Goedenmiddag, het is 12:21
op dinsdag 27 juni 2017
In Hardenberg is het nu 20,2 °C
Wind 2.9 km/u uit het zuidzuidoosten
De luchtvochtigheid is 54 %
De luchtdruk is 1.010,6 hpa
Het heeft vandaag niet geregend

Meteo
Hardenberg

Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

21-6-2017 11:57

Verdachte glazenwassers actief in Oost-Nederland

In diverse gemeenten in Oost-Nederland zijn glazenwassers actief die ramen lappen zonder toestemming van de bewoners. Zij laten een briefje achter dat zij over enkele dagen de rekening van 30 euro komen innen.


Het innen gebeurt soms met een dreigende toon. Mogelijk krijgt u hier mee te maken. Als u geen opdracht gegeven heeft voor het wassen van uw ramen, hoeft u de rekening niet te betalen.


19-6-2017 13:29

Bouw je eigen buurt start op woensdag 21 juni

‘Als jij het voor het zeggen hebt, hoe ziet jouw eigen buurt er dan uit?’ Die vraag stelt de gemeente Hardenberg vanaf woensdag 21 juni 2017 aan alle inwoners. Zij kunnen tijdens een viertal bijeenkomsten aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun eigen buurt, dorp/kern of de gemeente Hardenberg. Online bouwen aan de eigen buurt kan ook vanaf 21 juni via www.bouwjeeigenbuurt.nl. Tijdens de...


Inwoners kennen de gemeente als geen ander en weten wat er speelt. Ze nemen steeds vaker het initiatief om zaken die zij belangrijk vinden zelf of samen met bijvoorbeeld buren te regelen. De gemeente Hardenberg wil graag ruimte geven aan initiatieven. En zich bezig houden met de zaken die er voor inwoners toe doen. Dat kan alleen als de gemeente weet wat er leeft en speelt in buurten, dorpen en wijken, en weet wat inwoners écht belangrijk vinden. Daarom vraagt de gemeente met Bouw je eigen buurt hulp van al haar inwoners.

Bouw online aan je eigen buurt
Om samen te bepalen wat belangrijk is voor de toekomst, vraagt de gemeente Hardenberg de komende maanden zoveel mogelijk inwoners om hun ideale buurt te bouwen. Dit kan vanaf 21 juni snel en gemakkelijk online via www.bouwjeeigenbuurt.nl.

Vier bijeenkomsten
Vanaf 21 juni vinden er gedurende vier weken iedere woensdagavond bijeenkomsten plaats, verspreid over de gemeente:

 • Woensdag 21 juni 2017, 19.30 uur, gemeentehuis, Stephanuspark 1, Hardenberg;
 • Woensdag 28 juni 2017, 19.30 uur, zalencentrum De Anerhof, Marsweg 6, Ane;
 • Woensdag 5 juli 2017, 19.30 uur, dorpshuis ’t Haarschut, Dorpsstraat 17, Kloosterhaar;
 • Woensdag 12 juli 2017, 19.30 uur, De Baron, Julianastraat 54, Dedemsvaart.

Inwoners zijn van harte welkom om tijdens één van deze avonden samen met anderen te bouwen aan hun eigen buurt. Aanmelden voor één van de bijeenkomsten kan via www.bouwjeeigenbuurt.nl of door te bellen met 14 0523. Maar inwoners die mee willen bouwen, kunnen ook zonder aanmelding binnenlopen.

Bouwtekening
Online of tijdens de bijeenkomsten geven inwoners op een ‘bouwtekening’ aan wat zij belangrijk vinden voor hun eigen buurt, dorp/kern of de gemeente Hardenberg. Iets wat heel belangrijk is, wordt op de ‘bouwtekening’ dicht bij hun eigen huis en buurt geplaatst. Hoe verder van de eigen huis en buurt, des te minder belangrijk.

Aan de slag
De gemeente Hardenberg gaat samen met inwoners en de gemeenteraad bekijken wat er met alle informatie gaat gebeuren. Mogelijk kunnen inwoners en de gemeente al snel met wensen en ideeën aan de slag. Het is natuurlijk ook mogelijk dat sommige dingen niet kunnen. Want de gemeente moet zich houden aan wetten en regels. En met 60.000 inwoners heeft de gemeente te maken met meerdere wensen, ideeën en belangen. Kortom, er zullen samen keuzes gemaakt moeten worden.

Omgevingsvisie
De gemeente gebruikt de informatie ook voor de Omgevingsvisie voor 2030 die de gemeente samen met inwoners wil maken. De Omgevingsvisie omschrijft allerlei ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving op de lange termijn en op een integrale manier. Vanaf 2019 is de Omgevingsvisie het belangrijkste toetsingskader bij nieuwe plannen en initiatieven.


16-6-2017 10:47

Hardenberg zet volgende stap in afvalinzameling

Met het invoeren van 'laagfrequent inzamelen' wil het college van B&W ervoor zorgen dat nog meer huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. Belangrijke verandering is dat restafval nog eens per acht weken huis-aan-huis wordt ingezameld. Tussentijds krijgen inwoners de mogelijkheid hun restafval naar een ondergrondse inzamelcontainer brengen. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de...


PMD-afval (plastic, metalen, drankenkartons) wordt elke vier weken met een container ingezameld. Bewoners van hoogbouwwoningen kunnen het PMD-afval naar een ondergrondse container brengen. De inzameling van GFT-afval (groente-, fruit- en tuinafval) in het buitengebied wordt opnieuw ingevoerd.


Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt deze nieuwe manier van afvalinzameling op 1 januari 2018 ingevoerd. Bij het uitwerken van het voorstel is rekening gehouden met de manier waarop inwoners nu omgaan met het scheiden van afval en wat hun wensen zijn.


Sinds 1 januari 2014 wordt huishoudelijk afval in de gemeente Hardenberg op een duurzame manier ingezameld. Bij dit zogenaamde 'omgekeerd inzamelen' worden zoveel mogelijk herbruikbare materialen buiten de grijze container om ingezameld. Dit betekent dat het gescheiden aanbieden van waardevolle en herbruikbare grondstoffen zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt. Bij het inzamelen van restafval wordt juist minder service verleend. 


Steeds meer afval gescheiden ingezameld
Als gevolg van het omgekeerd inzamelen is de hoeveelheid restafval in de gemeente Hardenberg flink gedaald. Uit cijfers blijkt dat per inwoner in 2016 nog 108 kilogram restafval werd aangeboden. Het doel is dat dit aantal in 2020 is teruggebracht naar 100 kilogram per inwoner. In 2025 moet dit nog verder zijn teruggebracht naar 30 kilogram per inwoner.


Een gemiddeld huishouden in de gemeente Hardenberg zet de restafvalcontainer één keer per acht weken aan de weg om te legen. De hoeveelheid ingezameld GFT-afval is in de afgelopen drie jaar verdubbeld. Ook de hoeveelheid ingezameld PMD-afval is flink gestegen naar 27 kilogram per inwoner. Al met al wordt 72% van het huishoudelijk afval in de gemeente Hardenberg al gescheiden ingezameld. De doelstelling is 75% in 2020 en uiteindelijk 100%. 


Mogelijkheden
Om de doelstellingen te halen, wil de gemeente Hardenberg ervoor zorgen dat nog meer afval gescheiden wordt ingezameld, zodat er nog minder restafval overblijft. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden in beeld gebracht. Daarbij is rekening gehouden met de manier waarop inwoners nu omgaan met het scheiden van afval en wat hun wensen zijn.


Er zijn gesprekken gevoerd met plaatselijk belangen en wijkverenigingen. Ook is gekeken naar ontwikkelingen in de regio en is overleg gevoerd met afvalinzamelaar ROVA. Daarnaast konden alle inwoners in september 2016 meedoen aan een enquête. Maar liefst 1.350 inwoners hebben deze enquête ingevuld. 


Wensen inwoners
Uit de enquête blijkt dat inwoners over het algemeen tevreden zijn over de inzameling van restafval en GFT-afval en hun afval goed scheiden. Veel inwoners geven aan het prettiger te vinden een aparte container voor PMD-afval te hebben in plaats van de huidige inzameling met zakken. Circa de helft van de inwoners van het buitengebied is voor de herinvoering van het inzamelen van GFT-afval in het buitengebied, ook als daarmee de korting op het vastrecht vervalt.


Inwoners van hoogbouwwoningen willen ook graag de mogelijkheid om GFT-afval gescheiden aan te bieden. Verder blijkt dat inwoners het belangrijk vinden dat iedereen dezelfde mogelijkheden heeft om afval gescheiden aan te bieden. De meerderheid van de inwoners brengt restafval liever niet zelf weg naar een ondergrondse inzamelcontainer, maar wil dat dit huis-aan-huis wordt ingezameld.


Laagfrequent inzamelen per 1 januari 2018
Na een uitgebreide analyse van de mogelijkheden stelt het college de gemeenteraad voor om met ingang van 1 januari 2018 over te gaan op 'laagfrequent inzamelen'. Hierbij wordt afval op een duurzame wijze ingezameld en wordt restafval nog steeds huis-aan-huis ingezameld. Daarmee komt het college tegemoet aan de wensen van inwoners.


De investering van dit nieuwe systeem is gering, terwijl de jaarlijkse kosten naar verwachting dalen. Hierdoor kunnen de tarieven voor afvalstoffenheffing naar verwachting gelijk blijven. 


4-wekelijkse inzameling PMD-afval met container
Voor de inzameling van PMD-afval krijgen huishoudens een nieuwe container met oranje deksel, die eens per 4 weken wordt geleegd. Daarmee verdwijnt de inzameling met zakken.


Huishoudens van een hoogbouwwoning (appartement) kunnen hun PMD-afval in een ondergrondse container plaatsen. Hiervoor worden extra containers geplaatst of bestaande restafvalcontainers worden omgebouwd. 

Inzameling GFT-afval in buitengebied en bij hoogbouwwoningen
De inzameling van GFT-afval in het buitengebied wordt opnieuw ingevoerd. Huishoudens in het buitengebied ontvangen hiervoor een groene container die eens per twee weken wordt geleegd. De korting op het vastrecht van de afvalstoffenheffing die inwoners van het buitengebied nu nog krijgen, komt hiermee te vervallen.


Bij hoogbouwwoningen (appartementen) wordt indien mogelijk en wenselijk een GFT-container geplaatst. Als dit aan de orde is, vervalt ook hier de korting op het vastrecht.

