Meteo Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

14-3-2019 16:11

Als Meest toegankelijke gemeente van Nederland, houdt de gemeente Hardenberg op 28 september 2019 het Special Olympics Regionaal Evenement in Hardenberg. Op de Sportboulevard in Hardenberg strijden zo'n 150 tot 200 verstandelijk beperkte sporters uit heel Nederland tegen elkaar in de sporten atletiek, zwemmen en gymnastiek.

Het Special Olympics Regionaal Evenement regio Oost sluit goed aan bij de ambities van de gemeente, op het gebied van sport maar zeker ook op het gebied van toegankelijkheid.
In het voorjaar van 2018 is de gemeente Hardenberg uitgeroepen tot de Meest toegankelijke gemeente van Nederland. Een titel die de gemeente in 2018 en 2019 mag voeren. 

Iedereen doet mee in de gemeente
De gemeente werkt samen met verschillende organisaties om de titel verder vorm te geven. Er wordt hierbij gekeken naar inclusie in brede zin.
"Vaak denken mensen bij inclusie of toegankelijkheid alleen aan mensen met een fysieke beperking", vertelt wethouder Gitta Luiten. "Maar wij kijken er veel breder naar. Het gaat erom dat iedereen mee kan doen in de gemeente Hardenberg. Ook mensen voor wie dat niet zo eenvoudig is. Je kunt dan denken een mensen met een sociale, verstandelijke of psychische beperking."

Breedtesport in Hardenberg
Volgens wethouder Martijn Breukelman is sport daarbij een uitstekend middel voor. "Door sport komen mensen uit alle hoeken van de gemeente en alle lagen van de bevolking samen, om dat te doen wat ze leuk vinden. Sport zorgt voor sociale verbinding en natuurlijk is sport ook gewoon heel gezond", aldus de wethouder.

De gemeente Hardenberg zet al jaren flink in op de breedtesport. Met de ondersteuning van sportclubs en sportvoorzieningen in de gemeente. Zo zijn alle velden van de sportverenigingen in de gemeente inmiddels voorzien van kunstgras. Ook zijn bij verschillende sportverenigingen G-teams actief.   


Special Olympics regionaal evenement
Special Olympics Nederland ondersteunt in heel Nederland regionale evenementen voor mensen met een verstandelijke beperking, in meer dan twintig verschillende sporten. In overleg met Special Olympics Nederland is gekozen voor de drie sporten atletiek, zwemmen en gymnastiek. 

De organisatie van de Special Olympics Regionale Spelen in Hardenberg ligt in handen van de gemeente, de Stuw, het Platform Inclusie Hardenberg, het Alfa college en Baalderborg. Bij de sporten wordt de organisatie ondersteund door atletiekvereniging Spurt’88, zwemvereniging de Grunte, turn- en sportcentrum Hardenberg en de Dansfabriek. 


Vrijwilligers
Het evenement wordt hoofdzakelijk begeleid door vrijwilligers. Deze vrijwilligers komen van de lokale sportverenigingen, het Alfa college en diverse zorginstellingen.
Ook inwoners uit de gemeente die het leuk vinden om te helpen zijn van harte welkom. Zij kunnen zich melden bij team Sport via het telefoonnummer 14 0523.


14-3-2019 15:58

In oktober vorig jaar is door de gemeente Hardenberg een eerste nulmeting gehouden volgens het IJslands preventiemodel onder 15 en 16-jarigen in Dedemsvaart. Hierbij zijn verschillende thema’s onderzocht. De resultaten uit de nulmeting worden gebruikt om een gezamenlijke aanpak in Dedemsvaart te ontwikkelen die het middelengebruik onder jongeren terugdringt.

IJslandse jongeren waren twintig jaar geleden nog de grootverbruikers van Europa wat betreft drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst van de Europese jongeren. Naast de goede resultaten bij het middelengebruik, bleken de jongeren meer te sporten en vrijwilligerswerk te doen en bleken ouders meer betrokken bij hun kind.
De gemeente Hardenberg onderzoekt of het IJslands preventiemodel kan helpen om het middelengebruik onder jongeren nog verder terug te dringen. Hiervoor doet de gemeente mee aan een proef van drie jaar met vijf andere gemeenten onder leiding van het Trimbos instituut en het Nederlands Jeugdinstituut. 

Zorgen voor een veilige omgeving
Uitgangspunt van het IJslands preventiemodel is zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving voor jongeren. "Uitkomsten zoals die uit de nulmeting blijven mij raken", zegt wethouder gezondheid Alwin te Rietstap.
"Maar we moeten ons richten op de omgeving, en niet tegen de jongeren zeggen wat wel en niet mag. Dat is duidelijk een andere aanpak vanuit het IJslands model. Daarnaast is het natuurlijk een traject van lange adem. Ik ben heel benieuwd wat we kunnen leren tijdens dit leerwerktraject. Zowel van de manier van onderzoek en monitoring, als het richten op de omgeving."

Onderzoek in Dedemsvaart

In overleg met De Zeven Linden en het Vechtdal College Dedemsvaart is gekozen om te starten in Dedemsvaart. Dedemsvaart is compact en de leerlingen op de twee middelbare scholen komen grotendeels uit Dedemsvaart zelf.
In oktober 2018 deden 170 leerlingen uit de gemeente mee aan het onderzoek. Vijftien- en zestienjarigen vulden hiervoor een uitgebreide vragenlijst in. Thema's in het onderzoek zijn; ouders en familie, vrije tijd, school, vriendengroep, middelengebruik en welzijn. De vragenlijsten zijn beoordeeld door de onderzoekers in IJsland en vormen de nulmeting voor de proef. 

Bijzonderheden uit het onderzoek
Dat veel jongeren al op jonge leeftijd voor het eerst alcohol drinken en middelen gebruiken, is geen verrassing maar wel ongewenst. Dat een groot deel van de jongeren dit al voor hun dertiende doet, is bijzondere informatie die uit het onderzoek naar voren komt.
Ook is duidelijk dat zij vooral drinken bij anderen thuis en in uitgaansgelegenheden. Daarnaast valt op dat jongeren eigenlijk te weinig slaap krijgen. Verder blijkt, dat als ouders zeggen dat ze tegen roken zijn, deze jongeren veel minder middelen gebruiken. 

Vervolgstappen
De uitkomsten van het onderzoek bespreekt de gemeente de komende periode met allerlei partijen in de omgeving van de jongeren. Zoals ouders, scholen, Tactus, politie, GGD, Samen Doen en jongerenwerk. Samen worden actiepunten gekozen om te werken aan de veilige en gezonde leefomgeving voor de jongeren.
Het sterke van het model is dat dit initiatief en enthousiasme uit de omgeving van de jongeren zelf komt. In oktober 2020 volgt een tweede onderzoek. Als de resultaten positief zijn wordt de aanpak definitief.


14-3-2019 11:27

Het GrensInfoPunt van de EUREGIO houdt op woensdag 27 maart 2019 van 09.30 tot 13.00 uur een groot spreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.

U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over het wonen of werken in Duitsland. Werkgevers en werknemers kunnen tijdens dit spreekuur terecht met hun vragen over onder andere sociale zekerheid, belastingen en arbeidsrecht. Ook mensen die zijn geïnteresseerd in een baan in Duitsland of naar Duitsland willen emigreren, kunnen hier hun vragen stellen.


Naast adviseurs van het GrensInfoPunt zijn er vertegenwoordigers van de Belastingdienst, de Duitse Finanzverwaltung, de Deutsche Rentenversicherung, UWV, de Sociale Verzekeringsbank (Bureau voor Duitse Zaken) en de AOK Niedersachsen aanwezig. De informatie is gratis en onafhankelijk; een afspraak maken is niet nodig.


Voor meer informatie, of voor het maken van een persoonlijke afspraak kunt u contact opnemen met het GrensInfoPunt. Dit kan telefonisch via 053 460 51 51, of per e-mail op grensinfopunt@euregio.eu. Kijk voor meer informatie op de website www.grensinfopunt.eu.


14-3-2019 11:03

De bouw van het zonnepark aan de Dedemsvaartseweg-Noord in Lutten kan van start gaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft de omgevingsvergunning verleend aan de initiatiefnemer coöperatie Lutten Levert, nadat de gemeenteraad hierover een positief advies uitbracht. Het zonnepark is goed voor het opwekken van ruim 1,1 miljoen kWh elektriciteit per jaar. Dat is voldoende groene stroom...

De gemeente Hardenberg maakt samen met inwoners en partners werk van ambities op het gebied van duurzame energie. Daarbij zet de gemeente in op energiebesparing en de grootschalige productie van duurzame energie. Concreet wil Hardenberg in 2030 een derde van alle gebruikte energie duurzaam opwekken met een mix van energieopwekkingsmogelijkheden.
Er is al een aantal projecten in uitvoering die een bijdrage leveren aan het aandeel duurzame energie. Zo is de bouw van vijf windmolens in het gebied ten zuiden van Dedemsvaart gestart. Meerdere bedrijven produceren duurzame energie zoals groen gas op basis van biomassa. 

Meer duurzame energie opwekken
Om de ambities te halen, is het nodig om in de gemeente Hardenberg meer en grootschalig duurzame energie op te wekken. Daarom besloot de gemeenteraad in oktober 2017 om met vijf kansrijke pilotprojecten op het gebied van duurzame energie aan de slag te gaan. Het gaat daarbij om projecten op het gebied van windenergie, restwarmte en zonne-energie.
Deze pilotprojecten krijgen momenteel samen met lokale partijen en inwoners vorm. De afspraak is gemaakt dat de gemeenteraad bij deze pilotprojecten op het gebied van zonne- en windenergie voorafgaand aan het starten van ruimtelijke procedures een definitief go/no-go besluit neemt.
Ook wordt de gemeenteraad expliciet geïnformeerd over de manier waarop invulling wordt gegeven aan de door de raad gestelde randvoorwaarden, voordat het college van B&W een omgevingsvergunning voor de uitvoering afgeeft. Bij toekomstige initiatieven neemt het college van B&W een zogenaamd principebesluit voordat de procedures starten.

Lutten Levert
Eén van de pilotprojecten is het initiatief van de energiecoöperatie Lutten Levert. De coöperatie wil een zonnepark realiseren aan de Dedemsvaartseweg Noord 110 in Lutten, deels op grond met een bedrijfsbestemming en deels op agrarische grond. Met een oppervlak van circa 1,7 hectare en een energieproductie van ruim 1,1 miljoen kWh per jaar voorziet dit zonnepark circa 330 huishoudens van groene stroom. 

Voorzitter Gerwin Veltink van de energiecoöperatie Lutten Levert: "In 2015 won Lutten Leeft de wedstrijd 'meest duurzame kern van de gemeente Hardenberg'. Eén van de projecten uit het winnende duurzaamheidsplan was het collectief inkopen van duurzame energie en/of het gezamenlijk opwekken van energie. Dat heeft geleid tot de energiecoöperatie Lutten Levert."
'Veel inwoners en ondernemers profiteren'
"Met Lutten Levert willen we duurzame zonne-energie opwekken voor de bewoners van Lutten en omstreken, naar behoefte van de gemeenschap. Mede omdat we van het gas af moeten, verwachten we steeds meer vraag naar elektriciteit. De elektriciteit lokaal opwekken is dan de allermooiste oplossing", aldus Veltink.
"Veel inwoners en ondernemers kunnen hiervan profiteren. De meer dan 100 inwoners van Lutten die investeren krijgen korting op de energiebelasting. Voor de realisatie van het park willen we daar waar mogelijk lokale ondernemers inzetten. We zijn enorm blij en vereerd dat wij als eerste binnen de gemeente Hardenberg een dergelijk zonnepark vanuit een maatschappelijk initiatief kunnen en mogen ontwikkelen. We hopen ook dat we met ons zonnepark andere kernen inspireren om iets dergelijks op te zetten."

Opbrengsten gaan naar inwoners
Eind 2018 gaf de gemeenteraad een 'go' voor het verder oppakken van dit project. Kort daarna vroeg Lutten Levert een omgevingsvergunning aan voor het realiseren van het zonnepark. De ontwerp-omgevingsvergunning lag tot en met 6 maart ter inzage.

Het college van B&W heeft de gemeenteraad geïnformeerd over het voornemen om de omgevingsvergunning aan de energiecoöperatie Lutten Levert te verlenen. Volgens het college van B&W voldoet het initiatief aan de randvoorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld bij het beoordelen van initiatieven.
Opbrengsten 

De bouw van het zonnepark levert een bijdrage aan de energiedoelstellingen. Om te zorgen dat het zonnepark goed in de omgeving past, is een ruimtelijk kwaliteitsplan met onder andere een brede meidoornhaag onderdeel van de omgevingsvergunning.
De opbrengsten van het zonnepark komen ten goede aan de lokale gemeenschap. Inwoners van Lutten en omstreken kunnen meedoen in het project en vijftien jaar lang profiteren van korting op de energiebelasting. Tien procent van de opbrengsten worden via Plaatselijk Belang Lutten geïnvesteerd in duurzaamheidsinitiatieven in het dorp. De bouw, het onderhoud en het beheer wordt waar mogelijk in samenwerking met lokale ondernemers uitgevoerd. Er is ook aandacht voor educatie, met presentaties op scholen, excursies naar het zonnepark en een informatiebord. De kennis en expertise die Lutten Levert opbouwt, is beschikbaar voor andere initiatiefnemers. 

Omgevingsvergunning verleend
De gemeenteraad heeft het college van B&W in de raadsvergadering van 12 maart geadviseerd de omgevingsvergunning te verlenen. Dat is direct na de raadsvergadering gebeurd. Dat betekent dat de bouw van het zonnepark kan starten. 

Wethouder Jan ten Kate (duurzaamheid): "Dit project is een schoolvoorbeeld van een project waarbij lokale betrokkenheid centraal staat en waarbij iedereen kan meeprofiteren. Lutten Levert maakt het ook voor inwoners van wie het dak niet geschikt is voor zonnepanelen mogelijk om een steentje bij te dragen aan onze duurzaamheidsdoelen en te besparen op de energierekening. Lutten Levert is van en voor het dorp. Onze complimenten aan de initiatiefnemers!"
Subsidie

Wethouder Martijn Breukelman (ruimtelijke ordening): "We vinden het belangrijk dat een mooi project als dit zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. Lutten Levert vraagt voor de uitvoering bij het Rijk de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie aan. Dat kan alleen als er een omgevingsvergunning verleend is."
"Om te zorgen dat Lutten Levert deze subsidie nog dit voorjaar kan aanvragen, hebben we in nauw overleg met de gemeenteraad alles in het werk gesteld om de omgevingsvergunning zo snel als mogelijk te verlenen, uiteraard zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen."


14-3-2019 09:02

Ondernemers in het centrum van Hardenberg, de provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg werken samen aan een vitale en bruisende binnenstad. De goede samenwerking tussen partijen in het centrum van Hardenberg, heeft geleid tot een Stadsarrangement waarin acties en maatregelen zijn beschreven.

De provincie Overijssel ondersteunt dit vanuit de Stadsbeweging met een bijdrage van € 250.000. Het Stadsarrangement werd gepresenteerd tijdens het eerste Stadscafé. Een drietal ‘Stadsbewegers’ met een initiatief om het centrum te verbeteren kregen ieder een Stadscheque van € 2.500 voor de uitvoering van hun idee.

