Meteo Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

18-5-2022 14:23

Elk jaar maakt de gemeente in het voorjaar de financiële balans op in het jaarverslag. Het college van B&W biedt het jaarverslag nu aan de gemeenteraad aan. “We zijn trots dat we onze ambities hebben gerealiseerd. Niet alleen in 2021, maar in de afgelopen 4 jaar. We hebben ons huishoudboekje goed op orde. En we eindigen deze bestuursperiode met een goedgevulde spaarpot”, zegt wethouder financiën Martijn Breukelman.

De gemeente Hardenberg hield in 2021 geld over: € 15,8 miljoen euro. Dat is meer dan vorig jaar nog werd verwacht. Maar het is volgens Martijn Breukelman wel goed uit te leggen. “Zoals elk jaar zijn sommige projecten nog niet helemaal afgerond. Dat doen we dit jaar. Het geld, zo’n 4 miljoen euro, blijft daarvoor beschikbaar. Door de coronapandemie hebben er wat meer projecten vertraging opgelopen. Ook kregen we meer geld van het Rijk voor het uitvoeren van onze taken. Een meevaller dus!”



De gemeente gaf de afgelopen jaren extra geld uit voor Jeugdzorg. “Dat hebben we min of meer voorgeschoten. Dat geld heeft het Rijk ons vorig jaar terugbetaald. Dat hebben we in de boeken van 2021 verwerkt.”



Er is in 2021 ook weer veel gebouwd. Er kwamen honderden nieuwe woningen bij. Ook bedrijven breidden uit of bouwden nieuw. “Dat er sneller en meer gebouwd wordt, zien we ook terug in de jaarrekening. De opbrengsten uit grondverkopen en leges voor vergunningen waren in 2021 hoger.”



De spaarpot van de gemeente is goed gevuld



Het college van B&W wil het geld dat in 2021 overbleef in de algemene reserve stoppen. Dat is de spaarpot van de gemeente om tegenvallers op te vangen. In de spaarpot zit straks ruim 71 miljoen euro. De verwachting is dat dit bedrag de komende jaren nog hoger wordt. Dat is meer dan voldoende. Volgens Martijn Breukelman is het prettig dat de gemeente een buffer heeft. “Dat was de afgelopen jaren bijvoorbeeld al nodig toen we extra geld moesten uitgeven om inwoners en ondernemers te helpen in de coronapandemie."



"Gelukkig was er niet altijd geld nodig. We zagen ook een veerkrachtige samenleving. Onze inwoners lieten zien wat noaberschap betekent. Vandaag de dag zien we dat weer. Nu we met hoge energieprijzen te maken hebben. En er door de oorlog in Oekraïne veel vluchtelingen naar Nederland komen. Dan is het prettig dat we genoeg geld hebben om de mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn te helpen en gastvrij te ontvangen in onze gemeente. Maar we hebben ook de kracht van de samenleving daarbij hard nodig.”



Er is geld beschikbaar voor nieuwe projecten en plannen



Zo’n € 40 miljoen uit de spaarpot is beschikbaar om uit te geven aan nieuwe projecten en plannen waar Hardenberg nog mooier van wordt. En waar de samenleving beter van wordt. “Maar dat is aan het nieuwe college van B&W”, zegt Martijn Breukelman. “Want de bestuursperiode van het huidige college van B&W zit er bijna op."



"We kijken met trots terug op de afgelopen jaren. Op wat we samen met de inwoners, ondernemers, gemeenteraad en ambtelijke organisatie hebben gedaan. Hardenberg staat er goed voor. We zijn klaar voor de toekomst!”



De gemeenteraad bespreekt het jaarverslag in de oriënterende ronde van 7 juni en in de raadsvergadering van in 21 juni.



U bekijkt het jaarverslag 2021 van de gemeente Hardenberg hier





18-5-2022 12:00

De Vechtzone ligt tussen de Kruserbrink en de Vecht in Hardenberg. In dit gebied komen 177 nieuwe huur- en koopwoningen. De gemeente Hardenberg en Vechtdal Wonen ontwikkelen de Vechtzone samen. En willen hierover graag meer vertellen. Daarom organiseren zij op maandag 23 mei tussen 18.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst in Theater de Voorveghter.

De komende jaren worden de twee flats aan de Kruserbrink gesloopt. Op de vrijkomende plek komen 177 woningen. Het gaat om 110 sociale huurappartementen, 61 koopappartementen en 6 eengezinswoningen. Het stedenbouwkundig plan voor de Vechtzone is klaar. Hierop is te zien waar de woningen en appartementen gebouwd worden. De plannen voor de Vechtzone zijn te bekijken tijdens de inloopbijeenkomst op maandag 23 mei in Theater de Voorveghter. Belangstellenden kunnen tussen 18.00 en 20.00 uur vrij binnenlopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen. Er is geen centrale presentatie.



Veel groen en verbinding met de Vecht



De Vechtzone verbindt de wijk Marsch-Kruserbrink met de Vecht. In het plan is veel aandacht voor groen. En de verbinding met de Vecht. Bij het inrichten van de omgeving wordt rekening gehouden met planten en dieren die in het gebied voorkomen. Veel groen in de Vechtzone zorgt voor een fijne woonomgeving. Het voorkomt ook wateroverlast bij hevige regenval en brengt verkoeling op hete zomerdagen.


Natuurlijk zijn de nieuwe woningen duurzaam.




Het bestemmingsplan is in de maak



Om de bouw van de nieuwe woningen in de Vechtzone mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Ook komt er een beeldkwaliteitsplan. Hierin staat hoe de gebouwen eruit komen te zien. De gemeente en Vechtdal Wonen willen deze plannen nog voor de zomervakantie ter inzage leggen. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan de bouw van het eerste appartementengebouw starten. De twee flats worden dan begin 2024 gesloopt. Daarna worden de overige gebouwen gebouwd.



Informatie over CPO: Volwaarde voor de Vecht



Ook de bouw van Volwaarde voor de Vecht is onderdeel van de Vechtzone. Dit gebouw wordt in ‘collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkeld. Het duurzame gebouw biedt ruimte aan 12 appartementen. Tijdens de inloopbijeenkomst op 23 mei is er ook informatie over dit plan.



De bouw van De Vechtspille start na de zomer



Na de zomer start Vechtdal Wonen al met de bouw van De Vechtspille. Dit gebouw heeft 7 bouwlagen met 25 appartementen voor de sociale verhuur. De ruimtelijke procedure om de bouw van De Vechtspille mogelijk te maken is al afgerond.



18-5-2022 11:00

De gemeente Hardenberg wil dat alle kinderen op school goed mee kunnen komen. Zodat zij hun eigen talenten ontwikkelen. En mee kunnen doen in de samenleving. Het doel is om samen met het onderwijs de onderwijsachterstanden te voorkomen. De aanpak hiervan staat in het lokale programma 'Eerlijke Kansen'. Dit programma is samen met het onderwijs gemaakt.

Lokaal programma 'Eerlijke Kansen'



Wethouder Looman; “Goed kunnen lezen is een voorwaarde om kennis op te kunnen doen. Ook helpt het goed kunnen van de taal bij de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs. Binnen onze gemeente verbeteren wij de taal- en leesontwikkeling van kinderen. Zodat zij hun eigen talenten kunnen ontwikkelen”.



In het programma 'Eerlijke Kansen' werken onderwijsinstellingen samen met de gemeente. Om de kinderen gelijke kansen te geven. Het programma bestaat uit een aantal onderwerpen. Eén daarvan is het zo snel mogelijk leren spreken van de Nederlandse taal door anderstalige kinderen. Door bijvoorbeeld aan te moedigen dat ouders en kinderen thuis zoveel mogelijk Nederlands praten. Ook worden onderwijsassistenten ingezet. En worden leerkrachten opgeleid. Zo kunnen anderstalige kinderen makkelijker naar het normaal onderwijs gaan. Een ander thema richt zich op taalachterstanden. Kinderen gaan extra lezen en oefenen in kleine groepjes met een onderwijsassistent. En er worden speciale leesboeken gekocht. 


De kansencoach, mede mogelijk gemaakt door Regiodeal Drenthe, helpt bij het bereiken van de doelstellingen binnen het programma 'Eerlijke Kansen'.




Om de start van het programma te vieren, ondertekende wethouder Looman samen met de aanwezigen, met stoepkrijt de alliantie. Dit is de samenwerking tussen de partijen. Ook sloeg ze een steen kapot. Iedereen kreeg een klein stukje mee, om zelf verder te bouwen aan de alliantie.



Gelijke Kansen Alliantie



Wethouder Looman heeft samen met minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Gelijke Kansen Alliantie ondertekend. Hierin staat hoe de gemeente de komende twee jaar samen met de scholen gelijke kansen in de gemeente gaat verbeteren. Gemeente Hardenberg en het basisonderwijs hebben zich ook aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie. Het lokale programma 'Eerlijke Kansen' draagt bij aan de doelstellingen van deze alliantie.



Achtergrond



De Gelijke Kansen Alliantie is een plan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ministerie werkt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners om kinderen in het onderwijs gelijke kansen te geven. Op dit moment doen er ruim vijftig gemeenten mee aan de Gelijke Kansen Alliantie. Dit aantal zal het komend jaar worden uitgebreid tot een maximum van honderd gemeenten.



16-5-2022 16:00

Wethouder Looman van Gemeente Hardenberg heeft een overeenkomst met Larcom en het Alfa-college getekend. Deze overeenkomsten zijn voor de inburgeraars. Door het ondertekenen van de overeenkomst gaan gemeente, Larcom en Alfa-college er samen met de inburgeraar voor zorgen dat de inburgeraars sneller kunnen meedoen in de samenleving

Nieuwe wet Inburgering



Vanuit de nieuwe wet Inburgering is de gemeente Hardenberg zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van inburgeraars. Eén van de belangrijkste punten van deze wet is het ‘duaal inzetten’ van de inburgering. Dit betekent dat de inburgeraar lessen volgt, kennis krijgt over de Nederlandse maatschappij en de Nederlandse taal leert. Op hetzelfde moment doen ze ook werkervaring op in de praktijk. Dit heet een werkervaringsplek.



Als inburgeraars veel contact hebben met mensen die Nederlands spreken helpt dit bij het leren van de Nederlandse taal. De gemeente zorgt samen met deze partners dat ze gelijktijdig leren en ervaring op kunnen doen. Dan kan een inburgeraar zelf een inkomen verdienen en een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Dit is goed voor hun eigen geluk en gezondheid.



Leren en werken



Een inburgeraar kan op verschillende niveaus inburgeringslessen volgen: de Zelfredzaamheid route, ook wel Z-route genoemd, De B1 route (route voor taal en (vrijwilligers)werk) en de Onderwijsroute MBO, HBO en WO.



Gemeente Hardenberg gaat voor het leren en werken van inburgeraars samenwerken met Alfa-college en Larcom. Wethouder Mary Looman tekent vandaag de overeenkomsten voor deze leer- en werkroutes. Wethouder Looman; “Ik ben blij dat wij door kunnen gaan met de samenwerking met het Alfa-college en Larcom. De inburgeraars kunnen dichtbij hun lessen volgen. We hebben korte lijnen tussen verschillende lokale samenwerkingspartners en vrijwilligersorganisaties. Onderwijs in combinatie met werkervaring geeft de mensen een verbeterde kans op de arbeidsmarkt”. 



