 januari 2020). Een vergunning is niet nodig. Je moet je aan de volgende regels en voorwaarden houden.

•    Vaten mogen een inhoud hebben van maximaal 50 liter en moeten zijn afgesloten met zacht materiaal (bijvoorbeeld een voetbal of een plastic zak).
•    Het vrije schootsveld bedraagt minimaal 75 meter, er mogen geen openbare wegen of paden in het schootsveld liggen.
•    Er wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing.
•    De locatie waar carbid geschoten wordt, ligt minimaal op 75 meter afstand van woonbebouwing en op minimaal 300 meter afstand van zorginstellingen of inrichtingen waar dieren worden gehouden.

Politie en gemeente controleren
De gemeente en de politie zien er samen op toe dat de regels worden nageleefd. Zij controleren rond de jaarwisseling op plekken waar met carbid wordt geschoten. Als inwoners een melding doen van overlast of gevaar gaan politie en gemeente hier op af. Bij de constatering dat de organisatoren van een carbidschietfestijn en/of schutters zich niet aan de regels houden, worden ze hierop aangesproken, zodat de organisatoren/schutters de regels alsnog in acht kunnen nemen. Afhankelijk van de situatie en de geconstateerde overtreding, bepaalt de politie of verdere actie nodig is, zoals een proces-verbaal voor de overtreding of een doorverwijzing naar bureau HALT.

Bestuursrechtelijke last onder dwangsom

Bij bovenmatige overlast voor de omgeving of als er gevaar dreigt voor mens en dier, treedt ook de gemeente Hardenberg op. De gemeente kan in dergelijke gevallen een last onder dwangsom opleggen. Als de betreffende situatie na het opleggen van een dergelijke last niet beëindigd wordt, dan kan de gemeente overgaan tot invordering van € 1.500 bij iedere constatering van de overtreding. Deze last onder dwangsom kan oplopen tot maximaal € 6.000.

Meer informatie: www.hardenberg.nl/jaarwisseling


18-12-2019 11:30

Woningstichting, huurdersorganisaties en de gemeente Hardenberg zorgen samen voor voldoende en passende huurwoningen in de gemeente. In nieuwe prestatieafspraken is vastgelegd wat de partijen in 2020 gaan doen om de woonambities te halen. De afspraken zijn deze week ondertekend.

De woonambities van de gemeente Hardenberg voor de periode tot 2025 zijn beschreven in het Programma Wonen. Wethouder Martijn Breukelman: "We willen zorgen voor de juiste woning voor elk huishouden en bouwen naar behoefte. Een belangrijk deel van de Hardenbergse woningen is een huurwoning. Daarom zijn Vechtdal Wonen en de huurdersverenigingen belangrijke partners voor de gemeente bij het behalen van onze ambities."


Martijn Rink, directeur-bestuurder Vechtdal Wonen: "Wij geloven in een netwerksamenleving. Samen kunnen we meer bereiken en zorgen dat iedereen een thuis vindt en zich thuis voelt in de gemeente Hardenberg. Dat betekent dat we verder kijken dan alleen onze kerntaak. Deze prestatieafspraken zijn daar een goed voorbeeld van."


William Teerlinck is vicevoorzitter van Huurdersbelangen Hardenberg: "Wij zijn tevreden over de gemaakte afspraken, het is belangrijk dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn en komen voor onze doelgroep. Ondanks de woningcrisis en de verhuurdersheffing zijn de afspraken met Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg voor de komende periode positief voor huidige en toekomstige huurders!’"


Henk van Lenthe, voorzitter van de huurdersorganisatie SHB, sluit zich hierbij aan: "Wij zijn blij met deze samenwerking en overlegstructuur.  Het is heel belangrijk voor de huurders van nu maar ook voor de huurders in de toekomst. Goed betaalbare sociale huurwoningen zullen altijd nodig blijven."
Prestatieafspraken
De ambities uit het Programma Wonen voor wat betreft de huurwoningmarkt zijn voor 2020 vertaald in prestatieafspraken. Hierin spreken Vechtdal Wonen, de huurdersorganisaties en de gemeente Hardenberg af wat zij in 2020 gaan doen om de ambities te halen. In de prestatieafspraken spreken de partijen onder andere af dat huurwoningen voor de verschillende doelgroepen betaalbaar en bereikbaar zijn. Daarnaast willen de partijen ervoor zorgen dat mensen die urgent een woning nodig hebben, geholpen kunnen worden. 

