Meteo Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

20-5-2020 17:18

Inwoners van de gemeente Hardenberg die melding willen maken van de eikenprocessierups, willen weten of een boom preventief bestreden is en of een melding van overlast in behandeling is, kunnen dit vanaf nu zien op een interactieve kaart.

De preventieve bestrijding van de eikenprocessierups is afgerond. Op plaatsen waar overlast werd ervaren en op plaatsen waar veel mensen komen, zijn de kronen van bomen bespoten met een biologisch middel. Ondanks de preventieve bestrijding kan het zo zijn dat het middel niet alle processierupsen heeft bereikt en dat er dus rupsen zijn die zich zullen ontwikkelen tot volwassen dieren, inclusief de gevreesde brandharen. De grootste hinder hiervan wordt doorgaans ervaren van eind mei tot en met juli.
Bestrijding
Daarom gaan we vanaf nu verder met het bestrijden van de eikenprocessierups. Wanneer de dieren volwassen zijn, zoeken zij elkaar op en vormen zij nesten. Deze nesten kunnen de grootte bereiken van een tennisbal, of soms zelfs een voetbal.
Meestal zijn deze nesten te zien in takken, tegen een stam of aan de voet van een stam. In deze fase bestrijden wij de rupsen door het wegzuigen van deze nesten. 

Huishoudfolie
Op sommige plaatsen zien we de dat de stam van de boom is omwikkeld met huishoudfolie. Ook krijgen we berichten over het gebruik van plakplastic, waar zelfs vleermuizen en vogels het slachtoffer van zijn geworden.
Dergelijke middelen zijn niet effectief en bovendien schadelijk voor andere dieren én het milieu. De gemeente zal, waar ze dit tegenkomt op gemeentelijke bomen, het plastic dan ook verwijderen. 

Overlast melden
Om het maken van een melding gemakkelijker te maken, heeft de gemeente vanaf nu een interactieve kaart op www.hardenberg.nl/eikenprocessierups. Wanneer u in een eikenboom één of meerdere grote nesten aantreft, kunt u een melding maken op de website. Op de kaart kunt u dan de juiste boom selecteren en een melding aanmaken. U kunt op deze kaart ook zien of er reeds een melding is gemaakt, of deze al in behandeling is, en of deze wel of niet zal worden bestreden.
Of bestrijding wel of niet plaatsvindt is afhankelijk van een aantal zaken, waaronder of een boom zich in een drukbezocht gebied bevindt en hoeveel processierupsen/nesten er zijn aangetroffen. Als de boom waarvan u een melding wilt maken niet zichtbaar is op de kaart, is het uiteraard mogelijk om een gewone melding te maken.


20-5-2020 17:16

De gemeente biedt horecaondernemers de mogelijkheid een groter terras in te richten zolang de coronamaatregelen gelden. Gisteravond maakte het kabinet bekend dat de terrassen op 1 juni om 12.00 uur open mogen. Belangrijke voorwaarden zijn dat de horecaondernemers zich houden aan de landelijke en regionale richtlijnen en toestemming hebben van de gemeente.

Op 1 juni 2020 om 12.00 uur mag de horeca in Nederland onder voorwaarden weer open. Ook terrassen met zitplaatsen aan tafels waarbij de anderhalve meter afstand kan worden gehouden zijn vanaf maandagmiddag 1 juni weer toegestaan.
Gemeente werkt mee aan ruimere terrassen
Horecaondernemers hebben de gemeente gevraagd om grotere terrassen in te mogen richten. Zo kunnen zij op hun terras met inachtneming van de anderhalve meter afstandsregel meer gasten ontvangen. Omdat het inrichten van een groter terras in de openbare ruimte niet onder de bestaande terrasvergunningen valt, moet de gemeente hier toestemming voor geven.
Het college van het B&W heeft besloten hier zoveel mogelijk aan mee te werken en waar mogelijk toestemming te geven het terras te verruimen. Het college wil hiermee horecaondernemers ondersteunen.
Landelijke/regionale richtlijnen en lokale spelregels zijn leidend
In alle gevallen moeten de horecaondernemers voldoen aan de landelijke en regionale richtlijnen.  Een regionale werkgroep vanuit de Veiligheidsregio komt met een richtlijn 'Omgaan met terrassen'. Hierin staan adviezen en kaders over de inrichting, hygiëne en veiligheid.
Daarnaast zijn er een aantal lokale spelregels:
 • Hoewel de terrassen groter mogen zijn om de anderhalve meter afstand in acht te kunnen nemen, blijft het aantal stoelen gelijk aan de normale situatie.
 • Er moet voldoende ruimte overblijven voor bevoorrading en voor hulpdiensten.
 • Als het niet mogelijk is om voor de eigen gevel een ruimer terras in te richten, dan is het mogelijk om in goed overleg en met toestemming van de eigenaar/exploitant de openbare ruimte voor de gevels van andere panden te gebruiken.
 • Op het moment dat er weekmarkt is, is op deze plek een ruimer terras niet mogelijk. 

Plan bij de gemeente indienen
Horecaondernemers kunnen hun plan voor een ruimer terras bij de gemeente indienen via gemeente@hardenberg.nl. De gemeente bekijkt het plan in goed overleg met de ondernemer en geeft toestemming als aan de voorwaarden wordt voldaan.
De toestemming voor een ruimer terras geldt zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Overige bepalingen uit het terrassenbeleid zoals de sluitingstijden blijven van kracht. 


20-5-2020 14:58

De gemeente Hardenberg wil elektrisch rijden stimuleren en is daarom begonnen met het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s. De bedoeling is dat elke kern in de gemeente Hardenberg de beschikking krijgt over een openbare laadpaal. Daarnaast kunnen inwoners uit de gemeente Hardenberg een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal in hun omgeving.

Wethouder Jan ten Kate: “Steeds meer mensen overwegen om een elektrische auto te kopen. Een van de overwegingen daarbij is of er voldoende mogelijkheden zijn om de auto op te laden. Daar willen wij samen met de inwoners en Plaatselijk Belangen voor zorgen.” Samen met 43 gemeenten in de provincies Gelderland en Overijssel is de gemeente Hardenberg onderdeel van de ‘Overijsselse en Gelderse aanpak voor slim openbaar laden’. De komende jaren wordt in al deze gemeenten zogenaamde slimme openbare laadpalen geplaatst.

Elke kern voorzien van een openbare laadpaal
De gemeente Hardenberg wil alle grote kernen in de gemeente voorzien van een openbare laadpaal. Waar deze openbare laadpaal komt te staan is in overleg met de Plaatselijk Belangen bepaald. Met de Plaatselijk Belangen uit de kleinere kernen is de gemeente in gesprek gegaan om te bepalen of ook hier behoefte is aan een openbare laadpaal. Ook hier is samen met de Plaatselijk Belangen bepaald waar de openbare laadpaal dan komt te staan.

Daarnaast kunnen alle inwoners, forenzen en werkenden uit de gemeente Hardenberg een openbare laadpaal in hun eigen omgeving aanvragen via www.openbaarladen.nl/hardenberg, mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Deze zijn terug te vinden op de website. Zo wordt het voor mensen die niet op eigen terrein een laadpaal kunnen plaatsen, gemakkelijker om een elektrische auto aan te schaffen.

Elektrisch rijden op duurzame energie door slim laden
De stroom voor de laadpalen wordt geleverd door Enexis Groep en Alliander. Zij kiezen voor slim laden. Dat wil zeggen dat met slim laden elektrische auto’s sneller laden als duurzame energie en zon en wind volop beschikbaar is. “Slim laden draagt nog meer bij aan een schonere lucht, minder CO2 uitstoot en gebruik van duurzaam opgewekte energie. Dit past binnen de doelstellingen van Hardenberg als groene gemeente”, aldus Jan ten Kate.


20-5-2020 14:50

De gemeente Hardenberg heeft in 2019 bijna 6,8 miljoen euro overgehouden. Dat blijkt uit de jaarrekening die het college van B&W aan de gemeenteraad aanbiedt. Burgemeester en wethouders willen dat bedrag vooral gebruiken om mogelijke financiële tekorten die als gevolg van de coronacrisis ontstaan op te kunnen vangen.

Wethouder Martijn Breukelman: “Onze financiële positie is de afgelopen jaren verbeterd. Daardoor hebben we nu een goed gevulde spaarpot. Ook in 2019 houden we geld over. Dat geld hebben we in de komende jaren hard nodig. Een deel van het geld in onze spaarpot is al gereserveerd om te investeren in de samenleving en de economie. Het geld dat we in 2019 hebben overgehouden kunnen we nu goed gebruiken om inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen in deze coronacrisis te ondersteunen. En om tekorten die ontstaan omdat we door deze crisis minder inkomsten ontvangen op te vangen.”

Financiële meevallers in 2019
Het jaar 2019 was in financieel opzicht een goed jaar. De gemeente verkocht de nodige kavels voor woningen en bedrijventerreinen. Dat leverde bijna een miljoen euro extra op dan werd verwacht. Doordat er meer gebouwd is, waren ook de opbrengsten uit leges voor vergunningen en ruimtelijke plannen hoger.
De werkgelegenheid nam in 2019 toe met 2,2%. Het aantal banen lag nog nooit eerder zo hoog dan in 2019. Nog nooit eerder waren zoveel mensen in de gemeente Hardenberg aan het werk. Nu meer mensen in hun eigen inkomen kunnen voorzien, was de gemeente in 2019 minder geld kwijt aan bijstand en minimabeleid.
De energierekening voor openbare verlichting was in 2019 aanzienlijk lager doordat steeds meer LED-verlichting wordt gebruikt.
De kosten voor de ambtelijke organisatie vielen in 2019 lager uit. Het gaat dan om personeelskosten, ICT of voertuigen.
Een andere meevaller was dat de gemeente in 2019 meer geld van het Rijk uit het Gemeentefonds kreeg voor het uitvoeren van taken.

Kosten voor zorg en ondersteuning blijven oplopen

Er waren ook financiële tegenvallers. De kosten voor zorg en ondersteuning aan inwoners liepen in 2019 verder op. Meer mensen deden een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook de kosten voor Jeugdzorg blijven stijgen. Dat komt doordat vaker gebruik wordt gemaakt van de duurdere zorg in natura en minder vaak van een persoonsgebonden budget.

Algemene reserve groeit naar ruim 56 miljoen euro
Van het positieve rekeningresultaat wil het college 1,6 miljoen euro beschikbaar houden voor projecten die in 2019 nog niet (geheel) zijn afgerond. Ruim 5,2 miljoen euro gaat naar de algemene reserve. Deze spaarpot is bedoeld om financiële tegenvallers of tekorten op te vangen. De algemene reserve groeit daarmee naar ruim 56 miljoen euro. De financiële buffer is daarmee drie keer zo groot als nodig is om risico’s af te kunnen dekken. Een deel van de algemene reserve is overigens al gereserveerd voor investeringen in nieuwe projecten en plannen om de Hardenbergse samenleving en economie te versterken.

Resultaat 2019 gebruiken om mogelijke tekorten door coronacrisis op te vangen
Volgens Martijn Breukelman is de financiële buffer ook hard nodig nu in 2020 naar verwachting financiële tekorten gaan ontstaan als gevolg van de coronacrisis: “Deze coronacrisis raakt iedereen en heeft grote impact op de Hardenbergse samenleving. Daarom hebben we aanvullend op de landelijke maatregelen ook lokale maatregelen genomen. Daarmee willen we inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen de helpende hand bieden. Die maatregelen kosten de gemeente extra geld. Op andere terreinen hebben we als gevolg van de crisis minder inkomsten. Dat maakt dat het ook in financieel opzicht spannende tijden zijn. Hoe groot de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn kunnen we nu nog niet overzien. Ook is nog onduidelijk in hoeverre het Rijk de gemeenten compenseert voor extra uitgaven als gevolg van de coronamaatregelen. Daarom stellen we voor het positieve resultaat van 2019 te reserveren om mogelijke tekorten door de coronacrisis op te vangen.”

