Goedenavond, het is 19:51
op vrijdag 20 juli 2018
In Hardenberg is het nu 27,0 °C
Wind 0.0 km/u uit het westnoordwesten
De luchtvochtigheid is 35 %
De luchtdruk is 1.010,4 hpa
Het heeft vandaag niet geregend

Meteo
Hardenberg

Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

20-7-2018 11:42

Impuls voor elektrisch rijden door aanleg openbare laadpalen

De gemeente Hardenberg wil elektrisch rijden stimuleren en daarom meer openbare laadpalen plaatsen. Elke kern in de gemeente Hardenberg moet de beschikking krijgen over een openbare laadpaal. Daarnaast kunnen inwoners uit de gemeente Hardenberg online een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal in hun omgeving.


Wethouder Falco Bruinsma: "Rijden in een elektrische auto is beter voor het milieu en verlaagt de CO2 uitstoot. Steeds meer mensen overwegen dan ook om een elektrische auto te kopen. Een van de overwegingen daarbij is of er voldoende mogelijkheden zijn om de auto op te laden. Daar willen wij samen met de inwoners en Plaatselijk Belangen voor zorgen."
Samen met 43 gemeenten in de provincies Gelderland en Overijssel is de gemeente Hardenberg onderdeel van de 'Overijsselse en Gelderse aanpak voor slim openbaar laden'. De komende jaren wordt in al deze gemeenten zogenaamde slimme openbare laadpalen geplaatst.

Elke kern voorzien van een openbare laadpaal
De gemeente Hardenberg wil elke kern groter dan 1000 inwoners voorzien van een openbare laadpaal. Waar deze komt te staan wordt in overleg met de Plaatselijk Belangen bepaald. Met de Plaatselijk Belangen uit de kernen kleiner dan 1000 inwoners gaat de gemeente in gesprek om te bepalen of ook hier behoefte is aan een openbare laadpaal. Is die behoefte er, dan wordt samen met de Plaatslijk Belangen bepaald waar de openbare laadpaal komt te staan.
Daarnaast kunnen inwoners, forenzen en werkenden uit de gemeente Hardenberg een openbare laadpaal in hun eigen omgeving aanvragen via www.openbaarladen.nl/hardenberg. Zo wordt het voor mensen die niet op eigen terrein een laadpaal kunnen plaatsen, gemakkelijker om een elektrische auto aan te schaffen.

Elektrisch rijden op duurzame energie door slim laden
De stroom voor de laadpalen wordt geleverd door Enexis Groep en Alliander. Zij kiezen voor slim laden. Dat wil zeggen dat met slim laden elektrische auto's sneller laden als duurzame energie en zon en wind volop beschikbaar is.
"Slim laden draagt nog meer bij aan een schonere lucht, minder CO2 uitstoot en gebruik van duurzaam opgewekte energie. Dit past binnen de doelstellingen van Hardenberg als groene gemeente", aldus wethouder Bruinsma.

Ecotap biedt laagste prijs
Het bedrijf Ecotap gaat de laadpalen plaatsen in de openbare ruimte, in samenwerking met laadpaalspecialist Allego. De kosten voor e-rijders zijn laag gehouden. 1 kWh kost ong. 15 cent. Dit is 1/3 van de kosten voor fossiele brandstoffen. Ecotap en Allego hebben drie jaar de exclusieve rechten voor het plaatsen en exploiteren van de openbare laadpalen.


19-7-2018 16:51

Omroep NOOS nog vijf jaar publieke omroep in gemeente

Als het aan de gemeenteraad van Hardenberg ligt, is Omroep NOOS de komende vijf jaar de lokale publieke omroep in de gemeente. De gemeenteraad brengt hierover een positief advies uit aan het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat neemt een definitief besluit op basis van de Mediawet.


Conform de Mediawet is er slechts ruimte voor één lokale publieke media-instelling per gemeente. De publieke lokale omroep werkt redactioneel onafhankelijk en is zelf eindverantwoordelijk voor de inhoud van het media-aanbod. Daarbij moet deze lokale publieke omroep voldoen aan een aantal voorgeschreven vereisten.
Een van de belangrijke eisen is dat de omroep in zijn programma's informatie verschaft die representatief is voor de hele lokale gemeenschap. Hiervoor moet een zogenaamd programmabeleid bepalend orgaan (PBO) samengesteld worden door de lokale omroep. In dit PBO moeten vertegenwoordigers zitten die representatief zijn voor maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente.

Omroep NOOS heeft een lijst van vertegenwoordigers voor dit PBO opgesteld. De gemeenteraad concludeert uit deze lijst, dat de samenstelling divers is en de leden hiermee de verschillende kernen van de gemeente vertegenwoordigen.
Commissariaat neemt definitief besluit
Het Commissariaat voor de Media neemt op basis van het advies van de gemeenteraad van Hardenberg een definitief besluit over de toewijzing. De verwachting is dat het Commissariaat het advies ongewijzigd overneemt. De toewijzing gaat in op 1 oktober 2018 en geldt voor een periode van vijf jaar.


19-7-2018 12:48

College wijst gebieden aan voor bouwen met gasaansluiting

Het college van B&W wijst gebieden aan waar het tot 1 januari 2019 mogelijk blijft om met een aardgasaansluiting te bouwen. Het gaat om woningbouwplannen die al in ontwikkeling zijn of in een vergevorderd stadium zijn.


Wethouder Falco Bruinsma: "Door deze gebieden aan te wijzen zorgen we ervoor dat de transitie naar aardgasvrij bouwen vloeiend verloopt. We willen voorkomen dat mensen in de problemen komen of de bouw stagneert. Wel dagen we particulieren en ontwikkelaars die in deze gebieden gaan bouwen uit om ondanks deze overgangsperiode toch voor een aardgasvrije woning te kiezen. Voor bouwplannen die na 1 januari 2019 worden ingediend geldt dat deze hoe dan ook aardgasvrij moeten zijn."
Aardgas vrij bouwen
In de wet Voortgang energietransitie (wet VET) is geregeld dat de aansluitplicht voor aardgas voor netbeheerders bij kleinverbruikers per 1 juli 2018 is komen te vervallen. Er is sprake van een kleinverbruiker wanneer de gasmeter niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat. Dit is het geval bij huishoudens en kleine bedrijfsgebouwen.
Dit betekent dat woningen en kleine bedrijfsgebouwen waarvan de omgevingsvergunning voor nieuwbouw na 1 juli 2018 wordt aangevraagd, niet meer worden aangesloten op aardgas. De gemeente mag hiervoor geen omgevingsvergunning afgeven.
Nieuwbouwplannen in vergevorderd stadium
Aardgasvrij bouwen past binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente Hardenberg. Het college van B&W wil energieneutraal bouwen bevorderen en de bestaande woningen verduurzamen. Tegelijkertijd wil het college zorgen voor een voldoende en divers aanbod woningen voor zowel jongeren, gezinnen als senioren.
Momenteel is er veel vraag naar nieuwbouwwoningen. Daarom wordt volop gebouwd in de gemeente Hardenberg. Een groot aantal nieuwbouwplannen van particulieren en ontwikkelaars zijn in een vergevorderd stadium. In veel gevallen gaan deze bouwplannen uit van een met aardgas verwarmde woning. Doordat de wet VET eerder dan verwacht in werking is getreden, hebben particulieren en ontwikkelaars onvoldoende tijd gehad hierop in te spelen. Het achteraf aanpassen van een bouwplan tot een aardgasvrij ontwerp is ingrijpend en leidt tot vertraging in de bouw van woningen. Daarom wil het college zorgen voor een overgangsperiode.

Aanwijzen gebieden
Het college van B&W wijst gebieden aan waar het tot 1 januari 2019 mogelijk blijft om met een aardgasaansluiting te bouwen. Het gaat in Hardenberg om:

 • Deelgebied De Cirkel in Marslanden
 • Zwembadlocatie
 • Nieuwbouwlocaties aan de Boomgaard, Voorstraat en Lage Gaardenstraat.

Ook de nieuwbouwplannen in de verschillende kernen worden aangewezen als gebied waar bouwen met aardgasaansluiting tijdelijk mogelijk blijft. In deze gebieden wordt al gebouwd of de ontwikkeling is in een vergevorderd stadium. Het gaat om de volgende gebieden:
 • Slagharen: Moeshoek en De Praam
 • Balkbrug: Katingerveld, Takens, Sluis V
 • Dedemsvaart: Bransveen
 • Mariënberg: De Marke
 • Bruchterveld: De Kuilen III
 • Kloosterhaar: De Meerstal
 • Bergentheim: Möllincksvaart
 • Radewijk: Middenin
 • Gramsbergen: Garstlanden
 • Sibculo: Kloosterterrein

In deze gebieden bestaat uiteraard te allen tijde de mogelijkheid om gasloos te bouwen.
Veel keuzes
Wethouder Falco Bruinsma: "Door deze gebieden aan te wijzen zorgen we ervoor dat de transitie naar aardgasvrij bouwen vloeiend verloopt. We willen voorkomen dat mensen in de problemen komen of de bouw stagneert. Voor particulieren is het bouwen van een woning een ingrijpende gebeurtenis. Zij moeten veel keuzes maken. Daarbij zijn consumenten vaak afhankelijk van de deskundigheid van aannemers of installateurs."
"We zorgen er nu voor dat bouwplannen die al in een vergevorderd stadium zijn gewoon door kunnen gaan. Dat neemt niet weg dat we particulieren en ontwikkelaars van harte uitdagen om toch een aardgasvrije woning te bouwen. Voor bouwplannen die na 1 januari 2019 worden ingediend geldt dat deze aardgasvrij moeten zijn. Er is nu de tijd en ruimte om die aardgasvrije nieuwbouwplannen zorgvuldig voor te bereiden."

Alternatieven voor aardgas
Voor de periode tot 1 januari 2019 ontwikkelt de gemeente beleid om aardgasvrije nieuwbouw te stimuleren. Tegelijkertijd blijft de gemeente met ontwikkelaars en bouwers in gesprek. Daarbij zet de gemeente in op de realisatie van zoveel mogelijk aardgasvrije nieuwbouw.

Falco Bruinsma: "Een warmtepompinstallatie is vaak een goed alternatief voor een gasketel. Voor de lange termijn kijken we samen met onze partners naar duurzame, betaalbare en betrouwbare alternatieven voor aardgas. Zo is er al het initiatief voor het open warmtenetwerk in Hardenberg."


19-7-2018 12:46

Medicijnafval inleveren bij uw apotheek

ROVA heeft samen met gemeenten en apotheken nieuwe afspraken gemaakt over de inzameling van oude medicijnen en injectienaalden. Ook in de gemeente Hardenberg is het mogelijk om oude medicijnen of injectienaalden in te leveren bij verschillende apotheken.


De oude naalden en geneesmiddelen worden opgeslagen in speciale vaten. ROVA haalt deze vaten bij de apotheken op. Daarna wordt afval gescheiden en verwerkt in speciale installaties. 
Inleverpunten
Oude medicijnen of injectienaalden kunnen ingeleverd worden op het milieubrengstation, in de klein chemisch afval box en voortaan ook bij uw apotheek. Gebruikte injectienaalden worden bij de apotheek alleen geaccepteerd als u ze in een stevige gesloten verpakking aanbiedt. Verwijder uw naam en adresgegevens van de restanten medicijnen of maak het etiket onleesbaar.

De ROVA haalt oude medicijnen en injectienaalden op bij apotheekhoudende huisartsen / apotheken in de gemeente Hardenberg.

Verpakkingen
De apotheek accepteert alleen oude medicijnen en injectienaalden. Verpakkingsmateriaal van medicijnen wordt niet geaccepteerd. Verpakkingen van geneesmiddelen kunnen gewoon bij het oud papier of het restafval, omdat dit geen klein chemisch afval is. Voor het verpakkingsmateriaal is een overzicht gemaakt.19-7-2018 12:44

College wijst koopzondagen aan voor komende zomervakantie

De winkels in Hardenberg mogen dit jaar hun deuren openen op zondag 29 juli, 5 augustus en 12 augustus tussen 13.00 en 17.00 uur. De winkels in Dedemsvaart mogen deze zomer open op 19 augustus, 26 augustus en 2 september tussen 13.00 en 17.00 uur. Dat heeft het college van B&W besloten. Het aanwijzen van koopzondagen door burgemeester en wethouders is mogelijk nu de gemeenteraad heeft besloten...


In het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken dat het college van B&W binnen een aantal kaders ervaring op wil doen met het bieden van de mogelijkheid tot openstelling van winkels op zondag.
Om dit mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad van Hardenberg op 17 juli besloten de Winkeltijdenverordening tijdelijk aan te passen. Met de aanpassing krijgt het college de bevoegdheid om koopzondagen aan te wijzen.

Praktische invulling
De gemeenteraad wil het college van B&W meer vrijheid en ruimte te bieden voor een praktische invulling van de in het coalitieakkoord gestelde kaders. Daarom heeft de raad middels een amendement besloten dat het college in het toeristisch seizoen en/of rond feestdagen ook koopzondagen kan aanwijzen die voor Hardenberg en Dedemsvaart dezelfde zijn. Dat kunnen wat de gemeenteraad betreft ook opeenvolgende zondagen zijn.

Vooruitlopend op de proefperiode die na de zomervakantie start, wijst het college voor de komende zomervakantie voor de kern Hardenberg drie koopzondagen aan:

 • 29 juli 2018
 • 5 augustus 2018
 • 12 augustus 2018

Voor Dedemsvaart wijst het college de volgende koopzondagen aan:
 • 19 augustus 2018
 • 26 augustus 2018
 • 2 september 2018

Op deze zondagen mogen winkels en supermarkten binnen de bebouwde kommen van Hardenberg en Dedemsvaart tussen 13.00 en 17.00 uur open. Deze data zijn door de winkeliersverenigingen Dedemsvaartse Middenstand Centrale (DMC) en Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg (SCSH) gekozen.
Proefperiode
Dankzij het besluit van de gemeenteraad, is het college tot 1 september 2019 bevoegd om voor de supermarkten in Hardenberg en Dedemsvaart om en om eens per twee weken een koopzondag aan te wijzen. Voor overige winkels in Hardenberg en Dedemsvaart kan het college maximaal vijf koopzondagen per jaar aanwijzen. Na de zomervakantie start een proefperiode van een jaar.
Wethouder Alwin te Rietstap: "We willen het voor ondernemers in Hardenberg en Dedemsvaart mogelijk maken om op een aantal zondagen open te gaan. Tegelijkertijd willen we recht doen aan inwoners en ondernemers die hechten aan een vrije zondag. De komende periode gaan we met verschillende belanghebbende partijen in gesprek over de manier waarop we de proefperiode vormgeven. Daarin betrekken we ook ondernemers in andere kernen of ondernemers die niet deelnemen aan de proef."