Ook een goede leefbaarheid in de verschillende kernen is onderdeel van de prestatieafspraken. 

Door woningen levensloopbestendig te maken, kunnen ouderen langer thuis blijven wonen. Het verduurzamen van de huurwoningen krijgt ook de nodige aandacht: 183 woningen worden in 2020 verduurzaamd. Volgens deze prestatieafspraken bouwt Vechtdal Wonen in de komende drie jaar in ieder geval 227 huurwoningen. Daarnaast gaan de gemeente en Vechtdal Wonen met de Plaatselijk Belangen in de kernen in gesprek om te kijken naar nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en renovatie van huurwoningen.


Nieuwe visie

Op basis van het Programma Wonen en de nieuwe visie van Vechtdal Wonen worden in het voorjaar 2020 nieuwe meerjarenafspraken gemaakt. De ambitie uit het Programma Wonen van de gemeente is om de komende jaren sociale huurwoningen bij te bouwen.
De opgave daarbij is om in te spelen op de vraag en behoefte naar huurwoningen voor kleine huishoudens. Daarom zullen de nieuwe meerjarenafspraken zich richten op het bouwen van meer en verschillende typen sociale huurwoningen voor bijvoorbeeld starters en senioren. Daarbij kijken de partijen vooral naar de kernen die in het Programma Wonen zijn opgenomen. Ook het verduurzamen van woningen blijft aandacht vragen.

Ondertekening 

De prestatieafspraken wonen voor 2020 werden op 11 december ondertekend. Namens de gemeente Hardenberg tekende wethouder Martijn Breukelman de afspraken. Directeur-bestuurder Martijn Rink zette zijn handtekening namens woningstichting Vechtdal Wonen. De heer Teerlinck tekende namens de Stichting Huurdersbelangen Hardenberg en de heer Van Lenthe namens de Stichting Huurdersorganisatie Beter Wonen.


16-12-2019 13:30

Vanaf nu is het mogelijk om rechtstreeks met het openbaar vervoer van Tubbergen naar Hardenberg te reizen. De routes Tubbergen – Bruinehaar (591) en Bruchterveld – Ebbenbroek (598) sluiten nu doordeweeks ieder uur op elkaar aan. "Een mooi voorbeeld van een daadkrachtige samenwerking, en belangrijk voor de bereikbaarheid én de verbinding van Twente met de regio Hardenberg", aldus wethouder Alwin...

Dit heugelijke moment werd vanochtend gevierd. Wethouders Alwin te Rietstap (Hardenberg) en Erik Volmerink (Tubbergen) ontvingen de eerste reizigers bij de bushalte Driesprong, bij de Protestantse kerk in Bruinehaar.
Daar kregen de eerste twee reizigers uit handen van de wethouders een strippenkaart van 25 ritten. Ook waren er koeken, die door de chauffeurs van de bussen konden worden uitgedeeld aan de reizigers die in de loop van de dag nog gebruik zouden maken van de nieuwe buurtbusverbinding.
Voordeel
Het realiseren van deze buurtbusverbinding is een mooie stap in het verbeteren van de bereikbaarheid van Twente met de regio Hardenberg, maar ook voor het bereikbaar houden van de kleine dorpskernen.

Een goede verbinding levert voordeel op voor iedereen; voor scholieren en studenten, voor mensen die willen winkelen of mensen die zorgvoorzieningen willen bezoeken.
Informatie
Reizigers vanuit Tubbergen nemen eerst buurtbuslijn 591 en stappen in Bruinehaar over op lijn 598 om de reis naar Hardenberg te vervolgen. De bussen rijden van maandag tot en met vrijdag ieder uur, van 7.07 uur 's ochtends tot 17.12 's middags. Op donderdagavond en op zaterdag rijden de bussen ook.
De exacte dienstregeling van de buurtbus is te vinden op www.twents.nl/buurtbus/dienstregeling. Ook is de reis te plannen via de reisplanner op www.9292.nl.


14-12-2019 21:15

Brandweervrouw Ina Hamberg is zaterdag 14 december bij haar afscheid als brandweervrijwilliger onderscheiden voor haar inzet bij de brandweerpost De Krim. Van burgemeester Jan Willem Wiggers ontving zij een Koninklijke Onderscheiding.