Ambities uit het coalitieakkoord
In 2019 is het college verder gegaan met de ambities uit het coalitieakkoord. Zo is in 2019 het programma Wonen vastgesteld. Hierin staat dat de gemeente de komende jaren wil zorgen voor voldoende woningen voor alle doelgroepen. In 2019 werden in de verschillende kernen en de centra veel nieuwe woningen opgeleverd. Om zoveel mogelijk mensen te laten sporten en bewegen, werd vorig jaar de intentieverklaring voor het lokaal sportakkoord getekend. In Dedemsvaart is gestart met het IJslandse preventiemodel, dat moet zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving voor jongeren en het terugdringen van middelengebruik onder jongeren.

Ook het op gebied van duurzaamheid zijn stappen gezet. Inwoners konden op verschillende manieren meepraten over een duurzame toekomst voor de gemeente Hardenberg. De omgevingsvergunning voor het zonnepark van coöperatie Lutten Levert werd verleend, net als de vergunningen voor nog eens drie zonneparken die onderdeel zijn van de pilotprojecten voor duurzame energieopwekking. Een omgevingsadviesgroep is in de tweede helft van 2019 gestart met het verkennen van de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. Samen met Cogas en Rendo is de gemeente gestart met een onderzoek naar duurzaam gas als vervanger van aardgas.

Voor meer biodiversiteit is een tweede Tiny Forest aangeplant en zijn op verschillende plekken plukveldjes ingezaaid. Voor het gebied langs de Vecht bij Gramsbergen is onder de noemer ‘Vechtrijk Gramsbergen’ in 2019 een plan gemaakt voor een nieuwe inrichting. Doel is een waterrijk gebied voor wandelen, fietsen, varen en om natuur te beleven met behoud van de huidige landbouw.
De bereikbaarheid van de gemeente is verbeterd met de opwaardering van de N34 tot aan de Drentse grens.

De gemeente werkt voor de sociaaleconomische ontwikkeling samen met gemeenten in de regio en doet mee in Regiodeals. Samen met werkgevers is nagedacht over de uitdagingen die de veranderende arbeidsmarkt met zich meebrengt. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Daarom zijn ook in 2019 werkgevers ondersteund bij het bieden van passend werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Dankzij het Pak je Kans fonds kunnen inwoners zichzelf ontwikkelen en zo meegroeien met de veranderende arbeidsmarkt.

Ook zijn in 2019 flinke stappen gezet om te komen tot een multifunctionele accommodatie voor De Krim. Mede dankzij de evenementensubsidie werden in 2019 verspreid over de gemeente bruisende evenementen georganiseerd.

Gemeenteraad
Het college van B&W biedt het jaarverslag en de jaarrekening aan de gemeenteraad aan. Die bespreekt de jaarstukken in de oriënterende ronde van 16 juni en tijdens de raadsvergadering van 30 juni.


20-5-2020 14:16

De gemeente Hardenberg roept inwoners op om mee te denken over het conceptprogramma mobiliteit. Normaal gesproken wordt hier een inloopavond voor georganiseerd. Vanwege het coronavirus gebeurt dit nu digitaal.

Het programma mobiliteit is een uitgebreid programma waarin de gemeente het beleid op het gebied van verkeer en vervoer wil vastleggen. In dit programma staan de belangrijkste punten over de plannen voor mobiliteit en gaat de gemeente in op wensen op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Dit gaat niet alleen over (snel)wegen en fietspaden, maar ook over trein- en busverbindingen in de gemeente. Ook staat in het plan wat de gemeente het meest belangrijk vindt. Een belangrijk plan, waarbij we de hulp van u als inwoner goed kunnen gebruiken.

Digitaal
Omdat een inloopbijeenkomst nu, door de coronacrisis, niet mogelijk is, zetten we alle informatie op onze website. Als u geen tijd heeft om het hele programma te lezen kunt u hier ook de animatiefilm bekijken. In deze film leggen we in twee minuten de belangrijkste punten van het programma uit. Daarnaast hebben we ook korte filmpjes opgenomen met wethouder Alwin te Rietstap en beleidsmedewerker Sandro Vlug.

De gemeente heeft verschillende belangenorganisaties per e-mail uitgenodigd om te reageren op het programma mobiliteit. Heeft u of uw organisatie geen e-mail ontvangen en wilt u toch meedenken? Dan kunt u terecht op www.hardenberg.nl/mobiliteit. U kunt reageren tot 1 juni 2020.

Wethouder Alwin te Rietstap: “Mobiliteit is altijd in ontwikkeling. We kunnen niet alles, maar willen wel richting geven en goed voor ogen krijgen waar het nu echt om gaat. Zo weten we zeker dat we de juiste dingen oppakken. We vinden leefbaarheid daarbij belangrijk en kijken naar hoe mobiliteit daar nu en in de toekomst aan bij kan dragen. Daarbij hebben we aandacht voor de vraag hoe we veilig en goed onze voorzieningen en werklocaties bereiken, en kijken we speciaal om naar schoolgaande kinderen en mensen die onderweg zijn naar hun werk. Ook regionale bereikbaarheid en welke rol de gemeente Hardenberg hierin speelt willen we blijven verbeteren. We richten ons op verbeteringen op het spoor, zoals de Nedersaksenlijn en stationsomgevingen. We horen graag of dit aansluit bij het beeld dat u heeft, en hopen dat u op deze manier met ons wilt delen wat u hiervan vindt, zodat wij deze kunnen betrekken bij het vaststellen van ons programma.”


20-5-2020 13:30

De gemeente Hardenberg gaat inwoners met geldproblemen intensiever begeleiden. Dit is vastgelegd in het beleidsplan ‘Een eerlijke kans voor iedereen 2020-2024’. Naast de gemeentelijke consulenten schulddienstverlening, gaat ook Kredietbank Nederland daarbij een rol spelen. Wethouder Gitta Luiten en algemeen directeur Hans van der Meulen van Kredietbank Nederland ondertekenden op 19 mei hiervoor...

“Geldproblemen ontstaan door heel verschillende oorzaken”, vertelt wethouder Gitta Luiten. “Soms verliest iemand zijn baan, soms spelen er psychische problemen. Iedere situatie is uniek, je kunt dus niet één aanpak hebben voor al deze verschillende problemen. Daarom is maatwerk zo belangrijk, voor iedere situatie zoeken we naar een oplossing. Kredietbank Nederland kan hierin goed helpen. Zij werken op dezelfde manier en zo kunnen we dus samen meer voor elkaar krijgen voor onze inwoners.”

Werkwijze schulddienstverlening
Schulddienstverlening bestaat uit alle hulp die de gemeente aanbiedt aan inwoners die schulden of betalingsproblemen hebben. Er worden bijvoorbeeld schuldsaneringen opgestart, zodat iemand na drie jaar weer schuldenvrij is. Maar ook wordt budgetbeheer aangeboden om inwoners te ondersteunen bij hun financiële administratie. Welke hulp het beste bij een inwoner past wordt ingeschat door medewerkers van de gemeente Hardenberg. Zij verwijzen door naar Kredietbank Nederland, die de daadwerkelijke oplossing van de schuldensituatie opstart.

Nieuwe schulddienstverlener door aanbesteding
De afgelopen jaren heeft de gemeente de schulddienstverlening uitbesteed aan de Gemeentelijke Kredietbank in Assen. Begin 2020 is er een Europese Aanbesteding gestart en daaruit bleek dat Kredietbank Nederland het beste past bij de hulpverlening van de gemeente Hardenberg. Kredietbank Nederland is een organisatie die werkt zonder winstoogmerk. Het is één van de grootste schulddienstverleners in Nederland en werkt voor 120 gemeenten.

GKB maakt bestaande hulptrajecten af
Hulptrajecten die al door de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Assen zijn opgestart, worden ook door de GKB afgemaakt. Zo hoeven er geen dossiers overgedragen te worden. Als een inwoner zelf graag wil overstappen naar Kredietbank Nederland dan kan dat. Daarvoor kan de inwoner contact opnemen met de gemeente.


19-5-2020 16:11

Bent u een ondernemer die over de grens woont, in Nederland een bedrijf gevestigd heeft en door de coronacrisis financieel in de problemen komt? Dan kunt u een lening voor uw bedrijfskapitaal aanvragen.

Deze financiële steunmaatregel is onderdeel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De gemeente Maastricht voert deze regeling voor heel Nederland uit.


U kunt een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157 als bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen te verminderen. Het rentepercentage van deze lening is 2%. De lening moet binnen 3 jaar terugbetaald worden, aflossen hoeft pas vanaf 1 januari 2021.


Inkomensondersteuning voor levensonderhoud
Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, komen niet in aanmerking voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Daarvoor kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland.
Woonplaats in Nederland, bedrijf over de grens
Ondernemers die in Nederland wonen en over de grens hun bedrijf hebben gevestigd, zijn voor financiële ondersteuning van hun bedrijf aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is.
In Nederland komen zij alleen in aanmerking voor tijdelijke inkomensondersteuning voor levensonderhoud (voor drie aaneengesloten maanden). Deze aanvraag kunnen ze doen in hun eigen woongemeente.


18-5-2020 13:04

Zwembad De Slag in Hardenberg en zwembad De Kiefer in Dedemsvaart zijn weer beperkt open. Om te kunnen zwemmen moet u zich vooraf inschrijven.

Om te zorgen dat alles volgens de richtlijnen van het RIVM verloopt, zijn de openingstijden van de overdekte zwembaden aangepast en is het aantal zwemmers beperkt.


Actuele informatie en openingstijden leest u op:


 • www.deslag-hardenberg.nl
 • www.zwembaddekiefer.nl

Inschrijven
Om banen te kunnen zwemmen, moet u zich vooraf inschrijven. Dit kan telefonisch voor De Slag op 0523 289 465. Voor De Kiefer belt u: 0523 610 123.
Zwemlessen
Deze week wordt gestart met een aantal zwemlesgroepen. Eerst komen alleen de kinderen die in het diepe bad les hebben, omdat daar meer afstand gehouden kan worden. Andere kinderen moeten nog even geduld hebben. Zij worden op de hoogte gebracht zodra ook de zwemlessen in de ondiepe gedeeltes kunnen starten.
Als het virus onder controle blijft, worden op een later moment ook de groepslessen weer opgestart. Daarna volgt het recreatief zwemmen.

Baisregels


 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Trek thuis uw badkleding aan.
 • Douchen is niet mogelijk.
 • Kom maximaal 10 minuten voor de afgesproken tijd naar het zwembad.
 • Was uw handen met zeep of desinfectans.
 • Drinken uit de kraan is niet mogelijk. Neem een eigen gevulde bidon mee.


18-5-2020 08:18

Het gemeentehuis en de balies van de Publieksdienst zijn op donderdag 21 en vrijdag 22 mei gesloten. Op deze dagen zijn de medewerkers van de gemeente ook telefonisch niet bereikbaar.

De gemeente is op deze dagen niet bereikbaar op 14 0523. Ook kunt u voor donderdag 21 en vrijdag 22 mei geen afspraak maken met de Publieksdienst. Vanaf maandag 25 mei kunt u weer bellen met de gemeente.