8-wekelijks inzameling restafval in combinatie met ondergrondse containers
Het voorstel is dat restafval nog eens per acht weken huis-aan-huis wordt ingezameld. Op dit moment gebeurt dit nog 4-wekelijks. Inwoners die hun afval tussentijds willen aanbieden, kunnen hun restafval tegen betaling met de milieupas naar een ondergrondse inzamelcontainer brengen.


Op dit moment staan in de gemeente Hardenberg al 79 ondergrondse containers. In overleg met plaatselijk belangen worden er eventueel ook ondergrondse containers in de kleinere kernen geplaatst. 


Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op 4 juli de oriënterende ronde en neemt op 18 juli een besluit. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt deze nieuwe manier van afvalinzameling op 1 januari 2018 ingevoerd.


De gemeente Hardenberg bereidt de invoering samen met ROVA verder voor. Inwoners worden dan uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe wijze van afvalinzameling.


14-6-2017 11:31

Let op! Zomerdrukte bij de Publieksdienst

De vakantieperiode staat voor de deur. Voordat de koffers worden gepakt, is het verstandig even uw reisdocument te controleren op geldigheid. Het aanvragen van een reisdocument duurt vijf werkdagen. Het kan drukker zijn dan u normaal gesproken van ons gewend bent, dus let erop dat u op tijd een afspraak maakt.


Bij de Publieksdienst van de gemeente Hardenberg kunnen inwoners terecht voor alle gemeentelijke producten en diensten. Zo ook voor het aanvragen of verlengen van paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen. In de zomermaanden is het extra druk bij de publieksdienst. Maak daarom ruim van te voren een afspraak, zodat wij u zo snel mogelijk kunnen helpen.

De gemeente Hardenberg werkt uitsluitend op afspraak. Via de website op www.hardenberg.nl is het mogelijk om een afspraak te maken bij de Publieksdienst.


9-6-2017 20:30

Aanmelden vrijwilligers voor waardering

Dat vrijwilligers de smeerolie van onze samenleving vormen, is alom bekend. Ook in Hardenberg zijn veel vrijwilligers actief. Als gemeente waarderen we het vele en diverse werk en betrokkenheid van 'onze' vrijwilligers. Daarom wil de gemeente deze waardering ook dit jaar graag expliciet laten blijken.


Omdat we binnen de gemeente Hardenberg met enorm veel vrijwilligers te maken hebben, is er besloten een selectie te maken uit deze grote groep vrijwilligers. De keuze is gemaakt om de vrijwilligers die rond deze periode 12 1/2, 25 of 40 jaar vrijwilligerswerk doen, in het zonnetje te zetten.
Indien u binnen uw organisatie/vereniging vrijwilligers heeft, die rond deze periode zolang vrijwilligerswerk doen, dan kunt u deze personen tot uiterlijk 15 augustus aanmelden bij de gemeente.
De gemeente benadert hierna de vrijwilligers persoonlijk en nodigt ze uit voor de waardering namens de gemeente Hardenberg.


9-6-2017 19:42

Lever uw taxussnoeisel in voor geneesmiddelen voor kanker

Heeft u in uw tuin de Taxus Baccata plant staan? Snoei deze plant dan in de periode tussen 15 juni en 31 augustus en breng het snoeisel naar de speciale inzamelbak op het ROVA milieubrengstation Bovenveld aan de Ommerweg 69 in Rheerzerveen.


In de nieuwe jonge twijgen van deze plant zit de stof Baccatine. Dit is belangrijke grondstof voor het maken van geneesmiddelen waarmee kanker wordt bestreden.
Door de Taxus te snoeien (twijgjes mogen maximaal 30 centimeter zijn) en deze in te leveren in de speciale inzamelbak op het ROVA milieubrengstation, kan het taxussnoeisel worden gebruikt als grondstof voor het medicijn.

Taxus voor hoop
Het inzamelen van taxussnoeisel is een initiatief van Stichting Taxus voor hoop. Deze stichting plaatst bakken op de milieubrengstations van ROVA, zodat de inwoners van de gemeente de gelegenheid hebben hun Taxussnoeisel apart in te leveren.


Tips voor het snoeien

Zorg ervoor dat als u gaat snoeien, dat u alleen de jonge scheuten snoeit en dit schoon opvangt op een zeil.

Mocht u het snoeisel tijdelijk bewaren voordat u het naar het inzamelpunt op het ROVA milieubrengstation brengt, doe dit dan in een open zak.


Meer informatie over de actie van Stichting Taxus voor Hoop is te vinden op de website www.taxusvoorhoop.nl.


9-6-2017 19:34

EUREGIO-spreekuur op 21 juni

EUREGIO houdt op woensdag 21 juni 2017 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.


U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over werken en studeren in het buurland. Ook krijgt u informatie over sociale verzekeringen, zoals AOW, WAO, zorgverzekering, pensioen en werkloosheid. Ook krijgt u antwoorden op algemene vragen over verhuizen naar het buurland


Voor de beantwoording van vragen over Duitse belastingen is een vertegenwoordiger aanwezig van het Finanzamt. Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


9-6-2017 12:05

Watertappunt al volop in gebruik

Landstede Kinderopvang Ommen en Doomijn Kinderopvang uit Lemele hebben de watertappunten al volop in gebruik. Zij wonnen de Gewoon Gezond waterchallenge en dit werd beloond met een eigen watertappunt. Onder het motto “Gewoon Gezond’’ zetten de gemeenten Ommen en Hardenberg zich in voor een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Het stimuleren van water drinken is één van de speerpunten.


Op 22 maart werden beide kinderopvangcentra verrast met de prijs. Alle kinderen kregen een Gewoon Gezondbidon en kunnen deze zelf vullen met water uit het tappunt. Beide kinderopvangcentra hebben het water drinken opgenomen in hun beleid, ook de medewerkers stimuleren de kinderen om water te gaan drinken. Landstede Kinderopvang Ommen en Doomijn Kinderopvang Lemele zijn eensgezind; “wij hebben de doelgroep in huis om spelenderwijs kinderen gezonde gewoontes aan te leren en jong geleerd is oud gedaan!’’

Landstede Kinderopvang Ommen
De kinderen vinden het leuk om zelf water te tappen, de kinderen mogen dan zelf kiezen welk knopje ze willen gebruiken. Alleen die knopjes zijn natuurlijk al reuze interessant. Doordat ze zelf mogen tappen is het water ook veel lekkerder, waardoor ook de kinderen die water minder lekker vinden het uit de watertap heerlijk vinden. Ook wordt vaak de bidon gebruikt, dat maakt het allemaal nog leuker.

Doomijn Kinderopvang Lemele
Het watertappunt valt zeer goed in de smaak! Wat is er lekkerder dan een 'zelf getapt' glaasje water. We merken dat de kinderen nu ook meer drinken, altijd goed dus! En zelf maken we er natuurlijk ook goed gebruik van!


7-6-2017 15:19

Gemeente treedt niet handhavend op tegen bedrijf Jacobs in Balkbrug

Het college van B&W heeft besloten om niet opnieuw handhavend op te treden tegen de activiteiten van het bedrijf Jacobs aan De Pol in Balkbrug. Naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Overijssel op 14 maart 2017 heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de milieugevolgen van het bedrijf. De conclusie van dit onderzoek is dat de milieugevolgen van het bedrijf acceptabel zijn en...


De Jacobs Groep is gevestigd aan De Pol 1A in Balkbrug op een perceel met een bedrijfsbestemming. Het bedrijf houdt zich vooral bezig met het wassen van dakgrind. Op daken door het hele land wordt grind van het dak gezogen. Daarbij is een belangrijk verschil tussen niet-teerhoudend en teerhoudend grind.

Niet-teerhoudend grind is bijna niet vervuild en mag bij Jacobs aan De Pol gewassen worden. Teerhoudend grind is afkomstig van daken met dakleer en vaak wel vervuild. Dit teerhoudend grind mag bij Jacobs aan De Pol niet gewassen worden. Het mag wel opgeslagen worden, maar moet afgevoerd worden naar een bedrijf dat wel de vergunningen heeft om dit vervuilde grind te wassen.

Het onderscheid tussen teerhoudend en niet-teerhoudend grind werd door Jacobs tot voor kort visueel gemaakt. Als het grind hiervoor geschikt is, wordt het grind door Jacobs gewassen. Bij het wassen komt slib vrij dat afgevoerd wordt. Het gewassen grind wordt hergebruikt als schoon dakgrind.

Bestemmingsplan en vergunningen
Voor onder andere het wassen van niet-teerhoudend dakgrind is een bestemmingsplanherziening nodig. De bestemmingsplanprocedure heeft in de afgelopen jaren vertraging opgelopen. Op dit moment is het bestemmingsplan nog niet vastgesteld. Zonder bestemmingsplan kan de gemeente geen omgevingsvergunning fase 2 (bouw) afgeven. Om de activiteiten van het bedrijf gericht te kunnen controleren, heeft de gemeente Hardenberg wel een omgevingsvergunning fase 1 (milieu) verleend en op basis daarvan meerdere controles uitgevoerd.

Verzoek om handhaving
Omwonenden hebben de gemeente Hardenberg gevraagd om handhavend op te treden tegen enkele activiteiten van het bedrijf. In eerste instantie heeft de gemeente dit handhavingsverzoek afgewezen. Na bezwaar van omwonenden, besloot de gemeente eind 2016 dit bezwaar gegrond te verklaren en alsnog handhavend op te treden tegen het bedrijf. De handhaving had betrekking op de registratie en administratie van afvalstoffen en de opslag van slib. Ook is een preventieve dwangsom opgelegd in verband met stofvorming. Omwonenden zijn bij de rechter in beroep gegaan tegen dit besluit van de gemeente, omdat ze dit besluit niet ver genoeg vonden gaan.

Uitspraak rechter
In maart van dit jaar heeft de rechter uitspraak gedaan en de bewoners in het gelijk gesteld. Volgens de rechter heeft de gemeente Hardenberg onvoldoende beeld van alle activiteiten van Jacobs om te beoordelen het bedrijf op deze locatie gelegaliseerd kan worden. Daarnaast heeft de gemeente het handhavingsbesluit volgens de rechter op onjuiste gronden genomen. De rechter heeft de gemeente Hardenberg opgedragen om binnen drie maanden een nieuw besluit te nemen.