Mevrouw Ina Hamberg begon in juli 1999 als brandweervrijwilliger bij de brandweerpost in De Krim. Destijds was zij de eerste vrouwelijke brandweervrijwilliger in het team. Zij was tot 1 oktober 2019 werkzaam als vrijwilliger bij de ploeg in De Krim, die sinds 1 januari 2014 onderdeel uitmaakt van de Veiligheidsregio IJsselland.


Mevrouw Hamberg begon als aspirant-brandwacht, werd vervolgens benoemd tot brandwacht, brandwacht 1e klasse en hoofdbrandwacht. Tenslotte werd ze bevorderd tot brandmeester. Zij was ploegleider van de ploeg De Krim. Daarnaast was mevrouw Hamberg ook preventiecontroleur, brandweerchauffeur en voertuigbediener.


Voor haar vrijwillige inzet gedurende ruim 20 jaar voor de brandweer en daarmee voor de veiligheid van mens en dier wordt mevrouw Hamberg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


13-12-2019 14:57

Volgend jaar is het precies driekwart eeuw geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Het herdenken en vieren van deze 75 jaar vrijheid wordt in de gemeente Hardenberg gezamenlijk opgepakt. Het college van B&W heeft budget beschikbaar gesteld om deze initiatieven te ondersteunen. "Herdenken en vieren doen we namelijk samen", aldus wethouder Alwin te Rietstap. "In de gemeente zijn bijzonder veel...

De gemeente Hardenberg heeft in het voorjaar een oproep gedaan om ideeën en plannen aan te dragen om het lustrumjaar betekenisvolle invulling te geven. "Werkgroepen, stichtingen, comités en vrijwilligers hebben hier goed gehoor aan gegeven", aldus wethouder te Rietstap.
"Allemaal mooie initiatieven van bevrijdingsconcerten tot aan graffiti-art voor jeugd. Door het aanbieden van subsidiemogelijkheden willen we als gemeente initiatieven en projecten die de betekenis van de Tweede Wereldoorlog verbeelden of vertellen, ondersteunen en stimuleren." In totaal zijn al 22 aanvragen binnengekomen die een bijdrage ontvangen. De aanvragers ontvangen persoonlijk bericht.
Activiteitenoverzicht
In de dorpen en steden van de gemeente Hardenberg worden verschillende activiteiten georganiseerd. De gemeente Hardenberg heeft een activiteitenoverzicht dat binnenkort wordt geplaatst op www.hardenberg.nl/75jaarvrijheid. Zo kan iedereen straks in één oogopslag zien wat er in het kader van 75 jaar vrijheid in gemeente Hardenberg staat te gebeuren.
Een greep uit de activiteiten:
 • Keep them Rolling maakt een tour door de gemeente Hardenberg,
 • de Vrijheidsexpress van de provincie komt op 7 april naar Dedemsvaart,
 • het kunstwerk van Daan Roosengaarde krijgt een plek in de gemeente
 • en het Historisch Spektakel Avereest pakt uit.

Ook voor de jeugd is er een programma. Zo is er in de dorpen jeugdtoneel met het thema vrijheid en worden leerlingen gevraagd mee te werken aan een graffiti-kunstwerk met de vrijheidsfakkel. Ook is er een fotografie- en internetproject met scholen. 

Extra aandacht

Daarnaast krijgen de reguliere activiteiten extra aandacht of zijn er extra momenten aan toegevoegd. Zo is er na afloop van de 4 mei herdenking in Hardenberg een herdenkingsconcert dat uitgevoerd wordt door het Drents Jeugdorkest en het stuk van Alfred Willering zal spelen.
In Theater de Voorveghter zijn er 3 voorstellingen in het kader van 75 jaar vrijheid. Gare de Lyon, Operatie Geslaagd en Oorlogswinter van theatergroep De Jonge Honden. Aan deze en alle andere activiteiten wordt in 2020 extra aandacht geschonken.

Verhalen centraal
Net als het landelijke programma staat ook in de gemeente Hardenberg dit jaar het persoonlijke verhaal centraal. De verzetsverhalen krijgen dit jaar extra aandacht, waaronder Frits de Zwerver, verzetsverhaal van Bergentheim en het verhaal van baron Voërst van Lynden, burgemeester van Gramsbergen. Deze verhalen krijgen een plek in de communicatie-uitingen over 75 jaar vrijheid. 