14-5-2022 11:00

CDA, ChristenUnie, OpKoers.nu en VVD in Hardenberg hebben een coalitieakkoord gesloten voor de periode 2022-2026. Ook zijn de portefeuilles voor de burgemeester en de wethouders verdeeld. Het akkoord met de titel ‘Oog voor elkaar, blik op de toekomst’ gaat uit van brede welvaart voor iedereen en stelt de samenleving centraal. Nog meer dan voorheen wil de gemeente aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving. De nieuwe wethouders worden op dinsdagavond 24 mei 2022 geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering.

Oog voor elkaar, blik op de toekomst



Formateur Theo Rietkerk blikt terug op een geslaagd onderhandelingsproces. “De coalitiepartijen hebben laten zien dat zij er vooral samen uit wilden komen. Daarom had ik er vanaf het begin alle vertrouwen in. En ben ik blij dat we nu hier met een akkoord, wethouders en een portefeuilleverdeling staan.”



Akkoord op hoofdlijnen met ruimte voor inbreng en debat



Het CDA nam als grootste partij het initiatief voor de onderhandelingen. Fractievoorzitter Martijn Breukelman: “We hebben een mooi coalitieakkoord op hoofdlijnen kunnen sluiten. Waarin veel ruimte is voor inbreng en debat door raadsleden van zowel de oppositie als coalitie. Wij nodigen de andere partijen in de gemeenteraad dan ook uit om over de uitwerking van dit akkoord mee te praten, inbreng te leveren en initiatieven te nemen. Dat geldt ook voor onderwerpen die niet in dit akkoord zijn opgenomen. Want wij zien volop ruimte om samen aan de toekomst van de gemeente Hardenberg te werken! Dat doen we daarnaast natuurlijk vooral ook met onze inwoners, ondernemers en organisaties.”



Fors investeren en de samenleving centraal



De nieuwe coalitie wil fors investeren. Ze reserveert dan ook € 30 miljoen om te kunnen investeren in een breed aantal onderwerpen. Bestaande programma’s worden doorgezet waarvoor € 9 miljoen wordt gereserveerd. Daarnaast houdt de coalitie rekening met € 5,5 miljoen voor prijsstijgingen.



De partijen willen meer dan ooit vooral de samenleving centraal zetten. Daarbij hoort een passende houding van de gemeente. Een die aansluit bij initiatieven uit de samenleving, van zowel inwoners als ondernemers. Die ruimte biedt voor die initiatieven, die uitgaat van een positieve benadering en die geen onnodige beperkingen oplegt. Daarbij wil de coalitie vooral gebruik maken van de positieve ervaringen met participatie van de afgelopen jaren.



Het coalitieakkoord is opgebouwd uit 4 thema’s



 1. Hardenberg in ontwikkeling.

 2. Knooppunt Hardenberg.

 3. Hardenberg voor elkaar.

 4. Een energiek Hardenberg.


Het nieuwe college van B&W wordt op dinsdag 24 mei tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd



Het college bestaat dan naast burgemeester Maarten Offinga uit de 4 wethouders: Martijn Breukelman (CDA), Linda Verschuur-Otter (OpKoers.nu), Alwin te Rietstap (ChristenUnie) en Werner ten Kate (VVD). Tijdens de raadsvergadering wordt ook het coalitieakkoord overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad.



U leest het complete coalitieakkoord hier.



13-5-2022 16:45

Op donderdag 12 mei waren burgermeester Offinga en wethouder Looman op bezoek bij De Vreedzame Wijk de Krim. De Vreedzame Wijk komt voort uit het project De Vreedzame School.

CBS de Krim werkt met dit programma. Kinderen leren hier verschillende eigenschappen die ze later als volwassene goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld het oplossen van een verschil in mening. Ook krijgen ze een ‘stem’ en mogen ze meedenken over allerlei zaken. Ze krijgen eigen verantwoordelijkheden. Ze leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. En zich verbonden te voelen met de gemeenschap.



Burgermeester Offinga: ‘De samenwerking en betrokkenheid in De Krim is uniek. Wij hebben donderdag mooie gesprekken gevoerd. Met de kinderraad, en de jongeren in de Krim. De jongeren hebben door de inzet van het traject, en de verschillende clinics, een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De jongeren organiseren verschillende activiteiten, die ze ook in de toekomst graag blijven organiseren voor de jongere jeugd. Ik vond het een open en oprecht gesprek. En ik ben trots op de stappen die de jongeren hebben gezet’.



De Stuw



De Stichting Vreedzaam begeleidt het project in De Krim in samenwerking met De Stuw. De Stuw is de partij in de Krim die alle organisaties kent, deze bij elkaar kan brengen en de contacten onderhoudt. De jongeren hebben vanuit de Stuw de Young Leaders training gevolgd. Deze heeft als doel om jongeren te stimuleren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste personen. Personen die verantwoordelijkheid willen nemen in hun buurt, school of vereniging. Wethouder Looman: ‘De aanpak gaat over de ontwikkeling van de jongeren. Dit begint al op de basisschool. Het is positief dat ook buiten de school aandacht is voor de jongeren. Zo worden de jongeren een rolmodel voor de jongere jeugd’.



De Vreedzame Wijk



In De Krim is de ‘Vreedzame School’- aanpak doorgetrokken naar de hele wijk. Dit noemen we De Vreedzame Wijk. Verschillende clubs en organisaties die actief zijn bij de jeugd en ouders in De Krim doen mee. Zoals de voetbalvereniging DKB, korfbalvereniging Centrum en Vechtdal Wonen. De aanpak start met de organisaties die dicht bij de school liggen. Denk hierbij aan de voorschoolse- en tussenschoolse opvang. Daarna gaan de organisaties die iets verder weg liggen aan de slag. Zoals de verlengde schooldag, kinderopvang en wijkwelzijnsorganisatie. Wethouder Looman: ‘We willen graag dat de kinderen meedoen bij het vormgeven van De Vreedzame Wijk. Daarom is het belangrijk om de stem van kinderen te horen’.



12-5-2022 12:00

Burgemeester Maarten Offinga reikte op woensdag 11 mei twee Koninklijke onderscheidingen uit. De heer en mevrouw Frits en Beja Weitkamp-Lennips werden beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor hun vrijwillige inzet voor de samenleving.

De onderscheidingen werden uitgereikt tijdens het 30-jarig jubileum van Stichting De Brug/Spie-en. Mijnheer en mevrouw Weitkamp zijn sinds 2003 als vrijwilliger betrokken bij deze stichtingen, die op 11 mei 1992 werden opgericht door de Hardenbergse kinderarts dr. Diny van Bruggen. De Brug in Nederland, Spie-en in Cambodja. In 2007 namen zij het stokje over van mevrouw Van Bruggen en werden ze beiden aangesteld als directeur van de stichting in Nederland. Stichting De Brug is een organisatie met een christelijke grondslag die zich inzet voor de bevolking van Cambodja. Het land dat zwaar te lijden had onder het schrikbewind van Pol Pot, het communistische Vietnamese regime en een burgeroorlog. Vooral de allerarmsten, de mensen die lijden aan aids of andere ziekten en weeskinderen krijgen steun van De Brug. 



Mijnheer en mevrouw Weitkamp gaan sinds 2007 zo’n 2 tot 3 keer per jaar voor een periode van 6 tot 8 weken naar Cambodja. Om daar de verschillende vrijwilligers en projecten te bezoeken. Daarbij worden bestaande projecten geëvalueerd en nieuwe projecten in gang gezet. Het echtpaar Weitkamp geeft trainingen en overlegt met de lokale autoriteiten. Het gaat om verschillende projecten: het (her)bouwen van scholen, de aanleg en het herstellen van waterputten, wegen, bruggen en duikers. Het bouwen van huizen voor weduwen en gehandicapten. De ontwikkeling van de gezondheidszorg, de zorg voor schoon drinkwater, irrigatie en pleeg- en armenzorg. De stichting probeert mensen meer zelfredzaam te maken, door beroepsonderwijs te geven aan kansarme jongeren en microkredieten te geven aan de allerarmsten.  In Nederland zorgt het echtpaar Weitkamp voor de coördinatie van de projecten en het bestuurswerk. Ook onderhouden ze het contact met de donateurs, maken ze periodiek een nieuwsbrief en doen ze de financiële administratie.



Mijnheer en mevrouw Weitkamp zijn sinds 2019 ook betrokken bij de Stichting Christian Refugee Relief (CRR). Ze organiseren de lokale inzameling en het sorteren van hulpgoederen, voor de centrale opslag van CRR in Nieuw-Lekkerland.



Daarnaast zijn beiden ook nog op andere gebieden als vrijwilliger actief. Mijnheer Weitkamp is sinds 1978 afwisselend diaken en ouderling voor de gereformeerde kerk Hardenberg-Heemse. Momenteel is hij nog actief als pastoraal werker.



Ook mevrouw Weitkamp is pastoraal bezoeker bij deze kerk. Ook verzorgde ze twintig jaar lang het kerkblad. Daarnaast geeft zij sinds 2017 een halve dag per week Nederlandse les aan asielzoekers in het AZC Hardenberg.



Mijnheer en mevrouw Weitkamp kregen in Cambodja al de Royal Order of Sahamatrei en de Royal Order of Cambodia Grand Officer uitgereikt als waardering voor het goede werk dat zij daar doen. Op 11 mei werd ook in Nederland de waardering voor hun werk uitgesproken met hun benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.  


 




10-5-2022 15:30

Wethouder Looman van Gemeente Hardenberg heeft een afspraak met hogeschool Windesheim getekend. Deze afspraak is voor de leerroute voor Hoger onderwijs voor onze inburgeraars.

Vanuit de nieuwe wet Inburgering heeft gemeente Hardenberg de regie gekregen op de begeleiding van inburgeraars. De gemeente zal de inburgeraars helpen om de Nederlandse taal te leren en ondersteunen bij het vinden van (betaald) werk. Op deze manier kunnen ze een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.



Nieuwe wet



De nieuwe wet is opgesteld om een snellere integratie van inburgeraars te realiseren. Gemeenten staan dicht bij de mensen en kunnen zelf een goede verbinding leggen met onderwijsinstellingen, vrijwilligersorganisaties en werkgevers. Naast de intensieve begeleiding van de inburgeraars is de gemeente ook verantwoordelijk voor de inkoop van de inburgeringslessen, ook wel leerroutes.



Leerroutes



Een inburgeraar kan op verschillende niveaus inburgeringslessen volgen: de Zelfredzaamheid route 'De B1 route', en de Onderwijsroute MBO, HBO en WO. De gemeente is verantwoordelijk voor de inkoop van deze leerroutes. Gemeente Hardenberg gaat voor de inzet van de Onderwijsroute HBO/WO hierin samenwerken met Windesheim. Deze leerroute is een taalschakeltraject om na anderhalf jaar door te stromen naar regulier hoger onderwijs. Wethouder Mary Looman tekende de overeenkomst voor deze leerroute. Wethouder Looman; “Ik ben blij met de samenwerking met Windesheim voor het aanbieden van passende taalschakeltrajecten op hoger niveau aan onze inburgeraars. Onderwijs biedt de mensen een verbeterde positie op de arbeidsmarkt”.  