Hebt u een melding over bijvoorbeeld overlast, kapotte lantaarnpalen of losliggende tegels? Dan kunt u de melding ook online doorgeven.


Vanwege maatregelen rondom het coronavirus blijven de balies in MFC de Baron in Dedemsvaart nog gesloten. Wel is het weer mogelijk om online een afspraak te maken voor uw bezoek aan de balies in het gemeentehuis.


15-5-2020 14:09

Waterschap Vechtstromen opent op 1 juni 2020 de sluizen en trailerhellingen in de Vecht. Vanaf dat moment is het ook mogelijk om een plaats in te nemen in de haven in het centrum van Hardenberg.

Vanwege de beperkte capaciteit van de haven, verloten we de beschikbare seizoensligplaatsen. U kunt zich hiervoor aanmelden op vechtpark@hardenberg.nl.
Vermeld bij uw aanmelding uw naam, adres en bootlengte. Op 28 mei wijzen wij de seizoensligplaatsen toe.
Lees meer informatie over de haven in het centrum van Hardenberg.


15-5-2020 11:04

Het Masterplan Ruimte voor de Vecht is herzien. De vaststelling van de geactualiseerde toekomstvisie liep gelijk op met de eindevaluatie van het provinciaal programma Ruimte voor de Vecht. Deze evaluatie bekrachtigde dat de jarenlange samenwerking tussen overheid, maatschappelijke (belangen)organisaties, ondernemers en bewoners uniek is. "Dat zetten we graag voort", vertelt een enthousiaste Alwin...

Als voorzitter geeft Te Rietstap graag sturing aan het realiseren van de nieuwe ambities. "We zijn trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. De dorpen en steden hebben hun gezicht 'naar de Vecht gekeerd', waardoor het bijna vanzelfsprekend is om te genieten van deze prachtige omgeving."
"Het bijzondere karakter van het Vechtdal willen we ook in de toekomst behouden en versterken. Met een integrale gebiedsgerichte aanpak kunnen we processen versnellen, vooral als het gaat om maatschappelijke opgaven die nu actueel zijn en bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling in het gebied", aldus de wethouder van de gemeente Hardenberg.
Zeer tevreden
Gedeputeerde Bert Boerman is als voormalig voorzitter van Ruimte voor de Vecht zeer tevreden over de behaalde resultaten van de afgelopen jaren, die uit de eindevaluatie zijn gebleken: "Onze primaire opgave was de waterveiligheid van de Vecht. Maar samen hebben we veel meer bereikt. Door onze krachten te bundelen, is de Vecht veiliger en aantrekkelijker geworden.

Boeman: "Er is meer ruimte voor de rivier en we hebben de kwaliteit van het omliggende landschap verbeterd. Inwoners voelen zich meer en meer inwoner van het Vechtdal, ondernemers investeren in streekproducten en we hebben gezorgd voor goede recreatieve verbindingen. Zo hebben we recreatie en toerisme in het Vechtdal een enorme impuls kunnen geven."
Zichtbaarheid van de Vecht
De afgelopen jaren hebben de partners van Ruimte voor de Vecht vele projecten gerealiseerd die er toe doen. Door de aanleg van nevengeulen en meanders (de bochten in de Vecht), is er ook tijdens hevige regenbuien voldoende ruimte voor het water.
Maar bij het realiseren van een veilige Vecht, is ook geïnvesteerd in natuurontwikkeling en beleving van het landschap. Met projecten zoals het Tientorenplan, zijn diverse uitkijkpunten gerealiseerd, die de waarde van het landschap zichtbaar maken voor de inwoners en de bezoekers. Verder hebben de partners van Ruimte voor de Vecht nieuwe fietspaden aangelegd of vernieuwd, pontjes zorgen ervoor dat fietsers en wandelaars de Vecht kunnen oversteken, sluizen zijn hersteld en de recreatieve boten kunnen tot aan Duitsland varen. 

Slagvaardige samenwerking
De eindevaluatie van dit provinciaal programma laat zien dat de samenwerking in de loop der jaren is gegroeid. "De provincie vervulde hierin bestuurlijk en financieel een cruciale regierol," licht Alwin te Rietstap toe. "De slagvaardige samenwerking is mogelijk gemaakt en samen hebben we het Vechtdal tot één geheel gevormd."

Te Rietstap: "De samenwerking is krachtig genoeg om als gelijkwaardige partners verder te gaan in de vorm van een netwerkorganisatie. Maar dan wel met een vernieuwde visie die rekening houdt met nieuwe inzichten en de opgaven van nu. Daarom hebben de partners van Ruimte voor de Vecht het Masterplan uit 2009 geactualiseerd."

Nieuwe masterplan
De koers die destijds is uitgezet, staat ook centraal in het nieuwe masterplan. Wel ligt meer nadruk op het vergroten van de sponswerking van de bodem, het vergroten van de biodiversiteit buiten Natura 2000-gebieden, de aanpak stikstof, de energietransitie en de verduurzaming van de landbouw.

Ruimte voor de Vecht zet zich in voor vier pijlers:
 • I. Klimaatadaptatie & Waterveiligheid
 • II. Natuurontwikkeling & Verbeteren biodiversiteit
 • III. Verduurzaming van de landbouw & Sociaaleconomische ontwikkeling
 • IV. Duurzaam gastheerschap & Aantrekkelijke leefomgeving

Nieuwe kansen
De doelen in het Masterplan Ruimte voor de Vecht bieden nieuwe kansen voor ondernemers en inwoners uit het Vechtdal. De komende periode betrekken we de omgeving om ons samen in te zetten voor een klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur, een aantrekkelijke leefomgeving, nieuwe verdienmodellen op de langere termijn en een sterke regionale economie. "Samen behouden en versterken we het unieke landschap waarin we wonen, werken en recreëren door het te beschermen, benutten en beleven," aldus Alwin te Rietstap.
Meer weten? Kijk op www.ruimtevoordevecht.nl. Hier zijn ook het Masterplan Ruimte voor de Vecht (2020) te vinden en het rapport van de Eindevaluatie Ruimte voor de Vecht 2007 – 2019. Of bekijk hier de samenvatting van het Masterplan Ruimte voor de Vecht (2020).


14-5-2020 17:03

De werkzaamheden in het gebied Rheezermaten langs de Vecht bij Hardenberg verlopen voorspoedig. Door het gunstige weer kan er volop worden gegraven.

De afgelopen periode zijn er al twee meanders voor zo'n 85% ontgraven en is er een hoeveelheid van ongeveer 65.000 m3 zand (bijna 3000 vrachtwagens) afgevoerd uit het gebied via de uitweg die is gemaakt op de provinciale weg N343 ter hoogte van de Bandelsteeg.
De komende weken gaan de graafwerkzaamheden verder.

Waardevolle natuur
In het gebied Rheezermaten worden delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht. Met nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en  ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur. Ook worden recreatieve voorzieningen aangelegd, zoals fiets- en voetpaden en uitkijkpunten.


Lees meer informatie op de website van waterschap Vechtstromen.


14-5-2020 08:19

De gemeenteraad van Hardenberg heeft dinsdagavond besloten om de opdracht voor de uitvoering van de accountantsdiensten vanaf het boekjaar 2020 gedurende drie jaar te gunnen aan accountantskantoor Baker Tilly, met vestigingen in onder andere Zwolle en Almelo.

De overeenkomst met de huidige accountant van de gemeente Hardenberg, BDO Audit & Assurance B.V., loopt af na het boekjaar 2019. Voor de controle van het boekjaar 2020 e.v. moest nog een accountant worden geselecteerd. Daarom is een Europese openbare aanbestedingsprocedure doorlopen. 


De raad heeft in zijn positie als opdrachtgever de regie over de controleopdracht aan de accountant. Er was een breed beoordelingsteam geformeerd bestaande uit drie raadsleden (de heren Van der Wel, Stelpstra en Boshove) aangevuld met de concerncontroller, de teamleider Financiën en de griffie. Het team inkoop heeft de gehele procedure begeleid.


Unaniem
Vier partijen hebben tijdig een inschrijving ingediend. Alle vier partijen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid vragen te stellen. Naar aanleiding van deze vragen zijn twee nota's van inlichtingen gepubliceerd. Tenslotte hebben alle vier partijen hun offerte gepresenteerd.

Het beoordelingsteam was unaniem van mening dat accountantskantoor Baker Tilly de beste aanbieding heeft gedaan gezien de prijskwaliteitverhouding.


12-5-2020 17:33

Er is een spookfactuur in omloop van Loansma & Partners. Dit is een factuur voor gemeentelijke belastingen. De factuur is niet in opdracht van de gemeente Hardenberg verstuurd. Betaal de factuur dus niet.

Net als bij andere gemeenten is ook bij ons de vraag binnengekomen over de factuur van Loansma & Partners. Het televisieprogramma Opgelicht?! publiceerde gisteren al meer informatie over deze valse e-mails. Uit onderzoek blijkt deze factuur ook onder andere bedrijfsnamen te worden verstuurd.


Hebt u de factuur of aanmaning ook ontvangen? Betaal deze dan niet. Twijfelt u over de echtheid van een factuur van de gemeente? Dan kunt u ons altijd bellen op 14 0523. Wij adviseren u graag.


12-5-2020 16:08

Inwoners van buurten en wijken rond het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg ontvangen in deze periode een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek. Het onderzoek is onderdeel van de evaluatie van het AZC Hardenberg. De evaluatie is nodig zodat de gemeenteraad komend najaar een besluit kan nemen over het verlengen of beëindigen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg.

Het AZC Hardenberg is sinds oktober 2016 in Hardenberg gevestigd. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt hier maximaal 700 asielzoekers op. De termijn dat het AZC in Hardenberg gevestigd is, eindigt in oktober 2021. Deze termijn kan na een evaluatie en een besluit van de gemeenteraad eenmalig verlengd worden met maximaal vijf jaar.

Verschillende partijen worden betrokken bij de evaluatie, waaronder direct omwonenden, plaatselijk belangen, vrijwilligersorganisaties, onderwijsinstellingen en ondernemers.

Uitnodiging om online vragenlijst in te vullen
De gemeente wil ook weten wat de mening over en ervaring met het opvangen van asielzoekers in het AZC Hardenberg is van inwoners van buurten en wijken in de omgeving van het AZC. Inwoners van Heemserveen, Marslanden, Collendoorn, Heemse-Oost/Heemsermars en het centrum van Hardenberg (tot aan de spoorlijn) ontvangen een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Onderzoeksbureau I&O Research voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeente Hardenberg. De gemeente neemt de resultaten van het onderzoek mee in de evaluatie.

Op basis van de evaluatie komt het college van B&W met een voorstel aan de gemeenteraad over het verlengen of het beëindigen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg. De gemeenteraad neemt in het najaar een besluit.


12-5-2020 16:00

De gemeente Hardenberg vindt het belangrijk dat inwoners die zorg of ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet krijgen, dit ook in coronatijd blijven krijgen. Daarom heeft de gemeente besloten om de aanbieders van Wmo-ondersteuning en jeugdhulp door te betalen. Ook als de zorg op dit moment op een andere manier of minder wordt gegeven.

De gemeente begrijpt dat het vanwege de coronarichtlijnen niet altijd mogelijk is om dat op de gebruikelijke manier te doen.
Op deze manier neemt de gemeente financiële zorgen bij aanbieders weg, zodat de zorg en ondersteuning voor de inwoners gewoon door kan gaan. De gemeente volgt voor deze regeling de richtlijnen van het Rijk en de VNG.

Regeling omzetgarantie
Wmo- en jeugdhulpaanbieders kunnen een aanvraag voor de doorbetaling indienen bij de gemeente via het aanmeldformulier omzetgarantie. De gemeente en RSJ heeft alle aanbieders hierover een mail gestuurd.