Onderzoek naar milieugevolgen
Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter, heeft onderzoeksbureau Tauw in opdracht van de gemeente Hardenberg onderzoek gedaan naar de milieugevolgen van het bedrijf. In het onderzoek is gekeken naar de bodem rondom het bedrijf, het afvalwater, het grind, het slib, geluid en stofvorming. Hiervoor zijn monsters genomen op en rond het bedrijf en deze zijn geanalyseerd.

Uit het onderzoek blijkt dat er van vervuiling rondom het bedrijf nauwelijks sprake is. Er is geen sprake van gevaar voor mens of milieu. Qua geluid en stof blijkt dat er geen belemmeringen zijn om het bedrijf hier te vestigen. Wel is bij één van de zes monsters die van te wassen dakgrind zijn genomen een hogere waarde geconstateerd. Naar aanleiding hiervan is de beoordelingsmethode van het dakgrind aangescherpt om nog beter te voorkomen dat er toch teerhoudend grind gewassen wordt.

Al met al is de conclusie van het onderzoek dat de milieugevolgen van het bedrijf acceptabel zijn en passen binnen de wettelijke normen.

Nadere inspectie
De gemeente Hardenberg heeft het bedrijf nogmaals volledig geïnventariseerd. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Uit controles blijkt dat het bedrijf voldoet aan de voorschriften uit de omgevingsvergunning fase 1 (milieu).

Besluit
Het bestemmingsplan om het bedrijf hier definitief mogelijk te maken is nog niet vastgesteld. Ook is nog geen omgevingsvergunning fase 2 (bouw) verleend. Het verlenen van deze vergunning is afhankelijk van het bestemmingsplan. Daarmee is sprake van een overtreding. Echter, er ligt een ontwerpbestemmingsplan en er is een omgevingsvergunning fase 2 (bouw) aangevraagd. Op basis hiervan heeft het college al eerder geconcludeerd dat er sprake is van zicht op legalisatie.

Het milieuonderzoek van Tauw en de nadere inventarisaties/controles hebben uitgewezen dat deze eerdere conclusie juist is. Het college heeft daarom opnieuw besloten om niet handhavend op te treden tegen de activiteiten van Jacobs. Dit besluit is inmiddels aan de omwonenden kenbaar gemaakt.


7-6-2017 09:23

Balies vandaag gesloten vanaf 12.30 uur

In verband met onderhoud aan de computersystemen is het vandaag (woensdag 7 juni) vanaf 12.30 uur niet mogelijk klanten te helpen aan de balies van de Publieksdienst in het gemeentehuis en in De Baron in Dedemsvaart.De Publieksdienst kan u weer van dienst zijn vanaf donderdag 8 juni. U kunt wel digitaal een afspraak inplannen.


In verband met onderhoud aan de computersystemen is het vandaag (woensdag 7 juni) vanaf 12.30 uur niet mogelijk klanten te helpen aan de balies van de Publieksdienst in het gemeentehuis en in De Baron in Dedemsvaart.

De Publieksdienst kan u weer van dienst zijn vanaf donderdag 8 juni. U kunt wel digitaal een afspraak inplannen.


30-5-2017 16:11

Geen proefalarm vanwege Tweede Pinksterdag

In verband met Pinksteren is er op maandag 5 juni 2017 om 12.00 uur geen proefalarm van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS) in de gemeente.


Op maandag 3 juli 2017 12.00 uur vindt het eerstvolgende proefalarm plaats.


30-5-2017 16:09

Onderhoud computersystemen gemeente Hardenberg

In verband met onderhoud aan de computersystemen is het op woensdag 7 juni vanaf 12.30 uur niet mogelijk klanten te helpen aan de balies van de Publieksdienst in het gemeentehuis en in De Baron in Dedemsvaart.


De Publieksdienst kan u weer van dienst zijn vanaf donderdag 8 juni. U kunt wel digitaal een afspraak inplannen.


30-5-2017 15:20

Burgemeester Snijders op RTL 7 over ondernemen in Hardenberg

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat geeft burgemeester Peter Snijders in het televisieprogramma Ondernemend Nederland als tip aan (toekomstige) ondernemers in Hardenberg. De uitzending is zondag 4 juni te zien op RTL 7.


Samenwerking is voor ondernemers essentieel. De gemeente kan daarin een belangrijke rol spelen. Zo is er een speciaal bedrijfsserviceteam gestart om ondernemers te ondersteunen waar nodig.

Kijk zondag 4 juni om 09.55 uur op RTL 7 naar de opnames die onder andere in het gemeentehuis van Hardenberg zijn opgenomen. Burgemeester Snijders vertelt over wat de gemeente kan betekenen voor ondernemers in Hardenberg. Roel Stad, eigenaar Moderna over Hardenberg: "Het is een hele plezierige plek om als ondernemer te ondernemen".

Programma gemist? Op zaterdag 10 juni om 12.30 uur wordt de uitzending herhaald.


30-5-2017 15:03

Vervanging straatverlichting kern Mariënberg

Vanaf maandag 12 juni wordt in de kern van Mariënberg preventief onderhoud uitgevoerd aan de openbare verlichting. Tijdens het preventief onderhoud worden lampen of armaturen vervangen. Hierdoor vermindert het aantal storingen en worden onderhoudskosten beperkt.


In de kern van Mariënberg staat op dit moment verouderde straatverlichting met een oranje lichtbron. Deze verlichting geeft onvoldoende licht en is storingsgevoelig. Daarnaast zijn er veel verschillende soorten straatverlichting.
Door het vervangen van lampen en armaturen wordt eenheid gecreëerd en het aantal storingen verminderd. Daarnaast zorgt het heldere witte licht van de nieuwe lampen voor meer zichtbaarheid op de weg.

Vragen of opmerkingen
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Limitec en duren per straatlantaarn maximaal een half uur. Hierdoor zal de overlast beperkt zijn.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Limitec via het telefoonnummer 0523 265 111, of e-mailadres storingen@limitec.nl.


30-5-2017 14:30

Sporthal op SPORTBLVD bereikt hoogste punt

De vlag kon uit op de bouwplaats op de SPORBLVD in Hardenberg. Onlangs werd het hoogste punt van de sporthal in aanbouw bereikt. Dit werd op de bouwplaats gevierd. Medewerkers van aannemersbedrijf Kormelink en partners werden verblijd met een overheerlijke snack van 'Friet on Tour'.


De bouw van de sporthal is begin 2017 gestart.  De bouw is behoorlijk gevorderd en het is al goed te zien hoe de sporthal eruit gaat zien. De komende maanden wordt de sporthal afgebouwd. De planning is dat de sporthal in augustus klaar is en met ingang van het komende schooljaar in gebruik wordt genomen.

De sporthal krijgt drie gelijkwaardige zalen met twee kleedkamers per zaal. De hal wordt zeven meter hoog en op de tribune is ruimte voor 150 toeschouwers. De sporthal wordt tegen het bestaande zwembad De Slag aan gebouwd. Bestaande functies, zoals de entree, de centrale hal en het horecagedeelte, worden straks ook voor de sporthal gebruikt.

Met de nieuwbouw van een sporthal wordt de realisatie van de Sportboulevard in Hardenberg afgerond en is er voldoende capaciteit voor sportonderwijs en binnensport.


29-5-2017 11:35

Bekendmaking besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2017

Secretaris van de gemeente Hardenberg maakt bekend, dat zij op 8 mei 2017 het besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2017 heeft vastgesteld.


Het besluit dient te worden vastgesteld in verband met de samenwerking op het gebied van kwijtschelding met het Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT).

Het besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2017 treedt in werking op de dag na bekendmaking en ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Hardenberg op de afdeling Publieksdienst en is tegen betaling van de kosten in afschrift verkrijgbaar.


29-5-2017 08:26

Focus op vitaliteit in Kadernota 2018

De focus van de gemeente Hardenberg ligt de komende jaren op vitaliteit. Dat blijkt uit de Kadernota voor 2018. De Kadernota laat een financieel gezonde gemeente zien. Wel is de financiële ruimte om extra te investeren beperkter dan vorig jaar nog werd verwacht.


In de Kadernota blikt het college vooruit naar het komende jaar. Het college concludeert dat het goed gaat met de gemeente Hardenberg. Het collegeprogramma 'Behoedzaam vooruit' (2014-2018) is uitgevoerd. De gemeente is financieel gezond. Dat komt onder andere omdat het weer goed gaat met de economie en omdat de gemeente de afgelopen jaren flink heeft bezuinigd.
Door een behoedzaam financieel beleid te voeren, is Hardenberg in staat geweest om de algemene reserve aan te vullen en de schuldenlast te verminderen. Met het oog op de risico's en onzekerheden en de wens om geld beschikbaar te houden voor de nieuwe gemeenteraad, wil het college deze financiële lijn voortzetten. Als gevolg van een aantal externe ontwikkelingen die de gemeente extra geld kosten, is de financiële ruimte voor extra investeringen de komende jaren beperkt.
Jannes Janssen: 'Samen verder bouwen'
"We worden geconfronteerd met een aantal uitgaven waar we niet aan ontkomen. Daardoor is de financiële ruimte voor extra investeringen op dit moment beperkt", aldus wethouder Jannes Janssen.
"We kunnen niet al onze wensen nu al invullen. Als de economische groei doorzet, heeft dat een positief effect op ons huishoudboekje en kunnen we wellicht meer investeren. De uitdaging voor nu is om samen met onze partners de economische situatie verder te verbeteren en om zorg en ondersteuning voor alle inwoners goed te blijven organiseren. Samen verder bouwen aan de vitaliteit van onze gemeente."
Vitale gemeente
Het college wil samen met ondernemers en onderwijsinstellingen bouwen aan een vitale regio. Daarom ligt de focus de komende jaren op het verder versterken van de economie. Dat is nodig voor de werkgelegenheid, vitaliteit en groei van de gemeente. Hardenberg kijkt daarbij om zich heen en zoekt samenwerking in de Regio Zwolle en de Vierkant voor Werk-regio (Zuidoost-Drenthe).
Het zorgen voor vitale, compacte en toekomstbestendige winkelcentra is een ander belangrijk thema in de Kadernota. Voor onder andere uitvoering van de actieplannen voor de centra van Hardenberg en Dedemsvaart en voor de centrumplannen in Bergentheim en Balkbrug wil het college de komende jaren € 2 miljoen beschikbaar stellen. Ook voor het versterken van de vitaliteit van het omvangrijke buitengebied wil het college de komende jaren geld beschikbaar stellen.
Sociale vitaliteit
De meeste budgetten die de gemeente van het Rijk ontvangt voor zorg en ondersteuning aan inwoners zijn de afgelopen jaren toereikend gebleken. De uitgaven vielen zelfs lager uit. Van het geld dat de gemeente over houdt, wil het college de verwachte korting op de budgetten opvangen. Als gevolg van strengere wetgeving, is in 2018 extra geld nodig voor het zogenaamd 'beschut werken'.
Het college gaat er vooralsnog van uit dat ook deze extra uitgaven binnen de bestaande budgetten opgevangen kunnen worden. Daarnaast wil het college € 460.000 extra beschikbaar stellen voor huishoudelijke hulp, zodat inwoners met lagere inkomens een lagere eigen bijdrage betalen.
Duurzame gemeente
Duurzaamheid blijft de aandacht van het college houden. Hiervoor wordt het eerder genoemde duurzaamheidsfonds gebruikt en er wordt ingezet op kansrijke duurzame energieprojecten. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door openbare verlichting om te bouwen en energiezuinig te maken.