In de afgelopen tien jaar heeft het centrum van Hardenberg een flinke metamorfose ondergaan. Ondertussen is de samenleving en daarmee de woon- en winkelbehoefte van de consument razendsnel veranderd. Daarom werken ondernemers, ontwikkelaars en de gemeente sinds een aantal jaren met gerichte acties aan een compact, vitaal en toekomstbestendig centrum. Wethouder Martijn Breukelman: “Onze gezamenlijke acties hebben in de afgelopen jaren tot mooie resultaten geleid. Hardenberg heeft zich ontpopt tot dé winkelstad van het Vechtdal. Veel nieuwe ondernemers hebben zich in Hardenberg gevestigd.”

Duurzaam en vitaal centrum
Dat een groot aantal projecten en acties zijn afgerond, betekent niet dat het centrum ‘af’ is. Ook voor de periode tot 2025 staan nog projecten op stapel.
Martijn Breukelman: "We blijven bouwen aan een kwalitatief hoogwaardige binnenstad om te wonen, te werken of te verblijven. Daarbij werken we toe naar een compact centrum met een divers en eigentijds aanbod van winkels en voorzieningen, en voldoende passende woningen voor alle doelgroepen. Een sterk en toekomstbestendig centrum vraagt om doorlopende aandacht en inzet van alle betrokken partijen. We zijn dan ook blij dat ondernemers en vastgoedeigenaren met gerichte acties met ons blijven samenwerken aan een duurzaam en vitaal centrum, het borgen van ondernemerschap en de streekfunctie en het vergroten van het verzorgingsgebied”, aldus de wethouder.

Stadsbeweging en stadsarrangement
De ambities voor het centrum van Hardenberg sluiten aan bij de aanpak van de Stadsbeweging van de provincie Overijssel waarbij samenwerking, keuzes maken en ‘van onderop’ bouwen aan een vitale stad belangrijke uitgangspunten zijn. Voor Hardenberg heeft de Stadsbeweging de komende drie jaar afspraken gemaakt met de gemeente en de Stichting Centrummanagement Hardenberg, waaronder over concrete projecten en acties. Deze afspraken, waarbij vanuit de provincie Overijssel een investering is gemoeid van € 250.000, zijn beschreven in een Stadsarrangement.

Martijn Breukelman: “Het Stadsarrangement richt zich bijvoorbeeld op het verfraaien en compacter maken van het centrum. Daarbij moet je denken aan het verbeteren van de uitstraling van de entrees naar het centrum. We kunnen ook een slag maken door te investeren in groen in het centrum en een krachtige relatie met de Vecht. Voor het Marktplein is onze ambitie om het plein gezelliger in te richten. Met de ambitie om het gebied De Spinde om te vormen tot aantrekkelijk gebied voor wonen, werken of voorzieningen werken we aan een compacter centrum.”

Daarnaast richten de acties uit het stadsarrangement zich op het realiseren van een compleet en interessant aanbod, het stimuleren van initiatieven ‘van onderop’ en de onderlinge samenwerking.

Stadscafé

Het Stadsarrangement werd op donderdagmiddag 14 maart gepresenteerd door gedeputeerde Ruimte Monique van Haaf, wethouder Martijn Breukelman en voorzitter Henk Schoemaker van de Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg. Gedeputeerde Van Haaf maakte bekend dat de provincie Overijssel het Stadsarrangement vanuit de Stadsbeweging ondersteunt met een bijdrage van € 250.000. De presentatie vond plaats tijdens het eerste Stadscafé in Hardenberg.
In Stadscafés staan concrete initiatieven en ideeën voor de binnenstad centraal. De beste ideeën ontvangen vervolgens een Stadscheque ter waarde van € 2.500 zodat de ideeën ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd door de initiatiefnemer. Een drietal initiatiefnemers presenteerde tijdens dit Stadscafé hun idee. Mariska van Braak en Heidi Olthof-Pultrum van Brasserie De Markt presenteerden hun initiatief voor E-bike oplaadpunten in de stad. Ruud Kerssies van RSK Design en kunstenaar ETRS De Retro lichtten hun idee voor street art op de Gedempte Haven nabij Lidl toe. Linda Zandbergen van Bloemenhuis Linz wil de rode bloembakken in het centrum pimpen en beplanten. Deze drie Stadsbewegers ontvingen uit handen van Monique van Haaf direct een Stadscheque voor de uitvoering van hun idee.

Het eerste Stadscafé krijgt nog een vervolg. Partijen werden opgeroepen om tijdens volgende edities van Stadscafés samen na te denken over de levendigheid van het centrum en zo ideeën verder te brengen.


14-3-2019 08:48

Ook in 2019 blijft de gemeente Hardenberg Veilig Verkeer Nederland - Hardenberg en ROV Oost-Overijssel ondersteunen om acties te organiseren voor een veilige deelname aan het verkeer. De activiteiten zijn gericht op bewustwording en gedrag van verkeersdeelnemers.

Bewust worden en blijven hoe mensen veilig aan het verkeer kunnen deelnemen is belangrijk. Voor onze jonge verkeersdeelnemers om te leren wat de verkeersregels zijn, voor tieners, wat de risico’s zijn van het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets, voor volwassenen op rijden zonder invloed van alcohol en drugs en ouderen die fietsen op een elektrische fiets of een scootmobiel hebben.

Vrijwilligers zetten zich in voor verkeersveiligheid
Veel acties worden georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland - Hardenberg. Acties zoals het verkeersexamen kunnen doorgaan door de inzet van veel vrijwilligers. Vorig jaar deden 670 leerlingen van 28 basisscholen mee aan het verkeersexamen. Vrijwilligers, zoals verkeersouders en verkeersbrigades zorgen ervoor dat kinderen veilig van en naar hun school kunnen gaan.

Per leeftijdscategorie meerdere activiteiten
Er worden per leeftijdscategorie meerdere activiteiten georganiseerd om veiliger deel te kunnen nemen aan het verkeer. Kinderen op de basisschool krijgen onder andere verkeerslessen, theorie en praktijk. Bijna 1000 leerlingen hebben meegedaan aan het project Dode Hoek van VVN-Hardenberg en leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit De Krim, Schuinesloot, Slagharen en Lutten hebben geleerd om veiliger om te gaan met landbouwvoertuigen. Kinderen in de leeftijd van 12 – 16 jaar leerden vooral veel over fietsveiligheid, middelengebruik en afleiding door de mobiele telefoon. Deze lezen zijn gegeven door Fiets4safe en Veilig Uitgaan, Veilig Thuis waarbij de kinderen op een interactieve manier informatie gegeven wordt over de gevaren van drugsgebruik en gebruik van de smartphone in het verkeer. Het is de bedoeling dat in 2019 ouderen gebruik kunnen maken van Scootmobieltraining en fietsveiligheidstraining.


14-3-2019 08:38

Gemeente Hardenberg heeft een sterke afname in CO2-uitstoot gerealiseerd ten opzichte van 2013. Dat is te lezen in de energiemonitor 2018 dat naar de gemeenteraad is gestuurd. Er wordt minder energie verbruikt en meer elektriciteit duurzaam opgewekt.

Door het plaatsen zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, gebruik van restwarmte van Wavin en het gebruik van Led-verlichting, zijn de CO2-uitstoot en het energieverbruik met respectievelijk ruim 25% en 26,5% afgenomen.

“Het doel was om elk jaar 2,5% minder CO2-uitstoot en energieverbruik te realiseren ten opzichte van 2013. Dat wil zeggen dat in 2017 een reductie van 10% gehaald moest wordt. Dit doel is meer dan gehaald. We blijven volop aandacht houden voor het klimaat en duurzaamheid. Binnenkort presenteren wij meer cijfers aan de gemeenteraad,” aldus wethouder Jan ten Kate.

Sinds 2014 zijn diverse maatregelen genomen om dit doel te kunnen bereiken:

 • Energiemonitoring: De gemeentelijke gebouwen hebben een slimme meter gekregen. Hierdoor kan het energieverbruik continu in de gaten worden gehouden.
 • Energy-battle: De afgelopen jaren werden gebruikers en beheerders van (gemeentelijke) gebouwen uitgedaagd om met energiebesparende maatregelen te komen. De Historische Vereniging Avereest en de beheerder van sporthal de Kamp hebben de battle gewonnen.
 • Duurzame energieopwekking: Door onder andere zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijke gebouwen en Zwembad de Kiefer te voorzien van een hout gestookte ketel wordt energie opgewekt op een duurzame wijze.
 • De Slag: Een grote bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot en energieverbruik is geleverd bij de bouw van De Slag. De sporthal en zwembad worden verwarmd met de restwarmte van de Wavin. Dit gebouw draagt daarom bij aan de meeste reductie die is behaald.
 • Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen: De gemeentelijke gebouwen hebben 2000 zonnepanelen op hun daken. Daarmee wekken zij een groot deel van hun eigen elektriciteitsbehoefte op. Onlangs heeft de gemeenteraad ingestemd met het plaatsen van nog eens 935 panelen op de daken van Gemeentewerf Hardenberg, theater De Voorveghter en zwembad De Slag.
 • Led-verlichting: Openbare verlichting vervangen door zuinige Led-lampen draagt bij aan een lager energieverbruik. De gemeente vervangt de lampen van de openbare verlichting. Daarnaast wordt kritischer gekeken, samen met de bewoners, wanneer licht nodig is en wanneer het wat minder kan. In gebouwen van de gemeente worden lampen vervangen door Led-verlichting tijdens onderhoud.


14-3-2019 08:21

De gemeente gaat samen met consumenten, bewoners en ondernemers het parkeerbeleid in het centrum van Hardenberg evalueren. Het college hecht namelijk veel waarde aan de mening van de samenleving, zij zijn immers de dagelijkse gebruikers van de parkeergelegenheden in het centrum van Hardenberg.

De evaluatie van het parkeerbeleid moet leiden tot een parkeerssysteem die gereed is voor de toekomst. Het onderzoek wordt deze zomer uitgevoerd. Het college heeft het plan van aanpak van de evaluatie beschreven in een brief aan de gemeenteraad.

In het coalitieakkoord 2018 – 2022 is opgenomen om samen met de middenstand een onderzoek te doen naar het functioneren van het betaald parkeren in het centrum van Hardenberg. Dit onderzoek wordt uitgebreid naar een evaluatie van het gehele parkeerbeleid in het centrum van Hardenberg, omdat keuzes die worden gemaakt rond betaald parkeren effecten hebben op parkeren voor vergunningshouders en de parkeerrouting. Het onderzoek bestaat daarom uit drie onderdelen, namelijk:

 1. Evaluatie betaald parkeren.
 2. Evaluatie vergunningshoudersparkeren.
 3. Evaluatie parkeerroutering en verkeerscirculatie.

1. Evaluatie betaald parkeren
In de evaluatie van het betaald parkeren staat de mening van de consument centraal. Daarbij wordt onder andere onderzocht wat de consument van betaald parkeren vindt en van het gebruikersgemak van het systeem. Daarnaast wordt gekeken naar het (technisch) functioneren van het systeem en naar toekomstige innovaties die het gebruikersgemak van het betaald parkeren kunnen verbeteren.

2. Evaluatie vergunningshoudersparkeren
Het onderzoek van vergunningshoudersparkeren richt zich onder andere op de omvang van de zones en het functioneren van dit systeem. Ook het gebruik van zogenoemde kraskaarten voor bezoekers van de vergunninghouder wordt onderzocht. De mening van de bewoners staat in deze evaluatie dan ook centraal.

3. Evaluatie parkeerroutering en verkeerscirculatie
De huidige parkeerroute is tegelijk met het betaald parkeren ingevoerd. Wijzigingen in dit systeem kunnen ook gevolgen hebben voor de verkeerscirculatie en parkeerroutering.

Samen met consumenten, bewoners en ondernemers

Consumenten, bewoners en ondernemers worden nauw betrokken bij de evaluatie van het parkeerbeleid. Ook bij de opzet van de onderzoeken worden betrokkenen geraadpleegd. Alleen op deze wijze kan een goed en gedragen onderzoek plaatsvinden en voorstellen gedaan worden voor het nieuwe parkeerbeleid, waarover de gemeenteraad uiteindelijk een besluit gaat nemen.

Planning
Na het opstellen van een gedragen onderzoeksplan, worden de onderzoeken rond de zomer uitgevoerd. Daarna worden de resultaten uitgewerkt en worden verschillende mogelijkheden opgesteld. Eind 2019 wordt een besluit genomen welke mogelijkheid de voorkeur heeft. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit het nieuwe parkeerbeleid. Na dit besluit moeten de parkeersystemen mogelijk worden aangepast. Het is de bedoeling dat het nieuwe parkeerbeleid in 2021 in gaat.


13-3-2019 12:47

De gemeenten in het Vechtdal gaan op vijf vakantieparken aan de slag om de vitaliteit van de parken te verbeteren. Op deze vakantieparken blijft het recreatief gebruik achter. Daarom doen de parken mee aan de pilot van het project Vitale Vakantieparken. In de pilot wordt verkend welke verbeteringen nodig zijn om de parken vitaal en toekomstbestendig te maken.

De vrijetijdssector is een belangrijke economische pijler binnen het Vechtdal. Niet voor niets trekken de vakantieparken in het Vechtdal jaarlijks veel toeristen en vallen ze regelmatig in de prijzen. Uit het in 2017 uitgevoerde vitaliteitsonderzoek blijkt ook dat de verblijfsrecreatieve sector in het Vechtdal een uitstekende gezonde basis heeft. Hoewel het merendeel van de vakantieparken een hoge kwaliteit heeft, is er een kleine groep van 17 vakantieparken waar het recreatief gebruik achterblijft. Deze parken moeten keuzes maken voor de toekomst: investeren in recreatie of verkennen welke andere kansen en mogelijkheden er liggen. De gemeenten in het Vechtdal geven gehoor aan de vraag van de recreatieve sector om hiermee met de vakantieparken en diverse partners aan de slag te gaan. Daarom zijn zij het project Vitale Vakantieparken Vechtdal gestart. De samenwerking is erop gericht om ervaringen te delen, effectief te werk te gaan en ook gezamenlijk op te trekken als er bijvoorbeeld beleidswijzigingen nodig zijn. De provincie Overijssel doet mee in dit leer-en ontwikkeltraject en heeft een faciliterende rol.

Inventarisatie
Om meer inzicht te krijgen in de situatie op de vakantieparken waar recreatief gebruik achterblijft, hebben de gemeenten de situatie nader in beeld gebracht. Eind 2018 is op 11 parken geïnventariseerd welke verschillende groepen mensen op deze parken verblijven en wat hun achtergrond en situatie is. De uitkomsten van de inventarisatie bevestigen dat 47% van de vakantiehuisjes op deze parken niet recreatief gebruikt wordt. Circa 35% van de accommodaties op de betreffende parken wordt permanent bewoond. Voorzichtige inschatting is dat het rond de 2.000 personen gaat die permanent in een recreatiewoning verblijven, waarvan het grootste deel uit de regio komt. Ruim 10% van de huisjes wordt tijdelijk bewoond door mensen die om verschillende redenen geen andere huisvesting hebben of in de regio werken.