Voor het aanvragen van de regeling is een aanmeldformulier omzetgarantie beschikbaar.

Inwoners

Inwoners die zorg of ondersteuning krijgen vanuit de Wmo of Jeugdwet kunnen voor vragen terecht bij hun aanbieder.

Voor alle andere vragen over zorg en ondersteuning kan men terecht bij Samen Doen, door te bellen met 14 0523 of mailen met samendoen@hardenberg.nl. 


12-5-2020 08:11

Kinderen interesseren voor wetenschap en techniek, huishoudens met een kleine portemonnee ondersteunen bij het energiezuinig maken van hun woning, inwoners helpen om de zorg voor elkaar te kunnen organiseren. Dit is een greep uit de projecten die onder de vlag van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe van start gaan.

De stuurgroep heeft ruim € 4,5 miljoen toegekend aan het starten van nieuwe projecten en het verlengen of uitbreiden van de bestaande projecten. Al deze projecten hebben tot doel om de brede welvaart in de regio te vergroten.
Alle projecten zijn initiatieven op het gebied van werken, wonen en welzijn, waar samen met onder andere ondernemers, zorgverleners, scholen en woningcorporaties aan wordt gewerkt.
Mooie resultaten
Henk Jumelet, voorzitter van de stuurgroep Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe: "We zijn eind 2019 goed van start gegaan met de eerste projecten, er zijn al mooie resultaten geboekt voor de regio. Zo zijn de eerste studenten gestart met de flexibele opleiding HBO-Verpleegkunde. Ook zijn er mooie lokale projecten, waar we experimenteren met nieuwe manieren van werken om hier als regio van te kunnen leren."
Jumelet: "In het project 'Kinderen eerst' zijn huisartsen gestart met een andere aanpak om ouders en kinderen met vragen over bijvoorbeeld opgroeien en gedragsproblemen eerder en anders te kunnen helpen. Door te leren van elkaar en samen te werken, kunnen we het verschil maken en bouwen aan een sterke toekomst voor deze prachtige regio."
Meer informatie over een aantal projecten leest u op de website van Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.


11-5-2020 17:24

Op dit platform www.ondernemeninhardenberg.nl kunnen ondernemers nieuws, zakelijke evenementen, informatie en vooral elkaar (gaan) vinden. Het portal kreeg door de coronacrisis in razendsnel tempo een definitieve vorm en speelt in op de wens van veel ondernemers. Eén overzicht van alles wat je als ondernemer wilt weten. Het Ondernemershuis van het Vechtdal en Startershuis Doen pakten dit op, om...

Het online platform houdt iedereen op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws, zakelijke evenementen die op de agenda staan, maar biedt ook overzichtelijk informatie over de vele stichtingen, verenigingen en clubs die de gemeente rijk is. De kracht van ondernemen in de gemeente Hardenberg, is dat ondernemers elkaar helpen succesvol te zijn. Dit platform inspireert door het delen van ondernemersverhalen, biedt veel praktische informatie aan en is aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven die zich willen vestigen. Vanaf vandaag is het platform online. De komende tijd wordt het platform nog verder aangevuld en de bouw van de bijbehorende app afgerond.

Aansluiten
Iedere ondernemer van groot tot klein én medewerkers in een bedrijf die graag op de hoogte willen zijn van het laatste nieuws, kan dit vinden op dit platform. Zij kunnen zich registreren en vervolgens  inloggen, zodat zij ook gericht elkaar kunnen vinden om vragen te stellen, informatie te delen en de samenwerking op te zoeken. “Bijzonder blij met het snelle resultaat van dit platform”, aldus Stendert de Vries van het Ondernemershuis van het Vechtdal. “Een mooie samenwerking om in te spelen op de vraag die al langer leefde bij veel ondernemers. Als Ondernemershuis waren we al aan het bouwen met de app ‘ondernemen in Hardenberg’. Deze app is gekoppeld aan deze website en is ook binnenkort te downloaden.”

Overkoepelend platform
Ondernemen begint altijd met een goed idee en gevoel om te gaan ondernemen en van daaruit door te groeien. “Bij het starten van een onderneming komt dan ook veel op iemand af”, aldus Peter Zwartscholten van Startershuis Doen. “Relevante informatie over ondernemen, op één plek is daarbij essentieel. Veel (pré) starters zie ik worstelen om de juiste informatie te vinden. Dit overkoepelende platform biedt hiervoor uitkomst. Het platform is dynamisch en bouwen we de komende periode nog verder uit. Ondernemers kunnen ook zelf informatie aandragen, zoals nieuws en evenementen. Dus het zou mooi zijn als zo veel mogelijk bedrijven zich gaan registeren.”

Centrale online ontmoetingsplek
Ondernemershuis van het Vechtdal, Startershuis Doen en de gemeente Hardenberg hebben dit platform neergezet, in samenwerking met de industriekringen, marketingcampagne De kracht van gewoon doen en de Provincie Overijssel. De kracht van dit platform is dan ook dat iedere ondernemer ‘lid’ kan worden. “Met het doel bedrijven kennis te laten maken met de regio Hardenberg, maar ook te verbinden en vast te houden”, aldus wethouder Alwin te Rietstap. “Ondernemers bieden we de ruimte om te kunnen innoveren en te ondernemen. Dit platform ondersteunt, inspireert en stimuleert nog verdere samenwerkingen. Met zo’n 5260 (bedrijfs)vestigingen in onze ondernemende gemeente past dit platform uitstekend en ben ik blij met dit initiatief.”


8-5-2020 12:24

In de wijk Marslanden in Hardenberg zijn 7 rijwoningen voor starters opgeleverd. Wethouder Martijn Breukelman overhandigde onlangs de sleutel aan de bewoners van één van de nieuwe woningen.

De nieuwe woningen zijn gebouwd in gebied De Cirkel in de wijk Marslanden. Particulieren kunnen hier zelf een woning bouwen op een vrije kavel. Daarnaast bouwen ontwikkelaar projectmatig woningen.

De 7 rijwoningen zijn gebouwd aan de Lavendel. Wethouder Martijn Breukelman: “Er is nog steeds vraag naar nieuwe woningen. Daarbij vinden we het belangrijk dat er aanbod is voor iedereen: de juiste woning voor de juiste doelgroep. Ook in dit nieuwste deel van Marslanden. Daarom hebben we bouwbedrijven uitgedaagd om voor deze kavel met een ontwerp te komen voor betaalbare rijwoningen voor starters op de woningmarkt. De keuze viel op Kilsteen Vastgoed uit Hardenberg. Dat bleek een goede keuze! Er was veel animo en de woningen waren snel verkocht.”

De woningen zijn gebouwd door Kollmer Bouw. De eerste bewoners hebben inmiddels de sleutel gekregen van hun nieuwe woning. De overhandiging van de sleutel aan de eerste bewoners verliep vanwege de coronamaatregelen in aangepaste vorm. Wethouder Martijn Breukelman legde de sleutel klaar voor Daan Botter & Clarice van der Borg. Zij zijn één van de eerste bewoners van deze woningen.


7-5-2020 17:33

Het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) is gestart met de beoordeling van de ingediende aanvragen voor de Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandige ondernemers (Tozo). Door het grote aantal aanvragen neemt de behandeling ervan enkele weken in beslag.

De TOZO-regeling bestaat uit twee onderdelen waarop u als ondernemer beroep kunt doen: de uitkering voor levensonderhoud en een rentedragende lening bedrijfskapitaal.
Het eerste onderdeel is een periodieke uitkering van maximaal drie maanden, waarbij het inkomen van de ondernemer wordt aangevuld tot het sociaal minimum zonder dat hierbij een vermogenstoets en inkomenstoets van de partner plaatsvindt.
Het tweede onderdeel is een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157. Dit krediet is voor het opvangen van liquiditeitsproblemen en is aan te vragen via het Rbz.
Betaling 1e voorschot
Het Rbz behandelt de aanvragen voor een uitkering voor levensonderhoud op volgorde van ontvangst. Ondernemers ontvangen per e-mail het besluit op hun aanvraag. De gemeente Hardenberg zorgt voor de betaling.
Elke ondernemer die een aanvraag voor een TOZO-uitkering heeft ingediend, heeft een voorschot ontvangen over de maand maart. Dit is een vast bedrag: € 1.050. Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u in week 20 uw definitieve TOZO-uitkering of een tweede voorschot.


Bij de uitbetaling van dit voorschot is nog geen rekening gehouden met uw leefsituatie of ontvangen inkomsten in deze maand. Inkomsten uit de maand maart verrekenen wij met de uitkering van de andere twee maanden. Hebt u een partner? Dan wordt uw uitkering aangevuld naar het bedrag voor gehuwden en samenwonenden. Dit is € 1.500 per maand.


Verrekening inkomsten
Voor de hoogte van de TOZO-uitkering houden we rekening met uw inkomsten in de maanden maart, april en mei. Een schatting van deze inkomsten heeft u opgeven bij uw uitkeringsaanvraag. 


Een voorbeeld:

Hebt u in de maand maart € 500 aan inkomsten ontvangen en is de hoogte van uw uitkering € 1.050? Dan hebt u in de maand maart recht op een aanvullende uitkering van € 550. 
Betaling 2e voorschot en definitieve uitkering
In de week van 11 tot en met 17 mei ontvangt u uw definitieve TOZO-uitkering of een 2e voorschot. Afhankelijk van de beoordeling van uw aanvraag. U bent op deze manier wel verzekerd van financiële ondersteuning.
Meer informatie?
Meer informatie over de TOZO-regeling en een overzicht met veelgestelde vragen vindt u op de website van het RBZ.


1-5-2020 12:40

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg wil inwoners helpen aan hun toekomst te werken - juist in deze tijd. Honderd inwoners en/of kleine zelfstandigen die gedwongen thuis zitten door de coronacrisis kunnen daarom drie maanden lang gratis gebruik maken van het online cursusaanbod via RegioOpleiders. De gemeente Hardenberg is de eerste gemeente in Overijssel met dit...

"We zien dat een deel van onze inwoners door de coronacrisis daadwerkelijk hun baan is kwijtgeraakt, of nu minder uren werkt", vertellen wethouders Alwin te Rietstap (Economie) en Gitta Luiten (Werk & inkomen). "Daarom bieden we juist nu dit aanbod aan. We willen echter vooral een brede oproep doen. Ook mensen die al langere tijd geen werk hebben, die een uitkering ontvangen of zzp'ers die zich willen laten omscholen kunnen zich bij ons melden."
Laagdrempelige manier van leren
Volgens de wethouders is het online aanbod een laagdrempelige manier om je bij te scholen. "Veel mensen zitten nu noodgedwongen thuis. Daarom is dit online cursusaanbod een geweldige manier om juist op dit moment toch aan je toekomst te werken. Sommige cursussen duren een paar avonden, andere langer. Je kunt het in je eigen tempo doen, op de tijden die jij handig vindt, en er zit geen limiet aan het aantal cursussen dat je wilt volgen."

Breed cursusaanbod en gratis
Het aanbod van cursussen is divers. Van een cursus Excel, leren presenteren, basiskennis van een vreemde taal, time-management tot bijvoorbeeld marketing- en salestrainingen. Zo kan iedere deelnemer een cursus volgen die aansluit bij de situatie.
Daarnaast kunnen inwoners in 3 maanden tijd zoveel cursussen volgen als ze willen. Er is geen limiet. Deelname is gratis, deelnemers betalen ook geen eigen bijdrage.
Aanmelden via de gemeente
Inwoners die gebruik willen maken van het aanbod, kunnen zich aanmelden bij de gemeente. Hiervoor kan een formulier op de website worden ingevuld via www.hardenberg.nl/onlinecursus.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het overzicht van de cursussen en trainingen is te vinden op de website van RegioOpleiders.