Evaluatie
Volgens Alwin te Rietstap volgt nog voor de zomervakantie van 2019 een evaluatie. "We gaan de ervaring die we opdoen samen met de belanghebbenden evalueren. Daarbij besteden we ook aandacht aan de overige kernen en de frequentie van zondagsopenstelling. Ons streven is om nog voor de zomervakantie van 2019 met een definitief voorstel te komen over hoe we willen omgaan met koopzondagen."


17-7-2018 11:25

Plan voor nieuwe impuls De Spinde in Hardenberg

De gemeente Hardenberg en de Herstructureringsmaatschappij Overijssel willen De Spinde in het centrum van Hardenberg een impuls geven. Het is de ambitie dat detailhandel hier verdwijnt en dat het gebied wordt getransformeerd tot aantrekkelijke locatie om te wonen, te werken of voor voorzieningen. Wethouder Martijn Breukelman: "We gaan samen met de ondernemers onderzoeken of we deze ambitie waar...


De gemeente Hardenberg werkt samen met ondernemers en vastgoedeigenaren aan het versterken en toekomstbestendig maken van het centrum van Hardenberg. Dit gebeurt onder andere door uitvoering van het actieplan voor het centrum van Hardenberg.
Als onderdeel van het actieplan is een detailhandelsstructuurvisie gemaakt en door de gemeenteraad vastgesteld. Volgens deze visie wordt het kernwinkelgebied compacter gemaakt. De Voorstraat/Oosteinde, de Markt, Fortuinstraat en het Van Wevelinckhovenplein vormen de spil van het kernwinkelgebied.

Omliggende gebieden worden getransformeerd tot aantrekkelijke locaties voor wonen, werken of voorzieningen. Winkels in de omliggende gebieden worden zoveel mogelijk verplaatst naar het kernwinkelgebied.
De Spinde
Eén van de gebieden die volgens de detailhandelsstructuurvisie wordt omgevormd is De Spinde. De uitstraling en functie van dit gebied sluiten niet meer aan op de omgeving. In het winkelcomplex zijn nu nog ondernemers gevestigd.
Wethouder Martijn Breukelman: "Het is onze ambitie deze detailhandel te verplaatsen naar het kernwinkelgebied en eventueel de detailhandelsbestemming te verwijderen. Vervolgens kan het gebied toekomstbestendig gemaakt worden en kunnen er andere functies gevestigd worden, zoals bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening, cultuur, zorg en wonen. Ook een make-over voor het omliggende gebied behoort tot de mogelijkheden."

Samenwerking
De ontwikkeling van het gebied De Spinde gebeurt samen met de in de straat gevestigde ondernemers, vastgoedeigenaren en de Stichting Centrummanagement Hardenberg. De gemeente houdt op verzoek van de ondernemers regie bij het onderzoek naar het omvormen van het gebied. Daarom heeft de gemeente vorig jaar al het voormalige Rabobankpand gekocht.
De Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) wil een actieve rol spelen bij de ontwikkeling van het gebied. De HMO maakt samen met gemeenten locaties in binnensteden of op bedrijventerreinen weer vitaal door het inbrengen van kennis en kunde, het doen van investeringen en/of financiering. De HMO, handelt volledig zelfstandig en autonoom, zonder winstoogmerk. De provincie Overijssel is 100% aandeelhouder van de HMO.

Intentieovereenkomst
Martijn Breukelman: "We gaan samen met de HMO en in overleg met de ondernemers het plan voor De Spinde verder uitwerken. Uit het plan moet blijken of het omvormen van De Spinde ruimtelijk, financieel en maatschappelijk gezien haalbaar is. We streven er naar dat er nog dit jaar meer duidelijkheid is over de haalbaarheid."
De afspraken over de samenwerking zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst. Namens de gemeente Hardenberg tekende wethouder Martijn Breukelman de overeenkomst. Directeur Han Wiendels zette namens de HMO zijn handtekening.


17-7-2018 09:18

Jeugdlintje voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

Voor het tweede jaar op rij wordt op maandag 19 november 2018 in de gemeente Hardenberg het jeugdlintje uitgereikt. De onderscheiding is een speciale erkenning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen.


Per jaar worden er maximaal vijf jeugdlintjes uitgereikt. Het jeugdlintje is bijvoorbeeld bedoeld voor jongeren die afgelopen jaar voor een langere periode geruime tijd ouderen of zieken hebben geholpen, vrijwilligerswerk hebben gedaan bij hun sportvereniging of geld hebben ingezameld voor een goed doel.


Tot 4 november kunnen kinderen en jongeren die woonachtig zijn in de gemeente Hardenberg worden voorgedragen voor een jeugdlintje. Dit kan via het online formulier op www.hardenberg.nl/meldjeheld.


16-7-2018 16:41

Burgemeester sluit woning in Schuinesloot op grond van Opiumwet

Burgemeester Peter Snijders van Hardenberg heeft besloten op grond van de Opiumwet over te gaan tot sluiting van de woning aan de Elimmerweg 2b in Schuinesloot. De woning wordt met ingang van 19 juli 2018 gesloten voor de duur van drie maanden.


In het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de Politie Oost-Nederland naar een grootschalige

productielocatie van harddrugs, is in de woning en op het erf aan de Elimmerweg 2b in Schuinesloot

een doorzoeking uitgevoerd.
Tijdens de doorzoeking werd in de manege op dit perceel een drugslaboratorium aangetroffen. Volgens de politie is het zeer waarschijnlijk dat dit laboratorium onderdeel uitmaakt van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met de grootschalige productie van harddrugs. De hoofdbewoner is aangehouden en verblijft in voorlopige hechtenis.
Sluiting woning
De burgemeester is op grond van de Opiumwet bevoegd om over te gaan tot het sluiten van een woning en het bijbehorende erf voor bepaalde tijd als er sprake is van de aanwezigheid van harddrugs.

Op basis van een uitgebreide politierapportage heeft burgemeester Peter Snijders besloten van deze bevoegdheid gebruik te maken. De bescherming van de openbare orde en veiligheid, het woongenot van de omwonenden en de strijd tegen de handel in verdovende middelen wegen voor de burgemeester zwaarder dan het belang van de verdachte en medebewoners om in de woning te blijven wonen.
Onacceptabel
Het aangetroffen drugslaboratorium en de grootschaligheid daarvan is voor burgemeester Peter Snijders onacceptabel. Peter Snijders: "Eerder al werd op dit perceel door de politie een hennepkwekerij aangetroffen. Het feit dat binnen anderhalf jaar wederom sprake is van een overtreding van de Opiumwet beschouw ik als een verzwarende factor. De activiteiten zoals die op dit erf hebben plaatsgevonden, vormen een ernstige inbreuk op de openbare orde, ondermijnen de rechtstaat en veroorzaken een onveilige en onprettige leefomgeving."

Ook het feit dat er twee minderjarige kinderen op het adres verblijven, beschouwt de burgemeester als een verzwarende factor. Snijders: "Ik vind het zeer onwenselijk dat kinderen opgroeien in een omgeving waarin harddrugs gemaakt worden. Wanneer kinderen met de chemicaliën die bij de productie van drugs gebruik worden in aanraking komen, kan dit zelfs fatale gevolgen hebben. De omgeving en ook de kinderen mogen daar niet langer mee geconfronteerd worden. Daarom heb ik besloten gebruik te maken van mijn bevoegdheid om deze woning voor drie maanden te sluiten."
Woningsluiting vanaf 19 juli 2018
Om de in de woning verblijvende medebewoners en met name de minderjarige kinderen de gelegenheid te bieden elders onderdak te vinden, gaat de sluiting van de woning en het erf met ingang van 19 juli 2018 in.
De sluiting geldt voor de duur van drie maanden. Gedurende deze periode is het voor een ieder verboden de woning en het erf te betreden. Dit is naar de mening van de burgemeester lang genoeg om de woning en het erf uit de drugshandelketen te halen en rust en veiligheid in de omgeving te creëren. Bij afwezigheid van burgemeester Snijders is het besluit om de woning te sluiten vorige week getekend door locoburgemeester Martijn Breukelman.


16-7-2018 15:08

Mogelijke productiefout in reisdocumenten

Reisdocumenten die zijn uitgegeven in de maanden april, mei en juni 2018, kunnen een productiefout bevatten. Als u een paspoort of identiteitskaart met productiefout heeft ontvangen, kunt u kosteloos een nieuwe aanvragen.


Door een technisch probleem is een productiefout ontstaan, waarbij het kan voorkomen dat één van de elektronische echtheidskenmerken in het document niet werkt. Het echtheidskenmerk is een controlemechanisme dat elektronisch extra zekerheid verschaft over de authenticiteit van het reisdocument.


Iedereen die een reisdocument heeft ontvangen met een mogelijke productiefout, heeft hierover een persoonlijke brief ontvangen van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). De reisdocumenten zijn gewoon geldig, maar u kunt kosteloos een vervangend reisdocument aanvragen bij de gemeente.
Lees de veelgestelde vragen


16-7-2018 11:52

Zwembad Hattemat noteert 25.000e bezoeker van het seizoen

Zwembad Hattemat in Gramsbergen heeft vrijdag 13 juli al de 25.000e bezoeker van het seizoen mogen noteren. Dit was de elfjarige Laure Stroeve uit Gramsbergen. Zij heeft een een gratis abonnement ontvangen voor het seizoen 2019.


Ten opzichte van vorig jaar komt deze mijlpaal een week eerder voor het Gramsberger bad. Toen werd de 25.000e bezoeker op 19 juli genoteerd.


De elfjarige Laure werd na het schoolzwemmen door het zwembadpersoneel in de bloemetjes gezet. Vanwege het mooie weer was de hele schoolklas extra gaan zwemmen deze middag.


Activiteiten
De afgelopen week vomdem er diverse activiteiten plaats in zwembad Hattemat. Dinsdagavond en woensdagochtend verzorgde het team van Topfit4all een gratis aquafitdemonstratie waaraan zo'n 55 fanatiekelingen meededen. Ook werd er door het zwembadpersoneel woensdagochtend gezellig ontbeten met een groep van zo'n veertig vaste zwemmers.


Vrijdag hield Sportservice Hardenberg de Zwemloop in Gramsbergen en zaterdagochtend werd er voor het eerst afgezwommen voor de nieuwe diploma's van de Nationale Raad Zwemveiligheid. 


Grote spelmiddag
Ook deze week zijn er verschillende activiteiten in het buitenbad. Woensdagmiddag 18 juli is er een een grote spelmiddag. Voor vrijdagavond staat er als start van de vakantie een 'denderende disco' gepland.


13-7-2018 15:00

Aquisitie gemeentegids Hardenberg gestart door Akse Media

Voor de samenstelling van de nieuwe gemeentegids van de gemeente Hardenberg start Akse Media met de acquisitie. U kunt hiervoor worden benaderd door Jan Procee van Akse Media.


De gemeentegids wordt gemaakt in samenwerking met Akse Media en is de enige officiële gemeentegids. De nieuwe gids verschijnt begin 2019.


De vertegenwoordiger van Akse Media neemt een brief van de gemeente mee waarin dit wordt bevestigd. U kunt naar deze brief vragen als u een afspraak heeft met de vertegenwoordiger.


Digitale gemeentegids
De gemeentegids wordt niet meer huis-aan-huis verspreid. Wel is de gids online te raadplegen.


Daarnaast is de gemeentegids verkrijgbaar op de volgende locaties:
 • gemeentehuis van Hardenberg
 • Informatiepunt Hardenberg
 • De Buurtkamers
 • Ouderen sociëteit Antenne
 • Oudersoos in Hardenberg
 • Bibliotheken
 • De Stuw
 • Zorgcentra Clara Feyoena Heem, Oostloorn, Van Dedem Marke en 't Welgelegen
 • Locaties van de Samen Doen-teams.


Meer informatie
Voor vragen over adverteren in de gemeentegids kunt u contact opnemen met Jan Procee van Akse Media via het e-mailadres Jan.Procee@aksemedia.nl.


13-7-2018 14:52

Zwembad De Kiefer in zomer gesloten wegens werkzaamheden

Zwembad de Kiefer in Dedemsvaart is van 21 juli tot en met 2 september gesloten voor publiek in verband met werkzaamheden. Naast het aanbrengen van nieuwe plafonds in de zwemzaal, worden ook plafonds in de overige ruimten vervangen. Daarnaast krijgen alle ruimten led-verlichting en worden de ontvangsthal en het bezoekersterras opgeknapt.


In januari dit jaar werden alle plafondplaten uit de zwemzaal van De Kiefer verwijderd. Dit gebeurde op advies van bureau Aboma. In december vielen enkele plafondplaten in de zwemzaal naar beneden.
Uit het onderzoek van Aboma bleek dat er te veel ruimte zat tussen de plafondplaten van houtwolcement en de stalen ophangconstructie. Hierdoor bestond het risico dat de plafondplaten uit de constructie konden vallen. Het college van burgemeester en wethouders besloot hierop dat het hele plafond moest worden verwijderd en vervangen.

Spanplafond voor de zwemzaal
De schuine delen van het plafond in de zwemzaal krijgen een spanplafond. Dit is een lichtgewicht plafond met een hoge akoestische waarde. Ook is het eenvoudig in onderhoud en heeft het een moderne uitstraling.

Naast het spanplafond wordt de rest van het plafond in de zwemzaal en de overige ruimten in het zwembad voorzien van lichtgewicht plafondplaten. Met het vervangen van het plafond wordt ook meteen de verlichting die nog niet is uitgevoerd met led aangepast.
De receptiebalie wordt vernieuwd en de ontvangsthal en het bezoekersterras krijgen een nieuwe verflaag. Hiermee is zwembad De Kiefer de komende jaren weer toekomstbestendig.

Overlast beperken
Wethouder Falco Bruinsma wil de overlast voor bezoekers zo veel mogelijk beperken. "We hebben er bewust voor gekozen om de werkzaamheden in de zomervakantie te laten uitvoeren. Er zijn dan geen zwemlessen en ook liggen heeft de zwemvereniging dan een zomerstop. Het is een flinke klus om alle werkzaamheden in die zes weken uit te voeren. Maar we zetten alles op alles ,dat het zwembad na de vakantie weer gewoon gebruikt kan worden."