7-5-2022 09:03

De voormalige basisschool Het Talent in Dedemsvaart is in gebruik genomen als opvanglocatie voor vluchtelingen in Oekraïne. Vrijdag 6 mei zijn de eerste 15 vluchtelingen hier aangekomen. Burgemeester Maarten Offinga: “Er is met man en macht gewerkt om het gebouw in korte tijd geschikt te maken. Door onze eigen mensen, maar ook door vrijwilligers, organisaties en bedrijven. Ik ben enorm trots op de kracht en betrokkenheid van onze samenleving!” Ook wethouder Mary Looman is trots: “We kunnen deze mensen op een gastvrije manier in onze gemeente ontvangen. Dankzij de samenwerking met De Stuw, andere betrokken organisaties en de vele vrijwilligers kunnen we deze mensen ook goed begeleiden tijdens hun verblijf in onze gemeente.”

Door de oorlog in Oekraïne komen veel vluchtelingen naar Nederland. Het kabinet heeft alle veiligheidsregio’s gevraagd om opvangplekken te regelen. Ook de gemeente Hardenberg is op zoek gegaan naar opvangplekken. Sinds eind maart worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in het voormalige ING-kantoor aan de Bruchterweg in Hardenberg. Deze week is de tweede gemeentelijke opvanglocaties in de gemeente Hardenberg in gebruik genomen. Hiervoor is de voormalige basisschool Het Talent in Dedemsvaart geschikt gemaakt.



Het Talent is in korte tijd geschikt gemaakt voor het opvangen van 50 vluchtelingen



Het Talent is eigendom van de gemeente Hardenberg. En was snel geschikt te maken. Bovendien zijn er basisvoorzieningen zoals sanitair en een keuken. Er is een vergunning verleend om het gebouw als opvanglocatie te gebruiken.



De gemeente en haar partners hebben veel eigen medewerkers ingezet om het gebouw geschikt te maken. Ook lokale bedrijven hebben ondanks een volle agenda tijd gemaakt om te helpen met mensen en materialen. In de klaslokalen zijn wanden geplaatst zodat er meerdere ruimtes zijn. Dit is belangrijk voor de privacy van de mensen die er gaan verblijven. Ook is er een douche-unit geplaatst. Het gebouw is ingericht met bedden en meubels. Er is nu plek voor 50 vluchtelingen uit Oekraïne.



De eerste 15 vluchtelingen verblijven in Het Talent



Op vrijdag 6 mei zijn er 15 vluchtelingen uit Oekraïne in Het Talent aangekomen. Deze vluchtelingen komen uit de crisisnoodopvang in Wormer. Met de komst van deze mensen is de opvanglocatie Het Talent in gebruik genomen.



De gemeente zorgt ervoor dat deze mensen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).



Grote betrokkenheid vanuit de samenleving



Welzijnsorganisatie De Stuw verzorgt het beheer van de gemeentelijke opvanglocaties. Dit doet De Stuw samen met netwerkorganisaties en vrijwilligers.



Ook Vluchtelingenwerk, het Rode Kruis en de Veiligheidsregio IJsselland zijn betrokken bij de gemeentelijke opvanglocaties.



Mensen die willen helpen als vrijwilliger kunnen zich melden bij het Servicepunt Vrijwilligers van De Stuw: 0523- 26 74 78.



Mensen die geld willen doneren voor de vluchtelingen die in de gemeente Hardenberg verblijven kunnen dit overmaken naar De Stuw: NL 52 RABO 0312962053 t.n.v. De Stuw, o.v.v. Opvang Oekraïense vluchtelingen.



Er is al bijna 10.000 euro ingezameld. Door mooie inzamelingsacties, maar ook door individuele donaties. Een deel van het ingezamelde geld is besteed aan een kookgelegenheid in de opvanglocatie in het ING-gebouw. De gemeente en De Stuw willen het geld ook gebruiken voor ontspanningsactiviteiten voor vluchtelingen. Zij laten in de komende tijd weten hoe het geld besteed wordt. Daarnaast zijn er veel giften in natura gedaan. Zoals speeltoestellen, handdoeken of spullen om de locatie aan te kleden.



Er zijn nu geen spullen nodig



Veel mensen bieden spullen aan. Daarvoor hebben de betrokken partijen veel waardering. Op dit moment zijn alle benodigde spullen en voorzieningen voor Het Talent geregeld. Als er toch nog spullen nodig zijn, doen De Stuw en de gemeente hiervoor een oproep.



Het verzoek is niet zomaar naar de opvanglocaties in het ING-gebouw of Het Talent te komen of hier spullen te brengen, maar altijd eerst contact op te nemen met de beheerder via:



3-5-2022 15:45

Op 4 mei herdenken we op verschillende plekken in onze gemeente de slachtoffers van oorlog. Dat organiseren de lokale 4 en 5 mei comités, Oranjecomités en verschillende organisaties van oorlogsslachtoffers.

De burgemeester, een wethouder of een raadslid houdt tijdens de herdenking een toespraak en/of legt een krans. U vindt hieronder een overzicht met de herdenkingsplekken. U kunt vanaf 19.30 uur aanwezig zijn, behalve als er een andere tijd achter staat. Om 20.00 uur houden we 2 minuten stilte. 



 • Balkbrug, Simone Hof

 • Bergentheim, Gerrit van den Berg -- om 19.40 uur

 • Bruchterveld, Romano Boshove

 • Dedemsvaart, Arsanio Wiet

 • Gramsbergen, Martijn Breukelman -- in de middag Maarten Offinga

 • Hardenberg, Maarten Offinga -- in de ochtend, begraafplaats Nijenstede

 • Hardenberg, Maarten Offinga -- in de avond, monument gemeentehuis

 • Heemse, Eddy Geesink -- om 19.00 uur

 • Kloosterhaar, Piet Cees van der Wel

 • De Krim, Wiepie van der Veen

 • Lutten, Heidi Mensink

 • Beerzerveld-Mariënberg, Jacco Rodermond

 • Schuinesloot, Mariëlle Giethoorn

 • Sibculo, Elma Soeten

 • Slagharen, Falco Bruinsma


26-4-2022 12:15

Op dinsdag 26 april, de laatste werkdag voor Koningsdag, valt traditiegetrouw de Lintjesregen. Inwoners die zich gedurende langere tijd op vrijwillige basis verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving, kunnen worden voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding. Ook in Hardenberg werd er dit jaar weer een aantal ‘lintjes’ uitgereikt door burgemeester Maarten Offinga. Dat deed hij in theater De Voorveghter.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werden vijf inwoners van de gemeente Hardenberg in het zonnetje gezet. Onder valse voorwendselen waren zij dinsdagochtend naar het theater ‘gelokt’ om daar, te midden van hun familie en vrienden, door de burgemeester toegesproken te worden. Voor hun inzet voor de samenleving op verschillende gebieden werden er dit jaar één dame en vier heren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



De heer Henk Brink (Hardenberg) | Lid in de Orde van Oranje-Nassau


De heer Brink was werkzaam in het onderwijs. Naast zijn betaalde werk had hij verschillende vrijwilligersfuncties die met onderwijs te maken hadden. Hij was voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Chrono, een stichting voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hardenberg. Ook was hij voorzitter van het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht. Hierin zitten alle scholen voor basis- en speciaal onderwijs in de gemeente Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Coevorden. Ook was de heer Brink , samen met de stichting Welluswijs, betrokken bij de totstandkoming van een integraal kindcentrum, met daarin een peuterspeelzaal, dagopvang en buitenschoolse opvang en gaf hij de aanzet tot het project ’10 – 14 onderwijs’ om leerlingen beter voor te bereiden op de overstap van basis naar voortgezet onderwijs. Daarnaast was de heer Brink actief als voorzitter van de PKN Hardenberg-Heemse. Hij was oprichter en voorzitter van de stichting Vecht voor Jeugd en vice-voorzitter van CDA-Hardenberg. Hij is betrokken bij het ballonnenfestival in Hardenberg en hij is penningmeester van de Stichting Hardenbergse Uitdaging. Voor zijn vrijwillige inzet op meerdere gebieden wordt de heer Brink benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.




Mevrouw Henny Hahn-Barelds (Dedemsvaart) | Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Mevrouw Hahn is sinds 1987 actief als vrijwilliger. Ze begon bij de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, dat tegenwoordig ‘Vrouwen van Nu’ heet, en was vijf jaar presidente. Daarna was zij tot 2019 contactdame, de schakel tussen bestuur en leden. Vanaf 2000 begeleidt mevrouw Hahn als gastvrouw bij de Historische Vereniging Avereest rondleidingen bij streekmuseum ‘De Kalkovens’. Ook is zij sinds 2002 persoonlijk begeleider van twee cliënten met een visuele beperking. Daarnaast organiseerde en begeleidde zij als actief lid bij de Stichting Phehizo een aantal jaren fietstochten voor mensen met een beperking. Voor haar langdurige inzet inzet op het terrein van met name de gehandicaptenzorg wordt mevrouw Hahn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.




De heer Gerrit Kottier (Slagharen) | Lid in de Orde van Oanje-Nassau


De heer Kottier is al tientallen jaren als vrijwilliger betrokken bij judovereniging BSV Anbergen in Slagharen. Ook bij de organisatie van de Sinterklaasintocht in Slagharen is hij al vijftien jaar actief. Hij werkte een aantal jaren voor het multifunctioneel centrum het Kronkelhonk in Slagharen. Naast zijn werk was hij ook als vrijwilliger actief voor het Kronkelhonk; bij de nieuwbouw van het gebouw, maar ook bij activiteiten. Ook was hij betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Boeldag in Slagharen en deed hij vrijwillige taken voor de Trekkertrek en Rommelcross en het Rode Kruis. Voor zijn langdurige vrijwillige inzet voor de samenleving wordt de heer Kottier benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 




De heer Berend Jan Schuldink (Mariënberg) | Lid in de Orde van Oranje-Nassau


De heer Schuldink is sinds 1972 actief lid van toneelvereniging Vorie Vana uit Beerzerveld. Hij was 30 jaar lang voorzitter van de toneelvereniging. Hij speelde mee in zo’n 45 toneelvoorstellingen van de vereniging en is ook achter de schermen actief. Hij coördineert de opbouw van het podium, helpt zelf bij het opbouwen en het afbreken van het decor en zorgt voor het vervoer. Ook is hij heel actief als het gaat om het werven van nieuwe leden voor de vereniging. De heer Schuldink is al jarenlang een onmisbare schakel binnen de toneelvereniging. Voor zijn langdurige en intensieve vrijwillige inzet op het gebied van cultuur wordt de heer Schuldink onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.