Kunstwerk Daan Roosengaarde
Het jaar begint meteen bijzonder. Een deel van het lichtmonument Levenslicht dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei liet ontwerpen ter herinnering aan de Holocaust, is in januari ook in de gemeente Hardenberg te zien.

Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Rotterdammer Daan Roosegaarde ontwierp speciaal voor deze gelegenheid een lichtmonument bestaande uit 104.000 lichtgevende stenen. De stenen staan symbool voor de 104.000 Joden, Roma en Sinti die in Nederland voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd en vermoord.
Alle stenen vormen op 16 januari eerst één groot monument in Rotterdam. Vervolgens worden de stenen, samen met uv-lichtbronnen, verspreid onder de deelnemende gemeenten. In de gemeente Hardenberg is dit tijdelijke kunstwerk ook te zien. De locatie waar het bijzondere lichtmonument is te zien, wordt nog bepaald.


9-12-2019 16:35

In de publiekshal van het gemeentehuis in Hardenberg is vanaf vrijdag 6 december 2019 het werk van Gooitzen de Jong te zien. De expositie valt onder de noemer FUNDATIEfusions. Hierbij wordt kunst van Museum de Fundatie op openbare plekken in de omgeving van Zwolle tentoongesteld.

Gooitzen de Jong (1932-2004) is vooral bekend als beeldhouwer. Hij was echter ook een buitengewoon goede schilder en tekenaar. Jan Wolkers noemde hem zelfs de 'beste tekenaar van onze tijd'. De FUNDATIEfusions-expositie in het gemeentehuis laat Gooitzen de Jong in al zijn veelzijdigheid zien.


Gooitzen de Jong studeerde aan de Academie voor Kunsten Industrie (AKI) in Enschede. Hoewel hij eigenlijk schilder wilde worden, greep hij al snel naar de boetseerklei. In 1952 ging hij naar de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.


Stadsbeeldhouwer
Na zijn academietijd kreeg hij vrijwel meteen opdrachten voor beelden in de openbare ruimte van onder andere Amersfoort, Utrecht en Schiedam. Gooitzen de Jong was ook stadsbeeldhouwer van Enschede. Hij maakte beelden voor de openbare ruimte van de stad en dacht ook mee over meer algemene zaken betreffende de stadsvernieuwing. Zijn bekendste werk, 'de Tamboer', staat behalve in Enschede ook in Hoogeveen, Uithoorn en Weesp.


In de kunst van Gooitzen de Jong is het vrouwelijk naakt het meest voorkomende onderwerp. Daarnaast introduceerde hij in de beeldhouwkunst enkele onderwerpen die voor deze discipline zeer ongewoon zijn, zoals een boerderij tussen de bomen en een kermisterrein. Gooitzen de Jong was vooral geïnteresseerd in het autonome spel van volumes in de ruimte, waarbij het onderwerp echter nooit werd vergeten.


Museum de Fundatie
Museum de Fundatie beheert een omvangrijke collectie beeldende kunst, die zijn oorsprong vindt in de verzameling van de oud-directeur van Museum Boymans te Rotterdam, Dirk Hannema, en die later belangrijke aanvullingen kende met onder meer de kunstcollectie van de Provincie Overijssel.


Museum de Fundatie heeft twee schitterende locaties: Kasteel het Nijenhuis bij Heino en het spectaculair uitgebreide Paleis aan de Blijmarkt in Zwolle. Onder de noemer FUNDATIEfusions organiseert het museum compacte presentaties van hoog niveau op openbare plekken in en rond Zwolle.


Kijk voor een overzicht van de verschillende FUNDATIEfusions op www.museumdefundatie.nl. De expositie in het gemeentehuis van Hardenberg is tijdens openingstijden te zien in de publiekshal op de begane grond.


6-12-2019 17:20

De gemeenten Hardenberg en Coevorden, het Alfa-college en Moderna Textielservice gaan samenwerken om vergunninghouders een leerwerktraject te laten volgen. Vandaag was de officiële start van dit project.

Doel van het project is om vergunninghouders zo snel mogelijk nadat ze in Hardenberg of Coevorden komen wonen, te laten starten met de inburgering en ze tegelijkertijd werkervaring laten opdoen.


Er wordt gestart met 12 deelnemers. De wens is om ook met andere bedrijven samen te werken. Moderna-directeur Erik Jutstra, wethouders Joop Brink en Gitta Luiten en locatiedirecteur Jurgen Grobbée van het Alfa-college onthulden vanochtend bij Moderna de officiële naam van het project: IKStartNL.