Abonnementen worden verlengd
In verband met de werkzaamheden is zwembad De Kiefer gesloten van vrijdag 20 juli 18.00 uur tot maandag 3 september 07.00 uur. Tijdens de sluiting kunnen abonnementhouders met hun abonnement zwemmen in openluchtzwembad Hattemat in Gramsbergen en zwembad De Slag in Hardenberg. De einddatum van jaar- en kwartaalabonnementen wordt vanwege de sluiting met zes weken verlengd.
Bezoekers die vragen hebben kunnen hiervoor tijdens de reguliere openingstijden contact opnemen met het zwembad via telefoonnummer 0523 610 123. Het zwembad start de eerste week van september met feestelijke activiteiten. Het programma hiervoor wordt in augustus bekend gemaakt.

Onderzoek gemeentelijke sportaccommodaties

Door de problemen met het plafond bij De Kiefer, maar ook bij sportaccommodaties in de omgeving, is besloten om plafondplaten van houtwolcement in de gemeentelijke sportaccommodaties te vervangen. Op dit moment worden alle sportaccommodaties in de gemeente grondig geïnspecteerd. De gemeente verwacht de resultaten van dit onderzoek in het najaar.
Daarnaast zijn afspraken gemaakt met beheerders van de gebouwen over het melden van incidenten, zoals losliggende plafondplaten. In gebouwen zonder beheerder controleren medewerkers van de gemeente het pand.


9-7-2018 10:46

Pontje bij De Zwiese tijdelijk uit de vaart

Het fietspontje nabij landhoeve De Zwiese is tijdelijk niet beschikbaar. De gemeente heeft dit besluit in overleg met het waterschap Vechtstromen genomen in verband met de te lage waterstand.


Het is nu nog niet bekend wanneer het waterpeil het toelaat dat het pontje over de Vecht bij De Zwiese, tussen Gramsbergen en Hardenberg, weer kan varen.


6-7-2018 14:57

Onttrekkingsverbod voor vijvers in bebouwde kom

Om problemen met de waterkwaliteit in de bebouwde kom te voorkomen, heeft het Waterschap Vechtsromen op basis van de Waterschapswet en de Keur van Waterschap Vechtstromen, besloten om een onttrekkingsverbod in te stellen voor alle vijvers in bebouwde kom.


Bij een periode van droogte wordt vanwege het gebrek aan water onder meer door bedrijven, soms grootschalig, water uit stedelijke vijvers gehaald. Bijvoorbeeld om te sproeien tegen stof, of voor het  gebruik op het land. Dit zorgt voor problemen met de waterkwaliteit van de vijvers in de bebouwde kom.


Warmer water bevat minder zuurstof. Wanneer er dan water wordt onttrokken, is er nog minder zuurstof aanwezig. Bovendien warmt het resterende water in de vijver dan nog sneller op. De onttrekking kan daarmee vissterfte, blauwalg en botulisme tot gevolg hebben.


Toezicht
Door middel van het instellen van een onttrekkingsverbod voor alle vijvers in de bebouwde kom wil het Waterschap Vechtstromen dit voorkomen. Daarnaast moeten vissen en andere waterorganismen hierdoor voldoende water beschikbaar hebben.


De medewerkers van het waterschap zien streng toe op het naleven van het onttrekkingsverbod. Bij overtredingen wordt strafrechtelijk opgetreden.


Melden
Ziet u toch dode watervogels of vissen? Dan kunt u dit melden bij het Waterschap Vechtstromen. De dode dieren worden dan zo snel mogelijk opgeruimd om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.


Meer informatie over de droogte is te vinden op de website van het Waterschap: www.vechtstromen.nl.


5-7-2018 08:36

Warmtenetwerk Hardenberg weer een stap dichterbij

De gemeente Hardenberg, Wavin Diensten, Cogas, Dion, Enpuls en N-TRA hebben de krachten gebundeld om de overgang naar duurzame energie in Hardenberg te versnellen met de aanleg van een open warmtenetwerk. Bij zo’n warmtenetwerk wordt de restwarmte van Wavin Diensten ingezet voor de verwarming van woningen, kantoren en bedrijven. De ontwikkeling van dit open warmtenetwerk is weer een stap...


Uit het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er voldoende kansen zijn voor de aanleg van een open warmtenetwerk.  De partners gaan nu samen een vervolgonderzoek doen. Dit moet eind 2018 resulteren in een investeringsvoorstel waarbij zaken als de organisatie, haalbaarheid, financiering, engineering en klantaantallen vast moeten staan.

Belangrijke bijdrage duurzaamheidsopgave
Met de uitbreiding van het aantal partners en de gezamenlijke investering in vervolgonderzoek, is weer een belangrijke stap gezet in de realisering van het open warmtenetwerk in Hardenberg. Dit warmtenetwerk kan een erg belangrijke bijdrage gaan leveren in de duurzaamheidsopgave van de gemeente Hardenberg om in 2030 minimaal 30% van het energieverbruik duurzaam op te wekken.
Alle partijen zijn enthousiast om deze uitdaging aan te gaan!


4-7-2018 15:34

Ministerie legt ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Hardenberg ter inzage

Het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor de gaswinning in Hardenberg ligt vanaf donderdag 5 juli tot en met woensdag 15 augustus 2018 ter inzage. Op donderdag 12 juli van 17.00 tot 20.00 uur houdt het Ministerie een inloopbijeenkomst in de Evenementenhal Hardenberg.


Elk bedrijf dat in Nederland gas uit de grond wil halen moet een winningsvergunning aanvragen. Om een vergunning te ontvangen van het ministerie van EZK, is een winningsplan nodig. Hierin staat onder meer hoeveel en op welke manier het bedrijf gas wil winnen. En wat de invloed op de omgeving is, bijvoorbeeld ten opzichte van de bodem.

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft al vele tientallen jaren een vergunning om gas te winnen in de gemeente Hardenberg. In oktober 2017 heeft de NAM het ‘geactualiseerd winningsplan Hardenberg’ ingediend in bij het Ministerie van EZK. Dit winningsplan heeft betrekking op vier kleine gasvelden in de gemeente Hardenberg:

 • Hardenberg
 • Hardenberg Oost
 • Den Velde Limburg
 • Den Velde Zechstein

Het winningsplan dat de NAM in oktober 2017 heeft ingediend bij het Ministerie is een update van eerdere winningsplannen en richt zich op het winnen van het resterende gas in deze velden voor een periode tot maximaal 2033. 


Advies
Voordat de Minister van EZK een besluit neemt over het winningsplan, legt hij het plan voor advies voor aan diverse instanties. De Minister van EZK heeft ook het college van B&W van de gemeente Hardenberg begin januari 2018 gevraagd een advies uit te brengen over het winningsplan.
De gemeente Hardenberg heeft in maart 2018 samen met waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel een advies naar de Minister gestuurd. 


Inloopbijeenkomst
Onlangs heeft de Minister van EZK een ontwerp-instemmingsbesluit over het winningsplan Hardenberg genomen. Het ontwerp-instemmingsbesluit en alle onderliggende stukken liggen vanaf donderdag 5 juli tot en met woensdag 15 augustus ter inzage. Gedurende deze periode is het mogelijk met een zienswijze te reageren. 

Tijdens de inloopbijeenkomst op donderdag 12 juli is er gelegenheid om vragen te stellen en informatie te krijgen. Medewerkers van het Ministerie van EZK, TNO, Staatstoezicht op de Mijnen en de NAM zijn aanwezig. 


Alle onderliggende stukken leest u op www.nlog.nl/ter-inzage-legging-hardenberg. En meer informatie leest u op www.hardenberg.nl/gaswinning. Hier staat ook waar u het ontwerp-instemmingsbesluit kunt inzien en hoe u een zienswijze kunt indienen.


2-7-2018 13:03

Koloniën van Weldadigheid stap dichterbij UNESCO Werelderfgoed

De Koloniën van Weldadigheid worden dit jaar geen UNESCO Werelderfgoed. UNESCO erkent de Werelderfgoedwaardigheid van de Koloniën, maar heeft aan Nederland en België gevraagd het nominatiedossier aan te passen en opnieuw in te dienen.


Het is dit jaar precies 200 jaar na de oprichting van de eerste Kolonie in Nederland en 25 jaar na de afschaffing van de wet op de landloperij in België.
De Koloniën van Weldadigheid zijn 's werelds eerste, meest grootschalige en langst functionerende voorbeelden van landbouwkoloniën om armoede te bestrijden. Ze zijn voorlopers van onze verzorgingsstaat. Ruim een miljoen Nederlanders en Belgen hebben voorouders in de Koloniën van Weldadigheid.
Volgende stap
Dat de inschrijving geen sinecure was, bleek na het rapport van het internationale adviesorgaan van UNESCO. Dat adviseerde slechts een deel van de Koloniën in te schrijven als Werelderfgoed en maakte daarbij vooral een onderscheid tussen vrije en onvrije Koloniën.
Cees Bijl, gedeputeerde provincie Drenthe en voorzitter van de Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid. "Het advies was pittig. Er moest wel wat gebeuren natuurlijk. In Bahrein waar het Werelderfgoedcomité bijeen is, hebben wij veel landen kunnen overtuigen van de unieke waarde van dit erfgoed. Daarmee hebben we een belangrijke stap gezet. Er is begrip voor het hele verhaal van de vrije én onvrije Koloniën. Het is nu zaak om de gevonden steun te verzilveren zodat de Koloniën werelderfgoed worden."
Gedeputeerde Inga Verhaert van Antwerpen, tevens covoorzitter van Kempens Landschap: "Wij hebben geen moment aan de samenhang tussen de Koloniën van Weldadigheid getwijfeld. We weten nu waar we mee aan de slag moeten om straks erkend te worden als werelderfgoed."
Bezoekerscentra
Voor Peter Bellens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, bevestigt de beslissing van het Werelderfgoedcomité de waarde van de Koloniën: "De Koloniën van Weldadigheid vertellen een uniek verhaal, een geschiedenis die tot nu voor velen verborgen is. Ondertussen worden in de Koloniën gebouwen gerestaureerd, bezoekerscentra ingericht, worden boeken geschreven en haken nieuwe bedrijven aan op de Koloniën-geschiedenis Het verhaal van deze paupers en landlopers is te ontdekken in de verschillende bezoekerscentra."


2-7-2018 12:17

Let goed op het waterverbruik met het warme weer

Door de toenemende warmte van deze periode is door waterbedrijf Vitens het warmteplan in werking gesteld. In dit warmteplan wordt u verzocht om het gebruik van water zoveel mogelijk te beperken.


Het warmteplan van Vitens gaat in wanneer de temperatuur voor meerdere dagen boven de 25 graden ligt en het voor enige tijd niet heeft geregend. Door deze warme periode wordt er met name in de avond een flinke toename in de vraag naar (drink)water verwacht. Als iedereen tegelijkertijd water gebruikt, wordt de waterdruk mogelijk lager dan normaal.
Beperk uw waterverbruik
Om waterdrukproblemen te voorkomen, wordt u verzocht om in de piekuren (tussen 06.00 en 09.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur) het niet noodzakelijke waterverbruik te beperken. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld niet de tuin te sproeien, de auto niet te wassen, de (af)wasmachine niet aan te zetten of zwembadjes niet te vullen.
Bruin water
Door een lagere waterdruk kan er minder water uit de kraan komen dan normaal. Ook kan het water eventueel een bruine kleur hebben. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid. U kunt het water gewoon drinken. Op de website van Vitens vindt u allerlei tips over het verspreiden van het waterverbruik.


2-7-2018 09:40

Blotevoetenpad en waterspeelplaats voor de Koppeltuinen

Wethouder Alwin te Rietstap heeft vrijdagmiddag tijdens nationale modderdag samen met kinderen van basisschool De Groen uit Dedemsvaart officieel het blotevoetenpad in de Koppeltuinen in gebruik genomen. Het pad in de Koppeltuinen bestaat uit een route door de natuur met allerlei uitdagende elementen. Voor kinderen in een rolstoel zijn speciale aanpassingen gemaakt.


Elke route geeft nieuwe uitdagingen. Over natte stapstenen, spannende paaltjes en een knuppelpad moet je de overkant zien te halen. Ook kunnen kinderen zelf meebouwen en sjouwen met zand, stenen en stokken.


Voor jongere kinderen is er bij het blotevoetenpad een aantrekkelijke en veilige waterspeelplek om in te spelen. Voor kinderen in een rolstoel worden speciale aanpassingen gemaakt, zoals bijvoorbeeld een aangepaste waterpomp en een avontuurlijk rolstoelpad. Het ontwerp voor het blotevoetenpad is gemaakt door Ity Busstra van 'De kleine tuinman' en uitgevoerd door Anno 2000.


Gratis toegankelijk
De Koppeltuinen beginnen bij natuuractiviteitencentrum De Koppel en lopen tot aan de Radewijkerbeek. De tuin is ongeveer drie hectare groot en bestaat uit een erf, een bloemrijk grasgebied en een drassig gebied dat onder water kan lopen.


In de tuin bevinden zich ook een vijver met vuurplaats, een moestuin en een podium. Het blotevoetenpad en de waterspeelplaats in deze Koppeltuinen zijn gratis toegankelijk.


Beleefbaarheid
Met de aanleg van het blotevoetenpad en waterspeelplaats wordt verder gewerkt aan het beleefbaar maken van het Vechtpark Hardenberg. Met het blotevoetenpad en waterspeelplaats wordt verder invulling gegeven aan de Koppeltuinen als gebied om te wandelen en de natuur te beleven.


In de Koppeltuinen biedt natuuractiviteitencentrum en Anjerpunt De Koppel educatieve beleefactiviteiten  rond water en natuur. De Koppeltuinen zijn  grotendeels in eigendom bij Staatsbosbeheer en worden beheerd en onderhouden door vrijwilligers van De Koppel en leerlingen van de groenopleiding van AOC de Groene Welle.


Tien Toren Plan
Het blotevoetenpad en waterspeelplaats zijn onderdeel van het Tien Toren Plan. Met dit plan wordt de Vecht in tien verschillende gebieden nog beter zichtbaar en toegankelijk gemaakt.


Het Tien Toren Plan, onderdeel van het programma Ruimte voor de Vecht, is opgezet door Waterschap Vechtstromen, de provincie Overijssel en verschillende gemeenten langs de Vecht.


26-6-2018 18:00

Regiofinale KNVB Straatvoetbaltoernooi op Markt in Hardenberg

Op de Markt in Hardenberg strijden woensdag 27 juni 2018 de 28 beste teams in de regiofinale van het KNVB Straatvoetbaltoernooi. De teams hebben zich geplaatst via één van de lokale voorrondes waaraan in totaal ongeveer 800 kinderen meededen. De regiofinale staat onder leiding van de combinatiefunctionarissen van de gemeente Hardenberg.