De heer Ben Viskaal (Dedemsvaart) | Lid in de Orde van Oranje-Nassau


De heer Viskaal is sinds 1975 betrokken bij de Rooms Katholieke kerk in Dedemsvaart. Hij was bestuurslid en voorzitter van de Locatieraad St. Vitus, lekenvoorganger en daarna acoliet. Ook is hij wijkcontactpersoon van de Locatieraad en zat hij in het bestuur van jongerenkoor Juventa. Hij was betrokken bij verschillende verbouwingen en renovaties aan en rond het kerkgebouw. Voor zijn vrijwillige inzet voor de kerk kreeg hij de Willibrordplaquette van het Aartsbisdom Utrecht. De afgelopen jaren was de heer Viskaal ook actief als vrijwilliger bij de Makelij in Dedemsvaart. Daar begeleidt hij wekelijks een groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor zijn vrijwillige verdiensten voor de samenleving wordt de heer Viskaal onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.




20-4-2022 10:00

Na de verkennende gesprekken met 4 partijen komt informateur Theo Rietkerk met zijn advies over het vervolg. Volgens hem zijn er voldoende inhoudelijke overeenkomsten om de onderhandelingsfase in te gaan met CDA, OpKoers.nu, ChristenUnie en VVD. Het resultaat van deze onderhandelingen zou een coalitieakkoord op hoofdlijnen moeten zijn.

In twee gespreksrondes op 8 en 12 april sprak de informateur met de 4 partijen. Daarbij is gekeken of er inhoudelijk voldoende overeenkomsten waren om verder te praten over het vormen van een coalitie. Ook werden eventuele blokkades besproken ten aanzien van partijen, (onderdelen van) programma’s en personen. 



Rietkerk oordeelt hier positief over: “Er zijn voldoende inhoudelijke overeenkomsten en geen blokkades om met de 4 partijen verder te gaan naar de onderhandelingsronde. In mijn ogen doet een brede meerderheidscoalitie ook recht aan de stem van de kiezer. Daarbij is er met een akkoord op hoofdlijnen voldoende ruimte voor inbreng en debat in de raad. Zeker voor de oppositiepartijen maar ook voor de coalitiepartijen”, aldus Rietkerk.



Vrijdag 22 april eerste onderhandelingsronde



De partijen wordt gevraagd om uiterlijk donderdagavond 21 april te reageren op het advies van de informateur. Zodat bij instemming door de 4 fracties op vrijdag 22 april aanstaande de eerste onderhandelingsronde kan worden gevoerd. De partijen worden dan bij voorkeur vertegenwoordigd door de (beoogd) fractievoorzitter en de kandidaat-wethouder.



Lees het volledige advies van de informateur hier.





13-4-2022 13:10

In april, mei en begin juni zijn er een aantal nationale feestdagen. Op deze feestdagen is het gemeentehuis van Hardenberg gesloten. Hieronder leest u in één overzicht welke dagen dat zijn.

Het gemeentehuis van Hardenberg is gesloten op:



- Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag)


- Maandag 18 april (tweede Paasdag)


- Woensdag 27 april (Koningsdag)


- Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag)


- Vrijdag 6 mei (dag na Bevrijdingsdag)


- Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)


- Vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaartsdag)


- Maandag 6 juni (tweede Pinksterdag)




Afspraak maken



Wilt u binnenkort een afspraak maken in het gemeentehuis? Controleer dan eerst of wij geopend zijn. U kunt een afspraak maken door hier te klikken.



8-4-2022 10:44

De Route 29 is in volle gang! Elke maand wandelen inwoners een stukje mee met burgemeester Maarten Offinga door hun woonplaats. Zij vertellen wat er gebeurt in het dorp en laten hun dorp zien. Of ze vertellen een bijzonder verhaal. Op woensdag 25 mei wandelt de burgemeester door Mariënberg. Je kunt je vanaf nu aanmelden om een stukje mee te wandelen.

Maarten Offinga wandelde eerder al door Radewijk, Ebbenbroek, Bruchterveld en Kloosterhaar. Eind april is Sibculo aan de beurt. Door samen met inwoners te wandelen, maakt de burgemeester kennis met de dorpen en de mensen die er wonen of werken.



Op woensdag 25 mei gaat de Route 29 verder. Dan wandelt de burgemeester door Mariënberg. Inwoners kunnen een stukje meewandelen en tijdens de wandeling laten zien wat hun woonomgeving bijzonder maakt. Het is ook mogelijk om plekken of onderwerpen aan te dragen die de burgemeester zeker moet bekijken tijdens de wandeling.



Aanmelden voor de wandeling in Mariënberg



Wie op 25 mei een stukje mee wil wandelen door Mariënberg, een bijzondere plek wil laten zien of een onderwerp dat speelt in Mariënberg wil bespreken, kan dit voor 1 mei 2022 mailen naar route29@hardenberg.nl. Of vul het formulier in op www.hardenberg.nl/route29.





Bekijk de video’s van de Route 29



Eind februari wandelde Maarten Offinga tijdens een regenachtige donderdag door Ebbenbroek en Bruchterveld. Wil je weten wie er mee wandelde en wat hij onderweg tegenkwam? Bekijk de video op www.hardenberg.nl/route29.



5-4-2022 15:36

Na de eerste verkennende gesprekken met alle partijen en het duidingsdebat komt informateur Theo Rietkerk met zijn eerste advies over het vormen van een coalitie. Hij adviseert om in eerste instantie uit te gaan van een coalitie met maximaal 4 partijen. Met in ieder geval het CDA en waarbij de andere coalitiepartijen minstens 3 raadszetels hebben. Dit betekent dat de vervolggesprekken op 8 april plaatsvinden met het CDA, OpKoers.nu, ChristenUnie en de VVD.

Als grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen heeft het CDA, Theo Rietkerk bereid gevonden om als informateur het coalitieproces te begeleiden. Alle partijen in de gemeenteraad stemden hiermee in. Op 1 april sprak Rietkerk met afgevaardigden van alle partijen. Ook was hij aanwezig bij het duidingsdebat op 4 april. Naar aanleiding hiervan komt hij met een eerste advies in 7 punten. Rietkerk zegt blij te zijn met de open en positieve houding van alle partijen, en de verantwoordelijkheid die zij willen nemen voor de komende 4 jaar.



Eerste advies voor de verkennende fase in 7 punten



 1. In eerste instantie worden de mogelijkheden verkend voor een coalitie van maximaal 4 partijen. Waarvan in ieder geval het CDA als grootste partij deel uitmaakt, en waarbij mogelijke coalitiepartners tenminste drie raadszetels hebben. 

 2. In deze verkennende fase worden er door het CDA aparte gesprekken gevoerd met OpKoers.nu, de ChristenUnie en de VVD. Eventueel vindt er ook een gezamenlijk gesprek plaats. 

 3. Deze verkennende fase is bedoeld om te kijken of er op inhoud voldoende basis is om tot een coalitie te kunnen komen. 

 4. Deze fase is daarnaast bedoeld om de voorkeur scherp te krijgen voor een coalitie uit drie of vier partijen en de samenstelling van deze coalitie. 

 5. Deze fase is verder bedoeld om duidelijkheid te krijgen over het aantal wethouders. Over welke kandidaat-wethouders de partijen hebben, en om te beoordelen of deze kandidaten    voldoende bestuurlijke ervaring en stabiliteit meebrengen. 

 6. De gesprekken vinden plaats onder voorzitterschap van de informateur. De gesprekken leiden tot een keuze voor 3 of 4 partijen om mee door te gaan. En tot een keuze voor het aantal wethouders dat onderdeel van een nieuw college gaat uitmaken. 

 7. Omdat in de verkennende fase nadrukkelijk ook over personen wordt gesproken, vinden de gesprekken in beslotenheid plaats.


Vervolg



Op 8 april voert het CDA gesprekken met OpKoers.nu, ChristenUnie en VVD. Verder krijgt op 12 april de verdere verkenning tijdens de informatiefase een vervolg.



U kunt het hele advies en een verslag van de gesprekken op deze pagina​​​​​​​ downloaden.



 



 



4-4-2022 16:07

Sinds eind maart vangt de gemeente Hardenberg Oekraïense vluchtelingen op in het voormalige ING-kantoor Hardenberg. Dit is mogelijk dankzij de samenwerking met verschillende organisaties en de inzet van vrijwilligers. De gemeente bereidt momenteel een tweede opvanglocatie voor in voormalige basisschool Het Talent in Dedemsvaart.

Door de oorlog in Oekraïne komen veel vluchtelingen naar Nederland. Het kabinet heeft alle veiligheidsregio’s gevraagd om opvangplekken te regelen. Ook de gemeente Hardenberg is op zoek gegaan naar opvangplekken.



Het voormalige ING-kantoor in Hardenberg is in gebruik genomen als opvanglocatie



Eind maart is het voormalige ING-kantoor in Hardenberg in gebruik genomen als opvanglocatie. De eigenaar van het voormalige ING-kantoor heeft dit gebouw beschikbaar gesteld en geschikt gemaakt. Dankzij de hulp van verschillende organisaties en de hulp van vrijwilligers is het gelukt het gebouw in korte tijd in te richten. Er verblijven ongeveer 40 vluchtelingen uit Oekraïne in het voormalige ING-kantoor.



Onder andere de Veiligheidsregio IJsselland, het Rode Kruis, Defensie, de GGD/GGZ, het platform van kerken Hardenberg en Vluchtelingenwerk zijn betrokken.



Hulp en begeleiding van de vluchtelingen



Welzijnsorganisatie De Stuw verzorgt het locatiebeheer en zet hiervoor vrijwilligers in.



Het platform van kerken Hardenberg heeft hiervoor veel mensen bereid gevonden. Stichting InBeeld organiseert activiteiten voor de vluchtelingen buiten de opvanglocatie.



De betrokken organisaties begeleiden de mensen wanneer ze bijvoorbeeld zorg nodig hebben.



De gemeente is gestart met het inschrijven van de vluchtelingen in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP).



Het is belangrijk dat de mensen die worden opgevangen tot rust kunnen komen en veiligheid ervaren. Daarom vragen alle betrokken partijen aan inwoners om niet zomaar naar de opvanglocatie te komen.



Er zijn geen spullen nodig voor de ING-opvanglocatie



Veel mensen melden zich met het aanbod te helpen. Of ze willen spullen beschikbaar stellen. Dit aanbod wordt zeer gewaardeerd.



Op dit moment zijn alle benodigde spullen en voorzieningen voor de opvanglocatie in het ING-gebouw geregeld.



Vrijwilligers kunnen zich melden bij De Stuw



De Stuw regelt het inzetten van vrijwilligers bij gemeentelijke opvanglocaties. Voor de opvanglocatie in het ING-kantoor zijn nu voldoende vrijwilligers als gastheer of gastvrouw beschikbaar. Wel kunnen mensen zich opgeven als vrijwilligers bij activiteiten. Dit kan bij De Stuw (0523- 62 74 78, via het Servicepunt Vrijwilligers).



Bij nieuwe opvanglocaties is ook hulp nodig. Mensen die bij toekomstige opvanglocaties of activiteiten willen helpen kunnen zich ook melden De Stuw (0523- 62 74 78, via het Servicepunt Vrijwilligers).