Aan de slag op vijf pilotparken
Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie gaan de Vechtdalgemeenten met vijf parken concreet aan de slag gaan in de vorm van een pilot. Deze parken zien zelf ook kansen om de kwaliteit en vitaliteit op hun park te verbeteren en willen daarom meedoen. Het gaat om Park Moscou en Het Stoetenslagh (bungalowpark en chaletpark) in de gemeente Hardenberg, Recreatiecluster Stegeren (Belmonde, Berghorst en Hongerige Wolf) in de gemeente Ommen en Park ’t Veldhuis in de gemeente Staphorst. Met bungalowpark Aan de Stouwe in Ommen worden nog oriënterende gesprekken gevoerd voor deelname aan de pilot. In de pilot gaan gemeenten en de parken nog beter in kaart brengen wat er precies speelt, waar kansen liggen en wat dat betekent voor de betrokkenen. Dat gebeurt in sessies samen met de parkeigenaren, bewoners en eigenaren van de vakantiehuisjes, maar ook partijen als woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en werkgevers doen mee. In de pilots moet duidelijk worden welke verbeteringen nodig en mogelijk zijn om de parken vitaal en toekomstbestendig te maken. Eventuele kwaliteitsverbeteringen worden eind 2019 daadwerkelijk doorgevoerd.

Brede aanpak
De Vechtdalgemeenten willen de ervaringen die zij in de pilots opdoen gebruiken om te komen tot een provinciale aanpak. Burgemeester Hans Vroomen van de gemeente Ommen is voorzitter van de stuurgroep van het project Vitale Vakantieparken Vechtdal: “We zijn er op tijd bij om de kansen die er voor deze parken liggen te pakken. Dat kunnen we als gemeenten niet alleen. Daarom ben ik blij dat we als bestuurders van de Vechtdalgemeenten samen optrekken en dat ook de gedeputeerde van de provincie Overijssel meedoet. De uitdagingen die we op deze vakantieparken tegenkomen zijn complex. Het gaat over wonen, recreatie, veiligheid en ruimtelijke ordening, maar er spelen ook sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Dat moeten we in samenhang bekijken. Daarmee doen we in de komende periode ervaring op en maken we gebruik van elkaars kennis en kunde. Samenwerking is wat mij betreft de sleutel om te komen om te komen tot maatwerkoplossingen per park”.


8-3-2019 15:11

Samen Doen gaat per 1 juli 2019 verder als overheidsvennootschap. Hiermee kan de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners, de samenwerking met partners en de inzet op preventie verder verbeteren. Hulp en ondersteuning wordt daarnaast eenvoudiger en overzichtelijker door één aanspreekpunt voor inwoners met meerdere vraagstukken.

Met dit besluit van het college komt er een einde aan de proefperiode van vier jaar. "We hebben de afgelopen vier jaar veel geleerd en zijn klaar voor de volgende stap. We willen samen met onze partners goede zorg en ondersteuning bieden”, vertelt wethouder Alwin te Rietstap.
“Daarbij willen we niet alleen zorg en ondersteuning bieden, maar juist helpen om problemen te voorkomen. We hebben al goede projecten op dat gebied, maar we kunnen samen nog meer bereiken. Daar trekken we ook extra geld voor uit", aldus de wethouder.

Eén aanspreekpunt
In de gemeente zijn vier Samen Doen teams actief: Team West in Dedemsvaart, team Noord in Slagharen, team Zuid in Bergentheim en team Kern in Hardenberg. Hiermee is de zorg en ondersteuning voor inwoners dichtbij de mensen georganiseerd.
Soms heeft een inwoner echter ondersteuning nodig of vragen op verschillende gebieden. Deze inwoner moet met al deze vragen bij één aanspreekpunt vanuit Samen Doen terecht kunnen. Het is de bedoeling om vanaf 1 juli dit jaar te werken met deze integrale intake.

Continue inzet op samenwerking en preventie
Samen Doen heeft in team West ervaring opgedaan met een preventienetwerk, in nauwe samenwerking met politie, woningstichting en GGD. Het preventienetwerk voorkomt dat inwoners tussen wal en schip raken, of dat problemen niet worden gesignaleerd of aangepakt. Ook worden in het netwerk samen preventieve voorzieningen opgezet.
Vanwege de goede resultaten in gebied West wordt deze aanpak ook in de andere Samen Doen teams opgestart. Daarnaast wordt met alle partners en teams continu gezocht naar nieuwe manieren om problemen op tijd te signaleren en aan te pakken. Hiermee wordt de kwaliteit van de ondersteuning beter en sluit deze goed aan op de praktijk.

Van netwerkorganisatie naar overheidsvennootschap
De medewerkers van de Samen Doen teams komen in dienst van de overheidsvennootschap. Dit geldt voor zowel de medewerkers van de gemeente als die van de kernpartners (MEE, Landstede, de Stuw, Baalderborg, Saxenburg Groep, Carinova, de Kern, RIBW en Jeugdbescherming Overijssel).
De gemeente Hardenberg treedt op als aandeelhouder. Daarnaast wordt een Raad van Advies ingesteld waarin kennispartners zitting kunnen nemen.

Vervolgproces
Het besluit over de overheidsvennootschap is een voorgenomen besluit. Zodra er een advies is van de ondernemingsraad van de gemeente Hardenberg, wordt in overleg met alle partijen een Sociaal Plan opgesteld.
Met de gemeente Ommen vindt overleg plaats over het Samen Doen team in Ommen. In 2019 functioneert het team Ommen volgens afspraak onder regie van de teamleider Hardenberg.


8-3-2019 10:42

Landelijk gezien heeft zo'n 62 % van de werkgevers personeel met financiële problemen. Uiteindelijk kosten deze problemen de werkgever ook geld, want personeel meldt zich vaker ziek of heeft het hoofd te vol zitten met andere zaken.

Worstelt u als ondernemer wel eens met de vraag hoe u mensen met schulden of een krappe financiële situatie het beste kunt helpen? En wilt u graag sparren met professionals en ervaringsdeskundigen over waar u tegenaan loopt?

Speciaal voor ondernemers in de gemeente organiseert de gemeente Hardenberg een ontbijtbijeenkomst tijdens de week van het geld op maandag 25 maart. Van 08.00 tot 10.00 bent u van harte welkom in theater De Voorveghter in Hardenberg. Diede Bongertman, afgestudeerd aan ArtEZ hogeschool met 'KRAP - de prijs van armoede', begeleidt deze ochtend. Het wordt een gesprek over de problematiek, wat het betekent voor de medewerkers en voor u als ondernemer. Uiteraard start deze ontbijtbijeenkomst met een lekker ontbijt.

Geïnteresseerd? Meld u aan voor maandag 18 maart via aanmelden@hardenberg.nl.


8-3-2019 10:37

Vaak is er meer aan de hand als mensen hun rekeningen niet of onregelmatig betalen. Daarom werken de gemeenten Hardenberg en Ommen, Vechtdal Wonen, Zilveren Kruis en Vitens samen in het project Voor Elkaar!

Het project Voor Elkaar! zorgt ervoor dat betalingsachterstanden op tijd worden gesignaleerd. Zo helpen we inwoners om weer overzicht te krijgen in hun financiën. De samenwerkende organisaties melden betalingsachterstanden in een systeem. Als blijkt dat iemand de huur al twee maanden niet heeft betaald, of bij meerdere organisaties een betalingsachterstand heeft, zoekt Voor Elkaar! contact.

Medewerkers van de gemeenten gaan langs bij de inwoner met de betalingsachterstand. “We bellen aan om mensen te vragen of we ze kunnen helpen. Vaak is er niet alleen een financieel probleem, maar speelt er meer”, legt Sonja van Arem van Voor Elkaar! uit. “De hulp is altijd vrijwillig; je hebt zelf de keuze of je wilt worden geholpen. Als mensen hulp willen, kijken we samen wat nodig is. We maken met de persoon een plan om de betalingsachterstand te betalen. Ook kunnen we doorverwijzen naar partijen als Humanitas en Eurowijzer. De organisatie waaraan moet worden betaald, start dan geen deurwaarderstraject, maar geeft de mensen de tijd om de betalingsachterstand weg te werken. Na een half jaar nemen we weer contact op om te kijken hoe het ervoor staat. Lukt het om de betalingsachterstand weg te werken? Zijn er geen nieuwe schulden ontstaan?”

Op deze manier willen de gemeenten Hardenberg en gemeente Ommen grote schulden voorkomen. “Bij financiële problemen wisselen mensen de rekeningen die ze betalen vaak af; de ene maand de zorgverzekering, de volgende maand de energierekening. Door de betaalgegevens te combineren, zien we het sneller als het mis gaat, en kunnen we tijdig hulp bieden. Zo kunnen we veel ellende te voorkomen.”

Privacy
De gemeenten en de andere organisaties werken nauw met elkaar samen. Over de uitwisseling van gegevens zijn goede afspraken gemaakt. Alleen noodzakelijke gegevens worden op een veilige manier gedeeld. De gegevens zijn ook alleen zichtbaar voor de consulenten van het team Voor Elkaar!


5-3-2019 16:01

De gemeente Hardenberg vraagt inwoners om plekken in de gemeente aan te dragen voor het inzaaien van zogenaamde 'plukveldjes'. Dit zijn stukken gazon die met een mengsel van wilde bloemen en kruidachtige planten worden ingezaaid.

Plukveldjes zijn vanwege de grote variatie aan plantensoorten een rijke bron van nectar voor bijen, vlinders en andere insecten. Zodra de bloemen in de plukveldjes in bloei zijn, mogen buurtbewoners de bloemen plukken om er een mooi veldboeket van te maken. 
Wethouder Gitta Luiten: "Het gaat slecht met vogels, wilde bloemen en insecten: in 25 jaar tijd zijn 75% van de insecten verdwenen. Die ontwikkeling moeten we stoppen en daar willen we in het openbaar groen bij helpen door insectenvriendelijk beheer. Bijvoorbeeld door minder vaak te maaien en door (wilde) bloemen in te zaaien op stukken gazon."
"De plukveldjes bieden insecten, vogels en andere dieren nieuwe levenskansen en het ziet er ook nog leuk uit. We hopen dat veel inwoners ons gaan helpen door geschikte locaties aan te dragen!"
Aandragen plukveldje
De gemeente vraagt inwoners om mee te denken en om plekken in het openbaar groen aan te dragen die geschikt zijn voor het inzaaien van een plukveldje. Het gaat om plekken waar nu gazon ligt (gras dat regelmatig gemaaid wordt). Het veldje mag minimaal 100 m2 en maximaal 1000 m2 groot zijn.
Het aandragen van een plukveldje kan, tot uiterlijk 15 maart, via www.hardenberg.nl/plukveldjes.
Iedere inwoner die een plek aandraagt via de website krijgt een attentie: een gratis zakje met bloemzaden. Deze zaadjes mogen inwoners gebruiken om de eigen tuin (of balkon) ook een fijne omgeving te maken voor bijen, vlinders en andere insecten.   
Inzaaien
De gemeente maakt de plukveldjes halverwege maart gereed voor inzaaien. Met het inzaaien wordt gebruik gemaakt van éénjarig en meerjarige bloemmengsels. In het mengsel zitten meer dan 25 verschillende bloemsoorten, waaronder margrieten en klaprozen. De bloeiperiode is van juni tot en met september.
Het inzaaien van plukveldjes in de bebouwde omgeving levert een goede bijdrage aan de biodiversiteit. Biodiversiteit staat voor de mate van verscheidenheid aan levensvormen in een bepaald leefgebied. Veel bestuivende insecten vormen een belangrijke schakel in ecosystemen en zijn daarmee essentieel voor de biodiversiteit. 
De gemeente Hardenberg werkt aan het vergroten van de biodiversiteit en probeert hierbij ook inwoners te betrekken, onder andere door middel van concrete acties zoals het uitgeven van gratis nestkastjes en bloemzaadjes en door het realiseren van plukvelden. Daarnaast heeft de gemeente Hardenberg zich aangesloten bij Operatie Steenbreek, waarmee wordt gestimuleerd om in versteende tuinen een aantal stenen te vervangen door planten en/of gras. 
Aanvragen van plukveldjes:
 • De aanvraag betreft een plek waar gazon ligt (gras dat regelmatig gemaaid wordt).
 • Bermen en ruw gras komen niet in aanmerking voor een plukveldje.
 • Een plukveldje is minimaal 100m2 en maximaal 1000 m2 groot. Het is niet nodig dat het hele gazon verdwijnt.
 • De gemeente beslist uit alle aanvragen waar de plukveldjes worden gerealiseerd. 
 • Aanvragen van een plukveldje kan via www.hardenberg.nl/plukveldjes.
 • De gemeente plaatst de plukveldjes.
 • Inwoners die een (realistische) locatie voor een plukveldje aandragen, ontvangen een zakje met bloemzaadjes om ook zelf aan de slag te gaan in eigen tuin. 


1-3-2019 12:01

Kinderen van de Christelijke Basisschool Balkbrug en wethouder Gitta Luiten planten knotwilgen en struiken bij de nieuw waterberging De Omloop in Balkbrug tijdens de boomfeestdag op woensdag 13 maart 2019. Vanaf 10.00 uur gaan 21 kinderen uit groep 6/7 aan de slag om de nieuwe waterberging groener te maken met de bomen en struiken.

De kinderen planten 17 bomen en 750 struiken en dragen daarmee bij aan een duurzamer wereld. Door het planten van bomen en struiken wordt een bijdrage geleverd aan de CO2-reductie. Ook leren de kinderen dat bomen en struiken bijdragen aan een betere leefomgeving, doordat groen onder andere een schuilplaats biedt aan dieren en insecten, de leefbaarheid van steden en dorpen vergroot, het (regen)water vasthoudt en het beschermt tegen bodemerosie.

Tijdens de Boomfeestdag horen de kinderen waarom bomen en struiken in een straat zo belangrijk zijn. Daarna gaan de kinderen en wethouder Gitta Luiten aan de slag om de knotwilgen en struiken te planten.

Stichting Nationale Boomfeestdag heeft sinds eind 2018 een samenwerking met Operatie Steenbreek. Beide organisaties zetten zich in om de leefomgeving groener te maken. Stichting Nationale Boomfeestdag doet dit al bijna zestig jaar door samen met kinderen bomen te planten. Operatie Steenbreek wil voor meer groen in steden en dorpen zorgen door stenen in tuinen en pleinen te vervangen door bloemen, struiken, bomen en/of gras.


1-3-2019 11:58

Gemeente Hardenberg sluit zich aan bij Operatie Steenbreek. Daarmee is Hardenberg de vierde gemeente in Overijssel die zich wil inzetten voor de bewustwording van het belang om bijvoorbeeld in versteende tuinen een aantal stenen te vervangen door planten en/of gras.

“Door klimaatverandering krijgen we te maken met extremer weer: zwaardere regenbuien en langdurige hitte en droogte. Met het aanbrengen van groen kunnen we onze omgeving leefbaar houden. Door verstening is echter steeds minder groen aanwezig in tuinen en in de openbare ruimte. Daar willen wij als gemeente samen met inwoners iets aan doen. Bovendien trekt een groene tuin bijen, vlinders en zangvogels aan waar je als bewoner van kunt genieten”, aldus wethouder Alwin te Rietstap.

Wateroverlast en hittestress verminderen
Door een aantal stenen in tuinen te vervangen door planten kan bij hevige regenbuien het water beter in de grond zakken. Het is een goede manier om wateroverlast te verminderen. Lange, droge periodes met hoge temperaturen zorgen voor hittestress in binnensteden. Door te zorgen voor meer bomen en planten is de temperatuur een aantal graden lager dan in een versteende omgeving.