Steentje bijdragen
Moderna is een sterk groeiende onderneming waar kansen liggen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder vergunninghouders.

Het bedrijf is maatschappelijk betrokken en gelooft erin dat vergunninghouders sneller integreren als zij onderdeel uitmaken van de maatschappij. Werken is daarbij belangrijk. Moderna wil daaraan graag haar steentje bijdragen.

Nieuwe Wet Inburgering
In 2021 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Gemeenten worden dan weer verantwoordelijk voor de inburgering van vergunninghouders. De gemeenten Hardenberg en Coevorden lopen vooruit op de nieuwe wet. IKStartNL past daar bij.


Het project komt voort uit een al bestaande samenwerking tussen beide gemeenten en Moderna. Regionaal opleidingscentrum Alfa-college is aangehaakt om de inburgeringslessen te verzorgen. Het is voor elke deelnemer maatwerk om met opleiding en begeleiding zo snel mogelijk betaald werk te realiseren. Hier gaat het bijvoorbeeld om taal op de werkvloer.


Wisselende culturen
De organisaties slaan de handen ineen om de deelnemers voor te bereiden op passend werk. De vergunninghouders zijn vaak al lange tijd uit de running. Bovendien zijn ze afkomstig uit wisselende culturen. Vaak moeten ze de taal nog leren. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee.


Trajectondersteuner Rosa van den Biggelaar begeleidt de vergunninghouders op de werkvloer: "Het is belangrijk om naast de deelnemers te staan en te kijken wat ze kunnen. Denken in mogelijkheden dus. Het is echt maatwerk."


Andere bedrijven

Wethouders Joop Brink van Coevorden en Gitta Luiten van Hardenberg zijn blij met de samenwerking. Joop Brink: "Juist in deze tijd van economisch hoogtij zijn er kansen voor onze inwoners die wat verder van de arbeidsmarkt af staan. De samenwerkende partijen spelen daar goed op in."


Wethouder Gitta Luiten vindt het vooral heel slim van Moderna om nu al in te stappen. "Door de krapte op de arbeidsmarkt moeten bedrijven creatief zijn en Moderna loopt hierin dus al voorop."


Beide wethouders hopen dan ook dat andere bedrijven het voorbeeld van Moderna volgen. "Dat is goed voor de bedrijven én voor de positie van de inwoners op de arbeidsmarkt."


Reguliere baan

De eerste vergunninghouder is deze week bij Moderna begonnen. De theorielessen worden op locatie gegeven. Moderna heeft hiervoor een leslokaal ingericht.


De deelnemer kan bij Moderna ervaring opdoen wat ze een streepje voor geeft op een reguliere baan. Dat kan bij Moderna zelf zijn, maar ook bij een andere werkgever.


4-12-2019 16:21

Op donderdag 16 januari 2020 om 15.00 uur houdt de gemeente Hardenberg de informatiebijeenkomst ‘Vrijwilligersverzekering en ondersteuning Vrijwilligersorganisaties’ in MFC De Baron in Dedemsvaart.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u antwoord op onder andere de volgende vragen: Waarvoor zijn vrijwilligers verzekerd? Kan mijn vereniging alle ‘eigen’ verzekeringen opzeggen? Moet een vereniging de vrijwilligers aanmelden?

In Hardenberg zijn heel veel vrijwilligers actief. Het is belangrijk dat alle vrijwilligers goed verzekerd zijn. De gemeente Hardenberg heeft daarom twee verzekeringspakketten afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken tijdens het vrijwilligerswerk. De gemeente houdt een informatiemiddag waarbij de heer Arjan Mengerink van Centraal Beheer uitleg zal geven over de verzekeringen en u de mogelijkheid heeft tot het stellen van vragen.

Voor wie?

De informatiebijeenkomst is bedoeld voor verenigingen en organisatie die werken met vrijwilligers.