Het college geeft in de Kadernota gehoor aan de motie van de gemeenteraad om de woonlasten voor inwoners te verlagen. Het college kiest ervoor de afvalstoffenheffing in 2018 met € 10 te verlagen en de rioolheffing structureel met € 10 te verlagen. Zo profiteert ieder huishouden, ook huurders. In totaal gaat het om een lastenverlichting van € 460.000.
De gemeenteraad bespreekt de Kadernota op 6 juni in de oriënterende ronde en op 20 juni in de raadsvergadering. Na vaststelling door de gemeenteraad, verwerkt het college de voorstellen in de Begroting voor 2018. Deze wordt na de zomer aangeboden aan de gemeenteraad.


22-5-2017 10:11

Publieksdienst maandag 5 juni en woensdagmiddag 7 juni gesloten

I.v.m. Pinksteren is de publieksdienst maandag 5 juni gesloten. Wegens onderhoud aan systemen zijn de balies van de publieksdienst op woensdagmiddag 7 juni vanaf 12.30 uur gesloten. Dit geldt voor de locaties Hardenberg en Dedemsvaart.


U kunt iedere werkdag van 08.30 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de publieksdienst via telefoonnummer 14 0523. U kunt met vragen ook gebruik maken van het digitale contactformulier, deze is 24/7 beschikbaar via onze website www.hardenberg.nl.


22-5-2017 09:42

Publieksdienst donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei gesloten

I.v.m. Hemelvaart is de publieksdienst gesloten op donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei. Dit geldt voor de locaties Hardenberg en Dedemsvaart.


U kunt iedere werkdag van 08.30 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de publieksdienst via telefoonnummer 14 0523. U kunt met vragen ook gebruik maken van het digitale contactformulier, deze is 24/7 beschikbaar via onze website www.hardenberg.nl.


19-5-2017 11:22

Conferentie Duurzame Energie op 23 mei

De gemeente Hardenberg houdt dinsdagavond 23 mei van 19.30 tot 22.00 uur een conferentie duurzame energie. Tijdens de conferentie in het gemeentehuis komen de opgave, kansen en ontwikkelingen van grootschalige duurzame energie aan bod. Daarnaast presenteren enkele lokale initiatieven zich.


De gemeente Hardenberg wil meer duurzame energie binnen de gemeente opwekken. Het doel is om in 2020 14% en in 2030 30% duurzame energie op te wekken. Om dit te bereiken is  grootschalige productie en een mix van biomassa, windenergie, zonne-energie en restwarmte nodig.
"Het behalen van de duurzame doelen is een uitdaging, die om keuzes en daadkracht vraagt", vertelt wethouder René de Vent. "Zowel van de gemeente als van inwoners en het bedrijfsleven. Daarnaast biedt duurzame energieproductie ook  kansen, want door gezamenlijk projecten te ontwikkelen kan ook de omgeving profiteren van de mogelijke opbrengsten." 

Onderzoek en afwegingskader

In opdracht van de gemeenteraad heeft de afgelopen periode een onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor grootschalige duurzame energieproductie. Bij de besluitvorming over de uiteindelijke productie- en locatiekeuzes zijn aspecten als draagvlak, participatie, financiële aantrekkelijkheid en lokaal eigenaarschap belangrijke afwegingskaders. 


Conferentie

In dit kader houdt de gemeente Hardenberg op 23 mei een conferentie Duurzame Energie. Tijdens de conferentie wordt de eerste opbrengst van de onderzoeksperiode gepresenteerd en een beeld geschetst van de opgave, kansen en ontwikkelingen. Tevens presenteert een aantal lokale initiatieven zich.
Tot slot wordt gediscussieerd over de randvoorwaarden voor grootschalige duurzame energie. De uitkomsten van deze conferentie worden meegenomen in de nadere voorstellen aan de gemeenteraad.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de conferentie via aanmelden@hardenberg.nl. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Deelname is gratis. Voor vragen over de conferentie kan contact worden ogenomen met Peter Hermans (cluster Duurzaamheid) via het telefoonnummer 14 0523.
Programma
 • 19.30 - 19.35 uur: welkom door dagvoorzitter Guy Kersten
 • 19.35 - 19.45 uur: inleiding door wethouder René de Vent
 • 19.45 - 20.15 uur: kansen en ontwikkelingen voor grootschalige duurzame energieproductie in Hardenberg – de verkenning | Hans Rijntalder - Pondera
 • 20.15 - 20.30 uur: presentatie Lutten Leeft
 • 20.30 - 20.45 uur: ervaringen energiecoöperaties in het land | Lambert Schuldink - Stichting Vitaal Platteland
 • 20.45 - 21.00 uur: pauze
 • 21.00 - 21.45 uur: discussie onder leiding van dagvoorzitter over potentiële locaties energieproductie en randvoorwaarden voor afwegingskader
 • 21.45 - 22.00 uur: afsluiting

Documenten
Raadsvoorstel december 2016 (PDF, 1,8 MB)
Raadsbrief maart 2017 (PDF, 122 kB)
Voortgangsrapportage december 2016 (PDF, 20,8 MB)
Meerjarenprogramma 2015-2018 (PDF, 2MB)


19-5-2017 10:44

Gewijzigde afvalinzameling met Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag

In verband met de feestdagen in mei en juni wordt de afvalinzameling op een aantal dagen gewijzigd. Zo wordt er in de gemeente Hardenberg geen afval ingezameld op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 5 juni (2e Pinksterdag).


 • De inzameling van donderdag 25 mei vindt plaatst op zaterdag 27 mei.
 • De inzameling van maandag 5 juni vindt plaatst op zaterdag 3 juni. Let op, dit is de zaterdag vóór 2e Pinksterdag.

Daarnaast is het ROVA milieubrengstation aan de Ommerweg in Bovenveld op Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag gesloten.

Het kan voorkomen dat er op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 07.00 uur aan de straat neer te zetten. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/afvalkalender en de gratis ROVA-app (zoek op ROVA in de Appstore).

Met vragen kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77 of kijk op www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.


19-5-2017 07:50

Ontwerpen voor de aanpak van de N340/N48 en N377 in het Vechtdal gereed

De provincie Overijssel houdt op 22, 23 en 30 mei drie informatiebijeenkomsten over de plannen voor de verbetering van de N340/N48 en N377. Tijdens de bijeenkomsten presenteert de provincie de ontwerpen en kunnen geïnteresseerden vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van de provincie Overijssel en advies- en ingenieursbureau RHDHV.


De ontwerpen voor het project Vechtdal Verbinding (N340/N48 en N377) zijn uitgevoerd in 3D visualisaties. Hierop kunnen omwonenden en geïnteresseerden de toekomstige situatie nog beter bekijken.


Daarnaast wordt er informatie verstrekt over onder andere de bouw van het spoorviaduct door ProRail en de procedure rondom het Provinciaal Inpassingplan.


Informatiebijeenkomsten

U bent van harte welkom om tussen onderstaande tijden vrij in te lopen op één van genoemde locaties. Aanmelden is niet nodig.


 • Maandagavond 22 mei tussen 16.00 en 20.00 uur in het Roode Hert in Dalfsen, Hessenweg 41
 • Dinsdagavond 23 mei tussen 16.00 en 20.00 uur in de Wiekelaar in Oudleusen, G.W. Spiegelstraat 6
 • Dinsdagavond 30 mei tussen 16.00 en 20.00 uur in 't Trefpunt in Balkbrug, Meppelerweg 34

Van ontwerp naar uitvoering

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de provinciale wegen N340/N48 Zwolle-Ommen en N377 Lichtmis-Slagharen heeft de provincie Overijssel een pakket aan maatregelen ontwikkeld. Het afgelopen jaar hebben de ontwerpen hiervoor definitief vorm gekregen in overleg met de betrokken partners in het gebied.

 

Daarnaast zijn ter voorbereiding op de aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden een groot deel van de benodigde gronden en woningen aangekocht, zijn de hoogspanningsmasten bij het spoor verhoogd en wordt medio dit jaar gestart met de aanleg van het viaduct over het spoor in het aan te leggen nieuwe tracé van de N340. De aanbesteding van het werk start in 2018 waarna de schop in 2019 de grond in kan.


19-5-2017 07:48

Nieuwe inrichting voor deelgebied Radewijkerbeek in Vechtpark

Het gebied Radewijkerbeek in het Vechtpark Hardenberg krijgt in het najaar een nieuwe inrichting. Hiermee wordt de zuidkant van het Vechtpark afgerond. Het ontwerpbestemmingsplan voor dit deelgebied ligt vanaf donderdag 18 mei ter inzage. Belangstellenden worden tijdens een inloopbijeenkomst op 31 mei bijgepraat over de plannen.


Het deelgebied Radewijkerbeek bestaat uit de rechter uiterwaard van de Vecht, tussen het fietspad over de stuw bij De Koppel en de Twenteweg. Het gebied is maar liefst 14 hectare groot. 


Dit deelgebied krijgt een natuurlijke inrichting. Tegelijkertijd wordt meer ruimte voor water gecreëerd en wordt de doorstroming van de Vecht verbeterd. De oever van de Vecht wordt hiervoor over de hele lengte ontsteend en deels verflauwd. Langs de natuurvriendelijke oevers ontstaat een drassig gebied met rietmoeras. Tussen de dijk en de Twenteweg wordt een poel aangelegd. Hier kan met name de knoflookpad goed leven.