Groen, goed voor mens en dier
Mensen voelen zich beter in een omgeving met veel groen in plaats van steen. Een gezonde biodiversiteit is daarbij van belang. Door in de tuin stenen te vervangen door planten wordt hieraan al bijgedragen. Daarnaast bieden planten een plek waar insecten kunnen leven. Volgens wetenschappelijk onderzoek zijn de aantallen insecten met 75% afgenomen, waaronder ook bijen en vlinders. Dit is een van de gevolgen waardoor bepaalde vogelsoorten dreigen te verdwijnen. Door het aanplant van groen in de tuin krijgen insecten, bodemdieren en allerlei soorten tuinvogels meer leefgebied.

Samen met inwoners en organisaties wil de gemeente de bewustwording rond biodiversiteit in de gemeente stimuleren. Hiervoor wordt een actieplan opgesteld.


1-3-2019 11:55

De vervanging van de bruggen De Meene gaat maandag 4 maart 2019 officieel van start. De bruggen zijn naar verwachting eind september klaar voor gebruik. De starthandeling wordt verricht door Ria Broeze, bestuurder Waterschap Vechtstromen en wethouder Jan ten Kate van de gemeente Hardenberg.

De Kieftbrug (De Haandrik) en de Beltmansbrug (Anerweerdweg) werden in april 2018 afgesloten vanwege de veiligheid van de bruggen. Na inspecties bleek dat de bruggen uit 1958 niet meer geschikt zijn voor gemotoriseerd verkeer. Als tijdelijke oplossing is ter plaatse van de Kieftebrug een noodbrug aangelegd en ter hoogte van de Beltmansbrug is een platenbaan aangelegd.

Samenwerking waterschap en gemeente

Waterschap Vechtstromen is nu nog eigenaar van de twee bruggen. Meteen na de constatering van de ernstige gebreken zijn het waterschap en de gemeente gaan samenwerken om de overlast van de sluiting van de bruggen te beperken en te onderzoeken welke maatregelen voor de toekomst getroffen konden worden, waarbij bereikbaarheid een belangrijk uitgangspunt was Het waterschap en de gemeente hebben daarbij ook de andere belanghebbenden nauw betrokken.

Overleg met omwonenden

Het Waterschap Vechtstromen en gemeente Hardenberg hebben in 2018 in overleg met experts en omwonenden naar een oplossing gezocht. Daarbij bleek dat de vervanging van de bruggen de beste oplossing is. De nieuwe bruggen zijn geschikt voor het huidige zware landbouwverkeer. Het ontwerp is vastgesteld in overleg met diverse partijen, waaronder de omwonenden.

Oplevering nieuwe bruggen
De nieuwe bruggen zijn naar verwachting eind september klaar. Door langere levertijden van betonproducten zoals brugliggers en fundatiepalen, neemt de bouw meer tijd in beslag. De langere levertijden hebben te maken met de huidige marktontwikkelingen in de betonsector. Na de oplevering wordt de gemeente Hardenberg eigenaar van de nieuwe bruggen.


1-3-2019 11:51

In de gemeente Hardenberg is het goed wonen, werken en leven. In de komende tien jaar blijft het aantal inwoners en huishoudens in de gemeente Hardenberg groeien. Dat betekent dat er behoefte blijft aan nieuwbouwwoningen. In het Programma Wonen zijn de woonambities van de gemeente Hardenberg voor de periode tot 2025 beschreven. Het college van B&W biedt het Programma Wonen voor vaststelling aan...

Wethouder Martijn Breukelman (wonen): “We zien allerlei ontwikkelingen die van invloed zijn op onze woonomgeving. Er is sprake van vergrijzing, er zijn veel ontwikkelingen rondom duurzaamheid, we zien toenemende wensen rondom zorg en het buitengebied kent z’n eigen uitdagingen. We moeten meebewegen met de realiteit, zorgen voor de juiste woning voor elk huishouden en bouwen naar behoefte. Daarom willen we met kleinere projecten inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zonder de lange termijn uit het oog te verliezen. Om te kunnen voldoen aan de grote vraag bouwen we de eerstkomende jaren extra woningen. Daarbij letten we goed op de woonkwaliteit. Ook willen we ruimte bieden aan nieuwe woonvormen zoals erfdelen, thuishuizen en particulier opdrachtgeverschap. Door flexibel te zijn en door plannen in samenspraak met woningzoekenden te maken, zorgen we ervoor dat vraag en aanbod op de woningmarkt goed blijven matchen.”

De juiste woning voor elk huishouden
De ambities in het Programma Wonen richten zich op een aantal specifieke groepen. Voor starters op de woningmarkt moeten voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn. Het gaat daarbij om kleine rij- en hoekwoningen en appartementen.
Doorstromers vormen de grootste groep op de Hardenbergse woningmarkt. Zij willen vaak verhuizen naar een ruime koopwoning. Ouderen hebben daarbij keuzevrijheid. Ze kunnen verhuizen naar voor hen aantrekkelijke woningen in en rond het centrum van Hardenberg of Dedemsvaart. Of ze worden gestimuleerd hun woning aan te passen zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast liggen er kansen voor woonzorginitiatieven in de kleinere kernen voor ouderen die extra zorg nodig hebben.
Vooral in de kleine kernen moet ruimte blijven voor nieuwbouw van eengezinswoningen. Wel is het zaak dat bestemmingsplannen voor nieuwbouwprojecten flexibel zijn zodat gemakkelijk kan worden ingespeeld op de vraag op de woningmarkt.
In een woonzorgonderzoek wordt in kaart gebracht wat de behoefte is aan verschillende vormen van wonen met zorg. In dit onderzoek wordt ook gekeken naar de woonbehoefte van bijzondere en kwetsbare doelgroepen, zoals inwoners met een indicatie voor beschermd wonen. Voor mensen die met spoed een woning zoeken willen gemeente en corporatie inzetten op het realiseren van flexibele en tijdelijke huurwoningen.

Werk maken van de energietransitie
Het verduurzamen van de woningen in de gemeente Hardenberg is een prominent onderdeel van het Programma Wonen. Hier ligt vooral een opgave voor de particuliere woningeigenaren. Mogelijkheden om woningeigenaren te stimuleren maatregelen te nemen, worden onderzocht.
De corporatie zorgt ervoor dat sociale huurwoningen in 2021 het energielabel B hebben. De ambitie voor 2050 is dat alle sociale huurwoningen energieneutraal zijn. Daarvoor worden bestaande woningen verduurzaamd, maar er is ook sprake van sloop en vervangende nieuwbouw.
Inzet is dat de woonlasten voor de huurders gelijk blijven. Hiervoor maakt de corporatie een plan van aanpak.

Huren in Hardenberg
Ongeveer een derde van de Hardenbergse woningen is een huurwoning. In de grotere kernen is nog veel vraag naar sociale huurwoningen. De ambitie is om 250 tot 300 sociale huurwoningen bij te bouwen. Veel huurwoningen zijn ruime eengezinswoningen, terwijl er steeds meer vraag is naar woningen voor kleine huishoudens. Daarom is de opgave voor de komende jaren om de bestaande huurwoningen beter af te stemmen op de vraag.

Behoud van vitale woonomgeving
In het Programma Wonen is ook aandacht voor het behoud van de aantrekkelijke en vitale woonomgeving die de gemeente Hardenberg inwoners biedt. Samen met plaatselijk belangen wil de gemeente kijken naar mogelijkheden om voorzieningen in kernen of wijken nieuw leven te blazen. Verder wordt gestreefd naar een goede mix van koop- en huurwoningen in kernen of wijken.

Bouwen naar behoefte
Een deel van de ambities uit het Programma Wonen zijn voor alle kernen in de gemeente Hardenberg gelijk. Maar er zijn ook duidelijke verschillen tussen kernen. Daarom is het streven om in de komende jaren te komen tot een gebiedsvisie voor het wonen per gebied in de gemeente. De eerder afgesloten convenanten over woningbouw met de plaatselijk belangen vormen hiervoor al een goede basis. De gebiedsvisies worden samen met de plaatselijk belangen uitgewerkt.

Agenda Wonen
Om snel zicht te hebben op resultaat en ruimte te houden om snel in te spelen op veranderingen in de woningmarkt, richten concrete maatregelen en afspraken zich op de komende twee jaar. Deze praktische uitwerking van het Programma Wonen staat in de Agenda Wonen 2019-2020. De gemeente voert de Agenda Wonen samen met de woningcorporatie, plaatselijk belangen, ontwikkelaars en zorgaanbieders uit.

Gemeenteraad
Het college van B&W biedt het Programma Wonen 2025 en de Agenda Wonen 2019-2020 nu voor vaststelling aan de gemeenteraad aan. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 12 maart in de oriënterende ronde en neemt op 26 maart een besluit.


27-2-2019 12:52

Supermarkten in de gemeente Hardenberg mogen vanaf 10 maart 2019 iedere zondag tussen 13.00 en 17.00 uur open. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Voor overige winkels geldt dat per kern maximaal tien koopzondagen per jaar kunnen worden aangewezen door het college van B&W.

In 2018 heeft de gemeente Hardenberg ervaring opgedaan met koopzondagen en is een proef gehouden. De proef is uitgebreid geëvalueerd met onder andere winkeliers, ondernemersverenigingen, bewoners van winkelgebieden en kerkelijke instanties.
Op basis van de uitkomst van de evaluatie stelde het college van B&W de gemeenteraad voor de winkeltijdenverordening te wijzigen om koopzondagen in de gemeente Hardenberg op bepaalde momenten mogelijk te maken.

Wijzigingen in het raadsvoorstel
De gemeenteraad van Hardenberg heeft nu besloten om de winkeltijdenverordening te wijzigen. Daarmee zijn koopzondagen in de gemeente Hardenberg definitief mogelijk. Wel heeft de gemeenteraad door middel van een tweetal amendementen wijzigingen in het raadsvoorstel aangebracht die de mogelijkheden voor koopzondagen verder verruimen. De amendementen werden gesteund door een ruime meerderheid van de gemeenteraad.

Raadsbesluit

De gemeenteraad heeft besloten de winkeltijdenverordening zodanig te wijzigen, dat supermarkten in de gehele gemeente Hardenberg gedurende het hele jaar op zondagen tussen 13.00 en 17.00 uur geopend mogen zijn.
Voor andere winkels dan supermarkten kan het college van B&W maximaal tien zondagen per kern aanwijzen waarop de winkels tussen 13.00 en 17.00 uur geopend mogen zijn. Hierbij geven de kernen zelf aan wanneer zij een koopzondag wensen.

De gewijzigde Winkeltijdenverordening treedt op 7 maart 2019 in werking. Dat betekent dat het vanaf zondag 10 maart 2019 voor supermarkten in de gemeente Hardenberg mogelijk is om op zondag open te gaan.
Voor de koopzondagen voor overige winkels geldt dat het college van B&W de koopzondagen per kern aan moet wijzen, op basis van een voorstel van de kernen.


25-2-2019 16:06

Altijd al willen werken in de zorg? Kom zaterdag 16 maart tussen 10.00 en 16.00 uur naar Voorstraat 33-35 in Hardenberg. Werkgevers vertellen u alles over werken in de zorg. Er zijn volop kansen in de zorg in de gemeente Hardenberg en omgeving.

Met het toenemend aantal mensen dat gebruik maakt van de zorg, is er ook meer gekwalificeerd personeel nodig. Dat biedt volop kansen. In de gemeente Hardenberg zijn een aantal grote werkgevers in de zorg actief waaronder de Baalderborg Groep, Carinova en Saxenburgh Groep die zaterdag 16 maart graag met u in gesprek gaan.

Baalderborg Groep
De Baalderborg Groep geeft betrokken en liefdevolle zorg en ondersteuning aan kinderen, (jong)volwassenen en ouderen. Baalderborg Groep verwacht dat zij voor de ondersteuning van cliënten in zowel de Ouderenzorg als de Gehandicaptenzorg in de (nabije) toekomst meer zorgprofessionals nodig hebben. Dat gaat onder andere om Verzorgende IG (niveau 3) in de Ouderenzorg en (assistent)begeleiders (niveau 2 en 3) binnen de Gehandicaptenzorg vooral voor de doelgroep cliënten met een wat complexere zorgvraag.

Carinova
Carinova is met 3600 medewerkers actief op drie zorggebieden: thuiszorg, woonzorg en huishoudelijke hulp. De medewerkers zetten zich iedere dag in om bewoners en cliënten de beste zorg te bieden. Als werkgever wil Carinova graag een aantrekkelijk aanbod doen aan haar medewerkers. Carinova gelooft in leren door werken in de praktijk. Zij leiden hiervoor eigen medewerkers op, maar ook regelmatig zij-instromers met een hart voor de zorg. Voor leerlingen en studenten in een zorgopleiding biedt Carinova ook een mooie kans hun kennis en ervaring te vergroten als Talent Nurse.

Saxenburgh Groep
De komende jaren bouwt Saxenburgh Groep een compleet nieuw ziekenhuis in Hardenberg en worden een aantal ouderenzorglocaties vernieuwd. Zo draagt Saxenburg Groep bij aan een toekomstbestendig aanbod van ziekenhuiszorg, ouderenzorg en revalidatiezorg in het Vechtdal. De Saxenburgh Groep zoekt nieuwe collega’s. De organisatie heeft vacatures voor Verzorgenden IG (niveau 3) en Verpleegkundigen (vanaf niveau 4) in de Ouderenzorg. Voor het ziekenhuis zoekt de Saxenburgh Groep gespecialiseerde zorgprofessionals, zoals fysiotherapeuten, verpleegkundig specialisten en anesthesiemedewerkers, maar ook SEH-artsen, reumatologen en andere medisch specialisten.

De ‘Werken in de Zorg’-dag op 16 maart aan de Voorstraat 33-35 (tegenover museum ’t Stadhuus) in Hardenberg is een initiatief van de gemeente Hardenberg in samenwerking met de Baalderborg Groep, Carinova, Saxenburgh Groep, UWV, Alfa College en Werkgeversservicepunt.


25-2-2019 13:34

De digitale verzending van de belastingaanslagen in de berichtenbox van MijnOverheid is voor een deel van de adressen in de gemeente Hardenberg vertraagd.

Als u de belastingaanslag nog niet heeft ontvangen, krijgt u deze donderdag 28 februari 2019 alsnog digitaal toegestuurd. U ontvangt de aanslag in uw berichtenbox van MijnOverheid.
Deze verzending op 28 februari gebeurt automatisch naar alle adressen die nog geen digitale aanslag hebben ontvangen. U hoeft hiervoor geen contact op te nemen met gemeente.


Meer informatie over de belastingaanslag kunt u lezen op hardenberg.nl/belastingen.


22-2-2019 09:50

De gemeentelijke belastingaanslagen worden zaterdag 23 februari 2019 verstuurd. Alle huishoudens en bedrijven in de gemeente betalen gemeentelijke belastingen. Heeft u vragen? Wij helpen u graag! Houd u aan de telefoon wel rekening met wat langere wachttijden dan u van ons gewend bent.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij een pagina opgesteld met de veelgestelde vragen over de belastingen.


Als uw vraag hier niet tussen staat, kunt u ook veel informatie vinden op www.hardenberg.nl/belastingen.

Wilt u telefonisch een medewerker spreken van de gemeente? Dan kunt u bellen met de Publieksdienst op het telefoonnummer 14 0523. Houd wel rekening met extra drukte vanwege de vragen rondom belastingen. Het is ook mogelijk om online uw vraag of opmerking in te sturen. Wij kunnen u dan per e-mail een antwoord sturen.