Als er spullen nodig zijn, doen de gemeente of De Stuw hiervoor een oproep.



Voormalige basisschool Het Talent wordt ingericht als opvanglocatie



Momenteel bereidt de gemeente het inrichten van een tweede opvanglocatie voor. Hiervoor is de voormalige basisschool Het Talent aan het Rheezerend in Dedemsvaart beschikbaar. Dit gebouw is eigendom van de gemeente Hardenberg. Het gebouw is snel geschikt te maken en op te delen in meerdere ruimtes. Ook de basisvoorzieningen zoals sanitair en een keuken zijn aanwezig. De gemeente Hardenberg gaat dit gebouw de komende periode aanpassen en inrichten zodat hier vluchtelingen kunnen worden opgevangen.



Er komen naar verwachting nog meer vluchtelingen naar Nederland. Daarom blijft de gemeente Hardenberg zoeken naar nieuwe opvanglocaties. Het gaat om plekken waar minimaal 50 mensen voor een langere tijd kunnen verblijven. Er moeten voldoende sanitaire voorzieningen zijn en een keuken. Ook moet de plek uit meerdere ruimtes bestaan zodat er voldoende privacy is. De plek ligt bij voorkeur in de buurt van voorzieningen als winkels en scholen.



Geldinzamelacties in de gemeente Hardenberg



Er zijn in de gemeente Hardenberg meerdere geldinzamelacties gestart. Ook dit wordt zeer gewaardeerd. De betrokken partijen willen dit geld op een goede manier besteden, gericht op de rust, veiligheid en integratie van vluchtelingen die in Hardenberg worden opgevangen. Initiatiefnemers kunnen het ingezamelde geld overmaken naar De Stuw: NL 52 RABO 0312962053 t.n.v. De Stuw, o.v.v. Opvang Oekraïense vluchtelingen.



De gemeente en De Stuw geven in de komende tijd aan hoe zij dit geld besteden.



Registreren van vluchtelingen die bij particulieren verblijven



Sommige mensen vangen thuis vluchtelingen op. De gemeente wil zicht hebben op particulieren die (thuis) vluchtelingen opvangen. Dit is belangrijk voor het regelen van voorzieningen. Maar ook voor het registreren van deze mensen in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP).



Mensen die thuis vluchtelingen opvangen kunnen dit melden via het formulier op www.hardenberg.nl/oekraine of mailen naar vluchtelingen@hardenberg.nl.



 



1-4-2022 16:00

Wethouder Nico Lansink Rotgerink (OpKoers.nu) stopt als wethouder van de gemeente Hardenberg. Op 12 april is zijn laatste werkdag. “Ik kijk terug op een boeiend en interessant jaar als wethouder in de gemeente Hardenberg. De dossiers in mijn portefeuille voor deze bestuursperiode zijn afgerond. Daarmee is de koers voor de komende jaren uitgezet.”

Nico Lansink Rotgerink begon in mei 2021 als wethouder in de gemeente Hardenberg namens OpKoers.nu. Hij volgde wethouder Ten Kate op die is benoemd als burgemeester in Staphorst.



Nico Lansink Rotgerink: “Vanaf de start van mijn wethouderschap was het mijn bedoeling om deze functie tijdelijk en maximaal tot het eind van de huidige collegeperiode te vervullen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en het college van B&W is demissionair. De dossiers in mijn portefeuille voor deze bestuursperiode zijn afgerond. Daarmee is de koers voor de komende jaren uitgezet. Daarom heb ik besloten om nu te stoppen. Ik ga mij richten op de toekomst en pak de activiteiten voor mijn onderneming zo langzamerhand weer op.”



Nico Lansink Rotgerink kijkt terug op een interessant jaar als wethouder in de gemeente Hardenberg. “Ik heb me bezig mogen houden met boeiende onderwerpen, zoals duurzaamheid en de energietransitie. Onderwerpen waarbij inwoners steeds meer aan het roer staan. Ik ben onder de indruk van de manier waarop inwoners betrokken zijn en worden. Ook plaatselijk belangen zijn voor de gemeente een belangrijke gesprekspartner. Zo geven zij zelf richting aan ontwikkelingen en plannen in de eigen leef- en woonomgeving.”



De onderwerpen uit de portefeuille van wethouder Lansink Rotgerink worden waargenomen door de leden van het college van B&W totdat het nieuwe college van B&W start. 



30-3-2022 16:20

De Tijdreis van het oerrund in het Vechtdal wint de Stimuleringsprijs van het najaar 2021. Platform Gastvrij Hardenberg geeft elk jaar deze prijs uit aan initiatieven die de vrijetijdseconomie in de gemeente verder kunnen versterken. De Tijdreis van het oerrund in het Vechtdal ontvangt een cheque ter waarde van € 3.450 om het plan uit te voeren.

De Tijdreis van het oerrund in het Vechtdal is een fietsroute van 60 à 70 kilometer. Het idee voor deze route ontstond doordat er bij De Rheezermaten in Hardenberg een oeros-schedel van 8000 jaar oud werd gevonden. De fietsroute laat je door de tijd reizen; van jagers en verzamelaars tot de huidige natuurinclusieve landbouw, van het oerrund tot het oer-Hollandse brandrode rund. De bedenkers van het project zijn Natuuractiviteitencentrum De Koppel, Staatsbosbeheer en Erve Vechtdal.



De jury koos voor dit project vanwege de inhoudelijke tijdreis met verbinding tussen educatielocaties, de verschillende horecalocaties en mogelijk vele andere samenwerkingspartners. Een uniek gemeentegrensoverschrijdend belevingsconcept. Daarbij heeft het project de mogelijkheid om het aantal arrangementen te laten groeien breder in de gemeente en regio. Wel wordt er aandacht gevraagd om het concept ook als autoroute aan te bieden. Dit is wenselijk voor de seizoensverlenging waar het Platform Gastvrij Hardenberg onderzoek naar doet.  



Stimuleringsprijs


De Stimuleringsprijs is bedoeld om initiatieven en ideeën uit te voeren, die bijdragen aan een sterke vrijetijdseconomie. Platform Gastvrij Hardenberg heeft de Stimuleringsregeling voor het voorjaar weer opengesteld. Nieuwe initiatieven en ideeën kunnen t/m 6 juni aangedragen worden op www.hardenberg.nl/stimuleringsprijs




29-3-2022 14:05

Er gebeurt veel in en rond de Hardenbergse woonwijk Marslanden. De woonwijk wordt aan de noordkant verder uitgebreid. In Marslanden II is in totaal ruimte voor ongeveer 2.000 woningen. Een deel van deze woningen is al gebouwd of in aanbouw. De plannen voor de bouw van nog eens bijna 1.000 woningen liggen klaar. Omdat de wijk blijft groeien, komt in Marslanden ook een nieuw schoolgebouw met daarnaast hockeyvelden. Over al deze plannen voor Marslanden is er op dinsdag 12 april tussen 17.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst in De Matrix aan de Erve Odinck in Marslanden. Tijdens deze inloopbijeenkomst is er ook informatie over bijzondere archeologische vondsten die in deelgebied Havezate Es zijn gedaan.

Bijna 1.000 nieuwe woningen in Marslanden II



In de afgelopen jaren is gebouwd in deelgebieden De Cirkel en Marshoogte. De gemeente heeft alle vrije kavels hier uitgegeven. Ook ontwikkelaars bouwen in deze gebieden. Er is nog steeds veel vraag naar nieuwe woningen. Daarom wil de gemeente meer en sneller bouwen. Ook in Marslanden. Er zijn plannen om hier de komende jaren bijna 1.000 nieuwe woningen te bouwen in de deelgebieden Ydenhoogte, Leehoogte, De Velden en Havezate Es.



Deze gebieden Ydenhoogte en Leehoogte liggen tussen deelgebied De Cirkel en de Eugenboersdijk. In Ydenhoogte is plek voor 265 woningen. In Leehoogte worden 215 woningen gebouwd.



Het gebied De Velden ligt aan de noordkant van Marslanden I. Hier is plek voor 370 woningen.



In alle drie de gebieden komen verschillende typen koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen: starters, gezinnen, ouderen.  



Deelgebied Havezate Es ligt aan de noordkant van Marslanden bij buurtschap Collendoorn. Hier is plek voor ongeveer 100 vrijstaande riante woningen op grote kavels.



Bestemmingsplannen voor woningbouw in Ydenhoogte, Leehoogte en De Velden



Om dit mogelijk te maken zijn nieuwe bestemmingsplannen nodig. De deelgebieden Ydenhoogte en Leehoogte liggen naast elkaar. Daarvoor is één bestemmingsplan gemaakt. Ook voor De Velden is een bestemmingsplan gemaakt. De voorontwerpen van de bestemmingsplannen voor deze



woongebieden zijn nu klaar. In het bestemmingsplan staat waar plek is voor woningen, wegen, groen of water. Voor gebied Ydenhoogte is in een stedenbouwkundig plan al uitgewerkt waar de woningen precies gebouwd worden.



De plannen voor woningbouw in Ydenhoogte, Leehoogte en De Velden liggen vanaf deze week ter inzage. Tijdens de inloopbijeenkomst op 12 april kunnen belangstellenden het plan bekijken en vragen stellen.



Nieuw schoolgebouw en hockeyvelden



Door de groei van de wijk Marslanden zijn de twee basisscholen in gebouw De Matrix uit hun jasje gegroeid. Daarom komt aan de noordkant van de wijk een nieuw schoolgebouw, op de hoek van de Plaggemarsweg en Havermarsweg. Naast het nieuwe schoolgebouw worden hockeyvelden aangelegd voor de Hardenbergse hockeyclub GZG. Ook is hier plek voor een clubgebouw met kleedkamers en een kantine. Doordat de scholen en de hockeyvelden straks naast elkaar zitten, kunnen ze elkaars voorzieningen gebruiken, zoals bijvoorbeeld de parkeerplaatsen. Voor de bouw van het schoolgebouw, het clubgebouw en het aanleggen van de hockeyvelden is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het ontwerp van dit bestemmingsplan is klaar. Dit plan is ook te bekijken tijdens de inloop bijeenkomst op 12 april.



Het bestemmingsplan voor Havezate Es is al vastgesteld



Het bestemmingsplan om de bouw van woningen in Havezate Es mogelijk te maken is in april 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Omdat er beroep is ingesteld bij de Raad van State is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. Als de Raad van State oordeelt dat het besluit van de gemeenteraad in orde is en de gemeente in het gelijk wordt gesteld, is het bestemmingsplan onherroepelijk. Dan kan de kavelverkoop en het bouwrijp maken starten.



U kunt het plan voor Havezate Es tijdens de inloopbijeenkomst wel bekijken.



Bekijk de bijzondere geschiedenis van Havezate Es



Het gebied Havezate Es heeft een lange bewonersgeschiedenis. Begin dit jaar zijn er archeologische opgravingen gedaan. Tijdens deze archeologische opgravingen zijn bijzondere vondsten gedaan. Zo zijn er drie vuurstenen bijlen gevonden uit de Trechterbekerperiode komen. Deze periode speelde zich af tussen 3.400 en 2.750 voor Christus. Deze vondst is heel bijzonder. Deze bijlen zijn ook te bekijken tijdens de inloopbijeenkomst. De archeologen vertellen graag wat ze allemaal hebben gevonden bij de opgravingen.