Vechtarm

In het gebied ligt een oude Vechtarm. Hiervan worden de oevers hersteld en natuurvriendelijk ingericht. In het verlengde van de oude Vechtarm, wordt een ondiepe geul gegraven die aansluit op de oevers van de Vecht. Deze geul zorgt ervoor zorgt dat het water in de Vecht beter doorstroomt bij hoog water. Bij normale waterstanden staat deze geul droog.


In het gebied ligt de focus op natuur. Om ervoor te zorgen dat recreanten het gebied toch kunnen beleven, worden er onverharde wandelpaden aangelegd aan de zijde van de Twenteweg. Deze paden sluiten aan op de verharde wandelpaden in het naastgelegen gebied rond de monding van de Molengoot.
Uitzichtpunt
Ook wordt een verbinding gemaakt met de wandelpaden die volgend jaar in het naastgelegen gebied Rheezermaten worden aangelegd. Hierdoor ontstaan ommetjes door het gehele Vechtpark. Op de dijk aan de westkant wordt een uitzichtpunt gemaakt. Dit punt is bereikbaar via de verschillende onverharde paden. 

Het gebied Rheezermaten wordt in de toekomst beheerd door Staatsbosbeheer. Hierbij wordt vee ingezet voor de begrazing van het gebied. 


Inloopbijeenkomst op 31 mei

Het plan voor de nieuwe inrichting is samen met bewoners uit de omgeving van het gebied bepaald. Zij hebben bijvoorbeeld meegedacht over de plek waar de wandelpaden worden aangelegd en de locatie van de poel.  Om de nieuwe inrichting mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. In het bestemmingsplan krijgt dit gebied de bestemming 'natuur'.
Het ontwerp van dit bestemmingsplan ligt vanaf 18 mei ter inzage. Het plan wordt toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 31 mei. Belangstellenden zijn welkom om het plan te bekijken tussen 19.00 en 20.30 uur in De Koppel. 

Start werkzaamheden

Als alles volgens planning verloopt, kunnen de werkzaamheden in het gebied op z'n vroegst op 1 oktober 2017 starten. De startdatum is afhankelijk van de waterstand in de Vecht.


19-5-2017 07:46

Vijf wooneenheden in voormalige basisschool Het Talent

Het college van B&W wil in voormalige basisschool Het Talent in Dedemsvaart vijf wooneenheden realiseren. De wooneenheden zijn bedoeld voor mensen die urgent een woning nodig hebben of statushouders die wachten op een reguliere huurwoning. Het gaat om een tijdelijke situatie.


In de gemeente Hardenberg zijn mensen die urgent een woning nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege privéomstandigheden of als gevolg van financiële problemen. Deze mensen krijgen voorrang als er bepaalde goedkope huurwoningen beschikbaar komen.
Daarnaast krijgen asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders) door woningcorporaties in overleg met de gemeente een huurwoning toegewezen, zodat zij een snelle start kunnen maken en kunnen inburgeren. 

Voldoende passende woningen

Doordat urgent woningzoekenden soms voorrang krijgen, moeten reguliere woningzoekenden langer wachten op een huurwoning. Om dat te voorkomen, heeft de gemeente samen met de woningcorporaties een plan gemaakt om te zorgen voor voldoende passende huurwoningen voor alle doelgroepen.
Onderdeel van dit plan is het geschikt maken van leegstaande panden voor de huisvesting van urgente woningzoekenden en statushouders. 

Het Talent

De voormalige basisschool Het Talent aan het Rheezerend 150 in Dedemsvaart is eigendom van de gemeente Hardenberg en staat al geruime tijd leeg. Het pand wordt momenteel beheerd en anti-kraak bewoond.
Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is Het Talent geschikt te maken voor tijdelijke verhuur aan urgent woningzoekenden en statushouders. Hiervoor wil het college van B&W in Het Talent vijf zelfstandige wooneenheden te realiseren. Urgent woningzoekenden uit de omgeving van Dedemsvaart en statushouders kunnen hier tijdelijk onderdak vinden totdat zij een reguliere woning hebben gevonden.

Eerste bewoners nog dit jaar

Het college van B&W vraagt een krediet aan de gemeenteraad voor de verbouwing. De provincie Overijssel stelt een subsidie beschikbaar. Daarna wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Als de gemeenteraad het krediet beschikbaar stelt en de omgevingsvergunning is verleend, kan de gemeente naar verwachting na de zomer starten met de verbouwingswerkzaamheden.
De eerste bewoners kunnen dan nog dit jaar gehuisvest worden in Het Talent. Insteek is dat het gebouw maximaal 10 jaar verhuurd wordt. Na deze periode van tien jaar wil het college een nieuwe afweging maken over de bestemming van dit gebouw.


17-5-2017 13:13

Wat te doen als u een bijennest of bijenzwerm heeft ontdekt?

Heeft u overlast van bijen in of rondom uw huis? Of heeft u een bijenzwerm geconstateerd? Zoek dan een imker bij u in de buurt.


Via de website www.bijenhouders.nl kunt u een imker bij u in de buurt vinden. Klik op de landkaart op uw provincie en zoek vervolgens het dichtstbijzijnde bijenkorfje bij u in de buurt. Elke bijenkorf geeft een imkerafdeling weer. Als u op de bijenkorf klikt, komt u op de website van de desbetreffende imkerafdeling. Hier vindt u contactgegevens van imkers bij u in de buurt.

Geen bijen, maar hommels?
Heeft u overlast van hommels in plaats van bijen? Kijk dan op www.knnv.nl/hommels. Hier vindt u allerlei informatie over hommels en advies wat te doen met een hommelnest.


17-5-2017 13:00

Pmd los en leeg in de zak of bak

Pmd staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Gescheiden aangeboden pmd wordt gesorteerd en wordt vervolgens weer gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Dat is goed voor het milieu. Hoewel de inzameling van pmd al heel goed gaat, kan de kwaliteit van het ingezamelde pmd nog beter.


U kunt helpen de kwaliteit te verbeteren door aan onderstaande tips te denken bij het scheiden van uw pmd.

Platdrukken
Veel van ons huishoudelijk afval bestaat uit pmd. Om ruimte te besparen kunt u uw pmd los in de container of zak stoppen. U kunt uw plastic fles, flacon of het drinkpak het beste platdrukken na gebruik. Haal de dop van de verpakking en druk de lucht eruit, op deze manier bespaart u ruimte. Door vervolgens de dop weer op de verpakking te draaien voorkomt u dat de lege verpakking gaat lekken.

Leeg blijft leeg
Het is niet nodig om de verpakkingen schoon te maken. Het is voldoende als de verpakking leeg is. Als de verpakking eenmaal leeg is, is het belangrijk dat de verpakking ook leeg blijft. Vullen van een lege verpakking met ander pmd-afval is niet wenselijk, dit verstoort het sorteerproces bij de verwerker.

Meer informatie
Op www.rova.nl/pmd vindt u meer informatie over de inzameling en recycling van pmd. Daarnaast vindt u hier meer tips over het scheiden van pmd-afval. Heeft u vragen over de pmd-inzameling, neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, 038 427 37 77 of via www.rova.nl/contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 en 15.00 uur.


17-5-2017 12:30

Publieksdienst maandagmiddag 22 mei beperkt bereikbaar

De Publieksdienst van de gemeente Hardenberg is op maandagmiddag 22 mei beperkt bereikbaar. Dit in verband met een bijeenkomst.


U kunt iedere werkdag van 08.30 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de Publieksdienst via telefoonnummer 14 0523. U kunt met vragen ook gebruik maken van het digitale contactformulier, deze is 24/7 beschikbaar via onze website www.hardenberg.nl.


15-5-2017 16:45

Fietsverkoop THV op 20 mei

Toezicht & Handhaving Vechtdal (THV) houdt op zaterdag 20 mei van 10.30 tot 14.30 uur een fietsverkoop bij de Oude Gemeentewerf in Dedemsvaart, ingang Langewijk 116 (ter hoogte van kinderboerderij Dekibo).


Van 10.30 tot 12.00 uur is de verkoop uitsluitend voor inwoners van de gemeente Hardenberg, die aangifte hebben gedaan van diefstal van hun fiets. Op vertoon van deze aangifte én een geldig legitimatiebewijs kunnen zij maximaal één fiets kopen.


Tussen 13.00 en 14.30 uur is er voor de overige inwoners van de gemeente Hardenberg de mogelijkheid om van de fietsen die 's ochtends niet verkocht zijn, een exemplaar te kopen.


Prijscategorieën

De fietsen zijn onderverdeeld in prijscategorieën van € 5 tot € 50. Als er fietsen van betere kwaliteit beschikbaar zijn, kan de prijs hoger liggen. De fietsen kunnen alleen contant worden betaald (pinnen is niet mogelijk).


Voor meer informatie over de fietsverkoop kunt u contact opnemen met mevrouw T. Kamphuis van Toezicht & Handhaving Vechtdal. Dit kan via het telefoonnummer 088 965 4308.


9-5-2017 20:32

Gemeenteraad stemt in met herbenoeming burgemeester Snijders

De gemeenteraad van Hardenberg heeft vanavond besloten om de heer P.H. Snijders aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Hardenberg. De eerste ambtstermijn van burgemeester Peter Snijders eindigt op 1 oktober 2017. De herbenoeming is voor een nieuwe ambtsperiode van zes jaar.


De raad heeft op 28 februari de Verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Hardenberg 2017 vastgesteld. In die verordening wordt een raadscommissie in het leven geroepen die de voorbereiding verricht ten aanzien van de herbenoeming van de heer Snijders.
Positief advies
De gemeenteraad stemde vanavond in met het positieve advies van de commissie om de herbenoeming van burgemeester Snijders bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen. De aanbeveling gaat nu via de Commissaris van de Koning in Overijssel naar de Minister.
Indien de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de aanbeveling overneemt dan zal de heer Peter Snijders herbenoemd worden tot burgemeester van de gemeente Hardenberg voor een nieuwe periode van zes jaar.


9-5-2017 18:20

Nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld

De gemeenteraad heeft het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de gemeente Hardenberg vastgesteld. Aanleiding voor het geactualiseerde beleid was de nieuwe aanbestedingswet, die per 1 juli 2016 in werking is getreden.


De Eerste Kamer heeft op 21 juni 2016 ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012. De wet moet meer ondernemers een eerlijke kans geven op een overheidsopdracht. Onder meer door duidelijke afspraken over de te volgen procedure.