1-5-2020 09:34

Het gemeentehuis en de balies van de Publieksdienst zijn op maandag 4 en dinsdag 5 mei gesloten. Op deze dagen zijn de medewerkers van de gemeente ook telefonisch niet bereikbaar.

De gemeente is op deze dagen niet bereikbaar op 14 0523. Vanaf woensdag 6 mei kunt u weer bellen met de gemeente. Vanwege maatregelen rondom het coronavirus vragen we u, wanneer u geen afspraak hebt, niet naar het gemeentehuis te komen. 
Hebt u een melding over bijvoorbeeld overlast, kapotte lantaarnpalen of losliggende tegels? Dan kunt u de melding ook online doorgeven.


1-5-2020 09:30

Mét de samenleving uitzoeken hoe we de anderhalvemetersamenleving op een veilige manier vorm kunnen geven: dat is het speerpunt van de burgemeesters in het Regionale Beleidsteam van Veiligheidsregio IJsselland.

Langzaam maar zeker worden hierin al kleine stapjes gezet. Sinds woensdag 29 april is de vernieuwde noodverordening ook in de regio IJsselland van kracht. En dat betekent voor onze regio dat kinderen tot en met 12 jaar georganiseerd en onder begeleiding buiten mogen sporten, dat jongeren van 13 tot en met 18 jaar georganiseerd en onder begeleiding buiten mogen sporten mits zij anderhalve meter in acht nemen en dat de kinderopvang en het basisonderwijs weer openen.
Dat vergt een inspanning van iedereen die hierbij betrokken is. Voorzitter Veiligheidsregio Peter Snijders: "We zien in onze regio dat bedrijven en instellingen samen met gemeenten zoeken hoe we op een veilige manier de anderhalvemetersamenleving invulling kunnen geven. Vanuit verschillende kanten worden inspanningen geleverd om de kinderen en jongeren weer aan het sporten en naar school te kunnen laten gaan. Dat gaat niet vanzelf en daar komt veel bij kijken, ik vind het mooi om te zien hoe die verantwoordelijkheid met veel energie opgepakt wordt."
Stappen verder
Ook in de recreatieve sector is iets meer ruimte gekomen. Sinds vorige week mogen campings weer open voor kampeerders die compleet zelfvoorzienend (met eigen sanitaire voorzieningen) zijn. Zij mogen dan wel gebruik maken van een stortplaats voor het chemische toilet. 

De scouting kan weer starten, winkels openen weer en er zijn steeds meer restaurants die hun weg vinden in de bezorg- en afhaalwereld. Allemaal op manieren die passen binnen de landelijke regels, waarbij anderhalve meter afstand de norm is. Toch zijn er ook sectoren die ook al graag open willen, maar waar dit nog niet mogelijk voor is. Die duidelijkheid moet dan ook gegeven worden.  In onze regio handhaven we waar dit nodig is, maar liever voeren we een goed gesprek.
Peter Snijders: "Wat kan inmiddels op een veilige manier, en wat kan absoluut nog niet? Er is een lichte verruiming van de maatregelen, maar we moeten hierover wel het gesprek blijven voeren. Ik merk dat mensen zoeken naar wat wel en niet mogelijk is. We zien dat mensen behoefte hebben aan meer vrijheden, maar dat kunnen we ons nog niet permitteren. Gelukkig voeren we deze gesprekken ook, en zie ik met trots hoe in onze regio mensen proberen om op een veilige manier, samen maar op afstand, te leven, recreëren en te zorgen. Samen houden we dit vol!"


1-5-2020 08:00

GGD IJsselland heeft in de periode van 8 tot en met 15 april onderzocht wat de impact is van het coronavirus op het leven van de inwoners van de regio IJsselland. In totaal hebben 3.358 mensen meegedaan aan het onderzoek.

Bekijk de factsheet van het onderzoek op www.ggdijsselland.nl.
Gezondheid en welzijn
Een derde van de deelnemers heeft op dit moment klachten als hoesten, neusverkoudheid en/of vermoeidheid. 12% denkt ziek te zijn (geweest) door het coronavirus. Bijna 30% denkt in de komende zes maanden ziek te worden door het coronavirus.
Ruim een kwart van de deelnemers ervaart stress: 32% van de vrouwen en 17% van de mannen. Ouderen boven de 65 ervaren relatief weinig stress. Onder ouders met jonge kinderen ondervindt juist een relatief groot percentage stress: 37%. Ongeveer een vijfde van de deelnemers geeft aan minder goed te slapen door de 'coronasituatie'.

Deelnemers maken zich het meeste zorgen over of anderen de maatregelen goed opvolgen: bijna 60% is hierover (heel erg) bezorgd. Ook is ruim de helft van de deelnemers (heel erg) bezorgd over de economische situatie in Nederland. Daarnaast zijn er zorgen over de gezondheid van familieleden.
Leefstijl
Ruim de helft van de deelnemers probeert zo normaal mogelijk door te leven. Een kwart ervaart in deze periode tijd voor reflectie en bezinning. Aan de andere kant zegt 27% dat de huidige situatie het leven op z’n kop zet. 60% van de deelnemers voelt meer saamhorigheid om zich heen. Meer dan de helft geeft aan nu minder sociale contacten te onderhouden.

Van de deelnemers beweegt 40% minder door de 'coronasituatie'. Wel komt een derde meer buiten. Ook geeft een derde aan bewuster te leven. Het merendeel van de mensen leeft niet minder gezond: zij gaan niet meer roken, drinken of ongezonder eten.
Landelijke berichtgeving
Het grootste deel van de deelnemers (89%) vindt de landelijke berichtgeving (heel) duidelijk. Ongeveer driekwart van de deelnemers ervaart de berichtgeving als heel betrouwbaar. Ruim 60% vindt de informatie (heel) volledig en 14% vindt de informatie (heel) onvolledig. Deelnemers geven aan de informatie voornamelijk te verkrijgen via de televisie (85%).

Over het onderzoek
Voor dit onderzoek is een vragenlijst verspreid onder panelleden van GGD IJsselland, via social media en via de regionale en lokale media. In totaal hebben 3.358 inwoners van de regio IJsselland meegedaan aan het onderzoek. Hiervan is 75% vrouw en 25% man. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 50 jaar.

Vervolg
De komende periode gaat GGD IJsselland meer vragenlijsten uitzetten om de impact van de coronacrisis op het welzijn en de gezondheid van inwoners te monitoren. Met behulp van de resultaten wordt gekeken waar de behoeftes liggen op het gebied van zorg en informatievoorziening. Hier adviseert GGD IJsselland vervolgens gemeenten en andere organisaties over.


30-4-2020 12:07

Ondernemers hebben het in de coronacrisis niet makkelijk. Omzet blijft uit en er is niet altijd voldoende werk. Om u op weg te helpen, zijn er in de gemeente Hardenberg adviseurs.

De adviseurs in de gemeente kunnen u bijvoorbeeld helpen met financiële regelingen, met handvatten voor de toekomst of helpen ze om uw bedrijf op te bouwen. Ook delen zij graag kennis en denken ze mee in strategische keuzes. In deze video stellen zij zich voor en leggen deze adviseurs uit wat ze voor u kunnen betekenen.


24-4-2020 14:28

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen.

U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar ondernemen@hardenberg.nl.
De tijdelijke ondersteuning vraagt u aan bij het Regionaal bureau zelfstandigen.
Lees meer informatie over het aanvragen van de Tozo.


24-4-2020 14:05

De regels voor vakantieparken en campings zijn met ingang van vandaag aangepast. Chemische toiletten mogen met ingang van vrijdag 24 april weer op de stortplaats van het recreatieterrein worden geleegd.

Campings en recreatieparken in de gemeente Hardenberg zijn niet gesloten, maar hebben wel te maken met beperkingen vanwege een regionale noodverordening. Gasten mogen geen gebruik mogen maken van de toiletgebouwen, doucheruimtes en spoelbakken: de zogenoemde ‘gedeelde sanitaire voorzieningen’.


Chemische toiletten mogen met ingang van vrijdag 24 april weer op de stortplaats van het recreatieterrein worden geleegd. Ook stortplaatsen die ondergebracht zijn in een gedeelde sanitaire voorziening mogen worden gebruikt onder de strikte voorwaarde dat alle andere sanitaire voorzieningen gesloten blijven. 


Vakantiehuisjes, campers en caravans
Een vakantiehuisje huren, met de camper of de caravan op pad blijft in deze coronatijd mogelijk, mits het gaat om huishoudens: personen die wonen in één huis. Ook een voorwaarde is dat er in het huisje, de camper of in de caravan een eigen badkamer/douche en toilet aanwezig is. Groepsaccommodaties mogen ook alleen worden verhuurd aan mensen die samen een huishouden vormen. 


Kamperen met een tent wordt sterk afgeraden, tenzij de kampeerders volledig zelfverzorgend zijn en daardoor niet aangewezen op de gedeelde sanitaire voorzieningen voor onder andere douchen, tandenpoetsen, (af)wassen en toiletgebruik.


24-4-2020 13:04

Traditiegetrouw vindt jaarlijks op de laatste werkdag voor Koningsdag de Lintjesregen plaats. Hierbij krijgen verschillende inwoners van de gemeente een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt voor hun inzet voor de samenleving. Door de coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk voor burgemeester Jan Willem Wiggers om de decorandi toe te spreken en hun de versierselen op te spelden die horen...

De burgemeester heeft de inwoners die dit jaar een lintje krijgen in een persoonlijk telefoongesprek op de hoogte gebracht van hun benoeming. De daadwerkelijke uitreiking van de lintjes vindt op een later tijdstip plaats. Deze manier van bekendmaking van de benoemingen is in heel Nederland hetzelfde.

In de gemeente Hardenberg zijn één vrouw en vier mannen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat zijn mevrouw Brink-van Andel uit Dedemsvaart, de heer Guichelaar uit De Krim, de heer Lucas uit Sibculo, de heer Sieljes en de heer De Vent, beiden uit Slagharen. Allemaal hebben zij zich op hun eigen manier verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.

Mevrouw Anneke Helena Brink-van Andel (Dedemsvaart)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Leanne Brink is sinds 1977 vrijwillig actief voor de Christelijk Gereformeerde Kerk in Dedemsvaart. Zij coördineerde lange tijd de oppasdienst waar de kinderen van 0 – 3 jaar tijdens de kerkdienst naar toe kunnen en was mede-organisator van het kinderkerstfeest. Ook verzorgt mevrouw Brink de jaarlijkse herdenking van overleden gemeenteleden, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en is zij betrokken bij het project ‘gedenkboek’ waar een doop of overlijden in wordt opgenomen. Als wijkdame bezoekt mevrouw Brink gemeenteleden bij vreugdevolle of verdrietige gebeurtenissen. Mevrouw Brink is daarnaast een steun- en toeverlaat voor familieleden die moeilijke tijden doormaken en biedt hulp aan andere mensen in haar omgeving die zichzelf om verschillende redenen niet goed kunnen redden.