Woz-waarde
Bent u het niet eens met de Woz-waarde? Dan kunt u een bezwaarschrift schrijven. Maar vaak is dat helemaal niet nodig. Telefonisch of tijdens extra inloopavonden in de hal van het gemeentehuis van Hardenberg kunnen wij uw vraag snel behandelen.


De extra inloopavonden zijn op donderdag 28 februari en 7 maart van 18.00 tot 20.00 uur. Daarnaast kunt u ons tot uiterlijk 29 maart 2019 online over uw woz-waaarde een bericht sturen. In de meeste gevallen kunnen wij uw vraag direct telefonisch of per e-mail afhandelen. Dat scheelt u tijd en moeite.


20-2-2019 15:52

Johan en Riny Slatman van Bakkerij Slatman uit Ane ontvangen woensdag 20 februari 2019 het predicaat Hofleverancier. Burgemeester Peter Snijders reikt deze onderscheiding uit aan de familie Slatman tijdens het Open Huis vanwege het 125-jarig bestaan van de bakkerij.

Het predicaat Hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding voor bedrijven die tenminste honderd jaar bestaan en daarnaast een vooraanstaande plaats innemen in de samenleving en een onberispelijke reputatie hebben.

Geschiedenis
In 1893 begon Herman Slatman, samen met zijn vrouw Gezina van der Heide een bakkerij in Ane. In 1921 zette zoon Johannes Hendrikus de bakkerij voort, samen met zijn echtgenote Berendina Roelofina Hinnegies. Ook de derde generatie Slatman, zoon Herman en zijn vrouw Nine Seymonsbergen bleven het bakkersvak trouw en maakten van de bakkerij in Ane een bedrijf met regionale uitstraling. Inmiddels is de vierde generatie Slatman, Johan met zijn echtgenote Riny, samen met een aantal medewerkers, aan het werk in de bakkerij in Ane en in de vestiging aan de Bruchterweg in Hardenberg.

Slatmanskoek
Bakkerij Slatman is met haar beroemde Slatmans Kruidkoek een begrip in Hardenberg. Bij alle Nederlandse supermarkten in een straal van 30 kilometer rond Hardenberg en ook in Duitsland wordt de kruidkoek, gebakken volgens een geheim recept, verkocht.

Oog voor natuur en milieu
Bakker Johan Slatman verbouwt voor zijn brood zijn eigen Sint Jansrogge. Rondom de akker heeft hij een brede groenstrook aangelegd, waar de natuur haar gang mag gaan. De strook wilde bloemen trekt veel verschillende insecten en vogels aan en is daarmee goed voor de biodiversiteit.

Het predicaat Hofleverancier wordt uitgereikt in de bakkerij in Ane, tijdens het Open Huis ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Bakkerij Slatman.


18-2-2019 08:58

In het kader van de maandelijkse werkbezoeken bracht het college van B&W op 15 februari een werkbezoek aan de buurtschappen Gouden Ploeg en Oud Bergentheim. Het college werd op camping en theehuis Erve Schottinck in Oud Bergentheim ontvangen door de besturen van beide plaatselijke belangen.

Voorzitter Henk-Jan de Keizer van plaatselijk belang Gouden Ploeg gaf aan dat de besturen erg blij zijn met het bezoek van het college zodat zij kunnen zien en horen wat er leeft in de buurtschappen. Vervolgens werd per huifkar een aantal bedrijven en locaties bezocht. Dit waren pluimveebedrijf Salomons aan de Hardenbergerweg, Bed and Breakfast de Brinkesdiek, hondenpension Reindershoeve, zorgboerderij Schottinckslag en akkerbouw- en bollenbedrijf Trip. Daarnaast werd een stop gemaakt bij de brug bij Gouden Ploeg. De brug is van de Provincie en behoeft veel onderhoud omdat de brug niet alleen oud is, maar ook omdat er regelmatig zwaar verkeer gebruik maakt van de brug. Er bestaat een mogelijkheid dat de brug op den duur verdwijnt en dat betekent een splitsing van de buurtschap. Tevens zou het Plaatselijk Belang graag een semi-kombord met Gouden Ploeg geplaatst zien. Bij de familie Scholten aan de Brinkweg in Oud Bergentheim werd gesproken over de problematiek van leegstaande schuren in het buitengebied.

Het werkbezoek werd afgesloten bij Erve Schottinck. Namens het college bedankte gebiedswethouder Alwin te Rietstap de beide Plaatselijk Belangen voor het werkbezoek waar de veelzijdigheid en de problematiek van het buitengebied op een goede manier naar voren kwam.

Op 22 maart vindt het volgende werkbezoek plaats. Het college bezoekt dan Sibculo.


14-2-2019 11:19

De Hardenbergse horecaondernemers, politie en de gemeente Hardenberg willen hun samenwerking voor veilig uitgaan in Hardenberg intensiveren. Hiervoor ondertekenden zij opnieuw het convenant ‘Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan’.

In het convenant staan afspraken om samen te werken aan een veilig uitgaansklimaat. Onderdelen van het convenant zijn een Collectieve Horeca Ontzegging en de gezamenlijke aanpak van drugsoverlast.

Horecaondernemers, politie en gemeente werken samen aan het vergroten van de aantrekkelijkheid en veiligheid in uitgaansgebieden in de gemeente Hardenberg. In 2014 legden zij hierover afspraken vast in het convenant 'Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan'.
In de afgelopen periode is er in toenemende mate sprake van overlast als gevolg van drugsgebruik en drugshandel in het centrum van Hardenberg. Daarom willen horecaondernemers, politie en de gemeente hun samenwerking intensiveren en komen tot een gezamenlijke aanpak. Hierover gingen zij deze week met elkaar in gesprek.

Burgemeester Peter Snijders: 'Goede samenwerking voortzetten'
Burgemeester Peter Snijders: "We werken in de gemeente Hardenberg al geruime tijd samen om te zorgen dat uitgaan in Hardenberg aantrekkelijk en veilig is en blijft. We willen ook de drugsoverlast gezamenlijk een halt toeroepen. Horecaondernemers zijn hierbij een onmisbare schakel. Het convenant ‘Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan’ biedt hiervoor de nodige handvatten. Het biedt mogelijkheden om adequaat te handelen als het nodig is. Ik ben blij dat we onze goede samenwerking voortzetten en de afspraken in het convenant opnieuw bekrachtigen."

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
In het convenant 'Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan' staan afspraken over het toelatingsbeleid en de huisregels van horecagelegenheden, beveiliging, toezicht en de manier waarop horecaondernemers handelen wanneer zij drugsgebruik constateren.
Belangrijk onderdeel van het convenant is de Collectieve Horeca Ontzegging. Dit biedt alle bij het convenant aangesloten horecaondernemers de mogelijkheid om ongewenste gasten die bijvoorbeeld drugs gebruiken of verhandelen voor een bepaalde duur in hun zaak te weigeren. De politie wordt hiervan op de hoogte gesteld en kan ingrijpen wanneer een ongewenste gast toch een horecabedrijf betreedt.
De politie richt zich verder op de handhaving van de openbare orde en veiligheid door tijdens uitgaansnachten zichtbaar aanwezig te zijn en snel te reageren op aanvragen van horecaondernemers via de 'Horecatelefoon'. De gemeente kan maatregelen nemen zoals een gebiedsverbod.
Daarnaast zorgt de gemeente voor voldoende veilige verlichting en een goede infrastructuur rond de horecabedrijven. Ook ziet de gemeente toe op naleving van sluitingstijden en de Drank- en Horecawet. De gemeente besteedt verder aandacht aan preventie met voorlichting over alcohol- en drugsgebruik op scholen. Tenslotte zorgt de gemeente voor afstemming tussen de verschillende partijen

Ondertekening
Horecaondernemers, politie en gemeente hebben hun samenwerking bekrachtigd met het ondertekenen van een geactualiseerde versie van het convenant 'Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan'. Het convenant is op donderdag 14 februari ondertekend door voorzitter Berrie Lammers van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Hardenberg, teamchef Freek Lans van de politie Vechtdal en burgemeester Peter Snijders van de gemeente Hardenberg.


14-2-2019 08:32

De gemeentegids van Hardenberg 2019 ligt voor u klaar. In deze gids staan (contact)gegevens van bedrijven, instellingen en verenigingen binnen de gemeente. Daarnaast bevat de gids informatie over onder meer allerlei publieke en gemeentelijke diensten.

Omdat de gemeentegids ook gratis digitaal beschikbaar is wordt deze niet meer huis-aanhuis verspreid. Heeft u toch behoefte aan een papieren gemeentegids dan kunt u deze opvragen via de Publieksdienst van de gemeente Hardenberg, telefoon 14 0523 of een e-mail sturen naar gemeentegids@hardenberg.nl.

U kunt ook een exemplaar ophalen bij de Publieksdienst van het gemeentehuis of op verschillende locaties in de gemeente.


Digitale Gids
De gemeentegids is digitaal te benaderen via de website en vanaf uw mobiele telefoon. In de digitale gemeentegids vindt u alle beschikbare informatie uit de gids. Met uw mobiele telefoon kunt u gratis de gemeentegidsApp downloaden, hiervoor is een iPhone, iPod touch, iPad of Android smartphone of tablet vereist.


Het voordeel hiervan is dat u op alle plekken de meest actuele informatie tot uw beschikking heeft. Het actueel houden van gegevens is belangrijk voor de vermelde organisaties en verenigingen. Zij kunnen wijzigingen online doorgeven en deze worden direct verwerkt op de site en in de app en uiteraard in de nieuwe gids van volgend jaar.

Afhalen in de buurt
Behalve in het gemeentehuis Hardenberg kunt u de papieren gemeentegids ook ophalen bij het Informatiepunt Hardenberg, De Buurtkamers, Ouderen sociëteit Antenne, Oudersoos in Hardenberg, de bibliotheken, De Stuw, Zorgcentra: Clara Feyoena Heem, Oostloorn, Van Dedem Marke, ’t Welgelegen en bij de Samen Doen locaties.


14-2-2019 08:15

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer moeten nu géén besluit nemen over het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Eérst moet er een nieuwe luchtvaartnota zijn gemaakt, waarin de randvoorwaarden voor de luchtvaart in Nederland worden vastgesteld. Daarna moet eerst het luchtruim worden herzien, zodat hoger kan worden gevlogen. Deze oproep staat in de...

De provincie Overijssel heeft de zienswijze ingediend in samenwerking met de gemeenten Deventer, Dalfsen, Hardenberg, Hellendoorn, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle.
In de zienswijze benoemen de Overijsselse overheden ook de randvoorwaarden die zij stellen mocht Lelystad Airport onverhoopt toch eerder open gaan. Doel is om de overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken.

Terugwinnen vertrouwen
Toen de minister het dossier Lelystad Airport aan het begin van de kabinetsperiode oppakte, nam zij zich voor om te werken aan het herstel van vertrouwen in de overheid. In dat verband pleiten de provincie en gemeenten voor een open, transparant en navolgbaar besluitvormingsproces.

Met de nu gekozen volgorde van besluitvorming wordt voorbij gegaan aan de belangrijke discussies die in het kader van de luchtvaartnota worden gevoerd, en waarin de minister ook zelf de balans wil zoeken tussen economie, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Een andere volgorde van besluitvorming is daarom wenselijk.

Belangrijke randvoorwaarden
Mocht het toch tot besluitvorming komen over het luchthavenbesluit, dan willen de gemeenten en de provincie dat er een aantal randvoorwaarden wordt vastgelegd.

Het gaat dan onder meer over een snelle stijging en daling van en naar Lelystad Airport, onderzoek naar de risico's van vogelaanvaringen, een limiet van 10.000 vliegbewegingen per jaar tot dat het luchtruim is herzien en een plan voor monitoring, handhaving en evaluatie van milieugevolgen dat op voorhand moet zijn vastgesteld. Zie voor een volledig en gedetailleerd overzicht van de randvoorwaarden de meegezonden zienswijze.

Verkeersverdelingsregeling Schiphol - Lelystad Airport
Naast het luchthavenbesluit hebben de gezamenlijke overheden ook een zienswijze ingediend op de Verkeersverdelingsregeling voor Schiphol. In de laatste versie van deze regeling is een lijst met bestemmingen waarop kan worden gevlogen vervallen.

Deze lijst ligt ten grondslag aan de milieueffectrapportage waarop het luchthavenbesluit is gebaseerd. Hiermee wordt opnieuw onduidelijk of de milieueffectrapportage nog juist is.
 • Zienswijze Luchthavenbesluit (PDF, 339 kB)
 • Zienswijze Verkeersverdelingsregeling (PDF, 88 kB)


11-2-2019 12:11

Vanwege de toenemende vraag naar woningen wordt gestart met de tweede fase in woongebied Sluis V in Balkbrug. Op woensdag 6 maart vindt er een inloopbijeenkomst plaats waar geïnteresseerden terecht kunnen voor meer informatie over de tweede fase.

De gemeente Hardenberg biedt zes nieuwe bouwkavels aan voor een vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning in de tweede fase. Het gaat om percelen met een grootte van 275 m² – 597 m². Tijdens de inloopbijeenkomst start tevens de inschrijving voor de nieuwe gemeentelijke bouwkavels.

Inloopbijeenkomst
Tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag 6 maart in het Trefpunt (Meppelerweg 34, Balkbrug) wordt er meer informatie gegeven over de tweede fase van Sluis V. Belangstellenden kunnen tussen 17.00 uur en 19.00 uur vrij binnenlopen. Het Woonteam van de gemeente Hardenberg is aanwezig om informatie te geven over de bouwkavels.
Vrieling verkoopt kavels met woningen en is ook aanwezig op de informatieavond.

Meer informatie over het woongebied Sluis V.


8-2-2019 13:41

De Stichting Knarrenhof wil op de plek van de voormalige basisschool aan de Van Speykstraat in Hardenberg 15 woningen bouwen. Om dit mogelijk te maken, verkoopt de gemeente Hardenberg het perceel aan de stichting en wordt een bestemmingsplan gemaakt.

Op het perceel aan de J.C.J. Van Speykstraat 29 in Hardenberg staat nu nog de voormalige Jan Ligthartschool. Het voormalige schoolgebouw wordt gesloopt. De Stichting Knarrenhof wil op dit perceel 'De hof van Hardenberg' bouwen, met 15 woningen in een hofje.
Zelfstandig blijven wonen
Het woonconcept van de Stichting Knarrenhof bestaat uit een combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. Dat betekent veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samen wonen.
De vijftien koopwoningen in 'De hof van Hardenberg' zijn bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Deze woonvorm is ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven, en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen.

Afspraken gemeente en stichting Knarrenhof
Het perceel aan de Van Speykstraat waar 'De hof van Hardenberg' gepland is, is nu nog eigendom van de gemeente Hardenberg. De Stichting Knarrenhof koopt het perceel van de gemeente Hardenberg. De gemeente levert het perceel bouwrijp op. Dat betekent dat de gemeente ervoor zorgt dat het voormalige schoolgebouw gesloopt wordt. Tevens wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt om de bouw van 'De hof van Hardenberg' mogelijk te maken.

Omwonenden zijn deze week bijgepraat over het plan tijdens een informatiebijeenkomst.

Voldoende woningen voor ouderen
De gemeente Hardenberg vindt het belangrijk dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor diverse doelgroepen, waaronder ouderen die langer thuis willen blijven wonen.
De ontwikkeling van 'De hof van Hardenberg' past dan ook binnen de woonvisie van de gemeente Hardenberg.


8-2-2019 09:27

EUREGIO houdt op woensdag 20 januari 2019 van 18.00 - 19.00 uur een groot grensgangerspreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.