Inloopbijeenkomst op 12 april



De inloopbijeenkomst is op dinsdag 12 april in De Matrix aan de Eve Odinck. Belangstellenden kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen om de informatie te bekijken en om vragen te stellen.



25-3-2022 15:24

Afgelopen donderdag 24 maart 2022 is aan de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen en maar liefst 15 betrokken partijen het certificaat Veilig Buitengebied uitgereikt. Deze partijen hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt. En met elkaar overlegd om te komen tot een Plan van Aanpak voor een veilig buitengebied. De eerste stappen zijn gezet en de genoemde partijen ontvingen daarvoor dit certificaat.

De veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied staan landelijk steeds meer onder druk, ook in het Vechtdal. Boerenbedrijven en tuinders krijgen vaker te maken met criminele activiteiten, zoals diefstal van diesel en kostbare landbouwmachines en dumping van chemisch afval. Hennepkwekerijen en druglabs steken steeds vaker de kop op in een afgelegen schuur of stal, al dan niet met gedwongen medewerking van de ondernemers.



Mede namens de collega-burgemeesters van Hardenberg en Dalfsen, Maarten Offinga en Erica van Lente, geeft de burgemeester van Ommen Hans Vroomen aan: “Een goede samenwerking op dit gebied is essentieel. Daarom is het waardevol om dit in gezamenlijkheid binnen het Vechtdal aan te pakken, met zowel overheden als de verschillende organisaties en onze inwoners. Alleen op die manier creëren we een sluitend netwerk waardoor er beter zicht ontstaat op onveilige situaties en (ondermijnende) criminaliteit in het buitengebied. Met het ‘Keurmerk Veilig Buitengebied’ maken we die samenwerking zichtbaar en is het de start van voor verdere samenwerking in het buitengebied.”



De gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen zijn onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO-ON) van start gegaan met het proces KIEK UUT Veilig Buitengebied: Publiek-Private Samenwerking om op structurele basis het buitengebied veilig en leefbaar te maken en te houden.



Ogen en oren open



De samenwerking is erop gericht alle ogen en oren in het buitengebied in te zetten, veel partijen zijn bij het proces betrokken. Naast vertegenwoordigers van de genoemde gemeenten zijn dat;



 • Omgevingsdienst IJsselland,

 • Veiligheidsregio IJsselland,

 • Wildbeheereenheid (WBE),

 • Waterschap WDO Delta,

 • Waterschap Vechtstromen,

 • Sportvisserij Oost Nederland,

 • Staatsbosbeheer,

 • LTO Vechtdal,

 • Cumela Nederland,

 • Boer en Toekomst Vechtdal,

 • Erfcoaches Provincie,

 • politie,

 • Meld Misdaad Anoniem,

 • het CCV,

 • PVO-ON en

 • Enexis.


De drie gemeenten hebben tegelijkertijd hun handtekening onder de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem gezet. Door hierbij aan te sluiten, ontvangen gemeenten ook anoniem meldingen. Dit draagt eraan bij beter zicht te krijgen op wat er speelt in de gemeente.



23-3-2022 14:35

Het is normaal dat de grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen de leiding neemt in het vormen van een nieuwe coalitie. Het CDA heeft daarbij, in goed overleg met alle andere partijen, de heer Theo Rietkerk bereid gevonden om als informateur aan de slag te gaan. Rietkerk gaat onderzoeken welke partijen in de gemeente Hardenberg een coalitie kunnen vormen. Samen moeten deze partijen een meerderheid vormen in de gemeenteraad. 

De 59-jarige Rietkerk is op dit moment lid van de Eerste Kamer. Hij is ook voorzitter van het College van Bestuur van de Landstede groep. In de periode 1998 – 2003 was hij lid van de Tweede Kamer. Daarna was hij meer dan 10 jaar gedeputeerde in de provincie Overijssel. In die rol heeft Rietkerk veel contacten gehad met de gemeente Hardenberg. Daardoor kent Rietkerk de Hardenbergse politiek, samenleving en cultuur goed. Rietkerk: “Ik vind het een eer dat ik gevraagd ben om als informateur aan de slag te gaan in Hardenberg. Het is een mooie gemeente, die een coalitie verdient die zich de komende 4 jaar volop inzet voor haar inwoners, ondernemers en organisaties. Ik hoop daaraan een goede bijdrage te kunnen leveren”, aldus Rietkerk. 



Fractievoorzitter van het CDA Martijn Breukelman is blij dat Rietkerk heeft toegezegd. “Met Theo Rietkerk halen wij een ervaren bestuurder in huis met ruime kennis van deze regio. We hebben dan ook alle vertrouwen in een positief informatieproces”, aldus Breukelman. 



Volgende week maakt Rietkerk kennis met alle gekozen partijen in de gemeente Hardenberg. Op maandag 4 april vindt het duidingsdebat plaats in de raadszaal. Na het informatieproces, volgt het formatieproces met onderhandelingen over het coalitieakkoord. En tot slot de benoeming van wethouders.



21-3-2022 14:55

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend. Vandaag heeft het centraal stembureau tijdens een openbare zitting, de definitieve uitslag van de verkiezingen vastgesteld. Hiermee zijn de restzetels verdeeld, is de zetelverdeling definitief en is bekend wie plaatsneemt in de gemeenteraad.

Van de 48.424 opgeroepen kiezers brachten 26.727 hun stem uit. De opkomst kwam hiermee uit op 55,2%. Net als de landelijke trend is ook in de gemeente Hardenberg de opkomst lager dan in 2018. Toen was het opkomstpercentage 60,1%.



Definitieve zetelverdeling




































CDA



OpKoers.nu



ChristenUnie



VVD



PvdA



D66



GroenLinks



50Plus


8.148 stemmen 5.625 stemmen 5.019 stemmen 2.405 stemmen 1.996 stemmen 1.292 stemmen 1.120 stemmen 1.022 stemmen

11 zetels
7 zetels
7 zetels

3 zetels

2 zetels

1 zetel

1 zetel

1 zetel


 



Overzicht raadsleden
































































































CDA



OpKoers.nu



ChristenUnie



VVD



Martijn Breukelman

Annie Kelder

Alwin te Rietstap

Bert Gelling

Teun Wolbink

Linda Verschuur

Simone Hof

Jeanet Meijerink

Piet-Cees van der Wel

Wim Kloekhorst

Hans Odink

Martijn Timmermans

Elma Soeten

Falco Bruinsma

Marcel Kuckelkorn

 

Harold Mijnheer

Nick Strijker

Wiepie van der Veen

 

Gerrit van den Berg

Mariëlle Giethoorn

Bas Kuipers

 

Heidi Mensink

Eddy Geesink

Henri Lennips

 

Anita Vetker

 

 

 

Max Bakhuis

 

 

 

Ria Spijkers

 

 

 

Erik Volkers

 

 

 

PvdA



D66



GroenLinks



50Plus



Gert Luisman

Jacco Rodermond

Romano Boshove

Gijs Schuurman

Arsanio Wiet

 

 

 





Afscheid oude raad en installatie nieuwe raad op 29 en 30 maart




Op dinsdag 29 maart neemt de oude raad afscheid.Dit gebeurt tijdens een bijzondere raadsvergadering vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis. Iedereen is welkom om bij het afscheid aanwezig te zijn.



In dezelfde vergadering maakt de commissie Onderzoek Geloofsbrieven de conclusies bekend van de onderzoeken die zij heeft uitgevoerd. De commissie onderzoekt of alle 33 raadsleden benoemd kunnen worden volgens de eisen van de Gemeentewet. Daarnaast onderzoekt de commissie het verloop van de verkiezingen volgens de eisen van de Kieswet.



Op woensdag 30 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Dit gebeurt in de raadsvergadering die om 19.00 uur begint. De vergadering is openbaar en publiek is welkom.



Dinsdag 12 april is de eerste raadsvergadering in de nieuwe samenstelling.



Duidingsdebat op 4 april



Op 4 april wordt in een zogenaamd duidingsdebat met de nieuwe raad teruggeblikt op de verkiezingsuitslag. In dezelfde vergadering vertelt het CDA hoe zij het proces voor de coalitie-onderhandelingen willen doorlopen. Het CDA is de grootste partij en neemt het initiatief voor de onderhandelingen. Het duidingsdebat is een openbare vergadering waarbij publiek welkom is en die ook live te volgen is. 



14-3-2022 17:21

Het voormalige ING-kantoor aan de Bruchterweg in Hardenberg wordt ingericht voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De eigenaar stelt het gebouw hiervoor beschikbaar en maakt het gebouw geschikt. Er is plek voor ongeveer 50 mensen. Het gebouw wordt vanaf deze week aangepast en ingericht.

Gemeenten moeten opvangplekken regelen voor Oekraïense vluchtelingen



Het kabinet heeft alle 25 Nederlandse veiligheidsregio’s gevraagd om 2.000 opvangplekken te regelen voor Oekraïense vluchtelingen. Daarvan moet de helft op korte termijn beschikbaar zijn. De gemeenten in de veiligheidsregio’s moeten hiervoor opvangplekken inrichten. De gemeente Hardenberg is daarom op zoek gegaan naar plekken om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.



De eigenaar van het voormalige ING-kantoor wil dit gebouw beschikbaar stellen



Onder andere de eigenaar van het voormalige ING-kantoor aan de Bruchterweg 43 in Hardenberg heeft zich bij de gemeente gemeld. Dit gebouw staat nu leeg. Het plan is om dit gebouw te slopen en hier appartementen te bouwen. De eigenaar heeft aangegeven dat het nog een tijd duurt voordat het gebouw gesloopt wordt en de nieuwbouw start. Daarom wil hij dit gebouw beschikbaar stellen voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. In het gebouw is plek voor minimaal 50 vluchtelingen.



Het voormalige ING-kantoor wordt aangepast en ingericht



De gemeente heeft veel waardering voor dit aanbod en maakt hiervan gebruik. Het voormalige ING-kantoor is in goede staat. De basisvoorzieningen zijn aanwezig. Er is een eigen buitenterrein. Het gebouw staat in een omgeving waar al woningen staan. En er zijn veel voorzieningen in de buurt.



Het gebouw is met kleine aanpassingen snel geschikt te maken. De werkzaamheden hiervoor zijn deze week gestart. Daarna wordt het gebouw ingericht. Omdat het opvangen van vluchtelingen in dit gebouw niet in het bestemmingsplan past, is er een vergunning nodig. De vergunning is vorige week aangevraagd en wordt deze week met voorrang verleend.



De gemeente zoekt naar plekken voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen



Eind februari viel Rusland Oekraïne binnen. Veel Oekraïners zijn gevlucht uit hun land. Naar verwachting komen er ook veel Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. Oekraïners kunnen visumvrij reizen binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. En ze maken dus geen gebruik van de asielzoekerscentra.