De teams komen uit in zes categorieën. Meisjes 8-10, meisjes 11-12, meisjes 13-15 en jongens 8-10, jongens 11-12 en jongens 13-15 jaar.
Programma woensdag 27 juni:

 • 13.30 – 15.30 uur: meiden en jongens 8-10 jaar
 • 15.30 – 17.30 uur: meiden en jongens 11-12 jaar
 • 18.00 – 20.00 uur: meiden en jongens 13-15 jaar

Aan het eind van ieder tijdvak is een prijsuitreiking.
Side Events
Naast het straatvoetbal zijn er verschillende side events voor zowel deelnemers als publiek. Zo is de regiofinale voor iedereen een leuke middag uit.

De teams krijgen een graffiti workshop, waarin ze onder leiding van een echte graffitikunstenaar een spandoek maken voor hun team. De Oranje Experience bus staat op de Markt met daarin de echte gewonnen beker van de Oranje Leeuwinnen. In de bus zijn met een VR-bril de beelden te zien van de Europese titel.
Verder kunnen bezoekers hun skills laten zien bij het dribbelparcours en in de pannakooi. De Oranje Experience, het dribbelparcours en de pannakooi zijn voor iedereen gratis toegankelijk.


26-6-2018 14:12

Ommen en Hardenberg bereiken akkoord over beëindigen Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

De colleges B&W van Ommen en Hardenberg zijn het eens geworden over het beëindigen van de samenwerking in de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg met ingang van 1 januari 2019. De gemeenteraden van beide gemeenten moeten de afspraken goedkeuren. Dat gebeurt naar verwachting in juli.


De beide colleges hebben afspraken gemaakt over hoe zij de huidige samenwerking beëindigen. Ook zijn afspraken gemaakt over hoe de gemeenten ieder hun eigen organisatie inrichten.
Akkoord ontvlechting Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (PDF, 149 kB)
De gemeente Hardenberg kiest voor een volledige ambtelijke organisatie die zelf alle taken en diensten uitvoert. De gemeente Ommen wordt een regiegemeente die veel taken uitbesteedt of inhuurt. Ommen vormt daarom een compacte organisatie met een personeelsbestand van ongeveer 45 medewerkers. 

Dienstverlening waarborgen
Om de dienstverlening richting inwoners en ondernemers te waarborgen, brengt de gemeente Ommen tijdelijk een aantal taken bij de gemeente Hardenberg onder. Het gaat om de administratie van het sociaal domein, beheer van het openbaar gebied, ICT, gegevensbeheer en het gemeentearchief. Hiervoor sluiten de twee gemeenten zogenaamde dienstverleningsovereenkomsten met een minimum looptijd van zes jaar.

Overige taken brengt Ommen mogelijk op termijn bij andere partijen onder. Dit wordt de komende periode nader uitgewerkt. Omdat het niet praktisch is om dit al voor 1 januari 2019 georganiseerd te hebben en om de continuïteit van dienstverlening te waarborgen, brengt de gemeente Ommen deze taken tijdelijk voor een periode van 1 tot 2 jaar onder bij de gemeente Hardenberg.  

Personeel
Zorgvuldigheid naar het personeel van de Bestuursdienst stond de afgelopen weken voorop in de gesprekken tussen de beide colleges. Afgesproken is dat alle vaste medewerkers van de Bestuursdienst per 1 januari 2019 overgaan naar de nieuwe organisatie van Ommen of Hardenberg.

Ommen start zo snel mogelijk met het werven van personeel voor de eigen organisatie. Medewerkers van de Bestuursdienst kunnen solliciteren op een functie bij de nieuwe gemeente Ommen. 

De gemeente Hardenberg neemt alle medewerkers van de Bestuursdienst in dienst die niet overgaan naar Ommen. Met deze afspraak bieden de gemeenten maximale zekerheid voor de medewerkers van de Bestuursdienst.


Vertrouwen
Burgemeesters Peter Snijders (Hardenberg) en Hans Vroomen (Ommen) leggen het akkoord met vertrouwen aan de beide gemeenteraden voor. Peter Snijders: "We zijn er van overtuigd dat dit voor beide gemeenten een goede uitkomst is. Met dit als basis kunnen we in de toekomst succesvol blijven samenwerken."

Hans Vroomen: "Hiermee komt een einde aan een woelige periode. Daarbij kan de loyaliteit van onze medewerkers niet onvermeld blijven. Dat geeft ons het vertrouwen dat we vanaf nu de weg omhoog weer kunnen inslaan."

Financiële afspraken
In het akkoord maken de beide gemeentebesturen afspraken over de financiële afwikkeling. Omdat beide gemeenten op een groot aantal terreinen blijven samenwerken, worden de financiële gevolgen grotendeels met gesloten beurzen verrekend.

Wel betaalt Hardenberg aan Ommen een eenmalige uittreedsom van € 1,3 miljoen, nu Hardenberg het besluit heeft genomen om uit de Bestuursdienst te stappen.

Gemeenteraden
De colleges van B&W bieden het akkoord nu aan de beide gemeenteraden aan. De gemeenteraden bespreken het akkoord in juli. Als de gemeenteraden instemmen met het akkoord, wordt het opheffen van de Bestuursdienst in september 2018 formeel geregeld. 


Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is op 1 juli 2012 ontstaan na een fusie van de ambtelijke organisaties van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In december 2017 besloot het college van B&W van de gemeente Hardenberg om de uit de Bestuursdienst te stappen.


26-6-2018 09:11

Rioolrenovatie in Dedemsvaart en Hardenberg

In de kernen van Hardenberg en Dedemsvaart wordt het gemeentelijke rioolstelsel gerenoveerd. Deze werkzaamheden vinden plaats van juni tot en met september en zijn kortstondig en plaatselijk. De werkzaamheden worden uitvoerd door FLUA Leidingrenovatie uit Veenendaal (dochteronderneming van Roelofs Den Ham).


Tijdens de werkzaamheden komen alle facetten van rioolrenovatie aan bod. Zo worden hele strengen (de rioolbuizen tussen de gietijzeren inspectieputten in de straat) gerenoveerd met behulp van de zogenaamde kousmethode. Hierbij wordt een kous, gevuld met hars, door het riool geblazen. UV-licht zorgt er voor dat de hars uithardt.


De binnenkant van de buis wordt hierdoor voorzien van een nieuwe dunne binnenbuis (relining). Deze vorm van renovatie kan worden toegepast in bestaande rioolbuizen. De bestaande riolering kan hierbij gewoon blijven liggen. Graaf- of hakwerkzaamheden zijn hierbij niet nodig. Op deze manier is de riolering binnen enkele dagen gerepareerd om daarna weer jarenlang goed te functioneren.


Bij een groot aantal rioolstrengen worden plaatselijke reparaties uitgevoerd met behulp van de deelkousmethode. Hierbij wordt slechts een deel van de rioolbuis gerepareerd. Bij een aantal huisaansluitingen wordt het riool vervangen door een sleuf te graven.


Geluidsoverlast
Voordat de renovatie plaatsvindt, wordt het riool gereinigd en geïnspecteerd. Op de dag van de renovatie zijn meerdere vrachtwagens in de straat aanwezig.


Gedurende de werkzaamheden staan installaties te draaien. Dit kan enige geluidsoverlast geven. De aanwonenden en aanliggende bedrijven worden vooraf door FLUA geïnformeerd over de werkzaamheden zodat ze op de hoogte zijn van eventuele wegomleidingen en parkeervoorzieningen.


Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met FLUA via het telefoonnummer 0546 678 989, of e-mailadres info@flua.nl.


26-6-2018 08:36

Wegafsluitingen N36 tussen rotonde Witte Paal en Wierden-Oost

Rijkswaterstaat start op maandag 2 juli met werkzaamheden aan de N36 om deze verkeersveiliger in te richten. Tussen maandag 2 juli tot en met maandag 3 september wordt de N36 drie keer volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met een langere reistijd van ongeveer 30 minuten.


Tijdens de werkzaamheden wordt over de hele N36 ribbelmarkering aangebracht en wordt het asfalt vernieuwd. Daarnaast wordt over een lengte van zestien kilometer de N36 aan beide zijden verbreed. 


Afsluiting N36


 • Fase 1: tussen Almelo Noord en Westerhaar (N341) is de N36 van maandag 2 juli 05.00 tot maandag 23 juli 06.00 uur in beide richtingen afgesloten.
  Bekijk de werkzaamheden op de kaart (PDF, 1,32 MB)
 • Fase 2a: tussen Wierden Noord en Almelo Noord is de N36 van maandag 23 juli 05.00 tot maandag 2 augustus 06.00 uur in beide richtingen afgesloten.
  Bekijk de werkzaamheden op de kaart (PDF, 1,37 MB)
 • Fase 2b: tussen Almelo Oost en Wierden Noord is de N36 van maandag 23 juli 05.00 tot maandag 2 augustus 06.00 uur in beide richtingen afgesloten.
  Bekijk de werkzaamheden op de kaart (PDF, 1,37 MB)
 • Fase 3: tussen Almelo Noord – Westerhaar (N341) – Mariënberg is de N36 van maandag 13 augustus 05.00 tot maandag 3 september 06.00 uur in beide richtingen afgesloten.
  Bekijk de werkzaamheden op de kaart (PDF, 1,35 MB)

Omleidingsroutes
Het verkeer uit Almelo richting Hardenberg wordt omgeleid via de A35-N35-N348 ‐N48-N36 en vice versa. Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroute aan. Het verkeer moet rekening houden met een langere reistijd van ongeveer dertig minuten. Bij ongunstige (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.
Bekijk een overzicht met omleidingsroutes (PDF, 651 kB)


Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop
Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook weggebruikers kunnen een bijdrage leveren door de aanwijzingen op te volgen en de snelheidslimiet te respecteren.


Veiligheidsmaatregelen
Rijkswaterstaat neemt extra veiligheidsmaatregelen op de N36, zodat een auto als die uit koers raakt weer veilig terug kan komen op de N36. Zo wordt over een lengte van 16 kilometer de weg aan beide zijden verbreed. Daarnaast wordt ribbelmarkering aangebracht.


Meer informatie?
Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden, download de app Rijkswaterstaat Actueel of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat via het gratis telefoonnummer 0800 80 02.


26-6-2018 00:00

Aanbod voor lokale voorlichting fietsveiligheid

Fietsen is gezond en houdt mensen mobiel. Maar mede door de komst van e-bikes is het aantal fietsongevallen toegenomen. Om ouderen zo lang mogelijk en veilig te kunnen laten fietsen, organiseert de gemeente Hardenberg daarom een aantal leerzame voorlichtingsbijeenkomsten over fietsveiligheid en in het bijzonder over e-bikes. Organisaties die zich inzetten voor ouderen en hun achterban en leden...


De informatieve bijeenkomst wordt verzorgd door Veilig Verkeer Nederland, Regio Oost. Naast bewustwording van de risico's komt tijdens deze bijeenkomst ook het opfrissen van de verkeersregels aan bod. Bij de samenstelling van de inhoud van de bijeenkomst wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de organisatie.
Naast het theoretische deel van de bijeenkomst, bestaat er ook de mogelijkheid om een lokale fietsenmaker uit te nodigen voor het tonen van een aantal modellen e-bikes. Tijdens een eventuele vervolgbijeenkomst kan bij voldoende belangstelling een praktijkrit worden gehouden door de wijk.
Aanmelden als organisatie
Organisaties die zich richten op ouderen, maar ook bijvoorbeeld Plaatselijke Belangen, kunnen zich vanaf nu voor een bijeenkomst aanmelden. Dankzij financiële medewerking van de provincie Overijssel wordt deze bijeenkomst gratis aangeboden. Er is een beperkt aantal bijeenkomsten beschikbaar. Aanmelden kan via:
Emmy Kleinsmann (Veilig Verkeer Nederland, Regio Oost):
Telefoon: 06 525 901 45
E-mail: e.kleinsmann@vvn.nl
Voor algemene vragen over de cursus kunt u contact opnemen met:
Henk Tromp (gemeente Hardenberg)
Telefoon: 0523 289 251
E-mail: henk.tromp@ommen-hardenberg.nl
In overleg met Veilig Verkeer Nederland wordt hierna een datum en dagdeel voor de informatiebijeenkomst bepaald. Als organisatie zorgt u zelf voor uitnodigingen voor uw leden en achterban, voor een ruimte en voor een ontvangst met bijvoorbeeld koffie en thee.


25-6-2018 16:37

Woningbouw in Marslanden van start

De bouw van nieuwe woningen in de Hardenbergse wijk Marslanden gaat van start. Het gebied De Cirkel is in het afgelopen half jaar bouwrijp gemaakt. In totaal worden hier de komende periode circa 190 woningen gebouwd. Er zijn nog twee vrije kavels voor een twee-onder-een-kapwoning beschikbaar. Daarnaast bieden ontwikkelaars koop- en huurwoningen aan. Op maandag 2 juli tussen 18.00 en 19.30 uur...


De Hardenbergse woonwijk Marslanden wordt in noordelijke richting uitgebreid. Deelgebied De Cirkel ligt aan de noordoostkant van de Van Coeverdenstraat en grenst aan de bestaande woningen in Marslanden.


In de Cirkel liggen 35 vrije kavels die de gemeente Hardenberg uitgeeft. Een groot aantal van deze particuliere bouwkavels is al verkocht. Particulieren bouwen hier de komende maanden een vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning. Ook zijn veel kavels in optie genomen.


Er zijn nog 2 gemeentelijke kavels voor een twee-onder-een-kapwoning beschikbaar. Meer informatie hierover staat op www.hardenberg.nl/marslanden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het Woonteam van de gemeente Hardenberg door te mailen naar woonteam@hardenberg.nl.


Projectmatige woningbouw
Roosdom Tijhuis bouwt in De Cirkel woningen in verschillende prijsklassen. De verkoop van een eerste fase koopwoningen, bestaande uit zes rijwoningen en veertien halfvrijstaande woningen, is gestart.


Ook Ter Steege Bouw Vastgoed is gestart met de verkoop van zes twee-onder-een-kapwoningen en vier rijwoningen in De Cirkel. Enkele andere ontwikkelaars bouwen projectmatig woningen in De Cirkel. De gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis maken met woningstichting De Veste afspraken over de bouw van sociale huurwoningen.


Start bouw
Nu het gebied bouwrijp is, kan de bouw van de woningen van start gaan. Wethouder Martijn Breukelman staat op maandag 2 juli samen met de toekomstige bewoners van De Cirkel stil bij deze feestelijke mijlpaal. Hij geeft dan ook het startsein voor de bouw.