Programma 16 januari 2020 | Multifunctioneel Centrum De Baron in Dedemsvaart
15.00 uur: Ontvangst
15.15 uur: Welkomstwoord wethouder Gitta Luiten
15.20 uur: Uitleg over ondersteuning vrijwilligersorganisatie
15.40 uur: Presentatie Arjan Mengerink Centraal Beheer
16.10 uur: Pauze met informatiestands over ondersteuning vrijwilligersorganisaties
16.30 uur: Presentatie Arjan Mengerink Centraal Beheer
17.00 uur: Borrelen en informatiestands over ondersteuning vrijwilligersorganisaties
17.30 uur: Einde
Tijdens de pauze en bij de borrel zijn er informatiestands aanwezig waar u terecht kunt voor verschillende ondersteuningsmogelijkheden waar u als vrijwilligersorganisatie gebruik van kunt maken. De onderwerpen bij de informatiestands zijn: Servicepunt Vrijwilligerswerk Stuw, Project Aan de Slag, Beursvloer en Hardenbergse Uitdaging. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst


4-12-2019 16:20

De gemeente Hardenberg zegt ‘Nee’ tegen het geweld tegen vrouwen en meisjes en steunt de wereldwijde actie Orange the World.

Daarom kleuren tot en met 10 december het gemeentehuis in Hardenberg en de Gashouder in Dedemsvaart oranje. In heel Nederland worden gebouwen in het oranje licht gezet om aandacht te vragen voor de campagne.


4-12-2019 15:03

EUREGIO houdt op woensdag 18 december 2019 van 18.00 - 19.00 uur een groot grensgangerspreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.

U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over uw grensoverschrijdende werkzaamheden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de ziektekostenverzekering, sociale verzekeringen, kinderbijslag en belastingrecht.

Voor de beantwoording van deze vragen zijn specialisten aanwezig van de Belastingdienst, Finanzamt, Sociale Verzekeringsbank, Deutsche Rentenversicherung, AOK en de EUREGIO. Tijdens dit spreekuur is het niet (meer) mogelijk om Nederlandse belastingaangiftes in te vullen.

Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


3-12-2019 13:26

Het werk van kunstenares Ria Manenschijn is sinds vrijdag 29 november te bekijken in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis van Hardenberg. De expositie loopt tot en met woensdag 27 februari 2020.

De schilderijen van Ria Manenschijn vallen op door het frisse kleurgebruik en de verscheidenheid aan technieken. Ze herbergen extra dimensies door het gebruik van bijzondere toevoegingen als zand en papier-maché. Ria ontwikkelde een geheel eigen dynamische en realistische stijl.


De vele lagen olieverf en verschillende kleurnuances geven haar schilderijen diepte en levendigheid. De natuur is een grote inspiratiebron voor Ria, haar fascinatie hiervoor zet zij om in een ontdekkingsreis op het doek. Daarbij zijn bloemen, vogels en kinderen favoriete onderwerpen. Het beeldende werk van Ria komt intuïtief tot stand, hierbij is het materiaal leidend.


Vrij toegankelijk
Het werk van Ria is gedurende drie maanden te bekijken in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis in Hardenberg. Het restaurant is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.
In 2013 deed de gemeente Hardenberg de oproep aan lokale kunstenaars om zich in te schrijven voor een expositie in het gemeentehuis. Op deze oproep zijn meer dan twintig reacties gekomen. De kunstwerken komen te hangen in het bedrijfsrestaurant. Dit gedeelte van het gemeentehuis is voor iedereen toegankelijk. De expositie duurt steeds ongeveer drie maanden. De kunstcommissie beoordeelt de expositieaanvragen. Hierbij streeft de commissie naar kwaliteit en diversiteit.


29-11-2019 10:34

De gemeente Hardenberg biedt inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aan in samenwerking met Zilveren Kruis. De gemeente betaalt in 2020 tot € 30 per maand mee aan de zorgpremie. Inwoners die een klein budget en hoge zorgkosten hebben, kunnen hierdoor toch de zorg krijgen die zij nodig hebben.