De gemeente zoekt nog steeds naar grootschalige plekken waar een grote groep van enkele tientallen vluchtelingen voor een langere tijd kan verblijven. Met goede en voldoende basisvoorzieningen en meerdere ruimtes zodat de mensen voldoende privacy hebben.



De gemeente wil ook zicht hebben op particulieren die (thuis) vluchtelingen willen opvangen. Ook deze mensen kunnen zich melden bij de gemeente.



Mensen die een grootschalige of kleinschalige plek beschikbaar hebben kunnen zich melden bij de gemeente via het formulier op www.hardenberg.nl/oekraine.



14-3-2022 17:11

Gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel was vorige week op werkbezoek in Bergentheim. Ze bekeek hier de woningbouwlocatie ‘Möllincksvaart’. Het plan is om hier tot 2030 ongeveer 150 woningen te bouwen. Wethouder Martijn Breukelman praatte de gedeputeerde bij over de ambitie om sneller en meer woningen te bouwen: tot 400 woningen per jaar. Samen met de provincie Overijssel zoekt de gemeente naar een balans tussen sneller bouwen en kwaliteit van de woonomgeving. Om hiervoor een aanpak te ontwikkelen, starten gemeente en provincie een pilot ‘Ruimte voor woningbouw’.

Tot en met 2031 moeten er in de gemeente Hardenberg 3.200 nieuwe woningen gebouwd worden. Dat is nodig vanwege de grote vraag naar nieuwe woningen. Bij het bouwen van nieuwe woningen is extra aandacht voor starters, doorstromers en senioren. En voor de betaalbaarheid van huur- en koopwoningen. De gemeente heeft hiervoor een ‘versnellingsprogramma’ gemaakt. Hierin staat hoe de gemeente dit de komende jaren gaat aanpakken.



Gemeente zoekt bouwgrond voor woningbouw



Wethouder Martijn Breukelman: “We hebben nog wat woningbouwplannen liggen. Maar dat is niet voldoende. Daarom gaan we met vaart en ambitie nieuwe plekken voor woningbouw ontwikkelen. Daarvoor is allereerst bouwgrond nodig met een woonbestemming. Daar zijn we naar op zoek. Het kost tijd en geld om dat te regelen.”



Kwaliteit en leefbaarheid van nieuwe woonomgevingen niet uit het oog verliezen



De gemeente werkt bij het ontwikkelen van nieuwe plekken met voor woningbouw samen met de provincie Overijssel. Gemeentelijke woningbouwplannen moeten passen binnen het provinciale woningbouwprogramma. Maar ook de kwaliteit van nieuwe woonomgevingen is belangrijk. Martijn Breukelman: “Snelheid is belangrijk, maar daarbij willen we de kwaliteit en leefbaarheid van de nieuwe woonomgevingen niet uit het oog verliezen. Bovendien willen we klimaatbestendig bouwen. En we houden we rekening met landschap, natuur en bereikbaarheid via fiets, auto en openbaar vervoer. We willen samen met de provincie Overijssel verkennen hoe we dat het beste kunnen doen.”



Balans tussen sneller en meer bouwen en behoud van goede woon- en omgevingskwaliteit



De provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg starten de proef ‘Ruimte voor Woningbouw’. Daarbij zoeken de partijen naar een  balans tussen het sneller en meer bouwen voor verschillende doelgroepen en behoud van een goede woon- en omgevingskwaliteit. In de proef willen de provincie en gemeente verkennen wat daarvoor nodig is. Het is de bedoeling dat de kennis die we opdoen ook in andere gemeenten gebruikt kan worden.



Tijdens het werkbezoek van gedeputeerde Monique van Haaf vertelde wethouder Martijn Breukelman hoe de proef bijdraagt aan de woningbouwopgave van de gemeente Hardenberg. Ook bekeken ze op uitnodiging van ontwikkelaar/bouwer Roosdom Tijhuis het woningbouwproject Möllincksvaart. Dit is een voorbeeld van een project waar al veel aandacht is voor de kwaliteit van de woonomgeving en klimaatbestendig bouwen. De bewoners van een van de nieuwe woningen vertelden waarom zij met plezier in deze nieuwe buurt wonen.



10-3-2022 17:16

In 2022 krijgen 26 evenementen een subsidie van de gemeente Hardenberg. In totaal keert de gemeente bijna 170.000 euro uit aan organisatoren van evenementen. Wethouder Nico Lansink Rotgerink: “Een bruisende evenementenkalender is belangrijk voor onze gemeente. Want evenementen zorgen voor economische spin-off en promotie voor gemeente Hardenberg. We dagen organisatoren van evenementen uit om vernieuwende en unieke evenementen te organiseren.”

De gemeente Hardenberg stelt elk jaar geld beschikbaar om evenementen te ondersteunen. Met ingang van 2022 is hiervoor 150.000 euro per jaar beschikbaar. Voor een specifiek groot evenement is bovendien nog eens 50.000 euro beschikbaar. Organisatoren van evenementen kunnen bij de gemeente een subsidie aanvragen. Met de evenementensubsidie daagt de gemeente organisatoren uit om vernieuwende evenementen te organiseren met een uniek karakter. De aanvragen worden dan ook getoetst aan een aantal voorwaarden.  Wethouder Nico Lansink Rotgerink: “We vinden het belangrijk dat er een economische spin-off is. Dat kan door verbinding te leggen met horeca, detailhandel en de vrijetijdssector. Ook zet een goed evenement Hardenberg op de kaart. We kijken ook naar het aantal bezoekers. En we vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Verder zien we graag unieke, verrassende en vernieuwende evenementen, voor een bruisende evenementenkalender.”



Evenementensubsidie voor 26 evenementen



In 2022 is er een subsidie voor 26 evenementen. De meeste evenementen zijn gepland in de buitenlucht, tussen maart en september. De gemeente gaat ervan uit dat de evenementen zonder coronabeperkingen door kunnen gaan. Maar er is op gelet dat evenementen ook coronaproof gehouden kunnen worden. 


De volgende evenementenorganisatoren krijgen dit jaar een subsidie: 




 • Stichting Taptoe Hardenberg - € 1.300

 • Stichting Rallysport Het Vechtdal - € 8.000

 • Stichting Brunink Drakenbootrace, de Vecht - € 722

 • Stichting Ballonfestival Hardenberg - € 15.550

 • PSD Kunstmanifestatie Gramsbergen - € 800

 • IJsvereniging Ons Genoegen, Dirty Monkey Run, Gramsbergen - € 6.000

 • Stichting Kanaalrock, de Krim - € 8.000

 • Random Five Live i.o., Random Five Goes Outdoor - € 4.000

 • Stichting Rock Your Boots, Dedemsvaart - € 8.000

 • Stichting MAC van Dedem, Grasbaanraces Balkbrug - € 5.840

 • Stichting HARP, Authentieke rijtuigendag, buitengebied en Hardenberg - € 328

 • Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg: IJsbaan - € 5.700; City Proms - € 6.000; F1 Event - € 10.000; Landendagen - € 10.000; Sand in the City - € 3.340

 • Stichting Pleinfestijn i.o., Pleinfestijn Hardenberg - € 20.000

 • Stichting Strawberry Fields Festival, Dedemsvaart - € 20.000

 • Promotie Stichting Dedemsvaart: Kleintje Varia - € 220; DNA Kunstexpeditie Dedemsvaart - € 8.000

 • Stichting Paard Hardenberg, Paard Balkbrug, - € 4.600 (heeft al plaatsgevonden)

 • Stichting Oldtimer Festival Balkbrug - € 2.400

 • Stichting Triathlon Hardenberg - € 8.000

 • Stichting Dedemsvaart Events: Zomermarkten Dedemsvaart - € 1.745; Moonlight Shopping Dedemsvaart, - € 2.350

 • Stichting Hollands Talent, Hapjesdag, Dedemsvaart - € 7.917


Festival de Vecht krijgt maximaal 50.000 euro



De organisator van Festival de Vecht kan maximaal 50.000 euro tegemoet zien. Nico Lansink Rotgerink: “Wij zien dit evenement als kansrijk om uit te groeien tot een evenement dat twee weken duurt op en rond de Vecht, van Zwolle tot in Duitsland. Met de gemeente Hardenberg als middelpunt. Ook een drone-concert is onderdeel van dit evenement. Dat maakt het extra onderscheidend. Hiermee kunnen we Hardenberg nationaal en internationaal op de kaart zetten. We zien veel enthousiasme en energie bij de organisatoren. Daarom willen we de bijdrage van 50.000 euro voor dit specifieke grote evenement beschikbaar stellen.”



Alle evenementenorganisatoren krijgen een voorschot van 50% van de subsidie. De andere helft komt beschikbaar na een inhoudelijk en financieel verslag van het evenement.



Subsidie voor Promotiestichtingen



In de gemeente Hardenberg zijn er meerdere promotiestichtingen actief. De gemeente Hardenberg stimuleert dat de promotiestichtingen zich vooral inzetten op alle activiteiten rondom de organisatie van evenementen. De drie promotiestichtingen in Hardenberg, Gramsbergen en Dedemsvaart ontvangen in 2022 samen een subsidiebedrag van ruim 42.000 euro om hun werkzaamheden voort te kunnen zetten.



10-3-2022 16:48

Het plan voor de bouw van 22 nieuwe woningen in woongebied De Marke in Mariënberg is klaar. Om de bouw van woningen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van het bestemmingsplan is vanaf volgende week te bekijken. Op 5 april is er tussen 17.00 en 19.00 uur een inloopbijeenkomst over dit woningbouwplan. Als alles volgens planning verloopt, gaan de kavels nog dit jaar in de verkoop.

Wethouder Martijn Breukelman: “We willen sneller en meer woningen bouwen. De komende jaren bouwen we gemiddeld 400 woningen per jaar. Dat doen we ook in kleinere kernen zoals Mariënberg. Want ook daar is veel vraag naar woningen. Jongeren vertellen ons dat ze er graag willen blijven wonen. Ook met plaatselijk belang hebben we overleg over het type woningen waar behoefte aan is. Het plan voor de bouw van nieuwe woningen in Mariënberg is nu klaar, zodat hopelijk begin volgend jaar de bouw kan starten.”



22 nieuwe woningen in De Marke III



Woongebied De Marke ligt ten noordoosten van de Tweede Elsweg in Mariënberg. Hier zijn de afgelopen jaren al tientallen nieuwe woningen gebouwd. De Marke wordt in noordoostelijke richting verder uitgebreid. In De Marke III komen nog eens 22 woningen. Het gaat om 11 vrijstaande woningen, 6 twee-onder-een-kapwoningen en 5 rijwoningen. Op het stedenbouwkundige plan is te zien dat de woningen in 4 rijen gebouwd worden.



Het ontwerp van het bestemmingsplan is vanaf 17 maart te bekijken



Het gebied waar de nieuwe woningen komen, heeft nu nog een agrarische bestemming. Om hier woningen te kunnen bouwen, is er een nieuw bestemmingsplan gemaakt. In het bestemmingsplan staat waar de woningen gebouwd worden en waar plek is voor wegen, groen of water.