Informatiemarkt
Ter gelegenheid van de start van de bouw, organiseren de gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis in samenwerking met de ontwikkelaars een informatiemarkt. Belangstellenden kunnen het aanbod aan kavels en nieuwbouwwoningen in De Cirkel bekijken. En ze kunnen alvast een kijkje nemen in het gebied. Tijdens de informatiemarkt is er natuurlijk ook aandacht voor duurzaam bouwen.


De informatiemarkt vindt plaats op maandag 2 juli tussen 18.00 en 19.30 uur in De Cirkel, ter hoogte van Schoutenhof en Heemsermarsweg. Voetgangers en fietsers bereiken deze locatie vanuit de bestaande bebouwing in Marslanden of vanaf de Amaliabrug via de Schoutenhof. Met de auto is De Cirkel bereikbaar vanuit de richting Collendoorn via de Havezateweg, Eugenboersdijk en Heemsermarsweg.


Welkom thuis in Marslanden
Marslanden is een ruim opgezette woonwijk in Hardenberg. Je woont er in een complete, eigentijdse en veelzijdige wijk. In de directe omgeving ligt veel groen & water. Je staat in no time midden in de natuur!


De wijk heeft de nodige voorzieningen en winkels. Bovendien liggen het centrum van Hardenberg en de woonboulevard op loopafstand. Omzien naar elkaar is er heel gewoon. Je voelt je er al snel thuis! Meer informatie: www.thuisinmarslanden.nl.


22-6-2018 07:55

Gemeente Hardenberg onderzoekt het IJslands preventiemodel

De gemeente Hardenberg zet al geruime tijd in op het bevorderen van een gezonde levensstijl van haar inwoners. Onder andere met preventiebeleid rondom alcohol, roken en drugs. Dit beleid wil de gemeente verder door ontwikkelen. Vanwege de goede resultaten van het IJslands preventiemodel, onderzoekt de gemeente samen met vijf andere gemeenten, het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut...


In Hardenberg werkt de gemeente al meerdere jaren aan preventie op het gebied van alcohol, roken en drugs. De inzichten op het gebied van preventie wijzingen de laatste tijd echter van repressie naar positieve gezondheid. De gemeente wil daar graag verder mee en ziet mogelijkheden in het IJslands preventiemodel.


Volgens wethouder Alwin te Rietstap is het een mooie kans voor de gemeente. "Er was veel belangstelling om mee te doen aan dit leerwerktraject van het Trimbos-instituut. Juist omdat we als Hardenberg al een duidelijk preventiebeleid hebben en dit willen door ontwikkelen, krijgen we de kans om als een van de weinige gemeenten deel te nemen aan dit driejarige traject", aldus de wethouder.


Monitoring
IJslandse jongeren waren twintig jaar geleden nog de grootverbruikers van Europa wat betreft drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst van alle jongeren in Europa. De basis onder het IJslandse preventiemodel is de uitvoerige en regelmatige monitoring van preventieve en risico vergrotende factoren die een rol spelen bij middelengebruik.


Met de informatie die dit oplevert, krijgen de beleidsmakers jaarlijks handvatten om aan de juiste knoppen te draaien. Daarmee kunnen ze gericht risico's terugdringen, zoals verveling en laat buiten op straat rondhangen én preventieve factoren versterken, zoals een goede ouder-kind relatie en gestructureerde vrijetijdsbesteding. Daarnaast is belangrijk dat er een constante kennisuitwisseling is tussen wetenschappers, beleidsmakers en professionals uit de praktijk. Het IJslands preventiemodel is vooral gericht op het bieden van alternatieven, zodat jongeren gezonde keuzes kunnen maken.


Nulmeting in oktober
De komende weken gaat de gemeente samen met de scholen en ketenpartners verder praten over het IJslands model. In oktober vindt er een nulmeting plaats volgens de IJslandse methode. Deze nulmeting levert veel informatie op en laat de kansen en mogelijkheden zien.


In januari worden de resultaten bekend en met alle partners besproken. Daarna wordt met alle partners gebouwd aan een nieuw preventief beleid en worden ook onderdelen daadwerkelijk ingevoerd. In het driejarig traject is ook ruimte voor evaluatie van de ervaringen. Zo kan het leerwerktraject uiteindelijk ook andere Nederlandse gemeenten helpen bij hun gezondheidsbeleid.


Middelengebruik in de gemeente
De gemeente heeft goed inzicht in het middelengebruik onder jongeren door de tweejaarlijkse onderzoeken van de GGD. Deze leveren een duidelijk beeld op hoe het met het middelengebruik is gesteld onder jongeren van 13 tot en met 16 jaar.


Daarnaast krijgt de gemeente informatie door de samenwerking met de ketenpartners zoals de politie, jongerenwerk, Tactus, bureau Halt en de Saxenburgh Groep. Met de inzet van het IJslands model en positieve gezondheid, hoopt de gemeente het middelengebruik verder terug te dringen.


20-6-2018 16:09

Vakantieplannen en reisdocument verlopen? Bestel uw document op tijd!

Met de vakantie in aantocht is het bij de balies van de Publieksdienst druk met bestellingen van rijbewijzen, paspoorten en identiteitsbewijzen. Hebt u vakantieplannen en is uw reisdocument bijna verstreken? Wees dan slim en bestel uw reisdocument op tijd.


Net als ieder jaar komt de drukte weer opgang met het aanvragen van een paspoort, identiteitsbewijs en rijbewijzen. De gemeente Hardenberg heeft hierom extra balies geopend en personeel ingezet om de grote drukte op te kunnen vangen. Om er zeker van te zijn dat u uw nieuwe paspoort of identiteitsbewijs op tijd ontvangt, bestel uw reisdocument dan op tijd.
Reisdocument aanvragen
1. U kunt hiervoor online een afspraak inplannen via  www.hardenberg.nl
2. Meenemen tijdens afspraak
• alle nog in uw bezit zijnde reisdocumenten en/of paspoorten (ook verlopen reisdocumenten);
• een geldig identiteitsbewijs;
• een goed gelijkende kleuren pasfoto;
• een pinpas.
3.  Afhalen id-kaart/paspoort of thuisbezorgen
Afhalen:
U kunt uw paspoort afhalen bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg of in De Baron in Dedemsvaart. Doorgaans kan dit binnen vijf werkdagen, door drukte kan het soms iets langer duren. Een reisdocument of rijbewijs kunt u alleen zelf afhalen, maar maak ook hiervoor online een afspraak via www.hardenberg.nl. Als u een identiteitskaart voor uw kind afhaalt, dient u uw kind meenemen.

Thuisbezorgen:
U kunt tijdens het aanvragen van een nieuw reisdocument ook kiezen voor thuisbezorging. De levering van een paspoort of id-kaart kan in heel Nederland plaatsvinden, met uitzondering van de Waddeneilanden. Bezorging van een reisdocument op bijvoorbeeld een werkadres is ook mogelijk. Als uw paspoort of ID-kaart klaar is, krijgt u een e-mail van Dynasure met een link om direct online uw bezorgafspraak in te plannen in een 4-uur tijdvenster dat u het beste uitkomt.


20-6-2018 11:10

Proef koopzondagen Hardenberg en Dedemsvaart vanaf de zomer

Het college van B&W wil tijdens een proefperiode ervaring opdoen met koopzondagen in de gemeente Hardenberg. De proef wordt samen met belanghebbenden voorbereid en geëvalueerd. Vooruitlopend op de proefperiode die op 1 september start, wil het college voor de komende zomerperiode voor Dedemsvaart en Hardenberg elk drie koopzondagen aanwijzen. Om de openstelling van winkels op zondag mogelijk te...


Op dit moment is het, met uitzondering van winkels op campings en recreatieterreinen, voor winkels in de gemeente Hardenberg niet mogelijk om op zondag open te gaan. Het college van B&W wil daar verandering in brengen. In het coalitieakkoord 2018-2022 spraken CDA, CU, OpKoers.nu en PvdA al af vanaf de zomer van 2018 ervaring op te willen doen met het bieden van de mogelijkheid tot openstelling van winkels op zondag. Dat gebeurt binnen een aantal kaders. Zo is deelname voor ondernemers vrijwillig. Supermarkten in Hardenberg of Dedemsvaart mogen op zondag tussen 13.00 en 17.00 uur om de week open. Voor overige middenstand geldt dat de winkels drie tot vijf keer per jaar op zondag open mogen.
Proefperiode van een jaar
Het college van B&W wil mogelijkheden bieden aan ondernemers om hun winkel op een aantal zondagen te openen, maar tegelijkertijd ook recht doen aan inwoners die hechten aan de zondagsrust. Daarom geeft het college de mogelijkheid tot zondagsopenstelling van winkels samen met verschillende partijen nader vorm. Het gaat dan om deelnemende en niet deelnemende ondernemers, omwonenden van winkelcentra, inwoners, maatschappelijke en/of religieuze instanties. Het streven is dat op 1 september 2018 een proefperiode van een jaar start.
Winkels Hardenberg en Dedemsvaart drie zondagen open in de zomer
Vooruitlopend op de proefperiode, wil het college met het oog op het toeristenseizoen al in de komende zomerperiode ervaring opdoen met koopzondagen. In overleg met de Dedemsvaartse Middenstand Centrale (DMC) en de Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg (SCSH) wil het college voor Dedemsvaart en Hardenberg elk drie zondagen aanwijzen waarop winkels en supermarkten hun deuren mogen openen.
Aanpassen winkeltijdenverordening
Om de zondagsopenstelling mogelijk te maken, stelt het college de gemeenteraad nu voor de Winkeltijdenverordening tijdelijk aan te passen. Met de aanpassing krijgt het college de bevoegdheid om koopzondagen aan te wijzen. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel in juli.
Evaluatie
Na de zomer van 2019 wordt de zondagsopenstelling geëvalueerd. In de evaluatie is aandacht voor de verschillende kernen in de gemeente en de frequentie van zondagsopenstelling. Bij de evaluatie worden ook de ervaringen uit de zomerperiode van 2018 meegenomen. In het najaar van 2019 doet het college een voorstel voor het al dan niet definitief openstellen van winkels op zondag en op welke manier.


19-6-2018 16:37

Basisschool De Morgenster nu ook een Gezonde School

Basisschool De Morgenster in Hardenberg mag zich de komende drie jaar een Gezonde School noemen. Onder applaus van de leerlingen heeft wethouder Gitta Luiten maandagmiddag het vignet Gezonde School onthuld. De Morgenster werkte dit schooljaar aan het thema Voeding. Nu de school aan alle criteria voldoet, is het vignet toegekend.


Het programma Gezonde School is een landelijk programma, dat de gezondheid bevordert in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De gemeente Hardenberg ondersteunt scholen die graag een Gezonde School willen worden.
Wethouder Gitta Luiten is enthousiast over het programma. "Je ziet dat de stapsgewijze aanpak en de ondersteuning van de gemeente, scholen helpt om echt aan de slag te gaan met de gezondheid van hun leerlingen. Inmiddels zijn er al 15 Gezonde Scholen in de gemeente, maar wat mij betreft worden dat er nog veel meer!"

Trots

Schoolleider Wilco Nijland van GBS De Morgenster is vooral heel trots dat de school het vignet heeft gekregen. Hij is ervan overtuigd dat werken aan gezondheid loont.
"Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt De Morgenster voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen", aldus Nijland. 

Acht thema's 

Het programma Gezonde School bestaat uit acht thema's: Voeding, Bewegen en Sport, Roken en alcohol, Welbevinden, Relaties en seksualiteit, Fysieke veiligheid, Mediawijsheid en Hygiëne.
Een school kan zelf bepalen welk thema ze als eerst wil oppakken. Als de school aan alle criteria van een thema voldoet, mag de school zich drie jaar lang een Gezonde School noemen. 

Brede aanpak gezonde voeding

Basisschool De Morgenster koos voor het thema Voeding. Leerkracht Gerla Schuurhuis is vanuit de school de coördinator van het project. Ze kreeg ondersteuning van Marlon Stevelink van de gemeente Hardenberg.
Stap voor stap werden de verschillende onderdelen uit het programma Gezonde School uitgewerkt. Zo heeft gezonde voeding een plek gekregen in de school en in de lessen. De school gebruikt hiervoor het lespakket 'Ik eet beter' en doet ze mee aan EU-Schoolfruit. Om water drinken te bevorderen is in elke klas een waterkraan. En ook is de school bezig om het schoolplein groener te maken. 

Gezonde keuzes op de basisschool

Alle maatregelen die de school het afgelopen schooljaar heeft ingevoerd, zijn inmiddels vastgelegd in het schoolbeleid. Alle leerkrachten werken op dezelfde manier aan het thema, zodat de kinderen gedurende hun hele basisschooltijd worden gestimuleerd om gezonde keuzes te maken, te leren wat gezonde voeding is en wat de effecten daarvan zijn.


Scholen die ook graag een Gezonde School willen worden kunnen hiervoor contact opnemen met Marlon Stevelink van de gemeente via telefoonnummer 14 0523.


19-6-2018 10:39

Aantal eikenprocessierupsen neemt toe

Net als in de rest van Nederland kampt de gemeente Hardenberg met veel meer eikenprocessierupsen dan andere jaren. Door de hoge temperaturen in de afgelopen periode verloopt de ontwikkeling van de rupsen snel en zijn er op veel plaatsen rupsen met brandharen aangetroffen. Het gemeentelijk meldpunt krijgt hierover momenteel veel meldingen binnen. Vanwege de toename is het niet haalbaar om de...


In veel eikenbomen komt op dit moment de eikenprocessierups voor. Daarom markeert de gemeente de bomen niet meer met linten. Ook is het niet nodig melding te doen van nesten, behalve als deze voorkomen op plekken waar veel mensen (samen)komen. Alleen op deze plekken worden de nesten weggehaald.
Hoe voorkomt u ongemak?
Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals met vrijgekomen brandharen en lege nesten. Zorg bij een bezoek aan een gebied met eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten.
Wat kunt u doen bij klachten?
Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. Was zo nodig ook kleren (liefst op 60 °C). Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Een zachte crème met bijvoorbeeld menthol of een gel van Aloë Vera kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.
Meer informatie
Meer informatie over de eikenprocessierups vindt u op de site van GGD IJsselland. Hier kunt u ook een informatiefolder van het RIVM downloaden. Voor vragen over gezondheid en de eikenprocessierups kunt u contact opnemen met het Team Milieu en Gezondheid van de GGD IJsselland op telefoonnummer 0900-2777 777 (lokaal tarief) of milieuengezondheid@ggdijsselland.nl.


19-6-2018 10:19

Informatiebijeenkomst afsluiting N34: J.C. Kellerlaan - Coevorden

De provincie Overijssel houdt samen met de gemeente Hardenberg en de aannemerscombinatie FLOOW een informatiebijeenkomst over de afsluiting van het deel van de N34 vanaf het kruispunt J.C. Kellerlaan tot aan ’t Klooster bij Coevorden. Dit deel van de weg is van 3 september tot en met 10 november afgesloten.