De heer Zwalastino Gerhard William Guichelaar (De Krim)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Zwalastino Guichelaar is vanaf 2008 bestuurslid-penningmeester van de stichting IJsvermaak Ons Genoegen, de stichting die de ijsbaan annex evenemententerrein beheert. Hij was de aanjager bij de aanleg van dit terrein. Ook is hij sinds 2010 voorzitter van de Oranjevereniging. Voor de in aanbouw zijnde Multifunctionele Accommodatie in De Krim, waarvoor de inwoners zelf een groot deel van de kosten betalen, is de heer Guichelaar lid van de werkgroep Bouw & Infrastructuur. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het bouwproces en de daarvoor nodige infrastructuur. De heer Guichelaar is sinds 1996 lid van het bestuur van Eveno Racing. In 2014 werd hij penningmeester. Ook is hij actief bij het organiseren van de Classic TT, die jaarlijks door Eveno Racing wordt georganiseerd in Anerveen. De heer Guichelaar is daarnaast één van de vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de exploitatie van het zwembad in De Krim, waarmee sluiting van het bad kon worden voorkomen.

De heer Jan Willem Lucas
(Sibculo)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jan Willem Lucas zit sinds 1978 in het bestuur van de Stichting Regiofonds Dooze en Dorp. Van 1988 tot 2016 was hij voorzitter van deze stichting, die vastgoed en onroerend goed beheert. Met de opbrengsten worden maatschappelijke projecten in de regio Hardenberg gesteund. Ook was hij van 1988 tot 1990 voorzitter van Korfbalvereniging Kios’45 in Sibculo en was hij gedurende verschillende periodes voorzitter van Plaatselijk Belang in Sibculo. In de jaren ’70 was de heer Lucas secretaris van de vakbondsvereniging voor vertegenwoordigers. Daarnaast was de heer Lucas bestuurslid van de kleuterschool en voorzitter van CNS Windesheim in Sibculo. De heer Lucas was ook politiek actief: van 1974 tot 1978 als gemeenteraadslid voor de CHU en van 1982 tot 1990 als lid van de CDA-fractie. Van 2003 tot 2016 was de heer Lucas voorzitter van sjoelclub ‘De Glijsteen’ in Kloosterhaar. Namens deze vereniging trad hij in 2007 toe tot het algemeen bestuur van de stichting die het dorpshuis beheert. In 2009 werd hij lid van het dagelijks bestuur van deze stichting. De heer Lucas is daarnaast één van de initiatiefnemers voor het herdenkingsmonument in Sibculo. Ook voor het realiseren van de nieuwbouw van MFC ‘De Horst’ in Sibculo was hij mede-initiator. In 2009 trad hij toe tot het bestuur van de Stichting MFC De Horst. Van 2011 tot 2013 vervulde hij hier de voorzittersrol. De heer Lucas was ook nog gedurende een periode van 30 jaar diverse termijnen ambtsdrager binnen de hervormde kerk (PKN).

De heer Johannes Sieljes (Slagharen)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Johan Sieljes maakte van 1993 tot 2002 deel uit van het parochiebestuur van de rooms-katholieke kerk in Slagharen. Daarnaast deed en doet hij veel vrijwilligerswerk voor de kerk, zoals het onderhoud aan de gebouwen en de grote verbouwing van de parochiezaal. Ook verzorgt hij het onderhoud van de urnenmuur en de kapel op de roomskatholieke begraafplaats. De heer Sieljes is daarnaast zo’n 25 keer per jaar kistdrager bij begrafenisvereniging St. Barbara. Hij zorgde er samen met anderen voor dat op het Anton Geerdesplein in Slagharen de torenspits van de oude kerktoren herbouwd werd. Het originele uurwerk van de kerktoren onderhoudt hij en hij zorgt ervoor dat het terreintje rondom de kerktoren er netjes bij ligt. Voor museum ‘het Oale Meestershuus’ is de heer Sieljes als vrijwilliger actief met reguliere onderhoudsklussen aan het museum, maar ook met grotere projecten zoals de bouw en uitbreiding van het bijgebouw.

De heer Hendrikus Antonius de Vent (Slagharen)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Anton de Vent is sinds 1993 penningmeester van voetbalvereniging EMMS in Slagharen. Ook neemt hij regelmatig taken over van de voorzitter en secretaris. Sinds 2010 is de heer De Vent wedstrijdsecretaris van de senioren. Hij stelt oefenprogramma’s op, ‘regelt’ scheidsrechters en communiceert met de KNVB als het gaat om afgelastingen of wijzigingen in wedstrijdschema’s. Ook heeft de heer De Vent zitting (gehad) in verschillende commissies en werkgroepen binnen EMMS. De heer De Vent was vanaf 2002 penningmeester van de rooms-katholieke locatieraad Slagharen en is dat sinds 2014 voor de locatieraad De Belte (OLV van Fatima, onderdeel van de Emmanuel parochie). Gedurende de fusie van elf parochies tot de huidige Emmanuel parochie was hij vraagbaak voor de andere penningmeesters. De heer De Vent helpt verder met de jaarlijkse schoonmaak en het tuinonderhoud. Ook is hij bezig met het in kaart brengen van de grafstenen op de begraafplaats bij de rooms-katholieke kerk. De heer De Vent is sinds oktober 2017 ook actief als vrijwilliger voor de Voedselbank Hardenberg-Ommen.


24-4-2020 08:06

Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren weer georganiseerd buiten sporten bij hun club. Dit kan alleen onder begeleiding en met toestemming van het bestuur van de club. De gemeente maakt hierover afspraken met de sportverenigingen. Daarnaast vraagt het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg inwoners nadrukkelijk om bij het buitensporten de 1,5 meter-regel in acht te nemen.

"We zijn blij, dat kinderen en jongeren weer buiten kunnen sporten, zodat zij hun energie een beetje kwijt kunnen. Ik hoop dat we stap voor stap de sport weer een plekje kunnen geven in de Hardenbergse samenleving", vertelt wethouder sport Martijn Breukelman.
Versoepeling maatregelen sport voor kinderen en jongeren
De landelijke maatregelen voor het buiten sporten van kinderen en jongeren zijn versoepeld. Zij mogen onder voorwaarden weer buiten sporten bij hun sportclub.
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Geen ouders langs de lijn.
 • Thuis douchen.
 • Zo min mogelijk reisbewegingen.
 • Gezond verstand gebruiken.

Open volgens protocol
Via de Vereniging Sport en Gemeenten ontvangt de gemeente op korte termijn protocollen. Deze protocollen kunnen de verenigingen gebruiken om een protocol op te stellen voor hun eigen sportvereniging.
Nadat de vereniging de gemeente in kennis heeft gesteld van het protocol, kan er vanaf 29 april weer worden gesport. Met steekproeven zal de gemeente nagaan of de sportclubs de richtlijnen naleven. Daarnaast vraagt de gemeente aan sportclubs om coulant om te gaan met niet-leden die willen sporten. Dit in navolging van de oproep vanuit het kabinet.

Oproep voor buitensporters: houd afstand
De gemeente krijgt verschillende signalen over sporters die zich in de buitenlucht niet aan de afstandsregels houden. Het is bij vlagen in de bossen zelfs erg druk met mountainbikers en fietsers.
Wethouder Martijn Breukelman: "Dat mensen lekker buiten gaan sporten is alleen maar aan te raden. Maar ook dan gelden natuurlijk de richtlijnen van het RIVM. We horen regelmatig dat sporters het hiermee niet zo nauw nemen. Hierdoor komen andere wandelaars en fietsers in het gedrang. We willen dat iedereen van de buitenlucht kan genieten, want we zitten hier natuurlijk in een prachtige omgeving met veel natuur. Namens het hele college vraag ik de sporters daarom nadrukkelijk om zich aan de 1,5 meter-richtlijn te houden."


23-4-2020 12:00

Over tien jaar willen de elf gemeenten in West-Overijssel samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend. Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen...

De concept-RES is een eerste concept van de energiestrategie 1.0 die volgend jaar klaar moet zijn en die daarna elke twee jaar opnieuw bekeken zal worden. Marcel Blind, wethouder van de gemeente Olst-Wijhe en duovoorzitter van de RES-regio West-Overijssel: ‘Dat we de komende tien jaar samen aan de slag gaan om de helft van ons elektraverbruik te verduurzamen staat vast. Hoe we dat gaan doen, hoe de verdeling precies zal zijn tussen zon en wind en waar de zonneparken en windmolens zullen komen staat nog niet vast. Dat gaan we samen met de gemeenteraden, de lokale steden, dorpen, wijken en buurten het komend jaar verder uitwerken.’

Regionale Energiestrategie
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 landelijk in totaal 35 TWh (terawattuur, een eenheid voor elektrische energie) aan elektriciteit op land opgewekt wordt uit zon en wind. De grote windparken op zee tellen hierin niet mee. Nederland is verdeeld in 30 regio’s. Elke regio maakt een regionale energiestrategie (RES) waarin ze vastlegt welk deel ze van de 35 TWh voor haar rekening neemt en hoe ze dat gaat doen. De RES-regio West-Overijssel bestaat uit elf gemeenten (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle), provincie Overijssel, vier waterschappen (Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Rijn & IJssel) en drie netbeheerders (Enexis Netbeheer, Rendo Netwerken en Coteq Netbeheer). De regio werkt samen met (vertegenwoordigers van) inwoners, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, grondeigenaren en andere belanghebbenden.

Lokaal staat voorop
‘Elke lange reis begint met de eerste stap’, zegt Bart Jaspers Faijer, wethouder in de gemeente Ommen en ook duovoorzitter van de RES-regio West-Overijssel. ‘En die stap hebben we nu gezet met deze concept-RES. Tegelijkertijd begonnen we niet met lege handen: er zijn al windmolens en zonneparken in West-Overijssel. We hebben daarnaast de ambities en plannen van de 11 gemeenten samengebracht en vandaaruit verder gewerkt. We hebben de concept-RES van onderaf opgebouwd: de lokale steden, dorpen, buurten en wijken staan voorop. De regionale samenwerking sluit daarop aan en ondersteunt en versterkt het lokale proces.’

Naar een opgewekt West-Overijssel
West-Overijssel kijkt ook naar de economische kansen die de energietransitie biedt. Bovendien onderzoekt de regio of die transitie verbonden kan worden aan andere vraagstukken die opgelost moeten worden, zoals het vergroten van de biodiversiteit en het terugdringen van de stikstofuitstoot. De concept-RES draagt dan ook de titel ‘Naar een opgewekt West-Overijssel’. De strategie gaat uit van in totaal 1,6 TWh aan zonne- en windenergie in West-Overijssel in 2030. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 500.000 huishoudens (uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3.200 KWh per huishouden). West-Overijssel streeft daarbij naar minimaal 50% lokaal eigendom, zodat inwoners en ondernemers meeprofiteren van de bouw van de zonneparken en windmolens. De concept-RES van West-Overijssel is te vinden op www.reswestoverijssel.nl/conceptres.

Hoe gaat het verder?
In april en mei praten de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen in West-Overijssel over de concept-strategie. Zij leveren adviezen die meegenomen worden in de ontwikkeling van de concept-RES naar de RES 1.0.
Op 1 juni leveren de samenwerkende partijen een concept-RES in bij het Rijk.
Een jaar later, op 1 juli 2021, dient West-Overijssel de RES 1.0 in. In die RES 1.0 staan de voorkeurslocaties voor zonneparken en windmolens, hoe die een plek krijgen in het landschap en hoe inwoners en ondernemers mee kunnen doen en mee kunnen profiteren van de te bouwen zonne- en windparken. Iedereen in West-Overijssel kan meedenken en meedoen. De gemeente houdt u daarover op de hoogte.


22-4-2020 09:03

De raadsvergadering van gisteravond kon wegens technische storingen niet live uitgezonden worden. Daarom wordt deze oriënterende ronde verplaatst naar 28 april.

De raadsvergadering van 28 april begint om 19.00 uur.