De drempel voor de diverse aanbestedingsprocedures is voor de gemeente Hardenberg in het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid gelijk gebleven. Daarnaast is het minimale aantal uit te nodigen lokale/regionale partijen bij een meervoudig onderhandse aanbesteding gewijzigd van één naar twee. 
Bekijk het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid


8-5-2017 11:55

Rode Kruis Nederland bestaat 150 jaar

Het Nederlandse Rode Kruis bestaat dit jaar 150 jaar. Al 150 jaar is het Rode Kruis dé noodhulporganisatie van Nederland en daarbuiten. Om dit bijzondere jubileum te vieren worden er gedurende het jaar acties en evenementen georganiseerd. Samen met andere gemeenten heeft Hardenberg vandaag tijdens de internationale Rode Kruis-dag de vlag van het Rode Kruis gehesen.


Al 150 jaar is het Rode Kruis de noodhulporganisatie van Nederland en daarbuiten. Met duizenden vrijwilligers staat de hulporganisatie klaar om mensen in nood te helpen. Het Nederlandse Rode Kruis viert op maandagmiddag 8 mei zijn 150-jarige bestaan in de Ridderzaal in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden.

Tijdens het jubileumjaar wordt er meerdere malen aandacht geschonken aan het 150-jarig bestaan. Zo zal er een reizende tentoonstelling over het Rode Kruis zijn, komt er in mei een boek over de geschiedenis van het Nederlandse Rode Kruis en wordt op 8 mei de Henry Dunant-lezing in de Ridderzaal in Den Haag gehouden. Ook zet het Rode Kruis zijn vrijwilligers dit jaar extra in het zonnetje.

Lees meer over het jubileumjaar op de website van het Rode Kruis.


8-5-2017 11:54

Leerlingen Vechtdal College treden op als raadsleden

Leerlingen van het Vechtdal College uit Hardenberg spelen op dinsdag 9 mei in de raadszaal van het gemeentehuis het Democratiespel. Tijdens dit spel kruipen ze in de huid van een raadslid en gaan ze een beslissing nemen over een (fictief) voorstel van het college van B en W.


Henk Dogger (CDA), Anne van den Hoek (GroenLinks) en Sake Christiaan Stelpstra (ChristenUnie) treden tijdens het spel op als wethouder. Rick Brink en Arjen Roelofs (beiden CDA), Simone Hof (ChristenUnie) en Stella Hanssen (D66) ondersteunen de 'raadsleden'.

Het Democratiespel duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Een moderator van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, begeleidt het Democratiespel.
 
Zelf politiek ervaren
De provincie Overijssel, de gemeente Hardenberg en ProDemos vinden het belangrijk om (jonge) inwoners meer te betrekken bij de democratie en hen zelf te laten ervaren hoe politieke beslissingen worden genomen. Hiervoor hebben zij samen het Democratiespel ontwikkeld. Een Democratiespel kan zowel in het provinciehuis in Zwolle als in gemeentehuizen worden gespeeld.
 
Met het project Overijssel doet mee! bereikt de provincie Overijssel jaarlijks meer dan 5.000 jongeren persoonlijk via gastlessen, Democratiespelen, Statenspelen, de Jongerenraad Overijssel en debatbijeenkomsten zoals de Overijssel Debat Award.
 
Meer informatie is te vinden via www.overijsseldoetmee.nl/democratiespel.


4-5-2017 11:28

Hardenberg houdt geld over in 2016

De gemeente Hardenberg sluit het jaar 2016 financieel af met een flink overschot op de jaarrekening. Het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve, die daarmee voldoende is. Wethouder Jannes Janssen (financiën) : “We zijn de afgelopen jaren in staat geweest om meer vet op de botten te krijgen. Dat komt onder andere omdat het weer goed gaat met de economie. Toch zullen we behoedzaam met...


De jaarrekening over 2016 sluit met een positief saldo van ruim 5,8 miljoen euro. Dat is meer dan in de loop van 2016 werd verwacht. Het overschot komt door een paar grote meevallers die vooraf niet te voorzien waren. Zo ontving Hardenberg 900.000 euro meer van het Rijk uit het Gemeentefonds. De verkoop van aandelen van Enexis leverde 1,1 miljoen euro op.

De aantrekkende economie is terug te zien in de jaarcijfers. Hardenberg was de afgelopen jaren koploper in Overijssel als het gaat om de verkoop van bedrijventerrein en verkocht ook in 2016 meer grond dan verwacht. Ook werden fors meer woningen gebouwd. Dit levert een meevaller van 1,7 miljoen euro op vanuit het grondbedrijf.

Zorg en ondersteuning binnen budget
De uitgaven voor zorg en ondersteuning aan inwoners vielen 2,5 miljoen lager uit. Hiervoor is jaarlijks een budget van 44,4 miljoen euro beschikbaar. De budgetten die de gemeente van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn in de afgelopen jaren toereikend gebleken. Wel nemen deze budgetten de komende jaren verder af.

Toch blijkt uit onderzoek onder cliënten dat er nog verbeteringen mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat hulp in het huishouden voor iedereen toereikend en goed betaalbaar is. Ook wil de gemeente meer investeren in de Samen Doen-teams en de ondersteuning van mantelzorgers. Dit betekent dat het WMO-budget in de komende jaren hard nodig is en het overschot van 2016 incidenteel is. Er waren in 2016 ook financiële tegenvallers. Zo is het budget voor jeugdhulp opnieuw niet toereikend gebleken.

Besteding overschot
Net als in voorgaande jaren, bleef er geld over dat is bedoeld voor projecten of activiteiten die in 2016 nog niet (geheel) zijn uitgevoerd. Het gaat om een bedrag van 2,4 miljoen euro. Het college stelt voor om dit bedrag in 2017 opnieuw beschikbaar te stellen om de activiteiten alsnog uit te voeren. Het gaat bijvoorbeeld duurzaamheidsprojecten, geld voor dorps- en buurthuizen, de aanleg van glasvezel in het buitengebied en de noord- en zuidkant van het Vechtpark Hardenberg.

Hierna blijft nog 3,4 miljoen over. Het voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Die groeit daardoor naar bijna 31,3 miljoen euro. Dat is voldoende om tegenvallers op te kunnen vangen.

Jannes Janssen: “vet op de botten”
Volgens wethouder Jannes Janssen (financiën) staat Hardenberg er financieel goed voor: “We zijn de afgelopen jaren in staat geweest om meer vet op de botten te krijgen. Over de hele linie is onze financiële positie verbeterd. Dat komt onder andere omdat het weer goed gaat met de economie, maar ook omdat we de afgelopen jaren flink hebben bezuinigd. Het budget voor zorg en ondersteuning behelst meer dan een kwart van onze gemeentebegroting. Dit hebben we financieel op orde en er zijn zelfs enkele meevallers.

Tegelijkertijd is de transformatie nog in volle gang en willen we extra investeren in het sociaal domein. De budgetten die we hiervoor van het Rijk ontvangen, worden de komende jaren verder verlaagd. We zullen dus behoedzaam met ons geld blijven omgaan. Het kan zo maar zo zijn dat we meevallers van nu straks hard nodig hebben om de regionale positie van Hardenberg te versterken en om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar wonen en bedrijvigheid.”


3-5-2017 14:38

Situatie rond Jacobs Groep in Balkbrug

De Jacobs Groep is sinds de zomer van 2012 gevestigd aan De Pol 1A in Balkbrug op een bedrijventerrein met een bedrijfsbestemming. Voor het wassen van grind moet deze bestemming worden aangepast. De procedure hiervoor is in 2012 gestart. Als gevolg van een langdurige discussie met de wegbeheerder (provincie Overijssel) over de verkeerssituatie heeft deze procedure forse vertraging opgelopen....


Televisieprogramma ‘De Monitor’ van KRO NCRV besteedde onlangs in hun reeks ‘Lokaal Bestuur’ aandacht aan de situatie rond de vestiging van Jacobs Groep in Balkbrug. We kunnen ons voorstellen dat de inhoud van deze uitzending de nodige vragen oproept. Daarom hieronder een weergave van de huidige stand van zaken (mei 2017).

Het perceel aan De Pol 1A in Balkbrug waar de Jacobs Groep sinds de zomer van 2012 gevestigd is, heeft een bedrijfsbestemming waar bedrijven tot en met milieucategorie 3.1 zijn toegestaan. Een milieucategorie geeft aan hoe groot de milieubelasting mag zijn door de activiteiten van het bedrijf.

Een deel van de bedrijfsactiviteiten van de Jacobs Groep past binnen deze bestemming en milieucategorie. Voor een deel van de bedrijfsactiviteiten van de Jacobs Groep is een hogere milieucategorie nodig. Het gaat om het wassen van grind en het produceren van legioblokken (een soort betonblokken). Daarom is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

Principe-uitspraak in 2012
De gemeente Hardenberg heeft in september 2012 aangegeven bereid te zijn om medewerking te verlenen aan het starten van een procedure om het bestemmingsplan voor deze locatie te wijzigingen. Dit noemen we ook wel een ‘principe-uitspraak’.

Volgens de gemeente is de vestiging van de Jacobs Groep op deze plek in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. Ook passen de bedrijfsactiviteiten binnen de normen die zijn vastgelegd in de milieuwetgeving. Daarop is de procedure om het bestemmingsplan voor deze locatie te herzien opgestart. Het bedrijf is in 2012 aan De Pol van start gegaan zonder dat het bestemmingsplan was herzien en de omgevingsvergunning door de gemeente was afgegeven. De start van bedrijfsactiviteiten die (nog) niet passen binnen het bestemmingsplan is voor risico van de ondernemer.

Bestemmingsplanprocedure vertraagd
De bestemmingsplanprocedure is in de afgelopen jaren flink vertraagd. Dat komt door de langdurige discussie over de verkeerssituatie rond de locatie. De ontsluiting van het bedrijf op de provinciale weg was zo ontworpen dat deze aansloot op de door de provincie Overijssel aan te passen kruising N48/N377. In 2014 besloot de provincie Overijssel echter dat deze aanpassing van de kruising door bezuinigingen niet doorging. Omdat het aanpassen van de ontsluiting een randvoorwaarde was van de provincie, kon de bestemmingsplanprocedure niet vervolgd worden.