U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over uw grensoverschrijdende werkzaamheden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de ziektekostenverzekering, sociale verzekeringen, kinderbijslag en belastingrecht.

Voor de beantwoording van deze vragen zijn specialisten aanwezig van de Belastingdienst, Finanzamt, Sociale Verzekeringsbank, Deutsche Rentenversicherung, AOK en de EUREGIO. Tijdens dit spreekuur is het niet (meer) mogelijk om Nederlandse belastingaangiftes in te vullen.

Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


7-2-2019 11:26

Het Wilhelminaplein in Hardenberg krijgt een nieuwe inrichting. De werkzaamheden zijn onlangs gestart en naar verwachting medio april afgerond. Met de herinrichting gaat het Wilhelminaplein meer onderdeel uitmaken van het winkelgebied.

Vorig jaar is een plan gemaakt voor de nieuwe inrichting van het Wilhelminaplein. Mensen die aan het plein wonen of werken en vertegenwoordigers van ondernemers uit het centrum zijn hierbij betrokken. 


Overzichtelijke inrichting
De oude waterpomp krijgt een prominente plek in het gebied voor de ingang van de Höftekerk. Ook is hier ruimte voor rouw- en trouwvoertuigen. Het plein wordt overzichtelijker ingericht en geschikt voor kleinschalige evenementen. Aan de noordrand van het plein is ruimte voor zitranden, kleine terrasjes en groen.

Parkeren voor bezoekers blijft mogelijk op een van de 30 parkeerplaatsen. Dankzij de overzichtelijke inrichting krijgt het plein een duidelijke verbinding met de Voorstraat. Hierdoor gaat het Wilhelminaplein meer onderdeel uitmaken van het winkelgebied. 

Werkzaamheden op het plein
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Hoornstra-Ophof Infra in opdracht van de gemeente Hardenberg. Om ervoor te zorgen dat woningen en panden op het plein bereikbaar blijven, vinden de werkzaamheden in fasen plaats.

Allereerst wordt gewerkt op het westelijke deel van het Wilhelminaplein. Daarna krijgt de oostkant een nieuwe inrichting. Tegelijkertijd met de werkzaamheden wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd. 

Planning
De voorbereidende werkzaamheden zijn half januari gestart met het verwijderen van groen en straatmeubilair. Inmiddels is de aannemer gestart met het verwijderen van de verharding op de westkant van het Wilhelminaplein. Nadat het nieuwe regenwaterriool gelegd is, wordt de nieuwe bestrating gelegd.

De werkzaamheden op het westelijke deel zijn begin maart klaar. Daarna wordt op het oostelijke deel gewerkt. Als laatste wordt het groen aangeplant en wordt het nieuwe straatmeubilair geplaatst. Volgens de actuele planning zijn de werkzaamheden medio april afgerond. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.


7-2-2019 11:23

Het afgelopen jaar was een uitzonderlijk goed jaar voor de verkoop van grond voor woningen of bedrijfspanden in de gemeente Hardenberg. Er werden in 2018 330 nieuwe woningen gebouwd. Ook de verkoop van bedrijventerreinen piekte met de verkoop van bijna 14 hectare grond. Daarmee blijft Hardenberg groeien.

De gemeente ontwikkelt en verkoopt woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. De afgelopen jaren zat de verkoop van bouwgrond al flink in de lift. Het jaar 2018 was een uitzonderlijk goed jaar voor het gemeentelijk grondbedrijf.


330 nieuwe woningen
In 2018 werden in de gemeente Hardenberg 330 nieuwe woningen gebouwd. Vooral in Hardenberg en Dedemsvaart werd flink gebouwd. Zo kwamen er nieuwe woningen bij in De Cirkel in de Hardenbergse wijk Marslanden, op verschillende locaties in de centra van Hardenberg en Dedemsvaart en in de Dedemsvaartse wijk Bransveen. Zoals afgesproken met de Plaatselijke Belangen, wordt ook in de kleinere kernen een passend aantal woningen gebouwd.

Ruim honderd woningbouwkavels werden door de gemeente verkocht aan particulieren om zelf een woning te bouwen. De overige nieuwe woningen zijn gebouwd door projectontwikkelaars. 

Als gevolg van de woningbouw blijft het aantal huishoudens in de Hardenberg groeien. Het inwoneraantal steeg in 2018 naar 60.582 inwoners. 


Nieuwe plannen
Wethouder Martijn Breukelman (wonen): "We verkochten de afgelopen tien jaar niet eerder zoveel woningbouwkavels als in 2018. Door tijdig te starten met de voorbereidingen voor nieuwe woningplannen, kunnen we nu voldoen aan de vraag. Het is zaak dat we blijven voldoen aan de vraag naar nieuwbouwwoningen. Daarom maken we nieuwe plannen voor woningbouwlocaties."

"Zo wordt gewerkt aan een verdere uitbreiding van de Hardenbergse wijk Marslanden en staan nieuwbouwplannen in het centrum van Hardenberg op stapel. In overleg met de plaatselijk belangen bereiden we ook voor de verschillende kernen nieuwe woningbouwplannen voor, zodat ook daar een passend aantal woningen gebouwd wordt."

Bedrijfsgrond
Ook bij de verkoop van bedrijfsgrond deed de gemeente in 2018 goede zaken. In totaal verkocht de gemeente 13 hectare grond aan bedrijven die zich vestigen op bedrijventerreinen Katingerveld in Balkbrug, Rollepaal Oost in Dedemsvaart of het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid in Hardenberg. Daarnaast verkochten ontwikkelaars 0,6 hectare bedrijfsgrond. 


Wethouder Alwin te Rietstap (economie): "We zijn al vele jaren koploper in Overijssel als het gaat om de verkoop van bedrijventerreinen. We verkopen het meest aan onze eigen ondernemers die hun bedrijf verplaatsen of uitbreiden. Vrijkomende bedrijfspanden zijn over het algemeen weer snel gevuld. Dat komt ook omdat er jaarlijks circa 70 nieuwe bedrijven starten in Hardenberg. De bedrijven zijn de motor van ons economie. Daar is ons economische beleid op gericht: samen zorgen voor nieuwe economie en werkgelegenheid."


7-2-2019 08:48

De gemeenten Ommen en Hardenberg hebben besloten om dit jaar opnieuw de maatwerkvoorzieningen Wmo te contracteren. De gemeenten hebben gekozen voor een 'Open House' procedure om ondersteuning en zorg in het kader van de Wmo te contracteren.

Om tot contractering te komen, willen de gemeenten in co-creatie (afstemming en samenspraak) met zorgaanbieders de raamovereenkomst opstellen. Zorgaanbieders die willen deelnemen in verschillende dialoogrondes om de inhoud van de nieuwe raamovereenkomst te ontwikkelen, kunnen zich tot en met woensdag 27 februari 2019 aanmelden. 


Deelname aan de dialoogrondes is geen voorwaarde om in aanmerking te komen voor gunning van de Raamovereenkomst maatwerkvoorziening Wmo Hardenberg-Ommen. Na vaststelling wordt de raamovereenkomst gepubliceerd op Tenderned. Vanaf dan is toetreding voor zorgaanbieders die voldoen aan de gestelde criteria mogelijk. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2020.
Meer informatie, de voorwaarden voor deelname en de wijze waarop u zich kunt aanmelden, kunt u lezen in de publicatie op Tenderned.


4-2-2019 11:45

Bijzondere en innovatieve infra projecten in de gemeente Hardenberg zijn te zien op de Infra Relatiedagen in de Evenementenhal. De gemeente Hardenberg staat samen met Waterschap Vechtstromen op het Toekomstplein.

Medewerkers vertellen u graag over vier innovatieve projecten die de gemeente heeft gerealiseerd. De Infra Relatiedagen is het netwerkplatform in Nederland dat grond-, weg- en waterbouwprofessionals samenbrengt in een informele setting. De Infra-dagen worden gehouden in de Evenementenhal op 5, 6 en 7 februari 2019.

Vier innovatieve projecten
Medewerkers van de gemeente vertellen u graag over het slimme ITS-systeem om de veiligheid van fietsers te bevorderen door hen te waarschuwen voor grote voertuigen op de weg en hoe recreëren, natuur en waterberging samenkomen in het Vechtpark. Kleine bossen in de stad gaan hittestress tegen en kinderen ontdekken flora en fauna in een bos. Met de boot naar Hardenberg. Dat kan doordat de sluizen in de Vecht van Mariënberg en Junne zijn aangepast.

Gooi en win
In de stand van de gemeente en Waterschap Vechtstromen op het toekomstplein staat ook een grote kajak van Expedition Outdoor. Gooi drie balletjes in de kajak, laat uw gegevens achter en maak kans op een mooie prijs. U maakt kans op een kanotocht op de Vecht!

Heeft u nog geen kaartje maar wilt u wel graag heen? Via de website van de Evenementenhal kunt u kaartjes bestellen.


31-1-2019 10:57

Een lantaarnpaal aan de Van Goghstraat in Dedemsvaart zet sinds vandaag een citaat van de wereldberoemde schilder Vincent van Gogh in de schijnwerpers. 'Blijf maar altijd veel wandelen & veel van de natuur houden, want dat is de ware manier om de kunst meer & meer te leeren begrijpen' is te lezen met behulp van een voortdurend verlichte lantaarnpaal.

De gemeente Hardenberg is hierdoor onderdeel van de landelijke 'Van Gogh belicht'-campagne, die is opgezet door het Amsterdamse Van Gogh Museum om daarmee de beroemde brieven van de schilder in de schijnwerpers te zetten.
Iedereen kent de schilder Vincent van Gogh. Maar wat minder bekend is, is dat hij ook veel fascinerende brieven schreef. De campagne zet deze brieven in 24 geselecteerde Van Goghstraten in Nederland letterlijk in het licht. Vanaf 1 februari verlicht een lantaarnpaal in de Van Goghstraat 13 in Dedemsvaart bovengenoemd Van Gogh-citaat (ingezonden door Dijana uit Naaldwijk). Het citaat in Dedemsvaart is te zien tot en met 18 februari 2019. Meer informatie is te vinden op www.visithardenberg.nl/vangogh of op de website van het museum www.vangogh.nl/belicht.

Veel interesse
"Van Gogh was niet alleen een kunstenaar maar ook groot schrijver van onder andere brieven", zegt directeur Axel Rüger van het Van Gogh Museum. "Er bestaat enorm veel interesse voor zijn brieven. Daarom gaan we ze voor een groot publiek toegankelijk maken. Via een landelijke campagne, een website en een podcastserie kunnen Nederlanders de brieven zich echt eigen maken en Vincent nog beter leren kennen."


24 straten in het land
Bezoekers van de website van het Van Gogh Museum kunnen door een selectie van de 140 jaar-oude brieven struinen. Zij kunnen actief aan de slag door passages te highlighten en favoriete citaten te delen op de website en sociale media.

Hiermee maken zij kans ook onderdeel te worden van de campagne, die de favoriete quotes van bezoekers tot 18 februari 2019 projecteert onder lantaarnpalen in 24 verschillende Van Goghstraten door het hele land. 

Podcastserie
Op de museumwebsite is de gloednieuwe podcast-serie Van Gogh belicht: De brieven te beluisteren. Hierin lezen bekende Nederlandse acteurs, schrijvers en muzikanten brieven van Van Gogh voor en vertellen zij wat hen hierin raakt.

Voorlezers zijn Adriaan van Dis, Loes Luca, Kees van Kooten, Akwasi, Nazmiye Oral, Lucky Fonz III, Ellen Deckwitz, Janne Schra en Ted van Lieshout. De serie - gemaakt door Radiomakers Desmet - is ook beschikbaar op iTunes, Spotify en Soundcloud.

Relevantie
Axel Rüger (directeur Van Gogh Museum): "Het Van Gogh Museum bezit het leeuwendeel van Van Goghs brieven. Deze zijn een belangrijke bron om Van Gogh beter te begrijpen, als kunstenaar en als mens. Hij schreef niet alleen over zijn schilderijen en wat hij wil bereiken als kunstenaar, maar ook over zijn visie op leven en dood, zijn worsteling met eenzaamheid en zijn behoefte aan liefde en verbintenis. Dat zijn onderwerpen waar iedereen zich mee kan identificeren, ze hebben nog steeds een enorme relevantie."


29-1-2019 16:20

Zaterdag 26 januari werd in Theater De Voorveghter de begroetingsavond gehouden om nieuwe inwoners welkom te heten in de gemeente Hardenberg.

De avond begon met een toespraak van burgemeester Peter Snijders. Ook de wethouders richtten het woord tot de nieuw ingezetenen. Daarna konden de nieuwe inwoners in gesprek met raadsleden en collegeleden, onder het genot van een heerlijk stampottenbuffet. Jan Maarten Veurink, directeur van De Voorveghter, vertelde vervolgens het één en ander over het theater. Als afsluiter van de avond namen de mannen van de Rotterdamse band Ocobar de nieuwe inwoners mee op een swingende reis naar de oorsprong van de rock and roll.

Het programma van deze avond zag er als volgt uit:
17.15 uur Ontvangst in Theater De Voorveghter
17.30 uur Start toespraak burgemeester Peter Snijders
17.45 uur Kletsen & proeven (speeddaten tijdens buffet)
19.00 uur Rondleiding door Theater De Voorveghter
19.30 uur Einde programma
Na het programma kregen de nieuwe inwoners de mogelijkheid de voorstelling Ocobar bij te wonen.


25-1-2019 12:12

De gemeente Hardenberg werkt aan een pilotproject voor het opwekken van duurzame energie met windturbines in het gebied tussen Bergentheim en Kloosterhaar. Op maandag 11 februari 2019 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over dit pilotproject. Belangstellenden zijn welkom om 19.30 uur in horecabedrijf Veenlust in Bergentheim.

De gemeente Hardenberg heeft ambities op het gebied van duurzaamheid. Daarbij zet de gemeente naast energiebesparing in op de grootschalige productie van duurzame energie. Concreet wil Hardenberg in 2030 een derde van alle gebruikte energie duurzaam opwekken.
Pilotprojecten
Om deze doelstelling te halen, besloot de gemeenteraad in oktober 2017 om met vijf kansrijke pilotprojecten op het gebied van duurzame energie aan de slag te gaan. Het gaat daarbij om projecten op het gebied van windenergie, restwarmte en zonne-energie.
Het is de bedoeling dat deze pilotprojecten samen met inwoners en lokale partijen vorm krijgen. Hierbij is aandacht voor het meeprofiteren van inwoners van een gebied waar duurzame energie wordt opgewekt. Bij elk pilotproject op het gebied van zonne- en windenergie neemt de gemeenteraad voorafgaand aan het starten van de ruimtelijke procedures eerst een definitief go/no-go besluit.

Windenergie in gebied Bergentheim-Kloosterhaar
Eén van de kansrijke pilotprojecten is het opwekken van duurzame windenergie in het gebied tussen Bergentheim en Kloosterhaar. Dit gebied is in een verkenning naar voren gekomen als geschikt voor het plaatsen van windturbines.

De gemeente Hardenberg is vorig jaar gestart met een nadere verkenning van dit pilotproject. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen in het gebied. Het pilotproject krijgt dit jaar verder vorm. Dat gebeurt samen met inwoners en partijen uit het gebied.