21-4-2020 19:30

Minister-president Mark Rutte heeft vanavond aangekondigd dat alle maatregelen op advies van de deskundigen worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.
Hieronder een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

Onderwijs en kinderopvang


Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang openen op 11 mei hun deuren.

 • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand.
 • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
 • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
 • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
 • Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen zich in om noodopvang zoveel mogelijk via reguliere wijze te organiseren; de organisatie van noodopvang (24/7) buiten reguliere tijden wordt nog nader gewerkt.
 • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Sport


 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties individueel de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Zelfstandig wonende ouderen


Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.


Evenementen en cultuur


Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.


21-4-2020 16:50

Vanwege de coronamaatregelen gaan de herdenkingen van oorlogsslachtoffers op 4 mei in de gemeente Hardenberg niet door.

De 4-mei-comités van de verschillende kernen herdenken op alternatieve wijze de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Bij deze alternatieve herdenkingen is geen publiek aanwezig.


17-4-2020 13:44

De gemeente Hardenberg start maandag 27 april met onderhoud aan de Stationsweg en de Kanaalweg-West in Bergentheim. Er wordt gewerkt aan het asfalt en stoepen en parkeerplaatsen krijgen nieuwe bestrating.

De gemeente voert de werkzaamheden in fases uit. Dit zorgt voor de minste overlast en verkeershinder. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. In de week van 25 mei zijn de werkzaamheden klaar. 


Hebt u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt bellen of mailen: 0523 289 235 of Leon.Verkuijlen@hardenberg.nl.


16-4-2020 11:27

Door de coronacrisis kun jij nu niet naar de basisschool. Van je meester of juf krijg je wel opdrachten. Hoe maak jij die? Aan de keukentafel, op de bank of op je kamer?

Wij zijn heel benieuwd! Daarom vragen we je om een tekening te maken van hoe jij thuis aan het werk bent voor school. Dan ben je meteen creatief bezig. Want dat is ook belangrijk


Stuur je tekening naar ons op en maak kans op een leuke prijs.

Vergeet niet je naam, (e-mail)adres en leeftijd op de tekening te zetten. 


Doe mee
Stuur jouw tekening voor 24 april naar:


E-mail: wedstrijd@hardenberg.nl
Per post:
Gemeente Hardenberg | tekenwedstrijd
Antwoordnummer 18
7740 VK Hardenberg


16-4-2020 09:17

De gemeente Hardenberg stelt tweemaal per jaar een subsidie beschikbaar om de zorg en waardering voor natuur actief te stimuleren. Deze bijdrage kunnen ondernemers en vrijwilligersorganisaties gebruiken om activiteiten te organiseren.

U kunt tot 28 mei 2020 online een subsidie 'zorg en waardering voor de natuur' aanvragen. Het aanvraagformulier en de voorwaarden vindt u op hardenberg.nl/biodiversiteit.


14-4-2020 15:59

In het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart betalen ondernemers een BIZ-bijdrage. Deze ondernemers worden door de corona-maatregelen hard getroffen. De gemeente biedt vanaf nu 50% korting voor iedere ondernemer die dit aanvraagt.

De gemeente Hardenberg had al direct een korting van 50% beschikbaar gesteld. De ondernemer moest dan ook gebruik maken van de landelijke steunmaatregelen. Deze verplichting is vanaf nu losgelaten.
Het enige wat de gemeente Hardenberg vraagt, is om online een aanvraagformulier in te vullen. Daarnaast roept de gemeente nadrukkelijk op om deze korting niet aan te vragen, als je als ondernemer geen verlies draait door de coronacrisis.
Vastgoedeigenaren
De BIZ-bijdrage wordt gebruikt om het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart schoon, heel en veilig te laten zijn. De centra beheren deze budgetten. Door de korting van 50% zou het totale jaarbudget lager uitvallen. De gemeente vindt dit niet wenselijk en vult daarom dit tekort aan.
Ook sommige vastgoedeigenaren/verhuurders betalen een BIZ-bijdrage. Ook zij kunnen een aanvraag indienen via het formulier op de website. Zij komen alleen in aanmerking voor de korting van 50%, als zij (waar mogelijk) ook coulancemaatregelen treffen voor hun huurders. In het aanvraagformulier wordt gevraagd om een toelichting te geven hierop.


9-4-2020 16:19

Het Regionale Beleidsteam van Veiligheidsregio IJsselland (met alle burgemeesters van onze regio) heeft met het oog op komende dagen eigenlijk maar één centrale boodschap: blijf het gezond verstand gebruiken en geniet vooral in de eigen omgeving van dit paasweekend. Blijf dus thuis.

Het is de inwoners en bedrijven in IJsselland grotendeels gelukt om, ondanks het stralende weer, de afgelopen tijd zoveel mogelijk de regels in acht te nemen.
Natuurlijk waren er uitzonderingen waarop gehandhaafd is, maar dat doet niets af aan het feit dat onze regio zich van de goede kant heeft laten zien.
Blijf thuis
Peter Snijders, voorzitter Veiligheidsregio IJsselland: "De enige manier om deze crisis onder controle te krijgen, is om dit gedrag met z'n allen vol te houden. Dus ook tijdens dit prachtige paasweekend. Blijf allemaal dus zoveel mogelijk thuis en geniet in de eigen omgeving van dit paasfeest. Ga niet onnodig reizen en ga niet in groepen op pad."
Naast de huidige noodverordening geldt in onze regio momenteel een vaarverbod in Giethoorn en is een skatepark in Hardenberg gesloten. Er zijn nog geen specifieke wegen of gebieden gesloten; de veiligheidsregio vertrouwt erop dat mensen hun gezond verstand gebruiken en zoveel mogelijk thuisblijven.
Bekeuring
Mocht blijken dat het ergens te druk is of groepen de regels rondom corona niet in acht nemen, dan treft de veiligheidsregio maatregelen. Het is gewoon te risicovol om in groepen samen te zijn. Dus ook geen groepjes wielrenners dicht op elkaar of motorrijders die anderen geen ruimte geven op smalle dijkweggetjes en samen met elkaar pauze nemen.
Er wordt veelvuldig in onze regio gecontroleerd en daar waar nodig wordt gehandhaafd en een bekeuring uitgedeeld.


9-4-2020 16:12

Om te voorkomen dat de eikenprocessierups dit jaar opnieuw overlast geeft, start de gemeente Hardenberg op 14 april met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. De preventieve bestrijding zorgt ervoor dat de rupsen gedood worden zo gauw zij uit de eitjes kruipen. Zo wordt voorkomen dat de rupsen opgroeien en de gevreesde brandharen krijgen.

De eitjes en de jonge rupsen zitten hoog in de boomkronen, en daarom wordt het bestrijdingsmiddel met een hoge drukspuit of boomnevelspuit in de kronen gespoten. De bestrijding wordt uitgevoerd op plekken waar in de afgelopen jaren veel overlast was en/of op plaatsen waar doorgaans veel mensen komen of verblijven, zoals bij basisscholen, speeltuinen en sportvelden.
Binnen de bebouwde kommen vindt de bestrijding in één keer overdag plaats. In het buitengebied wordt met een ander middel in de avond en in de nacht gespoten. Deze bespuiting wordt na twee weken herhaald. Het werk kan leiden tot enige geluidshinder.
Ongevaarlijk
De bestrijdingsmiddelen zijn biologisch en ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. Wel doden de middelen ook andere rupsen. Daarom bestrijdt de gemeente vooral op plekken waar vorig jaar veel eikenprocessierupsen zijn aangetroffen en mijden wij plekken waar andere beschermde vlindersoorten zitten.
Tijdens de bestrijding van de eikenprocessierups bewaakt de gemeente uiteraard de geldende maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus. 

Biodiversiteit
U als tuineigenaar kunt zelf zorgen voor biodiversiteit en zo meer doen tegen de eikenprocessierups. Door het zorgen van een voldoende groen en bloeiende planten in de tuin. Insecten en tuinvogels krijgen zo een leefgebied. Met een nestkastje en aanvullend voer, kunt u ze in de tuin houden.

Op dit moment zijn we dichtbij het uitkomen van de eitjes van de eikenprocessierups en daarom is het nu een goed moment om te stoppen met het bijvoeren van vogels. Zo zullen de vogels actief op zoek gaan naar rupsen.

Vervolg bestrijding
De gemeente blijft de eiken controleren. In bomen waar toch volwassen eikenprocessierupsen verschijnen, wordt de zogenaamde curatieve bestrijding toegepast. Dan worden rupsen en nesten op een veilige manier weggepakt of weggezogen. Om niet in aanraking met de brandharen te komen, wordt met klem afgeraden om zelf de nesten te verwijderen.


Meer informatie over eikenprocessierupsen en de bestrijding ervan is te vinden op de website processierups.nu. Informatie over de aanpak van de gemeente is te vinden op www.hardenberg.nl/eikenprocessierups.


9-4-2020 15:30

De provincie Overijssel heeft in 2019 de N34 tussen de rotonde Witte Paal – grens Drenthe aangepast. Bij deze werkzaamheden zijn bomen gekapt. Een groot deel van deze bomen is inmiddels al gecompenseerd met nieuwe aanplant, maar er moeten nog steeds 178 bomen geplant worden. Om aan deze voorwaarde te voldoen, biedt de gemeente Hardenberg haar inwoners de kans om zelf bomen te planten. De bomen...

Om deze reden krijgen inwoners van twee gebieden voorrang. Het gaat om inwoners van Heemserveen en Rheezerveen, tot en met de erven aan de Rheezerveenseweg, ten noorden van de N34. Daarnaast gaat het om Ane, Anevelde en Anerveen.


Als u niet in één van de genoemde gebieden woont maar wel buiten de bebouwde kom, dan kunt u zich ook aanmelden. U komt dan in aanmerking als er in de andere gebieden niet voldoende belangstelling is.
De voorwaarde is dat de bomen op eigen terrein geplant worden. U kunt hierbij kiezen uit aanplant van een singel of één of meer solitaire (vrijstaande) bomen. Er zijn verschillende soorten streekeigen boomsoorten beschikbaar.

Hebt u belangstelling, wilt u meer weten en/of wilt u zich aanmelden? Ga dan naar www.hardenberg.nl/bomen.


8-4-2020 16:29

De gemeente Hardenberg gaat in de komende maanden met betrokkenen en omwonenden van het AZC Hardenberg in gesprek over hun ervaringen met het opvangen van asielzoekers in Hardenberg. De gesprekken zijn onderdeel van een evaluatie. De evaluatie is nodig zodat de gemeenteraad komend najaar een besluit kan nemen over het verlengen of beëindigen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg.

Het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg opende in oktober 2016 de deuren. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) kan er maximaal 700 asielzoekers opvangen. De afspraak tussen het COA en de gemeente Hardenberg is dat het AZC Hardenberg in eerste instantie vijf jaar in Hardenberg gevestigd blijft.

De afspraken tussen het COA en de gemeente zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Deze overeenkomst eindigt in 2021. De afspraken uit de bestuursovereenkomst kunnen na een evaluatie en een besluit van de gemeenteraad eenmalig verlengd worden met een termijn van maximaal vijf jaar.
Het verlengen van de bestuursovereenkomst betekent dat het COA nog een termijn asielzoekers kan opvangen in het AZC Hardenberg. Het beëindigen van de bestuursovereenkomst betekent dat het AZC Hardenberg na oktober 2021 uit Hardenberg verdwijnt.