In 2019 maakten ongeveer 1.100 inwoners van de gemeente Hardenberg gebruik van de collectieve zorgverzekering. De gemeente Hardenberg streeft ernaar dat iedereen de zorg kan ontvangen die nodig is, ook de inwoners met een laag inkomen. "Want we willen voorkomen dat mensen met een laag inkomen vanwege de kosten niet naar een arts of tandarts gaan", aldus wethouder Gitta Luiten.
Zorgverzekering op maat
Wethouder Gitta Luiten: "Het is voor alle inwoners met een laag inkomen een grote steun dat zij kunnen besparen op zorgkosten, zonder in te hoeven leveren op de zorg zelf. Dit geldt helemaal voor inwoners die hoge zorgkosten hebben, bijvoorbeeld vanwege een handicap of chronische ziekte."
Met de mogelijkheid om naast de basisverzekering uit drie aanvullende zorgpakketten te kiezen, kunnen inwoners een zorgverzekering op maat samenstellen. De premiebijdrage van de gemeente is minimaal € 203 en maximaal € 360 per verzekerde per jaar, afhankelijk van het zorgpakket dat gekozen wordt.
Inkomensnorm per gezinssituatie
Inwoners met een inkomen tot maximaal 130 procent van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis. De inkomensnorm verschilt per gezinssituatie en per leeftijd.
Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders (jonger dan de AOW-leeftijd) geldt dat zij in aanmerking komen als hun netto maandinkomen lager of gelijk is aan € 1.273. Voor samenwonenden en gehuwden (jonger dan de AOW-leeftijd) ligt deze inkomensgrens op € 1.818 netto per maand. Voor inwoners vanaf de AOW-leeftijd geldt dat zij kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering als hun inkomen lager of gelijk is aan € 1.425 (voor alleenstaanden) en € 1.941 (voor samenwonenden/gehuwden) netto per maand.
Drie zorgpakketten
De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering, een tandverzekering en een aanvullende zorgverzekering. Er zijn drie zorgpakketten waaruit inwoners kunnen kiezen. Welk pakket het beste past, is afhankelijk van de zorgkosten die iemand denkt te gaan maken.
Het goedkoopste zorgpakket kost € 125,49 per maand, het middelste pakket kost € 136,44 per maand en het meest uitgebreide zorgpakket kost € 149,69 per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Op www.gezondverzekerd.nl/hardenberg is te zien welke ziektekosten vergoed worden in de drie zorgpakketten.
Hulp bij aanvragen
Voor hulp bij het invullen van de aanvraagformulieren, kunnen inwoners terecht bij het inloopspreekuur van Raad en Recht. De tijden van de inloopspreekuren zijn als volgt:

 • Hardenberg (gebouw Wavin, Bruchterweg 88)
  - Maandag van 10.00 tot 11.00 uur
  - Woensdag van 13.00 tot 15.00 uur
  - Donderdag van 19.00 tot 20.00 uur
  - Vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur
 • Dedemsvaart (MFC de Baron, Julianastraat 54)
  - Donderdag van 09.00 tot 10.00 uur

Aanmelden
Aanmelden voor de collectieve zorgverzekering kan tot 23 december 2019. Meer informatie is te vinden op www.hardenberg.nl/zorgverzekering.


29-11-2019 10:30

Om de levensduur van de bomen te verbeteren, wordt in december onderhoud uitgevoerd aan de bomen in het gebied rondom de Boesemeer en van Huetestraat in de wijk Marslanden.

De bomen in deze wijk bepalen het gezicht van de wijk. Om te zorgen dat deze bomen optimaal kunnen blijven groeien, wordt de grond rondom de bomen verbeterd. Hierbij worden de bomen tijdelijk uit de grond gehaald en daarna teruggeplant.


Bij gunstige weer- en bodemomstandigheden is het onderhoud voor 31 december 2019 afgerond. De verwachting is dat de werkzaamheden geen hinder opleveren voor omwonenden.


28-11-2019 16:40

Lege loodsen en panden trekken criminelen aan. Ze verbouwen deze bijvoorbeeld tot drugslabs: levensgevaarlijke chemische fabriekjes voor xtc en amfetaminen. Vaak gaat het om georganiseerde criminaliteit. Om criminelen en de vaak verborgen drugslabs op te kunnen sporen zijn meldingen cruciaal.

Drugslabs hebben meer impact op een buurt of bedrijf dan u denkt. Het laboratorium wordt slordig in elkaar gezet met een grote kans op ontploffing. Drugsafval wordt achtergelaten of elders gedumpt. Gebouwen of landerijen worden onherstelbaar aangetast. Daarbij geeft de aanwezigheid van criminelen de buurt een onveilig gevoel. Mensen kunnen worden verleid of omgekocht om mee te werken. Houd u buurt veilig en meld illegale activiteiten.

Meld Misdaad Anoniem
Ziet u illegale activiteiten? Signalen kunnen 7 dagen per week anoniem worden gemeld bij Meld Misdaad Anoniem (M.) via 0800-7000. U kunt ook online melden in een beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is onafhankelijk (geen politie), ziet u telefoonnummer niet, neemt het gesprek niet op en ziet uw IP-adres niet.