De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 27 juni tussen 16.00 uur en 20.00 uur bij het Projectbureau van de N34 aan de J.C. Kellerlaan 22 (gebouw van Van Dijk Bouw). Belangstellenden kunnen vrij inlopen om kennis te nemen van de planning, de uitvoering van de werkzaamheden en om vragen te stellen.
Wegafsluitingen
De N34 is vanaf eind augustus tot medio november op verschillende plaatsen afgesloten voor al het verkeer:

 • De N34 vanaf de N343 tot en met de J.C. Kellerlaan is van 29 augustus tot 2 september afgesloten voor al het verkeer. Tijdens deze afsluiting wordt het nieuwe viaduct aangesloten op de J.C. Kellerlaan. Op de N34 worden markeringen en verkeersborden op de weg geplaatst. Tijdens de afsluiting kan de bypass vanaf de J.C. Kellerlaan naar Coevorden gebruikt worden.
 • De N34 vanaf de J.C. Kellerlaan tot aan Coevorden (inclusief Klooster) wordt vanaf 3 september tot 10 november afgesloten voor al het verkeer. Tijdens deze afsluiting wordt de rijbaan over 11 kilometer vernieuwd en verbreed, duurzame bermverharding aangelegd, viaduct de Vaart vervangen en de tunnels bij de Pothofweg en Holthonerweg geplaatst. De omleidingsroutes voor het verkeer worden met borden aangegeven. De werkzaamheden brengen hinder met zich mee. Er wordt geprobeerd dit tot het minimum te beperken. Daarnaast wordt er voor gezorgd dat alle percelen tijdens de werkzaamheden toegankelijk zijn.

Na de afsluiting van de N34 worden de toe- en afritten van de twee nieuwe tunnels afgebouwd. De N34 hoeft hiervoor niet afgesloten te worden. Deze werkzaamheden duren tot eind 2018.
Regionale stroomweg
De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werkt de provincie op vele plaatsen aan het verbeteren van de wegen. Eén van die wegen is de N34, een belangrijke schakel tussen het noordoosten van de provincie Overijssel en het zuidoosten van de provincie Drenthe. De N34 wordt ingericht als regionale stroomweg, wat betekent dat verschillende gelijkvloerse overgangen, met of zonder verkeerslichten worden verwijderd of vervangen door tunnels en een viaduct. De uitritten van woningen krijgen een aansluiting op de parallelweg. Door de ombouw van de N34 kan het verkeer straks veilig en met 100 kilometer per uur doorrijden.


18-6-2018 12:36

112, daar red u ook op vakantie levens mee

Een incident is erg vervelend en onderweg naar of op een vakantieadres des te vervelender. Gelukkig hebben alle landen van de Europese Unie (EU) hetzelfde alarmnummer: 1-1-2.


In geval van een acute (medische) hulpvraag of noodsituatie, belt u 1-1-2. Binnen de EU kunt u in het Engels spreken met de plaatselijke alarmcentrale. De centralist zal vragen van wie u hulp wilt hebben: politie - brandweer - ambulance. Vervolgens vertelt u waar hulp wordt gewenst, in welke plaats en het adres. Probeer zo duidelijk en rustig mogelijk uw verhaal te doen. De centralist kan dan snel een duidelijk beeld krijgen van wat er aan de hand is en welke noodzakelijk gewenste hulp gestuurd moet worden.

Daarnaast zijn er nog zo’n 60 landen waarvan het alarmnummer overeenkomt met ons eigen nummer. Net als in Nederland is dit noodnummer gratis en te bereiken vanaf vaste en mobiele telefoons.

Nationale noodnummers
Ook in het buitenland zijn er, naast het alarmnummer 112, nationale noodnummers voor situaties die niet levensbedreigend zijn. Kijk voordat je vertrekt welke  noodnummers er gelden in het land dat u bezoekt en sla deze op in uw mobiele telefoon.


15-6-2018 09:16

Inloopavond over bouw van Windpark De Veenwieken

De bouw van Windpark De Veenwieken is aanstaande. Daarom houden de initiatiefnemers De Wieken B.V. en Raedthuys Pure Energie op dinsdag 26 juni 2018 een inloopavond over de bouw van de tien windmolens en het transport dat hiervoor nodig is.


Voor de bouw van windmolens moet er vooral veel beton en grond worden aan- en afgevoerd. Dit gebeurt met vrachtwagens. Daarnaast zijn er grote transporten nodig om de onderdelen van de windmolens op hun plek te krijgen.
Hiervoor zijn voorbereidingen getroffen. Zo is er een route bepaald voor het bouwverkeer en het grote transport, zodat dit zo veilig mogelijk verloopt en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Inloopavond
Tijdens de inloopavond kunnen bezoekers op plattegronden zien wat deze rijroutes zijn, wordt de planning van de bouw geschetst en kunnen bezoekers vragen stellen aan de initiatiefnemers, de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel.
De inloopavond is op dinsdag 26 juni 2018 van 19.00 tot 21.00 uur. Bezoekers kunnen de inloopavond bezoeken op het tijdstip dat het hen uitkomt, er is geen plenair gedeelte of een presentatie.

De inloopavond wordt gehouden in buurthuis Ommerkanaal aan het Ommerkanaal-West 22 in Ommen. 

Om in te schatten hoeveel mensen er komen, waarderen De Wieken B.V. en Raedthuys Pure Energie het erg als bezoekers via info@windparkdeveenwieken.nl laat weten dat ze de inloopavond zullen bezoeken.

Via info@windparkdeveenwieken.nl kunnen inwoners en andere betrokkenen ook altijd contact opnemen en zich opgeven voor de mailing zodat zij op de hoogte wordt gehouden.
Over Windpark De Veenwieken
Windpark De Veenwieken is een initiatief van duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie en De Wieken B.V. De tien windmolens krijgen een ashoogte van 98 meter en een tiphoogte – het bovenste puntje van de wiek als deze recht overeind staat – van 149,5 meter. 

De tien windmolens wekken naar verwachting 70 miljoen tot 75 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. Dat is evenveel als 23.000 tot 25.000 huishoudens verbruiken (bij 3000 kWh per huishouden).
Meer informatie staat op www.windparkdeveenwieken.nl.


11-6-2018 09:52

EUREGIO-spreekuur op woensdag 20 juni

EUREGIO houdt op woensdag 20 juni 2018 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.


U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over werken en studeren in het buurland. Verder krijgt u informatie over sociale verzekeringen, zoals AOW, WAO, zorgverzekering, pensioen en werkloosheid. Ook krijgt u antwoorden op algemene vragen over verhuizen naar het buurland


Voor de beantwoording van vragen over Duitse belastingen is een vertegenwoordiger aanwezig van het Finanzamt. Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


11-6-2018 09:40

Koninklijke onderscheiding voor brandweermannen Gaasbeek en Kelder

Burgemeester Peter Snijders van de gemeente Hardenberg heeft zaterdagavond 9 juni in Stadsherberg De Olde Woage in Gramsbergen twee Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan brandweermannen Mans Kelder en Bert Gaasbeek.


Tijdens hun afscheid van brandweerpost Gramsbergen zijn beide heren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en kregen zij het bijbehorende lintje opgespeld door de burgemeester.


Bert Gaasbeek (63 jaar) uit Ane
De heer Bert Gaasbeek uit Ane was sinds 1985 als vrijwilliger werkzaam bij de brandweerpost Gramsbergen. Na het volgen van de basisopleidingen en vervolgopleidingen was de heer Gaasbeek sinds 1 november 1989 brandmeester/ondercommandant. Naast de functie van brandmeester bekleedde hij ook de functie van bevelvoerder, met als specialisme oefenleider. In 1992 was hij waarnemend commandant tot de benoeming van de nieuwe commandant in januari 1993. Na de gemeentelijke herindeling in 2001 was de heer Gaasbeek tot juni 2016 ploegleider.


Naast zijn dagelijkse werk zette de heer Gaasbeek zich ruim 32 jaar lang in voor de veiligheid en kwaliteit van de brandweer. In zijn vrije tijd zet de heer Gaasbeek zich ook in voor de Historische Automobiel Club Salland, die rally's en toerritten organiseert voor berijders van klassieke auto’s. Verder is Bert Gaasbeek mede-oprichter van volleybalvereniging De Zwaluwen in Gramsbergen.


Mans Kelder (64 jaar) uit Gramsbergen
De heer Mans Kelder uit Gramsbergen startte op 1 maart 1995 als vrijwilliger bij de post Gramsbergen in de toenmalige gemeente Gramsbergen. Sinds de gemeentelijke herindeling viel deze post onder de gemeente Hardenberg. Na de vorming van de veiligheidsregio's valt deze post onder verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio IJsselland. De heer Kelder volgde na de benodigde basisopleidingen de opleiding hoofdbrandwacht. Behalve hoofdbrandwacht was hij ook chauffeur en voertuigbediener.


Naast zijn dagelijkse werkzaamheden in zijn eigen houtbewerkingsbedrijf heeft de heer Kelder zich gedurende 23 jaar ingezet voor de veiligheid en kwaliteit van de brandweer. Zijn expertise als houtbewerker werd in Gramsbergen ook benut bij het bouwen van de Vechtezompe en bij de bouw van de kantine voor voetbalvereniging SV Gramsbergen.


De heren Kelder en Gaasbeek namen zaterdag 9 juni in Stadsherberg De Olde Woage afscheid als vrijwilliger van brandweerpost Gramsbergen. Voor hun vrijwillige jarenlange inzet voor de brandweer en voor hun inzet voor de veiligheid van mens en dier werden de heren Mans Kelder en Bert Gaasbeek beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


11-6-2018 09:38

Afscheid voormalig wethouder René de Vent van gemeente Hardenberg

Met een tour langs een aantal markante en dierbare locaties uit zijn portefeuille als bestuurder van de gemeente Hardenberg heeft voormalig wethouder René de Vent vrijdagmiddag 8 juni afscheid genomen van de gemeente. Tijdens de tour bedankte de vertrekkende gemeentebestuurder op persoonlijke wijze de betrokkenen voor hun inzet en plezierige samenwerking gedurende de afgelopen acht jaren.


Als eerste locatie bezocht René de Vent samen met zijn echtgenote en een aantal genodigden de Reestkerk in Oud-Avereest. Dit Rijksmonument uit 1852, dat in januari 2017 is vereeuwigd op een postzegel van PostNL, onderging in 2014/2015 een grondig verbouwing en restauratie.


Als wethouder cultuur heeft René de Vent zich hard gemaakt voor behoud van dit monumentale en beeldbepalende pand in de gemeente. De Reestkerk is ook geschikt voor bijzondere culturele voorstellingen. Het bezoek werd vanmiddag dan ook afgesloten met een prachtig klein pianoconcert met ballet.


Kloppend hart van Dedemsvaart
De volgende locatie waar René de Vent samen met zijn gezelschap binnenstapte, was multifunctioneel centrum De Baron in Dedemsvaart. Tijdens de beginperiode van het wethouderschap van De Vent, in april 2013, werd het startsein gegeven voor de bouw van dit ontmoetingscentrum in Dedemsvaart.


In maart 2014 opende De Baron haar deuren. Sindsdien is De Baron het kloppend hart van Dedemsvaart met een theater, grand café, bibliotheek, vereningsleven, Publieksdienst van de gemeente, Samen Doen-team, welzijnswerk De Stuw, jeugdsoos Chill Out en Buurtzorg Dedemsvaart-Lutten-Slagharen.


Veilig onderkomen voor vluchtelingen
De derde bijzondere plek die De Vent bezocht, was het asielzoekerscentrum Hardenberg dat in oktober 2016 werd geopend. Ruim vierhonderd vluchtelingen die asiel aanvragen in Nederland hebben hier een veilig onderkomen in afwachting van de afhandeling van hun asielaanvraag.


Voormalig wethouder De Vent was onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van het AZC na het appèl van het COA in 2015 op de gemeente Hardenberg om ook een tijdelijke opvanglocatie voor vliuchtelingen te realiseren. René de Vent bedankte de locatiemanager van het AZC en het COA voor de constructieve samenwerking.


Pino, Bert en Ernie
De voormalig gemeentebestuurder sloot zijn afscheidstour door de gemeente af in het culturele hart van de stad Hardenberg: theater de Voorveghter. De gemeentebestuurder beleefde hier gedurende de afgelopen acht jaar bijzondere momenten. Zoals in de zomer van 2011 toen Sesamstraat zijn 35-jarig bestaan vierde in Hardenberg met unieke voorstellingen van Pino, Bert en Ernie in het theater.


In november 2017 organiseerde De Vent samen met het college een inspiratiesessie over het basisinkomen, om na te denken over een beter systeem om armoede te bestrijden en inkomen beter te verdelen. Vrijdag 8 juni was theater de Voorveghter de locatie waar burgemeester Peter Snijders René de Vent bedankte voor zijn onophoudelijke inzet, creativiteit en gedrevenheid om alle kernen en dorpen van gemeente op sociaal, cultureel en maatschappelijk vlak sterker te maken.


Toenmalig burgemeester Bert Meulman
René de Vent (1961) was van 2006 tot 2010 lid van de gemeenteraad en werd in 2010 wethouder namens de PvdA in het college onder voorzitterschap van toenmalig burgemeester Bert Meulman. Na de komst van Peter Snijders in oktober 2011 als nieuwe burgemeester van de gemeente Hardenberg vormde René de Vent samen met Douwe Prinsse en Jannes Janssen tot en met mei 2018 het college van B&W van de gemeente.


De Vent was onder meer verantwoordelijk voor werk en inkomen, armoede-aanpak, mantelzorg, welzijnsbeleid, milieu, energie, duurzaamheid en cultuur.


7-6-2018 15:14

Omgevingsdienst IJsselland voert milieutaken voor gemeente uit

Sinds 1 januari 2018 voert de Omgevingsdienst IJsselland de milieutaken voor de gemeente Hardenberg uit. Dit betekent dat de Omgevingsdienst een vergunning kan verlenen namens de gemeente en de gemeente adviseert over milieuzaken. De Omgevingsdienst verzorgt ook het toezicht op en de handhaving van milieuzaken in de gemeente Hardenberg.


De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) regelt dat de gemeente alle milieubasistaken door de Omgevingsdienst moet laten uitvoeren. Het gaat bij de milieutaken om vergunningverlening, toezicht & handhaving en advisering op het gebied van lucht, geur, geluid, energie, afval, asbest, veiligheid en bodem.
De Omgevingsdienst IJsselland werkt voor elf gemeenten in de regio IJsselland en voor de provincie Overijssel.