De evaluatie start in april zodat de raad in het najaar een besluit kan nemen
Bij zowel het verlengen als het beëindigen van de opvang van asielzoekers in Hardenberg is er veel voorbereidingstijd nodig. Als het asielzoekerscentrum in Hardenberg blijft, is bijvoorbeeld een nieuwe tijdelijke omgevingsvergunning nodig. Bij het beëindigen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg moet het COA de nodige maatregelen nemen. Denk aan het regelen van opvang voor de mensen die nu in het AZC Hardenberg verblijven, het beëindigen van afspraken met bedrijven, vrijwilligersorganisaties en instellingen en het opleveren van het terrein. Daarom gaat de evaluatie deze maand al van start.

Gesprekken met betrokkenen over hun ervaringen met het AZC Hardenberg
Tijdens de evaluatie gaat de gemeente Hardenberg met verschillende betrokkenen bij het AZC Hardenberg in gesprek. Vanwege de coronamaatregelen zijn bijeenkomsten nu niet mogelijk. Daarom worden de gesprekken zoveel mogelijk via videobellen gevoerd. Zo worden gesprekken gevoerd met direct omwonenden, onderwijsinstellingen en vrijwilligersorganisaties. Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met plaatselijk belangen in de omgeving van het AZC en de politie. De gesprekken gaan over hun ervaringen met het AZC Hardenberg. Ook (horeca-)ondernemers worden naar hun ervaringen gevraagd.

Enquête voor inwoners van woonwijken in de omgeving van het AZC
Inwoners van buurten en wijken in de omgeving van het AZC Hardenberg krijgen een uitnodiging om een online enquête te vullen over de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg. Thema’s die in de enquête bijvoorbeeld aan de orde komen zijn de maatschappelijke opgave, draagvlak en (verkeers)veiligheid.

Eerdere evaluaties worden meegenomen
Het COA wordt betrokken bij de evaluatie. De uitkomsten van de eerder uitgevoerde evaluaties van het COA worden meegenomen. Daarnaast gaat de gemeente ook met het COA in gesprek.

De gemeenteraad neemt in het najaar een besluit
De evaluatie wordt nog voor de zomer afgerond. Op basis van de evaluatie komt het college van B&W met een voorstel aan de gemeenteraad over het verlengen of het beëindigen van de bestuursovereenkomst. Hierin geeft het college ook aan welke maatregelen nodig zijn voor het uitvoeren van het besluit. De gemeenteraad neemt dan in het najaar een besluit. De periode daarna kan gebruikt worden voor de uitvoering.


7-4-2020 19:10

Vanavond stond een raadsvergadering van de gemeente Hardenberg gepland. De voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Wiggers, heeft geconstateerd dat er te weinig raadsleden aanwezig waren. Daarmee is het quorum (helft +1 = 17 raadsleden) niet gehaald. Als dat aantal niet wordt gehaald, kan de vergadering niet worden geopend en kunnen er dus ook geen besluiten genomen worden.

De burgemeester kan, wanneer in eerste instantie het quorum niet wordt gehaald, een tweede vergadering uitschrijven. Bij deze tweede vergadering hoeft niet minimaal het quorum aanwezig te zijn. In dit geval zou een vergadering wel kunnen doorgaan met slechts de fractievoorzitters.
Omdat vooraf bekend was dat er geen raadsleden bij de vergadering van dinsdag aanwezig zouden zijn, is er bewust gekozen voor deze procedure. Op deze manier kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen.
De heer Wiggers heeft daarom gelijk een nieuwe vergadering uitgeschreven op woensdag 8 april om 19.30 uur. Deze vergadering wordt alleen bijgewoond door de fractievoorzitters om het risico op het verspreiden van het coronavirus zo laag mogelijk te houden. Er mag dus verder geen publiek aanwezig zijn. De vergadering is live te volgen via internet.


7-4-2020 17:37

Het dagboek ‘Dat jullie weten wat oorlog is’ is op vandaag overhandigd aan wethouder Alwin te Rietstap. Hartverscheurend beschrijft Pietertje te Rietstap in 1945 in haar dagboek de arrestatie, gevangenschap en executie van haar man Derk. De boerderij van het jonge stel had zich tijdens de oorlog ontwikkeld tot uitvalsbasis van de lokale Trouw-verzetsgroep.

Twaalf leden van de Trouw-verzetsgroep uit Bergentheim en omgeving zijn op 2 maart 1945 door de Duitsers bij Varsseveld doodgeschoten. De boerderij van Derk en Pietertje te Rietstap vormde de uitvalsbasis van deze verzetsgroep. Zelfs landelijke kopstukken van de illegale krant vonden onderdak bij de boerderij.

Na 75 jaar hebben Pietertjes kinderen haar dagboek vrijgegeven voor publicatie. Haar verhaal illustreert de angst om het lot van geliefden, het grote gemis achter abstracte aantallen slachtoffers en het eindeloze verdriet van de achterblijvers. In het dagboek ervaar je wat een oorlog met mensen kan doen.
Historici Ewout van der Horst en Kay-Leigh de Weerdt hebben Pietertjes verhaal voorzien van context, duiding en moderne spellingswijze.

Vandaag werd het boek gepresenteerd. Kleinzoon Alwin te Rietstap nam het eerste exemplaar als wethouder in ontvangst van Ewout van der Horst.

Het dagboek staat ook centraal in een tentoonstelling van het Historisch Centrum Overijssel over de Bergentheimse oorlogsslachtoffers van 75 jaar geleden, die in april en mei aan het Wilhelminaplein te zien zou zijn. De expositie is door de omstandigheden verplaatst naar september.


7-4-2020 16:18

Bedrijven, zzp'ers en een aantal (sport)verenigingen en stichtingen die een ruimte huren in een gebouw dat van de gemeente Hardenberg is, krijgen huuruitstel. Dat heeft het college van B&W besloten. De gemeente doet dit om hen tegemoet te komen tijdens de coronacrisis.

Het kabinet heeft medio maart verregaande en langdurige maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor zijn veel ondernemers, zzp'ers, stichtingen en (sport)verenigingen in hun bedrijfsvoering zwaar getroffen.
De gemeente Hardenberg verhuurt een aantal panden aan deze groep, en heeft daarom nu besloten hen tegemoet te komen door de huur van gebouwen, gronden en parkeerplaatsen voor de maanden april en mei 2020 voorlopig niet te factureren. Mochten de maatregelen van de overheid verlengd worden, kan deze regeling ook worden verlengd.


7-4-2020 13:39

Woongebied Garstlanden in Gramsbergen wordt de komende jaren uitgebreid met 150 woningen. Het ontwerp van het bestemmingsplan dat de bouw van de nieuwe woningen mogelijk maakt is klaar en ligt nog tot en met 29 april 2020 ter inzage.

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de geplande inloopbijeenkomst niet doorgegaan. De gemeente Hardenberg wil belangstellenden toch de mogelijkheid bieden om het plan te bekijken en vragen te stellen. Daarom zijn de kaarten en tekeningen die de gemeente tijdens de inloopbijeenkomst had willen tonen inclusief een uitleg te bekijken op www.hardenberg.nl/garstlanden.

Hier staan ook de contactgegevens van medewerkers van de gemeente Hardenberg die vragen kunnen beantwoorden of een nadere toelichting kunnen geven.


6-4-2020 16:47

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voor ondernemers is met ingang van vandaag opengesteld. De noodmaatregel is één van de beschikbare regelingen voor ondernemers tijdens de coronacrisis.

Als ondernemers omzetverlies verwachten (minimaal 20%) kunnen zij bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.


De noodmaatregel is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. De NOW is aan te vragen op de website van het UWV.


Bedrijventeam
Hebt u hulp nodig om wegwijs te worden in alle regelingen? Kijk dan op www.hardenberg.nl/coronavirus voor meer informatie. Of neem contact op met het Bedrijventeam op ondernemen@hardenberg.nl.


6-4-2020 16:04

Het Regionaal bureau zelfstandigen in Zwolle heeft tot dusver zo'n 350 aanvragen uit de gemeente Hardenberg ontvangen voor een tijdelijke overbruggingsregeling. De Tozo is één van de regelingen voor ondernemers tijdens de coronacrisis.

Een eerste deel van de zelfstandigen in de gemeente Hardenberg heeft afgelopen week een voorschot ontvangen.
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandige ondernemers inkomensondersteuning te bieden. Hiermee kunnen ze in hun levensonderhoud blijven voorzien.
Versoepeld
De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Hiervan zijn nu de voorwaarden versoepeld. De Tozo wordt sneller afgehandeld en uitgekeerd.
De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet te worden terugbetaald. Met de Tozo kan een ondernemer maximaal € 1.500 netto per maand ontvangen. 

Aanvragen
Ondernemers, die door de coronacrisis met hun bedrijf in de probleem zijn gekomen, kunnen online een aanvraag voor de Tozo indienen bij het RBZ Zwolle.

Kijk voor meer informatie op www.hardenberg.nl/coronavirus.


6-4-2020 11:46

De provincie Overijssel was vrijdag 3 april voor de virtuele MKB Tour aanwezig bij het Startershuis in Hardenberg. Het doel van het bezoek was om informatie uit te wisselen en signalen aan de provincie mee te geven.

De provincie Overijssel is de virtuele tour langs midden- en kleinbedrijven gestart om te zien en te bespreken tegen welke problemen bedrijven oplopen door de coronacrisis. Maar ook om te bespreken of de inmiddels beschikbaar gestelde noodmaatregelen werken, of aanvullende maatregelen nodig zijn. 

Extra noodpakket
Namens het Startershuis vertelde Peter Zwartscholten over de zaken die spelen bij starters in de gemeente Hardenberg. “Het was een mooi gesprek met Eddy van Huijm van de provincie Overijssel", aldus Zwartscholten. "We hebben kunnen aangeven dat er in de gemeente Hardenberg alles aan wordt gedaan om vragen te kunnen beantwoorden en te helpen. Ook dat er mooie initiatieven zijn ontstaan om met de crisis om te gaan."


Tijdens de virtuele MKB Tour is verder gepleit voor een extra noodpakket voor startups & scaleups, verruiming van sbi-codes voor de TOGS, oplossing voor grenssituaties en extra aandacht voor recreatieve sector en detailhandel. Zwartscholten: "Alles met als doel om vandaag te overleven én ook juist daarna weer op te kunnen bouwen."


6-4-2020 11:10

Sinds zaterdagmiddag 4 april 2020 is de skatebaan in het Kruserbrinkpark aan de Parkweg in Hardenberg gesloten.

Eén van de landelijke coronamaatregelen is dat groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte verboden is. Er is sprake van een groep wanneer meer dan twee personen geen afstand van 1,5 meter houden.
In de afgelopen periode is meerdere keren geconstateerd dat gebruikers van de skatebaan zich niet aan deze regels hielden. Zij waren met meer dan twee personen op of rond de skatebaan zonder daarbij minstens 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
Ondanks waarschuwingen en opgelegde boetes bleven mensen hier de regels overtreden. Daarom heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio besloten de skatebaan onmiddellijk te sluiten. De sluiting geldt in ieder geval tot en met 28 april 2020.

Eerder al besloot de gemeente om de gemeentelijke sportparken af te sluiten.


3-4-2020 16:41

Op verschillende plekken in de gemeente heeft de gemeente Hardenberg vandaag gele borden opgehangen. Hiermee wordt extra aandacht gevraagd voor de maatregelen.

De borden zijn voorzien van de onderstaande tekst.


Samen spelen en sporten mag:


 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Maximaal 2 personen samen.
 • Ga weg als het druk wordt.
 • Voetballen en andere contactsporten zijn verboden.
 • Verkouden of koorts? Blijf thuis!
 • Was je handen als je thuiskomt.


Spreek elkaar aan en blijf gezond.