Informatiebijeenkomst op 11 februari
Op 11 februari 2019 vindt een informatiebijeenkomst plaats over dit pilotproject. Wethouder Jan ten Kate praat belangstellenden bij over de duurzaamheidsambities en dit pilotproject. Een deskundige geeft een toelichting op de keuze om in dit gebied aan de slag te gaan. Een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) gaat met de aanwezigen in gesprek over de manier waarop zij betrokken kunnen en willen zijn.

In het tweede deel van de avond is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. De informatiebijeenkomst vindt plaats op 11 februari in Horecabedrijf Veenlust in Bergentheim en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Belangstellenden zijn van harte welkom om aanwezig te zijn. Aanmelden kan door een mail te sturen naar aanmelden@hardenberg.nl.


24-1-2019 14:30

Het college van B&W wil supermarkten in alle kernen de ruimte bieden om van april tot en met oktober en voorafgaand aan Kerst en oud & nieuw op zondag tussen 13.00 en 17.00 uur open te gaan. Voor alle overige winkels in de gemeente wil het college maximaal tien koopzondagen per jaar aanwijzen. Om dit mogelijk te maken, stelt het college de gemeenteraad voor de winkeltijdenverordening te wijzigen.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de gemeente Hardenberg ervaring wil opdoen met koopzondagen. Dat is in 2018 gebeurd. In de zomerperiode en rond de feestdagen mochten winkels in Hardenberg en Dedemsvaart bij wijze van proef hun deuren openen op zondag.


Vanaf eind oktober mochten supermarkten in Hardenberg en Dedemsvaart om en om open op zondag. Daarnaast zijn rond de feestdagen specifieke koopzondagen aangewezen voor alle supermarkten in de gemeente Hardenberg.


Evaluatie
Inmiddels is de proef met koopzondagen geëvalueerd. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met verschillende partijen, zoals winkeliers, ondernemersverenigingen, bewoners van winkelgebieden en kerkelijke instanties. Alle supermarkten en overige winkeliers kregen een uitnodiging voor het invullen van een enquête. Van deze mogelijkheid is veel gebruik gemaakt.


Uit de evaluatie blijkt dat er verschillend wordt gedacht over koopzondagen. Wel komt naar voren dat een gelijk speelveld voor kleine en grote kernen gewenst is. Supermarktondernemers in Hardenberg en Dedemsvaart geven aan dat zij het om en om openen van hun winkel op zondag met het oog op personeel, logistiek en marketing complex vinden.


Verschillende belangen en opvattingen
Wethouder Alwin te Rietstap: "We hebben goed geluisterd naar de ervaringen en aandachtspunten van de verschillende partijen en gekeken waar een breder draagvlak voor is. Diverse ondernemers geven aan behoefte te hebben aan een goede balans tussen werk en privé. Over het openen van supermarkten op zondag wordt verschillend gedacht. De behoefte van supermarkten om op zondagen in het toeristisch seizoen en de periode rond de feestdagen open te mogen wordt breed gedeeld."


"Van de overige winkeliers horen we dat zij vinden dat koopzondagen bijzonder moeten zijn en blijven, bijvoorbeeld door een koopzondag te combineren met activiteiten of festiviteiten. Met ons voorstel aan de raad om de koopzondagen in Hardenberg een vervolg te geven hebben we een balans gevonden en houden we rekening met de verschillende belangen en opvattingen."


Voorstel aan gemeenteraad
Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Hardenberg voor de winkeltijdenverordening te wijzigen. Met de wijziging krijgen supermarkten in alle kernen van de gemeente Hardenberg de ruimte om van april tot en met oktober op zondag tussen 13.00 en 17.00 open te zijn. Ook mogen supermarkten volgens het voorstel op de zondagen voorafgaand aan Kerst en oud & nieuw open.


Voor alle overige winkels in alle kernen van de gemeente Hardenberg kan het college maximaal 10 koopzondagen per jaar aanwijzen. Op deze koopzondagen mogen ook supermarkten open. Deze koopzondagen worden in afstemming met de winkeliers aangewezen.  


De gemeenteraad bespreekt dit voorstel in de oriënterende ronde van 12 februari en neemt op 26 februari een besluit.


18-1-2019 13:42

Tijdige hulp bij betalingsproblemen kan veel problemen en kosten voorkomen. Daarom start de gemeente Hardenberg samen met de gemeente Ommen, Vechtdal Wonen (fusiecorporatie Beter Wonen Vechtdal en De Veste), Zilveren Kruis en Vitens het project Voor Elkaar!. Hierbij werken de organisaties samen zodat mensen met een beginnende betalingsachterstand weer overzicht in hun financiën krijgen.

Vaak is er meer aan de hand als mensen hun rekeningen niet of onregelmatig betalen. Daarom wil de gemeente Hardenberg tijdig hulp bieden aan inwoners met betalingsachterstanden. Om met deze inwoners in contact te komen, gaan de samenwerkende organisaties achterstanden melden. Hierdoor kan al bij beginnende betalingsachterstanden ondersteuning worden aangeboden aan de inwoner.


"We helpen onze inwoners op veel manieren bij financiële problemen, maar vaak worden we er pas laat bij betrokken en dan zijn de problemen al hoog opgelopen", vertelt wethouder Gitta Luiten. "Daarom gaan we actief op zoek naar inwoners met beginnende betalingsachterstanden, om zo veel leed in de toekomst te voorkomen. Mensen schamen zich er soms zelf voor. Juist dan is het belangrijk om ze een helpende hand te bieden.


Voor Elkaar!
Het project Voor Elkaar! zorgt ervoor dat deze betalingsachterstanden tijdig worden gesignaleerd. De samenwerkende organisaties gaan betalingsachterstanden melden in een systeem. Een consulent van het team Voor Elkaar! gaat daarop op huisbezoek bij deze inwoner. Inwoner en consulent kijken samen wat nodig is om de financiën weer onder controle te krijgen.  


De gemeente Hardenberg en de andere organisaties werken nauw met elkaar samen. Over de uitwisseling van gegevens zijn goede afspraken gemaakt. Alleen noodzakelijke gegevens worden op een veilige manier gedeeld. De gegevens zijn ook alleen zichtbaar voor de consulenten van het team Voor Elkaar!


Van schuldhulpverlening naar preventie
De gemeente Hardenberg investeert jaarlijks fors in schuldhulpverlening. Toch vinden niet alle inwoners die hulp kunnen gebruiken de weg naar de gemeente. Als inwoners uiteindelijk wel in contact met de gemeente komen, blijkt de financiële situatie niet meer te overzien. Met een gemiddelde schuld van € 40.500 is alleen schuldhulpverlening nog een oplossing.


Uit onderzoek is gebleken dat deze uitzichtloze situatie mensen veel stress oplevert en hen de verkeerde keuzes laat nemen waardoor de financiële problemen alleen maar toenemen. De gemeente en samenwerkende organisaties willen dan ook alles op alles zetten om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening terecht komen. 


Ondertekening convenant
De samenwerkende organisaties ondertekenden op 18 januari het convenant Voor Elkaar!. De proef duurt in eerste instantie een jaar. Na afloop vindt een evaluatie plaats en wordt gekeken of de nieuwe manier van samenwerken wordt voortgezet.


18-1-2019 12:41

Wethouder Gitta Luiten opent vrijdag 25 januari 2019 om 13.00 uur de expositie van kunstenaar Marlinde van den Brink. De werken zijn tot en met woensdag 24 april 2019 te zien in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis in Hardenberg.

Marlinde van den Brink uit Dedemsvaart vond het altijd al leuk om op verschillende manieren creatief bezig te zijn. Ze schildert nog niet zo heel lang, maar heeft al wel haar eigen vrolijke stijl ontdekt. Marlinde merkte dat andere mensen blij werden van haar schilderijen en zo ontstond het idee om ze te gaan verkopen.


Nog enthousiaster werd ze toen ze ging nadenken over een speciale bestemming voor de opbrengst. Die werd gevonden in Stichting ORA in Nieuwleusen. ORA ondersteunt arme gezinnen in Oost-Europa, Azië en Afrika op geestelijk, sociaal en praktisch gebied.


Groot effect
Marlinde doet als vrijwilliger van deze stichting onder andere ontwerpwerk voor publicaties. Zij leest hierdoor veel aangrijpende en indrukwekkende verslagen van de hulpprojecten. En ze ziet dat de projecten van ORA doelgericht zijn en groot effect hebben.


Bij elk schilderij dat ze verkoopt, kiest ze een speciaal project om te ondersteunen. Dat is voor haar dubbel plezier en hopelijk voor de koper van haar schilderij ook.


Lokale kunstenaars
De gemeente Hardenberg heeft de oproep gedaan aan lokale kunstenaars om zich in te schrijven voor een expositie in het gemeentehuis. Op deze oproep zijn meer dan twintig reacties gekomen.


De kunstwerken komen te hangen in het bedrijfsrestaurant. Dit gedeelte van het gemeentehuis is voor iedereen toegankelijk. De expositie duurt steeds ongeveer drie maanden. De kunstcommissie beoordeelt de expositieaanvragen. Hierbij streeft de commissie naar kwaliteit en diversiteit.


17-1-2019 14:33

Evenementen in Hardenberg moeten nog meer impact hebben en verbinding maken met ondernemers. Om dat te bereiken heeft het college van B&W de subsidieregeling voor evenementen aangescherpt. In de komende vier jaar is er jaarlijks opnieuw 75.000 euro beschikbaar als subsidie voor evenementen.

In de gemeente Hardenberg wordt jaarlijks een scala aan evenementen georganiseerd. De gemeente is trots op de vele initiatieven, de professionaliteit van de organisatie en de honderden vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Daarom is sinds 2015 jaarlijks een budget van 75.000 euro beschikbaar voor de ondersteuning van evenementen. Organisatoren van evenementen kunnen bij de gemeente een subsidie aanvragen. De gemeenteraad heeft besloten de evenementensubsidie voor de periode 2019 tot 2022 voort te zetten. Dat betekent dat er de komende jaren opnieuw 75.000 euro per jaar beschikbaar is.

Evaluatie
Om tot een nieuwe subsidieregeling voor de periode 2019-2022 te komen, is de ‘oude’ regeling geëvalueerd. Hiervoor zijn onder andere gesprekken gevoerd met organisatoren van evenementen. Mede op basis van de evaluatie is een nieuwe regeling gemaakt.

Meer impact en verbinding
Volgens college van B&W versterken evenementen de lokale economie en zorgen ze voor werkgelegenheid en promotie van de regio Hardenberg. Het college wil deze kansen benutten en organisatoren van evenementen stimuleren om bestaande evenementen verder te optimaliseren. Ook moeten er meer verrassende evenementen ontwikkeld worden. Het streven is dat evenementen in de regio Hardenberg nog meer impact hebben en de verbinding maken met ondernemers. Een en ander is verwerkt in de nieuwe subsidieregeling.

Criteria
Aanvragen voor een evenementensubsidie worden volgens de nieuwe regeling getoetst aan vier criteria.

 • Economische spin-off: het evenement draagt bij aan een hogere besteding en langer verblijf van bezoekers aan de gemeente Hardenberg door verbinding te maken met horeca, detailhandel en recreatieverblijven.
 • PR van de regio Hardenberg: het evenement zet Hardenberg op de kaart en heeft een positieve invloed op het imago van de regio Hardenberg.
 • Significant aantal bezoekers: het evenement trekt een minimaal aantal bezoekers en richt zich op een brede doelgroep.
 • Uniek, verrassend, vernieuwend: het evenement is innovatief of heeft vernieuwende elementen om deelnemers te verrassen en draagt bij aan een bruisende elementenkalender.


Subsidiebedragen
De subsidieregeling maakt onderscheid in drie typen evenementen. Grote evenementen met een bovenregionale uitstraling die minimaal 5.000 bezoekers trekken kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidiebedrag tot 20.000 euro. Reguliere of lokale evenementen met minimaal 1.000 bezoekers en die bijdragen aan een bruisende evenementenkalender kunnen maximaal 10.000 euro subsidie krijgen. Nieuwe kansrijke evenementen kunnen maximaal 10.000 euro subsidie ontvangen. Het gaat hier om evenementen met een uniek karakter die in de afgelopen 3 jaar niet hebben plaatsgevonden in de gemeente en die de potentie hebben uit te groeien tot een groot evenement. Kansrijke evenementen kunnen de subsidie maximaal drie jaar ontvangen.

Er wordt alleen een subsidie verstrekt als er sprake is van een tekort op de begroting van het evenement. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 25% van de begroting, bij een maximale score van de toetsingscriteria.

Aanvragen subsidie
Het college van B&W heeft de nieuwe subsidieregeling vastgesteld. Voor organisatoren van evenementen is het ‘Evenementenkompas 2019-2022’ gemaakt. Hiermee wil de gemeente organisatoren van evenementen inspireren. Ook biedt het handvaten voor organisatoren.
Het aanvragen van de evenementensubsidie kan via het aanvraagformulier.
Het jaar 2019 is een overgangsjaar. De uiterlijke datum voor het indienen van aanvragen voor 2019 is 10 februari 2019. De gemeente streeft ernaar om uiterlijk in maart 2019 uitsluitsel te geven.
Voor evenementen in 2020 en de jaren daarna geldt dat organisatoren van evenementen die een aanvraag doen voor 1 oktober, uiterlijk op 31 december voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt uitsluitsel krijgen. 


17-1-2019 09:50

Bij het Attractie- & Vakantiepark wordt een voetgangerstunnel aangelegd. Voor de aanleg van deze tunnel is de Zwarte Dijk van maandag 21 januari tot en met maandag 11 februari 2019 afgesloten. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid.

Om de verkeersveiligheid te bevorderen wordt in opdracht van het Attractie- & Vakantiepark Slagharen een voetgangerstunnel geplaatst. Tijdens de werkzaamheden is de Zwarte Dijk afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer vanaf de Coevorderweg tot de Knappersveldweg.
De omleiding voor gemotoriseerd verkeer gaat via de Coevorderweg, Jachthuisweg en Dedemsvaartseweg Noord. Landbouwverkeer vanaf de Weverijweg richting Lutten en vanaf de Dedemsvaartseweg Noord en de Middenweg richting Slagharen kan gebruik maken van de omleiding via de Stobbeplasweg. Vanaf de Anerweg richting Slagharen kan gebruik worden gemaakt van de omleidingsroute via de Semmelinksdijk, Knappersveldweg en Verlengde Kerkdijk.

Via een omleiding over de parkeerplaats kunnen fietsers en voetgangers de Zwarte Dijk blijven gebruiken. De wegomleiding is met gele borden duidelijk aangegeven.


14-1-2019 15:04

Stichting Program en Aspergeboerderij het Nijenhuis hebben de stimuleringsprijs van het Platform Gastvrij Hardenberg gewonnen. Voor de uitvoering van de projecten 'Gramsbergen, toen en nu' en 'Het witte goud uit het oosten', kregen zij beiden vanochtend een cheque ter waarde van € 5.000 uit handen van wethouder Alwin te Rietstap en lid van de beoordelingscommissie Henk Wiersma.

De stimuleringsprijs van het platform Gastvrij Hardenberg wordt dit jaar voor de tweede keer uitgereikt aan een initiatief of idee dat bijdraagt aan een sterke vrijetijdseconomie in de regio Hardenberg.


Initiatiefnemers konden hun plan of idee vanaf september 2018 indienen. In totaal zijn er vijf ideeën ingediend. Een beoordelingscommissie van het platform heeft twee ideeën geselecteerd: 'Gramsbergen, toen en nu' van Stichting Program uit Gramsbergen en 'Het witte goud uit het oosten' van Aspergeboerderij Het Nijenhuis.