Er moest eerst een nieuwe oplossing gevonden worden voor een verkeersveilige ontsluiting van het bedrijf. Die oplossing was er in 2016. Daarop is het bestemmingsplan opnieuw in procedure gebracht. Het college van B&W heeft het ontwerp-bestemmingsplan begin 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarmee is concreet zicht op legalisatie van de vestiging en bedrijfsactiviteiten van de Jacobs Groep op deze locatie.

Milieuvergunning
Toen bleek dat de ruimtelijke procedure langer zou duren, heeft de gemeente in 2014 een milieuvergunning (omgevingsvergunning fase 1) verleend om het bedrijf en de activiteiten milieukundig te kunnen toetsen. De omgevingsvergunning fase 2 voor met name de activiteit ‘bouwen’ kan niet verleend worden, zolang er geen geldend bestemmingsplan is.

Juridisch gezien zijn een omgevingsvergunning fase 1 en fase 2 onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door het ontbreken van de omgevingsvergunning fase 2, is de milieuvergunning (omgevingsvergunning fase 1) tot op heden niet in werking getreden. De omgevingsvergunning fase 2 is inmiddels wel aangevraagd.

Gerichte controles
Ondanks dat de milieuvergunning formeel niet in werking is getreden, moet de Jacobs Groep wat de gemeente Hardenberg betreft wel voldoen aan de voorschriften uit deze vergunning en de overige wetten en regels. Juist doordat er een milieuvergunning is verleend, kan de gemeente de activiteiten van het bedrijf veel gerichter controleren.

In het toezicht kijkt de gemeente of het bedrijf conform de milieuvergunning handelt. Er zijn meerdere controles geweest bij het bedrijf. Zodra er meldingen komen uit de omgeving, komt de gemeente in actie. Zo is de gemeente na de meldingen over ‘stofwolken’ ter plekke geweest en is het naastgelegen gebied geïnspecteerd. Hierbij is niets significants aangetroffen.

Volgens de milieuvergunning mag teerhoudend grind niet bij de Jacobs Groep verwerkt worden. Teerhoudend grind mag volgens de vergunning wel in kleine hoeveelheden worden opgeslagen. Bij controles en inspecties is tot op heden niet geconstateerd dat bij de Jacobs Groep teerhoudend grind wordt verwerkt (gewassen).

Bij een controle in 2015 bleek wel dat het bedrijf op het gebied van de registratie van afvalstromen stappen moest zetten. Op basis hiervan is de gemeente een handhavingsprocedure gestart. Uit recente controles blijkt dat het bedrijf op dit moment voldoet aan de regels met betrekking tot registratie en administratie van afvalstoffen.

Onderzoek
Door middel van de vele controles heeft de gemeente een goed beeld van wat er gebeurt bij de Jacobs Groep. Tegelijkertijd realiseert de gemeente Hardenberg zich dat dit in de loop der jaren een complex dossier is geworden, wat onzekerheid voor omwonenden met zich meebrengt.

Om tegemoet te komen aan de zorgen van omwonenden heeft de gemeente een extern bureau gevraagd om een onderzoek te doen naar de milieugevolgen van het bedrijf. Ook de rechter heeft om zo’n onderzoek gevraagd. De uitkomsten hiervan zijn op dit moment nog niet bekend.


26-4-2017 16:12

N34 tussen witte paal (N36) en Coevorden ’s avonds en ’s nachts gefaseerd afgesloten op 3,4 en 5 mei

Op 3, 4 en 5 mei 2017 voert de provincie Overijssel onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt op de N34 tussen kruispunt N343/N34 en Coevorden. Om de hinder voor het verkeer tot een minimum te beperken wordt het werk ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer met borden omgeleid. Aanwonenden en bedrijven langs de N34 blijven via de parallelwegen...


De wegafsluitingen vinden in drie fasen plaats:

3 mei van 19.00 uur tot 4 mei 06.00 uur:
Afsluiting N34 vanaf kruispunt N377 bij Coevorden tot Gramsbergen bij kruispunt De Vaart, met uitzondering van de Ganzenhoeve.
Omleidingsroute via N377, N343 vice versa.

4 mei van 20.30 uur tot 5 mei 06.00 uur: 
Afsluiting N34 vanaf kruispunt N377 bij Coevorden tot Gramsbergen bij kruispunt De Vaart, met uitzondering van de Ganzenhoeve.
Omleidingsroute via N377, N343 vice versa.

5 mei van 19.00 uur tot 6 mei 06.00 uur:
Afsluiting N34 vanaf de Witte Paal tot de N343.
Omleidingsroute via N343, N377, N48 en vice versa.
De spoedreparaties worden uitgevoerd omdat het asfalt door weersomstandigheden in korte tijd sterk is verslechterd. Schagen Infra is de aannemer (onderdeel van de combinatie FLOOW).


26-4-2017 12:30

Negen Koninklijke Onderscheidingen tijdens lintjesregen in Hardenberg

Burgemeester Peter Snijders reikt woensdag 26 april 2017 negen Koninklijke onderscheidingen uit tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater De Voorveghter in Hardenberg worden vijf mannen en vier vrouwen in het zonnetje gezet voor hun inzet voor de samenleving. Ze worden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


De heer Ronald Arthur Arends (Hardenberg) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Arends werkte tot zijn pensionering in het jaar 2001 voor defensie. Na zijn carrière kwam hij terecht in Hardenberg en zette zich daar vrijwillig in voor de samenleving. De heer Arends is vicevoorzitter van de Centrale Cliëntenraad Ouderenzorg (CRO) van de Saxenburgh Groep. Samen met een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur stelde hij een convenant op tot vorming van de CRO en de Lokale Cliëntenraad Ouderenzorg Hardenberg (LCOH) en volgde hij een cursus om interne audits te kunnen doen op het gebied van onder meer (brand)veiligheid, hygiëne en medicijnverstrekking in alle verpleeghuizen van de Saxenburgh Groep.

Naar aanleiding van een door de heer Arends gegeven presentatie over deze audits zijn deze door de landelijke taskforce overgenomen. De heer Arends is sinds 2002 bestuurslid van de Lokale Cliëntenraad Ouderenzorg Hardenberg. Vanwege alle activiteiten die de heer Arends verricht wordt hij met recht als één van de drijvende krachten binnen de beide cliëntenraden gezien.

Verder is de heer Arends ook op andere wijze actief binnen de zorgcentra van de Saxenburgh Groep; hij organiseerde en begeleidde van 2002 tot 2007 activiteiten op de afdeling Psychogeriatrie en gaf computerlessen aan een dame in Clara Feyoena Heem. Ook verzorgde hij een aantal jaren de lay-out van het informatieblad van de verpleeghuizen van de Saxenburgh Groep. Samen met zijn echtgenote bemant de heer Arends op de zondagmiddag het winkeltje voor bewoners in Clara Feyoena Heem. De heer Arends zat ook in het bestuur van de Stichting Seniorenraad Hardenberg, de voorloper van de Adviesraad Wmo.

Vanaf 2002 is de heer Arends vrijwilliger bij de Stichting Indië Monument Hardenberg, in 2012 werd hij voorzitter van deze stichting die de jaarlijkse herdenkingsdienst op 15 augustus initieert. Voor zijn langdurige en intensieve inzet op met name het terrein van ouderenzorg wordt de heer Arends benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Benjamin Hendrik van Mourick (Balkbrug) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van Mourick was in zijn woonplaatsen Breda, Bergschenhoek en Balkbrug op vrijwillige basis zeer actief voor kerk en samenleving. Van 1966 tot 1979 was hij ouderling van de gereformeerde kerk Breda en voorzitter van de ouderraad van de Dr. Visser ’t Hooftschool. Ook in Bergschenhoek was hij langdurig actief binnen de kerkenraad van de gereformeerde kerk. In Balkbrug is de heer Van Mourick sinds 1999 kerkelijk actief als wijk- en beleidsouderling. Hij had zitting in een commissie ter voorbereiding van de fusie tot PKN

en was als beleidsouderling voorzitter van het college van ouderlingen, lid van het moderamen en medeopsteller van het beleidsplan en beleidsstukken rond het pastoraat.

Sinds 2004 zorgt hij er samen met anderen voor dat het maandelijkse kerkblad bij de gemeenteleden op de mat valt en is hij sinds 2005 lid van de cantorij. Gedurende zeven jaar was de heer Van Mourick vrijwillig medewerker van Slachtofferhulp, team Hardenberg. Mede door zijn kennis werd de organisatie geprofessionaliseerd. Onlangs is de heer Van Mourick gecertificeerd als taalvrijwilliger, met de bedoeling om op vrijwillige basis taalcursussen te geven aan vluchtelingen en laaggeletterde Nederlanders. Voor zijn inzet voor kerk en samenleving wordt de heer Van Mourick benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Gerritdina Tonia Johanna Rijkaart-Rekers (Kloosterhaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Rijkaart-Rekers nam het initiatief voor het project ‘Noaberschap’ in Kloosterhaar. Ze startte met het organiseren van activiteiten in het dorpshuis om zo de drempel voor het vragen van hulp te verlagen en nam zelf deel aan tal van deelprojecten hiervoor.

Ook het Klushuus is een initiatief van mevrouw Rijkaart. Voor de renovatie van het dorpshuis in Kloosterhaar vroeg zij een bijdrage aan uit het Oranjefonds en bepaalde ze mede het ontwerp en de inrichting van het gebouw. Ook verzorgt ze alle pr-activiteiten voor het dorpshuis.

Voor de Baalderborg Groep zette mevrouw Rijkaart zich ook vrijwillig in. Voor haar pensionering was ze via haar eigen communicatiebureau betrokken bij Baalderborg, ook toen deed ze een deel van de taken in haar eigen tijd en voor eigen rekening. Na haar pensionering bleef mevrouw Rijkaart betrokken als vrijwilliger op dit gebied. Ze zorgde voor de uitrol van de nieuwe positionering binnen en buiten de organisatie, was betrokken bij de bouw en opening van zorgboerderij De Zwieseborg en de fusie van Baalderborg met Avondlicht in Dedemsvaart. Bij al deze gelegenheden nam zij de PR voor haar rekening.

Daarnaast is mevrouw Rijkaart ook ‘gewoon’ een goede buur, die klaar staat voor hulpbehoevende buren en aan hulp biedt waar nodig is. Voor haar inzet voor de samenleving wordt mevrouw Rijkaart benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Willem Markus Rijkaart (Kloosterhaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Rijkaart geeft concreet invulling aan het begrip Noaberschap. Hij staat klaar voor dorpsgenoten, helpt met vervoer, klussen en reparaties. Samen met zijn echtgenote stond hij de afgelopen tien jaar klaar voor hulpbehoevende buren, door bijvoorbeeld dagelijks hun hond uit te laten en boodschappen en klusjes voor hen te doen.