Het ontwerp van het bestemmingsplan is klaar en ligt vanaf 17 maart zes weken ter inzage.



Inloopbijeenkomst over het plan op 5 april



Op dinsdag 5 april is er in het gemeentehuis van Hardenberg een inloopbijeenkomst over het plan. Tussen 17.00 en 19.00 uur kunnen belangstellenden binnenlopen om het plan te bekijken of om vragen te stellen.



De kavelverkoop kan eind 2022 starten



Als alles volgens planning verloopt, biedt het college van B&W het bestemmingsplan komende zomer voor vaststelling aan de gemeenteraad aan. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt en het bestemmingsplan onherroepelijk wordt, kan de verkoop van kavels nog voor het eind van 2022 starten.



Belangstellenden die op de hoogte willen blijven kunnen zich melden bij het woonteam van de gemeente Hardenberg: woonteam@hardenberg.nl.



10-3-2022 12:29

Op woensdag 9 maart werd het Vechtpark Hardenberg officieel geopend. Wethouder Alwin te Rietstap opende het park samen met gedeputeerde Bert Boerman en dagelijks bestuurslid Wim Stegeman van waterschap Vechtstromen.

Bij de opening van het Vechtpark hebben de drie bestuurders een informatieboekje over het Vechtpark gepresenteerd. Hierin staat een stukje over de historie en wat er allemaal te zien en te doen is in het veelzijdige Vechtpark. Het informatieboekje is verkrijgbaar bij De Koppel en het gemeentehuis in Hardenberg.



Wethouder Alwin te Rietstap: “Met de afronding van Baalder Uiterwaard hebben we nu een geweldig Vechtpark. Waar natuur en beleving rondom Hardenberg op een hele mooie manier samenkomen. Ook is er voldoende ruimte voor water, iets wat met de klimaatveranderingen steeds belangrijker wordt.”



“Met het nieuwe Vechtpark is er genoeg ruimte voor water. Ook als het heel veel regent houden we in Hardenberg de voeten droog”, beaamt Wim Stegeman van het waterschap. Gedeputeerde Bert Boerman: “In het programma Ruimte voor de Vecht hebben we met verschillende partijen samengewerkt aan dit project. Doordat die samenwerking heel goed verliep, kunnen we nu genieten van een prachtig Vechtpark.”



Vijf deelgebieden



In 2011 begon de nieuwe inrichting van het Vechtpark Hardenberg. In vijf deelgebieden werd steeds een deel van het gebied rond de Vecht aangepakt, om het water en de natuur meer ruimte te geven. Dat begon met het verleggen van de Oude Radewijkerbeek, waar ook een wandelpromenade en een struinpad werden aangelegd. Daarna werd de Molengoot en de dijk erlangs verlegd. Er kwamen een vispassage en een nevengeul, een nieuw fiets- en wandelpad en een wildwaterkanobaan.



In deelgebied Centrum Uiterwaard werden de oevers van de Vecht natuurvriendelijk gemaakt, kreeg het Heemsermarspark een ‘make over’ en is een evenemententerrein aangelegd. In deelgebied 4, de Radewijkerbeek, lag de focus vooral op de natuur: libellen, amfibieën, waterplanten en de knoflookpad krijgen hier alle ruimte. Ook de Koppeltuinen van natuuractiviteitencentrum de Koppel, het clubgebouw van de kanovereniging, een trimbaan en hondenspeelveld zijn onderdeel van het Vechtpark. Pas geleden werd het laatste deelgebied afgerond. Met Baalder Uiterwaard is het Vechtpark na ruim tien jaar klaar. En daarmee krijgen water, beleving en natuur meer ruimte.



Project Ruimte voor de Vecht



Het Vechtpark Hardenberg is onderdeel van het project Ruimte voor de Vecht van de provincie Overijssel. De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen werkten samen om van het Vechtpark een gebied te maken waar water, beleving en natuur de ruimte krijgen. Hiervoor kregen zij subsidie van de provincie Overijssel en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.



Publieksevenement op 4 juni



Nu het Vechtpark officieel is geopend, zal er op 4 juni a.s. nog een feestelijk openingsevenement voor de inwoners van de gemeente Hardenberg volgen! Meer informatie over het programma volgt nog, hou daarvoor de websites van gemeente Hardenberg of waterschap Vechtstromen in de gaten.



Film Vechtpark Hardenberg



In bovenstaande film blikken verschillende mensen die bij het Vechtpark betrokken zijn geweest terug op het veelzijdige project.



5-3-2022 17:30

Op zaterdag 19 maart 2022 is het weer Landelijke Opschoondag. Op deze dag houdt heel Nederland een grote voorjaarsschoonmaak. Straten, pleinen en buurten. Zo gaat iedereen met een mooie, schone straat het voorjaar in. U doet toch ook mee? 

Mooi Schoon is het zwerfvuilprogramma van ROVA. Mooi schoon voert elk voorjaar campagne voor de Landelijke Opschoondag. Dit gebeurt samen met achttien gemeenten. Daarnaast brengen ze de voorjaarsschoonmaak van straten en buurten onder de aandacht. Want in het voorjaar gaat men weer meer naar buiten. En spelen de kinderen weer op straat. Dat doen we het liefst in een schone buurt. Hier heeft de natuur de ruimte om tot bloei te komen.



Daarom de volgede oproep aan gezinnen en actieve buurtbewoners: kom in actie. Maak je straat schoon. En let natuurlijk op de geldende coronamaatregelen.



Kom ook in actie!


Wilt u meer informatie over de Landelijke Opschoondag? Of bent u op zoek naar handige opruimtips? Kijk dan op mooi-schoon.nl/LOD2022. Samen, binnen de geldende coronamaatregelen, maken we de straten weer mooi schoon. Zo gaat ook jouw buurt fris het voorjaar in!




4-3-2022 13:53

De afgelopen jaren was er in Balkbrug herhaaldelijk sprake van wateroverlast. Om dit terug te dringen heeft de gemeente Hardenberg diverse maatregelen in en rondom Balkbrug uitgevoerd. De laatste daarvan staat nu op het punt van beginnen. Namelijk de realisatie van een stuw aan de zuidkant van Balkbrug, nabij Veldzicht.

Eerste melding


Vanaf 2014 kwamen er meldingen binnen van bewoners over wateroverlast in een aantal straten in Balkbrug. Naar aanleiding van deze meldingen organiseerde de gemeente Hardenberg een bewonersavond en zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd met als doel het oplossen van de wateroverlast in Balkbrug.




Situatie Balkbrug


Doorgaans stroomt rioolwater op een aantal punten de sloten (overstort). In Balkbrug heeft onderzoek uitgewezen dat de overstort te ver van de wijk ligt, waardoor het water in de straten De Omloop en De Wieken niet goed wegliep. Om dit op te lossen moest er een beter punt komen voor de overstort. Hierop is besloten een eerder gebruikte overstort weer in werking te stellen, dicht bij de betreffende wijk. Dit bleek later nog niet voldoende te zijn om wateroverlast te kunnen voorkomen in beide straten. Om die reden is er in 2017 een aanvullend onderzoek opgestart, waarna de weg is aangepast zodat het overtollige water via een goot in de juiste richting kon wegstromen. Ook is er naast de volkstuinen een retentievijver aangelegd en zijn er wadi’s gecreëerd.




Stuw als sluitstuk


Als laatste maatregel zal er binnenkort een stuw nabij Veldzicht worden geplaatst. Deze moet ervoor zorgen dat het water in de sloot bij Balkbrug laag blijft bij hevige regenval. Als het water in de sloot namelijk laag blijft, kan het water uit Balkbrug beter wegstromen en wordt wateroverlast in de straten voorkomen. De gemeente Hardenberg gaat de stuw samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta realiseren.




Starthandeling


Met de start van de werkzaamheden in zicht, is op donderdagmiddag 3 maart door wethouder Alwin te Rietstap (Gemeente Hardenberg) en bestuurder Hans Wijnen (Waterschap Drents Overijsselse Delta) een bouwbord onthuld op de locatie waar de werkzaamheden binnenkort zullen starten. Namens beide organisaties waren de heren verheugd om de bouw van dit sluitstuk nu officieel aan te mogen kondigen. Hans Wijnen: ”We hebben de afgelopen dagen weer kunnen zien wat een grote hoeveelheid regen doet met onze omgeving. Als waterschap vinden we het belangrijk dat de overlast hiervan zoveel mogelijk beperkt wordt. Met de komst van deze stuw dragen we bij aan een goede oplossing om zo veel mogelijk wateroverlast te voorkomen.”




Werkzaamheden


De werkzaamheden starten medio maart. Tijdens deze werkzaamheden zal er een tijdelijke omleiding voor fietsers worden aangelegd. Naar verwachting duren de werkzaamheden circa 10 weken en zal de oplevering plaatsvinden in mei/juni 2022.




3-3-2022 09:03

De gemeenteraad van Hardenberg wil Oekraïne helpen met meer dan alleen woorden. Tijdens de raadsvergadering diende de raad een motie in namens alle partijen. De raad wil een onderzoek naar de mogelijkheden voor tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast wil de raad 5 euro per inwoner beschikbaar stellen voor humanitaire hulp via giro 555.

De lijsttrekkers van de politieke partijen overhandigden een pamflet met een steunbetuiging aan de mensen in Oekraïne. Dit gebeurde aan het begin van de raadsvergadering. In het pamflet staat een oproep: staak de strijd, respecteer elkaars grenzen en blijf in gesprek. Een boodschap voor vrijheid, veiligheid en democratie.



De steun was dinsdagavond ook buiten zichtbaar. Het gemeentehuis was namelijk verlicht in de kleuren blauw en geel van de Oekraïnse vlag.



Tekst pamflet


Verklaring van de gemeente Hardenberg over de Russische aanval op Oekraïne




Dit is vandaag de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen vier jaar hebben we als raad constructief samengewerkt. Vanzelfsprekend waren we het ook wel eens niet met elkaar eens, maar dan hadden we daar een gezond debat over. Wat mooi dat de inwoners van onze gemeente over een paar weken weer naar de stembus mogen om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De vrijheid om dat met elkaar te doen in een gezonde democratie is een groot goed.



De hele wereld heeft gezien hoe kwetsbaar vrijheid is, ook in Europa. De hele wereld veroordeelt de agressie en arrogantie van een machthebber zonder die gezonde democratie, die niet kan en wil samenleven in vrijheid. Vandaag willen wij stilstaan bij de grote waarde die vrijheid en veiligheid hebben voor alle mensen, waar ook ter wereld.



We roepen de strijdende partijen met klem op om de oorlog te staken, elkaars grenzen te respecteren en in gesprek te blijven.



Het vrije woord is het enige juiste wapen


De gemeente Hardenberg roept de machthebbers in de wereld op tot vrede en veiligheid. Wij vragen de andere gemeenten in Overijssel, in Nederland en in heel Europa dat ook te doen. Samen maken we een spreekwoordelijke vuist tegen dictaturen en strijden we voor vrede. Dat doen we met het enige juiste wapen: het vrije woord. Laat ons een voorbeeld zijn voor de wereld.




Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders


Gemeente Hardenberg