Zij ontvangen de stimuleringsprijs. Aan de prijs is een stimuleringsbijdrage van € 5.000 verbonden om het idee uit te voeren. De cheques werden op maandag 14 januari uitgereikt door wethouder Alwin te Rietstap en Henk Wiersma van het platform Gastvrij Hardenberg. 


Gramsbergen, toen en nu
Stichting Program uit Gramsbergen ontvangt de prijs voor het project 'Gramsbergen, toen en nu'. Het idee is om informatiepanelen te plaatsen op verschillende plekken in Gramsbergen waar het er nu heel anders uit ziet. Hiermee worden opvallende veranderingen van Gramsbergen in beeld gebracht.

De stichting werkt hierbij samen met vele partijen, zoals museum Infocentrum Gramsbergen, middenstandsvereniging EMM/MOG, Stadsbelang Gramsbergen e.o. en fotoclub Fotogram. De informatiepanelen worden in het najaar van 2019 geplaatst. 

Het witte goud uit het oosten 
Aspergeboerderij het Nijenhuis heeft namens een zeer groot aantal ondernemers uit de gemeente Hardenberg het initiatief genomen voor het project 'Het witte goud uit het oosten'. Met dit project worden in het aspergeseizoen in de gemeente Hardenberg diverse activiteiten georganiseerd, zoals de opening van het aspergeseizoen, het ontwikkelen van vernieuwde smaakarrangementen en samenwerkingsverbanden en een grote online boost voor de gemeente Hardenberg en de omliggende regio.

Doel is om de streekproducten van Hardenberg en het Vechtdal beter in de etalage te zetten. De uitvoering van dit project start in maart 2019 en loopt door tot juli 2019. 

Vervolg stimuleringsregeling 
Het platform Gastvrij Hardenberg is een samenwerking tussen lokale ondernemers in de vrijetijdssector. Het platform is er primair om de vrijetijdssector in de gemeente Hardenberg te stimuleren en de gemeente Hardenberg te promoten binnen het Vechtdal.

Om in aanmerking te komen voor de Stimuleringsprijs van het Platform Gastvrij Hardenberg, moet een idee aan voorwaarden voldoen. Zo moet het samen met minimaal twee partijen binnen de vrijetijdssector worden ingediend en kunnen andere partijen later aanhaken. Ook moet het idee passen binnen de uitgangspunten van de lange termijn agenda 'Gastvrij Hardenberg'.

In het voorjaar van 2019 wordt de stimuleringsregeling opnieuw opengesteld. Dit wordt aangekondigd via de gemeentelijke (social) media.


10-1-2019 10:58

EUREGIO houdt op woensdag 16 januari 2019 van 18.00 - 19.00 uur een groot grensgangerspreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.

U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over uw grensoverschrijdende werkzaamheden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de ziektekostenverzekering, sociale verzekeringen, kinderbijslag en belastingrecht.

Voor de beantwoording van deze vragen zijn specialisten aanwezig van de Belastingdienst, Finanzamt, Sociale Verzekeringsbank, Deutsche Rentenversicherung, AOK en de EUREGIO. Tijdens dit spreekuur is het niet (meer) mogelijk om Nederlandse belastingaangiftes in te vullen.

Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


10-1-2019 09:22

De gemeente Hardenberg gaat samen met inwoners een lijst maken met beeldbepalende panden of plekken in de gemeente.

In een inventarisatie wordt in beeld gebracht welke beeldbepalende panden of plekken er zijn in de gemeente. Dit kunnen panden zijn met een karakteristieke uitstraling, die van oudsher een prominente plek hebben of die van grote waarde zijn voor de inwoners van een kern of wijk.


Maar het kan ook gaan om industrieel erfgoed of bijzondere landschappelijke elementen die iets zeggen over de geschiedenis van het gebied. Het gaat hierbij vooral om objecten die niet op de gemeentelijke of Rijksmonumentenlijst staan en daardoor geen bijzondere bescherming genieten.


Inventarisatie
Voor het aanwijzen van de karakteristieke panden/plekken worden criteria opgesteld. Dit gebeurt samen met lokale erfgoedverenigingen. Bij het samenstellen van de lijst wil de gemeente samen optrekken met inwoners. De inventarisatie wordt uitgevoerd door Het Oversticht en start in de kernen Hardenberg en Dedemsvaart. Daarna volgen de overige kernen in de gemeente.


Als de lijst klaar is, wordt deze voorgelegd aan de gemeenteraad. Dan wordt besproken of en hoe de gemeente de panden en plekken op de lijst wil beschermen.


8-1-2019 11:03

De wijk Marslanden in Hardenberg wordt verder uitgebreid met deelgebied Havezate Es. Op 9 januari 2019 vindt een inloopbijeenkomst plaats over het plan.

Het deelgebied Havezate Es ligt ten oosten van het buurtschap Collendoorn en aan de zuidkant van de Havezateweg. In het gebied is ruimte voor circa 90 vrijstaande woningen op ruime kavels.


Om de bouw van woningen in Havezate Es mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan ligt vanaf woensdag 19 december 2018 ter inzage. Op woensdag 9 januari 2019 vindt een inloopbijeenkomst plaats over het plan. U bent welkom tussen 17.00 en 19.00 uur in gebouw De Matrix aan de Erve Odinck in Hardenberg.


7-1-2019 13:04

Begin 2019 start de herinrichting van het Wilhelminaplein in Hardenberg. Op donderdag 17 januari tussen 17.00 en 19.00 uur vindt in De Schakel een inloopbijeenkomst plaats over de werkzaamheden.

Samen met mensen die aan het Wilhelminaplein wonen of werken en vertegenwoordigers van ondernemers uit het centrum is een plan gemaakt voor de nieuwe inrichting van het Wilhelminaplein. Het ontwerp werd in mei 2018 tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd en is aan de hand van de reacties verder uitgewerkt. In juli 2018 besloot het college van B&W het ontwerp vast te stellen en het plan uit te gaan voeren. De werkzaamheden starten begin 2019.

Overzichtelijke inrichting
Volgens het plan keert de historische uitstraling terug op het plein. Zo krijgt de oude waterpomp een prominente plek op het plein ter hoogte van de ingang van de kerk. Ook is hier ruimte voor rouw- en trouwvoertuigen. De oude stadsmuur wordt beter zichtbaar. Het plein wordt overzichtelijker ingericht en geschikter voor kleinschalige evenementen. Aan de rand van het plein is ruimte voor zitranden, kleine terrasjes en groen. Parkeren voor bezoekers blijft mogelijk op een van de 30 parkeerplaatsen. Dankzij de overzichtelijke inrichting wordt de verbinding met de Voorstraat duidelijker. Hierdoor gaat het Wilhelminaplein meer onderdeel uitmaken van het winkelgebied.

De werkzaamheden voor de herinrichting worden uitgevoerd door aannemer Hoornstra-Ophof Infra B.V., in opdracht van de gemeente Hardenberg. Buro Noord begeleidt het project namens de gemeente Hardenberg.

Inloopbijeenkomst op 17 januari
Op donderdag 17 januari 2019 vindt een inloopbijeenkomst plaats over de herinrichting. Er is dan informatie over de planning, bereikbaarheid, fasering en omleiding van verkeer. Belangstellenden zijn welkom tussen 17.00 en 19.00 uur in De Schakel, Lage Doelen 3a in Hardenberg. Vertegenwoordigers van Hoornstra-Ophof Infra B.V., Buro Noord en de gemeente Hardenberg zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Heeft u nog vragen
Heeft u nu al vragen over de werkzaamheden of de planning? Neem dan gerust contact op met 

 • de uitvoerder van Hoornstra-Ophof Infra B.V.: Matt Mulder, 06-12 17 31 72 of matt@hoornstra-infrabouw.nl 
 • de toezichthouder van Buro Noord: Hans Hartkamp, hans@buronoord.nl.


31-12-2018 15:44

Speciaal voor mantelzorgers houdt de gemeente Hardenberg op donderdag 3 januari 2019 een theatervoorstelling. De gemeente zet hiermee mantelzorgers in het zonnetje als dank voor hun inzet. Het bekende trio illusionisten Magic Unlimited verzorgt deze voorstelling, die om 15.30 uur start in Theater de Voorveghter in Hardenberg.

De fantastische theatershow van Magic Unlimited is bedoeld om mantelzorgers te bedanken voor hun inzet. De gemeente Hardenberg heeft veel waardering voor mantelzorgers. Zij zorgen voor iemand die hen dierbaar is en staan klaar als dat nodig is.


Mantelzorgers die bekend zijn bij de gemeente en Carinova konden zich opgeven voor deze speciale voorstelling. Er was veel belangstelling om de voorstelling bij te wonen. De zaal zit op 3 januari dan ook helemaal vol.


It's Magic!
In de nieuwe theatershow 'It’s Magic' presenteert Magic Unlimited spectaculaire illusies die nog nooit eerder in Nederland zijn vertoond. Naast alle nieuwe trucs die de drie illusionisten het afgelopen jaar hebben ontwikkeld presenteren Oscar, Renzo & Mara Kazan ook de topnummers uit hun repertoire. Razendsnelle verdwijningen en verschijningen, romantische acts en vele andere illusies en humoristische intermezzo’s waarmee zij de afgelopen jaren internationaal succes hebben geboekt.


De illusieshow 'It's Magic' belooft entertainment op topniveau en is dankzij het afwisselende karakter een voorstelling om over na te praten.


21-12-2018 17:28

Café De Buurman heeft vandaag een officiële waarschuwing gekregen van burgemeester Peter Snijders van de gemeente Hardenberg. Het café mag op zondag 23 december om 0.00 uur de deuren weer openen voor publiek.

In de nacht van 15 op 16 december hebben gemeente, Openbare Ministerie en politie een gezamenlijke controle gehouden in café De Buurman in Hardenberg. Op basis van de informatie uit eerdere politierapportages en de situatie zoals die tijdens de controle is aangetroffen, besloot de burgemeester van Hardenberg zondagnacht om het café per direct voor de duur van een week te sluiten. 


In de afgelopen week heeft de burgemeester kennisgenomen van de officiële politierapportage met daarin de bevindingen van de controle. Uit deze rapportage blijkt onder andere dat de aangetroffen handelshoeveelheid drugs inderdaad harddrugs betreft. Daarnaast heeft de burgemeester afgelopen week een gesprek gevoerd met de exploitanten van het café over de situatie.
Maatregelen
Alles afwegende heeft de burgemeester besloten de exploitanten van het café een officiële waarschuwing te geven met het oog op toepassing van zijn bevoegdheid op grond van artikel 13b van de Opiumwet.
Daarnaast dienen de exploitanten op korte termijn maatregelen te nemen in en rond het café om drugshandel in het café te voorkomen. Te denken valt dan aan (camera)beveiliging. Gemeente en politie gaan hierover met de exploitanten in gesprek. Het café mag op 23 december om 0.00 uur de deuren weer openen voor publiek.


21-12-2018 14:02

Edwin Evers is uitgeroepen tot 'ochtendburgemeester van de gemeente Hardenberg'. Burgemeester Peter Snijders reikte vrijdag tijdens de marathonuitzending van Evers Staat Op de ambtsketen uit aan Edwin Evers. Evers krijgt deze eretitel omdat hij een toonaangevende rol heeft gespeeld voor naamsbekendheid van de gemeente Hardenberg.

Zijn geboorte- en woonplaats Hardenberg komt in de radioshow Evers Staat Op regelmatig aan bod. Hetzelfde geldt voor voetbalclub HHC Hardenberg. Daarmee heeft Edwin Evers een toonaangevende rol gespeeld in de naamsbekendheid en promotie van de gemeente Hardenberg.
Bovendien is Edwin Evers actief in de Hardenbergse samenleving. Burgemeester Peter Snijders is trots op inwoners zoals Edwin Evers. Daarom heeft hij Evers vrijdag uitgeroepen tot 'Ochtendburgemeester van de gemeente Hardenberg'. 

Best beluisterde radioprogramma

Vanaf 2000 is Evers Staat Op te horen bij Radio 538. Het is de langstlopende en best beluisterde ochtendshow op Nederlandse radio. "Jarenlang werd Nederland wakker met Evers Staat Op. Of waren Evers en zijn sidekicks het gezelschap in de auto op weg naar het werk. Veel luisteraars zullen dat missen", aldus burgemeester Peter Snijders. "In zijn radioprogramma kwam Hardenberg regelmatig voorbij. Vaak met een knipoog. Maar Edwin heeft zich ook in Hardenberg zelf bijzonder verdienstelijk gemaakt. Met zijn jarenlange promotie voor Hardenberg heeft hij de titel Ochtendburgemeester meer dan verdiend."
Edwin Evers ontving tijdens de lintjesregen als programmamaker en presentator van Evers Staat Op van Radio 538 al een lintje. De inwoner van Hardenberg werd toen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hardenberg - Hilversum #538route 

Al vele jaren reist Edwin op de vroege ochtend de route van Hardenberg naar Hilversum. Deze route is vandaag op 21 december daarom uitgeroepen als #538route. Een route die Edwin waarschijnlijk kan dromen. Vanaf z'n geboorteplaats Hardenberg stonden er vrijdag langs de weg borden om hem succes te wensen tijdens zijn laatste ochtendshow bij 538.


HHC Hardenberg

Sinds 2002 adviseert Edwin Evers achter de schermen het bestuur van voetbalvereniging HHC Hardenberg over het vormgeven van sponsoracties en projecten. Zo heeft hij meegedacht over het bouwen van de staantribune voor 'vak Q', de uitbreiding van de businessruimte, realiseren van een traplift en vele andere voorzieningen. Ook heeft Evers het clublied gecomponeerd.
Na de wedstrijden van HHC is hij in de businessclub aanwezig en is Edwin gesprekspartner voor de scheidsrechters, bestuursleden, businessclubleden en sponsoren.


20-12-2018 12:57

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg houdt met ingang van 1 januari 2019 op te bestaan. Vanaf dat moment gaan de gemeente Ommen en de gemeente Hardenberg verder met ieder hun eigen ambtelijke organisatie. De dienstverlening richting inwoners en ondernemers blijft goed geregeld.

De gemeente Ommen en de gemeente Hardenberg starten op 1 januari 2019 met ieder hun eigen ambtelijke organisatie. De gemeente Ommen start met Ommen 4.0: een kleine, slagvaardige en flexibele organisatie die een deel van de taken zelf uitvoert, maar ook veel taken uitbesteedt of inhuurt bij andere partijen. De gemeente Hardenberg gaat op 1 januari 2019 verder met een volledige en professionele organisatie die zelf alle taken en diensten uitvoert. De beide gemeenten blijven als goede buren met elkaar samenwerken.

Dienstverlening goed geregeld
De dienstverlening richting inwoners en ondernemers blijft onveranderd en is ook vanaf 1 januari 2019 goed geregeld.
De gemeente Hardenberg is vanaf 1 januari 2019 bereikbaar via 14 0523, www.hardenberg.nl of via het Whatsappnummer 06 154 869 21.
De gemeente Ommen is vanaf 1 januari 2019 bereikbaar via 14 0529, www.ommen.nl of via het Whatsappnummer 06 151 185 06.

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg was sinds 2012 de gezamenlijke ambtelijke organisatie van de gemeenten Ommen en Hardenberg. De gemeentebesturen van Ommen en Hardenberg besloten dit jaar de samenwerking in de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) met ingang van 1 januari 2019 te beëindigen.