MeldPunt Milieu
Deze werkwijze betekent dat iedereen die via het Omgevingsloket een milieuvergunning  aanvraagt of een melding doet, in het vervolgtraject wordt geholpen door de Omgevingsdienst IJsselland. De Omgevingsdienst handelt de aanvraag of melding verder af.
De Omgevingsdienst verzorgt ook toezicht op en handhaving van milieuzaken voor de gemeente. Inwoners die bijvoorbeeld overlast ervaren van geluid of geur van een bedrijf, kunnen hiervoor contact opnemen met het MeldPunt Milieu van de Omgevingsdienst via 038 425 24 23. Inwoners kunnen bij milieuoverlast ook contact opnemen met de gemeente. De gemeente stuurt de melding dan door naar de Omgevingsdienst, die de melding in behandeling neemt en afhandelt. 

Het is mogelijk dat na een melding een medewerker van de Omgevingsdienst ter plaatse langs komt. 


Gemeente blijft verantwoordelijk
De gemeente blijft wel 'bevoegd gezag' en verantwoordelijk voor de milieubasistaken. Er zijn nauwe contacten tussen de gemeente en de Omgevingsdienst zodat de gemeente weet welke milieuzaken de Omgevingsdienst behandelt.

De medewerkers van de Omgevingsdienst hebben het Stadskantoor van de gemeente Zwolle als uitvalsbasis, maar zijn regelmatig in de gemeentehuizen in de regio te vinden. 

Bereikbaar
De Omgevingsdienst is telefonisch bereikbaar via 088 525 10 50 en via internet te vinden op www.odijsselland.nl. Het MeldPunt Milieu is telefonisch bereikbaar via 038 425 24 23.


7-6-2018 14:28

Bezorging van reisdocumenten nu ook op zaterdag en tijdens de avonduren

Inwoners van de gemeenten Hardenberg kunnen vanaf 15 juni 2018 zes dagen per week een aangevraagd paspoort of identiteitskaart thuis laten bezorgen. Bezorging kan doordeweeks van 08.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag van 8.00 uur tot 18.00 uur. De bezorgkosten zijn € 4,95 per reisdocument.


Voor het aanvragen van een nieuw paspoort of identiteitskaart is een bezoek aan het gemeentehuis nog wel noodzakelijk. Hiervoor kan online en telefonisch een afspraak worden gemaakt.
Inwoners kunnen tijdens het aanvragen van een nieuw of verlenging van een bestaand reisdocument kiezen voor thuisbezorging. De levering van een paspoort of id-kaart kan in heel Nederland plaatsvinden, met uitzondering van de Waddeneilanden. Bezorging van een reisdocument op bijvoorbeeld een werkadres is ook mogelijk. Vanzelfsprekend blijft het ook mogelijk om reisdocumenten zelf op te halen in het gemeentehuis.

Proef
Als proef zijn de gemeenten Ommen en Hardenberg eind 2017 gestart met het bezorgen van reisdocumenten. Op dit moment wordt circa 13% van alle aangevraagde reisdocumenten bezorgd.

Door de bezorgtijden te verruimen met de avonduren en de zaterdag verwachten de gemeenten dat meer inwoners gebruikmaken van deze service. Beide gemeenten willen met deze service nog beter aansluiten op de wensen van inwoners.

Uitbreiding dienstverlening
De gemeente Hardenberg is altijd op zoek naar manieren om de dienstverlening verder uit te breiden voor inwoners. Het thuisbezorgen van paspoorten en identiteitskaarten is daar een voorbeeld van. Eind december 2018 wordt deze extra service geëvalueerd.

Meer informatie over het aanvragen, ophalen of thuisbezorgen van een paspoort of identiteitskaart is te lezen op www.hardenberg.nl.


7-6-2018 08:53

N34 oversteken bij de Boshoek niet meer mogelijk

Om de verkeersveiligheid te vergroten, wordt op de N34 de oversteek bij de Boshoek vanaf vrijdag 8 juni 2018 afgesloten. Het verkeer kan tijdelijk via de Haardijk en Hessenweg van en naar Sportpark de Boshoek. Dit besluit hebben de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel samen met Plaatselijk Belang Heemse en de omwonenden genomen.


Na de aanpassing van de N34 was het vanaf 18 april alleen mogelijk de N34 recht over te steken van en naar sportpark de Boshoek. Met verschillende maatregelen werd het verkeer ter plekke gewezen op de gewijzigde verkeerssituatie, zoals een snelheidsbeperking, extra verkeersborden, tekstkarren en extra barriers.
Ondanks deze maatregelen veranderde het gedrag van de weggebruikers nauwelijks en bleven zich onveilige situaties voordoen. Over de situatie zijn bij de gemeente en de provincie veel vragen en klachten ontvangen. Daarom is samen met het Plaatselijk Belang Heemse en een aantal direct omwonenden besloten de oversteek van de N34 bij de Boshoek met ingang van vrijdag 8 juni aanstaande definitief af te sluiten.

Verkeer richting de Boshoek
Vanaf vrijdag 8 juni is het, tot de nieuwe tunnel klaar is voor gebruik, alleen mogelijk om naar de Boshoek te rijden via de Haardijk en de Hessenweg. De mogelijkheid bestaat dat als gevolg hiervan de Hessenweg iets drukker is dan de huidige situatie.

De Hessenweg is echter veilig ingericht met fietsstroken. Er worden op de Hessenweg dan ook geen aanvullende maatregelen getroffen. Ook wordt aan het begin van de Hessenweg ter hoogte Haardijk aangegeven dat de oversteek N34 is afgesloten. 

De nieuwe situatie wordt de komende dagen door duidelijke bebording aangegeven.


Nieuwe tunnel Boshoek
De planning van de aannemer is om de nieuwe tunnel Boshoek begin juli 2018 volledig in gebruik te nemen. Dit is dan de definitieve situatie. Op dat moment wordt de Hessenweg ter hoogte nummer 72 voor autoverkeer afgesloten. De Boshoek is vanaf dat moment uitsluitend via de tunnel bereikbaar.


4-6-2018 12:00

Wijziging hondenuitlaatstroken in Dedemsvaart

Voor honden worden in Dedemsvaart nieuwe uitlaatstroken en losloopvelden gerealiseerd. Een aantal bestaande hondenuitlaatstroken komen (gedeeltelijk) te vervallen. Over de plannen wordt op maandagavond 18 juni een informatiebijeenkomst gehouden.


De huidige hondenuitlaatstroken in Dedemsvaart zijn vastgesteld in nauw overleg met Plaatselijk Belang Dedemsvaart. Door onder meer nieuwbouw en maatregelen ten aanzien van verkeersveiligheid is besloten om een aantal locaties te herzien.


Bekijk een overzicht met voorgestelde veranderingen


Inloopbijeenkomst op 18 juni
Tijdens een informatiebijeenkomst op maandag 18 juni praten de gemeente Hardenberg en Plaatselijk Belang Dedemsvaart u graag bij over de voorgenomen plannen.


U bent op deze dag welkom van 19.30 tot 20.30 uur in MFC De Baron in Dedemsvaart. Tijdens de informatiebijeenkomst kunt u kennis nemen van de plannen en heeft u de mogelijkheid om vragen stellen.


4-6-2018 11:45

Afronding werkzaamheden deelgebied Radewijkerbeek

Het deelgebied Radewijkerbeek heeft een nieuwe inrichting gekregen. Op zaterdag 2 juni openden bestuurders van de gemeente, waterschap en provincie en aanwezigen officieel het gebied door een hand ecologisch passend bloemenzaad uit te strooien bij het nieuw aangelegde uitkijkpunt op de dijk.


Het deelgebied Radewijkerbeek bestaat uit de rechter uiterwaard van de Vecht, tussen het fietspad over de stuw bij De Koppel en de Twenteweg. Het gebied is maar liefst veertien hectare groot. Dit deelgebied heeft een natuurlijke inrichting gekregen. Tegelijkertijd is er meer ruimte voor water gecreëerd en is de doorstroming van de Vecht verbeterd.
Ontstenen en verflauwen Vechtoever
De oever van de Vecht is over de hele lengte (650 meter) ontsteend en deels verflauwd en heeft een natuurvriendelijke inrichting gekregen. Langs de oever ontstaat zo een drassig gebied waar rietmoeras zich kan ontwikkelen. 

In het gebied ligt een oude Vechtarm van circa 240 meter lang. Hiervan zijn de oevers hersteld en natuurvriendelijk ingericht. Doordat hier over het algemeen geen stroming is, is deze nevengeul geschikt voor libellen, amfibieën en waterplanten.
Poel
De oude Vechtarm is verlengd met een ondiepe overloopgeul die aansluit op de oever van de Vecht. Deze geul is gedeeltelijk tot boven grondwaterniveau afgegraven. Hierdoor staat bij normale waterstanden de geul deels droog en deels vol met water. Bij hoog water kan het water van de Vecht ook via deze geul stromen. Dit verbetert de doorstroming van de Vecht. 

Tussen de dijk en de Twenteweg, buiten het winterbed, is een poel aangelegd. In de poel kunnen amfibieën goed leven.
Wandelpaden 
In het gebied ligt de focus op natuur. Om ervoor te zorgen dat recreanten het gebied toch kunnen beleven zijn betonnen wandelpaden aangelegd aan de zijde van de Twenteweg. Deze paden sluiten aan op de wandelpaden in het naastgelegen gebied rond de monding van de Molengoot. Ook voor mensen in een rolstoel zijn deze paden goed toegankelijk. 

Het Vechtpark wordt niet gemaaid maar begraasd door ongeveer 15 Hereford-koeien. De koeien lopen al enkele jaren in het naastgelegen gebied rond de Molengoot en nemen nu ook de begrazing van het nieuwe gebied voor hun rekening.
Vechtpark Hardenberg
Deelgebied Radewijkerbeek is onderdeel van het Vechtpark Hardenberg. De ontwikkeling van het Vechtpark Hardenberg is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen.
Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht, en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel. De provincie Overijsel investeert extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het Vechtpark Hardenberg wordt een gebied waar water, beleving en natuur de ruimte krijgen. Meer informatie is te vinden op www.vechtparkhardenberg.nl.


4-6-2018 10:53

Koninklijke onderscheiding voor veteraan Henk Euverman

Tijdens de Veteranendag Hardenberg heeft zaterdag 2 juni de heer Henk Euverman uit Hardenberg uit handen van burgemeester Peter Snijders een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De heer Euverman kreeg de versierselen die horen bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


De heer Euverman ging op achttienjarige leeftijd in militaire dienst. Na een opleiding van vier maanden bij het korps mariniers in Doorn werd hij uitgezonden naar Nederlands-Nieuw-Guinea. Hier diende hij in 1957 en 1958.
Hij behoort daarmee tot de groep veteranen in Nederland, jonge mensen die zich in het buitenland in hebben gezet in oorlogssituaties, om de belangen van Nederland te verdedigen of om bevolkingsgroepen te beschermen tegen humanitaire rampen als gevolg van oorlogsgeweld.

Veteranen Ontmoetingscentrum
De heer Euverman was één van de initiatiefnemers voor het organiseren van een lokale Veteranendag in Hardenberg. Daarnaast geeft hij het verhaal over oorlog en vrede door, door er over te vertellen op basisscholen, maar ook door het verzorgen van exposities, zoals een foto- en documentententoonstelling om vredesmissies van 1945 - 2015 onder de aandacht te brengen van het publiek.

De heer Euverman was ook betrokken bij de oprichting van het Veteranen Ontmoetingscentrum aan de Bruchterweg in Hardenberg. Een ontmoetingsplek waar veteranen, actief dienende militairen en hun thuisfront begrip, respect en (h)erkenning bij elkaar kunnen vinden.

Kerkenraad
In de jaren '80 en '90 was de heer Euverman ook op kerkelijk gebied actief. Zo was hij achtereenvolgens ouderling in Gramsbergen en Bruchterveld. Hier was hij van 1999 tot 2003 ook voorzitter van de kerkenraad van de gereformeerde kerk vrijgemaakt. De heer Euverman was verder een aantal jaren voorzitter van het gereformeerd maatschappelijk verbond (CGMV), afdeling Bergentheim.
Voor zijn inzet als militair in de jaren vijftig, waarbij hij de Nederlandse belangen in het buitenland diende en voor zijn vrijwillige activiteiten op het terrein van kerk en samenleving werd de heer Euverman tijdens de lokale Veteranendag Hardenberg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


28-5-2018 13:51

Team Beter Wonen winnaar Energy Battle Hardenberg

Team Beter Wonen is de winnaar van de Energy Battle Hardenberg. Dat maakte wethouder Falco Bruinsma op 24 mei in het gemeentehuis bekend. Het team streed gedurende zes weken tegen team Ons Bint Zunig om zo veel mogelijk energie te besparen. De familie Dalhuizen bespaarde als gezin het meest. Met de Energy Battle Hardenberg willen gemeente, Beter Wonen Vechtdal en De Stuw inwoners bewust maken van...


De deelnemers haalden de afgelopen weken alles uit de kast om energie te besparen. Van de was buiten drogen, tot de thermostaat een graadje lager en sneller douchen. Dat al die eenvoudige dingen bij elkaar best wat opleveren blijkt uit de resultaten van de Battle.
Gemiddeld bespaarden de teams 14% op stroom en bijna 15% op gas ten opzichte van hun verbruik vorig jaar. Hierbij is rekening gehouden met de weersomstandigheden. Als deze besparing doorzet, dan scheelt dat een gemiddeld gezin 220 m3 gas en 480 kWh stroom op jaarbasis. En dat is toch € 240 per jaar.
Mooi resultaat
Wethouder Falco Bruinsma was onder de indruk van de resultaten. "De Energy Battle laat echt zien, dat je door bewust omgaan met je energieverbruik flink kunt besparen op de energierekening. Alle kleine beetjes helpen en iedereen kan het. Een mooi resultaat van deze eerste Energy Battle Hardenberg", aldus de wethouder.
Hij nodigde ter plekke de winnaars en energiecoaches uit om binnenkort een kijkje te komen nemen in het gemeentehuis.

Speuren naar energievreters

Bij de start van de Battle ontvingen de deelnemers een Wattcher. Met dit apparaat konden ze hun stroom- en gasverbruik bijhouden.
Met behulp van de Wattcher gingen de deelnemers als echte speurders op zoek naar de energievreters in hun huis. De waterkoker, koelkasten maar ook het lampje van de afzuigkap bleken veel stroom te verbruiken.

Hulp van Energiecoaches

Tijdens de Battle konden de deelnemers ook hulp inroepen van een Energiecoach. Dit is een getrainde vrijwilliger die bewoners kosteloos helpt om met eenvoudige oplossingen de energierekening te verlagen.
De familie Dalhuizen, die als gezin het meest bespaarde, schakelde een energiecoach in. De familie is zeer te spreken over de coach, die hen goed op weg hielp met praktische tips.

Vervolg

De deelnemers geven aan zeker door te gaan met het bewust omgaan met energie besparen. Ook coördinator Klaas Bouwman van De Stuw is heel tevreden over de Battle. "De deelnemers waren en zijn nog steeds enthousiast. Of de Battle een vervolg krijgt dat gaan we als samenwerkende partijen later dit jaar beslissen. Wat mij betreft is een tweede editie zeker gewenst", vertelt Klaas.


28-5-2018 11:37

Moderna Textielservice breidt uit in Hardenberg

Moderna Textielservice wil haar landelijke positie vanuit Hardenberg verder versterken en uitbouwen. Om dat mogelijk te maken, heeft Moderna 1,6 hectare grond van de gemeente Hardenberg gekocht, grenzend aan de huidige locatie op bedrijventerrein Broeklanden.


Moderna Textielservice opende in oktober 2014 de deuren van een nieuw pand op bedrijventerrein Broeklanden in Hardenberg. Het pand is sindsdien de basis van het familiebedrijf.


De vestiging in Hardenberg herbergt een bedrijfs-/horecawasserij, een handelsonderneming, een wasserij voor particuliere reiniging, een distributiecentrum en kantoren. Moderna is één van de meest duurzame wasserijen in Europa. Bij Moderna Textielservice werken momenteel 380 mensen (275 fte). Daarmee is Moderna een belangrijke werkgever in de regio Hardenberg.


Aankoop grond

Om ervoor te zorgen dat het bedrijf kan blijven groeien en uitbreiden, heeft Moderna een aan het bedrijf grenzende strook grond van 1,6 hectare van de gemeente Hardenberg gekocht. De koopovereenkomst werd vorige week ondertekend door directeur Roel Stad van Moderna en toenmalig wethouder Douwe Prinsse van de gemeente Hardenberg.


Groeiambities

De directie van Moderna werd dit jaar uitgebreid met algemeen directeur Erik Jutstra. Volgens hem past de aankoop van de grond bij de groeiambities van Moderna.


Erik Jutstra: "Sinds de opening van ons nieuwe pand in 2014 is de productie van Moderna bijna verdubbeld. Nog steeds zien we forse groei van ons bedrijf. Met de aankoop van deze grond kiezen we er voor om de productielocatie in Hardenberg te behouden, met een efficiënt distributienetwerk in het land. We hebben logistieke vestigingen in Woerden en Zaandam. Vanuit onze locatie in Hardenberg gaan we onze landelijke positie verder verstevigen en uitbouwen. De aankoop van deze strook grond geeft ons hiervoor de ruimte."


Bedrijventerrein Broeklanden

Het grootschalige bedrijventerrein Broeklanden biedt ruimte aan diverse categorieën bedrijven: van lichte bedrijvigheid tot de zwaardere industrie.


Het terrein is prima ontsloten en via de Duitslandweg verbonden met Duitsland, Twente en de Randstad en ligt aan de vaarweg tussen Almelo en Coevorden. Het bedrijventerrein wordt de komende jaren in zuidelijke richting verder uitgebreid.


25-5-2018 14:29

Belevingsvlucht vliegroutes Lelystad Airport

Bewoners van de gebieden onder de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport kunnen woensdag 30 mei in hun eigen omgeving het geluid ervaren van een representatief vliegtuig. Hiervoor worden op deze dag tussen 15.30 en 20.30 uur (met uitloop tot 21.30 uur) door een Boeing 737-800 van Transavia belevingsvluchten gehouden.


Uitgangspunt is dat de belevingsvlucht in principe alle naderings- en vertrekroutes van Lelystad één keer vliegt. Delen van de routes overlappen en daarom kan het voorkomen dat enkele punten vaker worden overvlogen.


Het vliegtuig, type Boeing 737-800 van Transavia, is representatief voor de toestellen die gaan vliegen vanaf Lelystad Airport.


Belevingsvlucht volgen
De routes van de belevingsvluchten zijn te bekijken via de website www.belevingsvlucht.nl. Hier vindt u ook de verwachte tijdsblokken van overvliegen per gebied. Deze tijden zijn afhankelijk van de daadwerkelijke vertrektijd en het baangebruik op Schiphol. 

Op www.belevingsvlucht.nl kunt u woensdag 30 mei via Flightradar24 de vlucht op de voet volgen. Via een link wordt de website van Flightradar24 geladen, waarbij alleen het vliegtuig van de belevingsvlucht te zien is. Ook kunt u hiervoor gebruikmaken van de app van Flightradar24. Het vluchtnummer is HV051 (callsign TRA51). 


Doorgeven beleving
Tijdens en kort na de belevingsvlucht kunt u via een link op de website www.belevingsvlucht.nl uw ervaringen online doorgeven. Deze online vragenlijst wordt uitgevoerd door Motivaction. De eerste resultaten worden snel na de belevingsvlucht bekendgemaakt.  


De belevingsvlucht is bedoeld om eenmalig het geluid van een representatief vliegtuig te laten horen. Munisense, het bureau dat de geluidmetingen gaat uitvoeren, gaat op elf locaties meten.


Vervolg
Na de belevingsvlucht op 30 mei worden de resultaten van de metingen en de beleving van de inwoners gepubliceerd op de website www.belevingsvlucht.nl. Op 11 juni vindt een evaluatie van de belevingsvlucht plaats met de regiegroep. De voorzitter van de regiegroep biedt voor het zomerreces de eindevaluatie aan het ministerie aan.


De belevingsvlucht is op verzoek van bewoners en andere betrokkenen georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De vlucht is niet bedoeld om het besluit rondom Lelystad Airport te herzien.


24-5-2018 10:21

Afscheidsbijeenkomsten wethouders gemeente Hardenberg

Douwe Prinsse, Jannes Janssen en René de Vent hebben afscheid genomen als wethouder van de gemeente Hardenberg. In de respectievelijk 16, 12 en 8 jaar wethouderschap is er veel gebeurd in de gemeente Hardenberg.


De drie wethouders nemen ieder op persoonlijke wijze afscheid van inwoners, ondernemers en organisaties. 
Douwe Prinsse
Ruim 16 jaar geleden werd Douwe Prinsse wethouder namens het CDA. In deze periode heeft hij zich vol passie en energie ingezet voor onze gemeente.
Op vrijdag 25 mei 2018 is de afscheidsbijeenkomst van Douwe Prinsse. Iedereen die de voormalig wethouder de hand wil schudden is van harte welkom op vrijdag 25 mei om 15.00 uur in het gemeentehuis van Hardenberg. 

Jannes Janssen
Jannes Janssen is ruim 12 jaar wethouder geweest namens de ChristenUnie. Met zijn bevlogenheid heeft hij veel voor onze gemeente betekend.
Jannes Janssen neemt tijdens een afscheidsbijeenkomst op donderdag 31 mei 2018 afscheid van de gemeente Hardenberg. Iedereen die de voormalig wethouder de hand wil schudden is van harte welkom op 31 mei tussen 16.30 en 17.30 uur in het gemeentehuis van Hardenberg.

René de Vent
René de Vent werd ruim 8 jaar geleden wethouder namens de PvdA. Met een speciale afscheidstour neemt hij op vrijdag 8 juni afscheid.
Samen met een groep genodigden rijdt hij met een bus langs projecten waar hij trots op is, om gezamenlijk stil te staan bij de prettige samenwerking. 


18-5-2018 12:30

Pontje Zwiesenborg door vandalisme uit de vaart

Voor de 2e keer binnen een maand tijd is het toeristische fietspontje nabij de Zwieseborg door vandalen vernield. Dit keer is de schade dusdanig dat het pontje uit het water gehaald moet worden voor reparatie. Het is nu nog niet bekend hoe lang dit gaat duren.Het pontje over de Vecht bij de Zwieseborg, tussen Gramsbergen en Hardenberg, wordt veel gebruikt door fietsers en wandelaars. Het pontje verbindt een fiets- en wandelpad op de oevers van de Vecht. 


Aanzienlijke schade

Op 24 april vernielden vandalen de bedieningszuil op het pontje en twee informatieborden. De gemeente kon deze schade gelukkig snel en ter plekke herstellen. De bedieningszuil, elektra en kabels werden vervangen en nieuwe informatieborden geplaatst. Hierdoor konden inwoners en toeristen weer snel gebruik maken van het pontje.


Medewerkers van de gemeente constateerden op 16 mei dat het pontje wederom was vernield. De vernielingen zijn te ernstig om de schade snel en ter plekke te herstellen. Het hekwerk van de ponton is kapot gemaakt. Er is een aandrijfas afgebroken, een as staat scheef en een sensor is vernield. Het pontje moet voor reparatie met een kraan uit het water worden gehaald. Het herstel gaat langere tijd duren.


Pontje uit de vaart

De gemeente moet nog bepalen hoe groot de schade is en of deze hersteld kan worden. Het pontje wordt zo snel mogelijk uit het water gehaald met een kraan. Bezoekers worden aan het begin van het pad gewaarschuwd dat het pontje gesloten is. 


Aangifte

De reparatie van de vernielingen gaat veel geld kosten. De gemeente heeft daarom aangifte gedaan bij de politie en roept getuigen op om zich bij de politie te melden. 


17-5-2018 20:32

Vier wethouders benoemd en drie raadsleden geïnstalleerd

Tijdens de raadsvergadering zijn vanavond vier nieuwe wethouders benoemd en drie raadsleden geïnstalleerd. Daarmee is het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van Hardenberg een feit en is de nieuwe gemeenteraad met 33 leden nu definitief gevormd.


Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet heeft de raad vanavond de wethouders benoemd. De vier nieuwe wethouders zijn:
 • De heer M. (Martijn) Breukelman (CDA)
 • De heer A.H (Alwin) te Rietstap (ChristenUnie)
 • De heer F. (Falco) Bruinsma (OpKoers.nu)
 • Mevrouw B.M. (Gitta) Luiten (PvdA)

De wethouders hebben de benoeming aanvaard en de eed of verklaring en belofte afgelegd ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Peter Snijders.
Nieuwe raadsleden
Met de aanstelling van de wethouders zijn er drie plaatsen vrijgekomen in de gemeenteraad. Deze drie plekken zijn opgevuld door drie leden op de lijst van de betrokken fracties.

De nieuwe raadsleden zijn:
 • De heer A.J. (Arjen) Roelofs (CDA)
 • De heer A. (Alex) Bakker (OpKoers.nu)
 • Mevrouw E.H. (Erika) Kloekhorst-Augustijn (PvdA)

Deze raadsleden hebben eveneens de eed of de verklaring en belofte afgelegd.
Coalitieakkoord
De raad heeft vanavond ook het coalitieakkoord 2018-2022 'Verbindingen van betekenis' vastgesteld. Het nieuwe college gaat in samenwerking met de gemeenteraad aan de slag met de uitvoering van dit akkoord.


17-5-2018 20:29

Gemeente en waterschap leggen samen waterberging aan op Broeklanden-Zuid

De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen werken samen bij het aanleggen van een waterberging op het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid. De waterberging is nodig voor het opvangen van hemelwater op het nieuwe bedrijventerrein.


Door de waterberging groter te maken, geeft waterschap Vechtstromen invulling aan de regionale opgave voor waterberging in het gebied Brucht.


Vraag naar bedrijfskavels
Het grootschalige bedrijventerrein Broeklanden wordt de komende jaren in zuidelijke richting verder uitgebreid met nog eens twintig hectare. De uitbreiding is nodig om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar bedrijfskavels.


In het afgelopen jaar verkocht Hardenberg 13,7 hectare grond. Daarmee heeft de gemeente Hardenberg een toppositie in Overijssel. Met de uitbreiding wil de gemeente de economische positie versterken.


Bestemmingsplan
Om de uitbreiding mogelijk te maken, wordt momenteel een bestemmingsplanprocedure gevolgd. In het bestemmingsplan voor Broeklanden-Zuid wordt rekening gehouden met het aanleggen van een waterberging langs de randen van het bedrijventerrein met een capaciteit van 99.500 kubieke meter.


Een deel van deze waterberging (circa 45.000 kubieke meter) is bedoeld om hemelwater van het aan te leggen bedrijventerrein op te kunnen vangen, zodat bedrijven droge voeten houden. Daarnaast kan via de nieuwe waterberging (circa 55.000 kubieke meter) wanneer het nodig is ook het overtollige water vanuit de sloten van waterschap Vechtstromen in de omgeving van het bedrijventerrein worden afgevoerd.


Waterbergingsopgave
Hiermee geeft waterschap Vechtstromen invulling aan de waterbergingsopgave in de omgeving van Brucht. Deze waterberging zorgt zo voor wateropvang tijdens wateroverlast. Daarmee wordt de omgeving en het land van omliggende agrariërs ontlast. Bovendien krijgen dankzij de waterberging ook flora en fauna meer kansen in het gebied.


Samenwerkingsovereenkomst
Omdat gemeente en waterschap een gezamenlijk doel hebben, hebben beide partijen opnieuw de handen ineengeslagen om samen invulling te geven aan deze wateropgave. In een samenwerkingsovereenkomst spreken de partijen onder andere af dat de gemeente Hardenberg zorgt voor het aanleggen van de totale waterberging.


Het waterschap betaalt hiervoor een financiële bijdrage aan de gemeente en verzorgt het beheer en onderhoud. De samenwerkingsovereenkomst is op 14 mei ondertekend door wethouder Jannes Janssen van de gemeente Hardenberg en dagelijks bestuurslid Wim Stegeman van waterschap Vechtstromen.


17-5-2018 11:55

Gft-inzameling buitengebied start in juni

Het gft-afval in het buitengebied van de gemeente Hardenberg wordt met ingang van 1 juni 2018 door ROVA apart ingezameld. De container wordt één keer per twee weken geleegd.


Inwoners uit het buitengebied hebben hiervoor grijze containers met een groen deksel ontvangen.


De inzameling van gft is tegen nultarief. Met het ophalen van gft-afval in containers vervalt per 1 januari 2019 voor inwoners van het buitengebied de korting van € 18 op het jaartarief van het vastrecht afvalstoffenheffing.


Met vragen over de inzameling kunt u de ROVA bellen op het telefoonnummer 038 427 37 77.


Inzameldata

Kijk voor uw actuele inzameldagen op www.rova.nl/afvalkalender of in de ROVA-app.


© Gemeente Hardenberg