Voor de Stichting Leendert Vriel, die waak- en oppasdiensten voor terminaal zieke mensen verzorgt, was de heer Rijkaart tien jaar lang actief. Gemiddeld was hij twee nachten per week als vrijwilliger beschikbaar. Ook verzorgde hij PR-werkzaamheden voor de Stichting.

De heer Rijkaart was voorzitter van de badmintonvereniging in Vroomshoop en later van de tennisvereniging in Kloosterhaar, die onder zijn voorzitterschap een enorme groei doormaakte. Voor de tennisvereniging was de heer Rijkaart ook als lid erg actief; bij de bouw van de kantine hielp hij met voorkomende klussen, maar ook rondom de baan doet hij het nodige (lampen vervangen, snoeien, bardiensten etc.).

Ook voor dorpshuis ’t Haarschut zet de heer Rijkaart zich vrijwillig in. Hij organiseert activiteiten, geeft zelf cursussen en verricht daarnaast onderhoud aan het gebouw. Bij de renovatie in 2007 voerde de heer Rijkaart een belangrijk deel van de werkzaamheden uit. Ook voor een gezinsvervangend tehuis van Baalderborg zet de heer Rijkaart zich in. De heer Rijkaart wordt voor zijn vrijwillige bijdrage voor de samenleving benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Geesje Veurink-Wilting (Gramsbergen) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Veurink is naast haar drukke werkzaamheden op haar eigen boerderij en camping altijd actief geweest voor de samenleving. Vanaf 1976 is zij actief lid van Vrouwen van Nu (de voormalige Plattelandsvrouwen).Ze was gedurende een aantal jaren voorzitter en daarnaast lid van de Reis- en van de Agrarische Commissie. Mevrouw Veurink is iemand die zich altijd spontaan aanmeldt voor klussen en organiseert ook zelf zaken die aangepakt moeten worden.

Mevrouw Veurink is ook lid van het bestuur van de Historische Kring Gramsbergen & De Krim. Ze is o.a. betrokken bij de organisatie van de Palmpasenoptocht, de Monumentendag en de Oogstdag en verzorgt planning en afspraken voor het Museum van Gramsbergen. Ook schrijft ze artikelen over artefacten uit het museum voor de Groene Gramsberger. Mevrouw is tevens bestuurslid van de Stichting Groene Gramsberger die dit maandblad uitgeeft, en verzorgt onder meer de redactie van het blad. Ook is mevrouw al langer dan dertig jaar collectant voor de Hartstichting. Voor haar inzet voor de samenleving wordt mevrouw Veurink benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Petronella Johanna Maria Vogt-Roijakkers (Dedemsvaart) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Vogt werd in 1964 lid van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (tegenwoordig Vrouwen van Nu) in Holten. Van 1973 tot 1981 was ze voorzitter van de vereniging en verzorgde daarnaast verschillende cursussen en discussieavonden. Mevrouw Vogt nam in Holten in de jaren zeventig ook het initiatief voor de oprichting van een peuteropvang en jeugdhonk. In de periode 1978 – 1986 had mevrouw Vogt de leiding over een werkgroep die buitenschoolse catechese voor kinderen van de RK-parochie St. Vitus in Dedemsvaart verzorgde. Daarna maakte zij vijftien jaar deel uit van de commissie die de jaarlijkse kerstmarkt van de parochie organiseerde. De opbrengst kwam ten gunste van het onderhoud aan het kerkgebouw.

Mevrouw Vogt was verder lid van de Dedemsvaartse afdeling van Inner Wheel, waarvan ze gedurende twee jaar ook voorzitter was. Daarnaast was mevrouw voorzitter van de Vrouwenraad Avereest en van de consumentenraad van het nutsbedrijf NV Rendo. Mevrouw Vogt was een betrokken bestuurslid van de Vereniging Platform Gehandicapten Hardenberg, een onafhankelijke belangenvereniging die opkomt voor de belangen van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Ze maakte deel uit van de werkgroep Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid (BTB) en van de advies-/klankbordgroep die betrokken was bij de herinrichting van het winkelgebied in Dedemsvaart, medio 2012. Als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft mevrouw Vogt zo’n 800 huwelijken gesloten. Mevrouw Vogt-Roijakkers wordt vanwege haar verdiensten voor de samenleving benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Johanna Margaretha Bosch-van der Veen (Slagharen) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Bosch zette zich actief in voor de katholieke parochie in Slagharen en voor de katholieke ouderen- en vrouwenbeweging. Sinds 1985 is zij lector en vanaf 1995 vicevoorzitter van de Rooms Katholieke parochie. De taken die zij gedurende de jaren heeft uitgevoerd zijn legio; van het brengen van de heilige communie aan zieken, het organiseren van middagen van de werkgroep ‘verlies en verwerken’ tot het begeleiden van uitvaarten en het verzorgen van diensten in zorgcentrum ‘De Nieuwe Wever’ in Slagharen.

Mevrouw Bosch was secretaris van de Vrouwenvereniging ZijActief Slagharen en is momenteel voorzitter van deze club. Gedurende de jaren 1997 – 2006 was mevrouw Bosch secretaris van de Slagharense afdeling van de RK Bond voor Ouderen Overijssel. Naast haar secretariaatswerkzaamheden organiseerde zij regiobijeenkomsten en de jaarlijkse fietstochten voor de leden. Mevrouw Bosch maakte deel uit van de commissie die de feestelijkheden organiseerde ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het dorp Slagharen. Ook voor haar naasten staat zij klaar. Gedurende meerdere jaren was zij mantelzorger voor het gezin van haar zoon. Voor haar vrijwillige (bestuurs)activiteiten voor kerk en samenleving wordt mevrouw Bosch-van der Veen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Hendrik Kremer (Balkbrug) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Hendrik Kremer werd op zijn achtste levensjaar lid van muziekvereniging Crescendo-Excelsior. Later was hij ruim tien jaar penningmeester, ook verrichtte hij onderhoud aan de instrumenten en was hij zeer actief bij het ophalen van het oud papier door de vereniging. In 1993 was de heer Kremer betrokken bij de oprichting van blaasorkest ‘De Bruggebloazers’ en was een aantal jaren lid van het bestuur, hij repeteert nog wekelijks en is bij alle optredens van de partij. De heer Kremer leerde alle leden van de vereniging noten lezen. De heer Kremer is sinds 1993 ook lid van mannenkoor de Scheepsjagers en werd benoemd tot ‘De Scheepsjager van het jaar 2015’.

In de jaren negentig was de heer Kremer voorzitter van carnavalsvereniging De Bruggedrijers. Ook zette hij zich gedurende lange tijd, van 1958 tot en met 1995, in als brandweervrijwilliger. Sinds 2006 is de heer Kremer enkele uren per week actief als chauffeur en bezorger van maaltijden bij Tafeltje Dekje van Baalderborg Groep. Voor zijn vrijwillige activiteiten voor de samenleving wordt de heer Kremer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Karsten Willem Hoving Berends (Hardenberg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Karsten Berends is sinds 1994 als technicus vrijwilliger actief binnen theater De Voorveghter in Hardenberg. Mede door zijn toedoen heeft het theater een laagdrempelige podiumfunctie, met als resultaat dat nagenoeg alle plaatselijke toneelverenigingen, scholen en harmonieën wel eens in een ‘echt’ theater hebben opgetreden. Gedurende tien jaar was de heer Berends voorzitter van de Culture Commissie voor de schooljeugd in Hardenberg; de commissie stelde ieder school jaar een programma met diverse culturele activiteiten vast voor leerlingen van de basisscholen.

De heer Berends nam ook het initiatief tot het organiseren van Podiumdagen in theater De Voorveghter. Tijdens deze dagen konden leerlingen uit groep 7/8 auditie doen, waarbij ze door de heer Berends werden gecoacht naar het eindresultaat. De heer Berends was ook een aantal jaren trainer/begeleider van een jeugdteam van VV Hardenberg ’85 en is daarnaast lid van de Nederlandse Vereniging voor Vrijetijdsruiters, voor deze organisatie is hij tevens gids tijdens tochten door het Overijsselse Vechtdal en Drenthe. Voor zijn inzet voor de samenleving wordt de heer Berends benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


25-4-2017 00:00

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

In verband met Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag gelden voor de gemeente Hardenberg een aantal gewijzigde openingstijden.


De gemeente is op de volgende dagen gesloten en telefonisch niet bereikbaar:

 • Donderdag 27 april 2017
 • Vrijdag 28 april 2017
 • Donderdag 4 mei  2017 vanaf 17.00 uur
 • Vrijdag 5 mei 2017


24-4-2017 09:57

Trouwplannen? Regel het digitaal in de gemeente Hardenberg

Wie in de gemeente Hardenberg wil gaan trouwen, hoeft voor de voorbereiding niet meer naar het gemeentehuis. Aanstaande bruidsparen kunnen digitaal hun voorgenomen huwelijk melden via de gemeentelijke website, trouwdatum en locatie vastleggen en hun trouwambtenaar kiezen.


Om te kunnen trouwen of een partnerschap aan kunnen gaan, moest je in het verleden eerst bij de gemeente in ondertrouw. Tegenwoordig kun je digitaal melding maken van je voorgenomen huwelijk of een partnerschap en documenten online aanleveren.

Melding maken
Om een voorgenomen huwelijk te melden, moet in ieder geval één van beiden partners in Hardenberg wonen en als inwoner staan ingeschreven. Trouwen of registreren van het partnerschap kan op zijn vroegst 14 dagen ná de melding. De melding kan met behulp van DigiD online worden doorgegeven. Op www.hardenberg.nl/trouwen kan de aanvrager zelf een keuze maken voor een datum, een trouwlocatie en een trouwambtenaar. De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert of de melding voldoet aan de voorwaarden.

24 uurs service
Om de kwaliteit van de publieke dienstverlening te verbeteren wil de gemeente Hardenberg het melden van het voorgenomen huwelijk gemakkelijker maken voor de aanvragers. De aanvragers kunnen zelf afspraken maken met trouwambtenaren en hun trouwlocatie bepalen. Voor de gemeente is deze automatische informatie sneller te verwerken en voor de inwoners wel zo gemakkelijk.


21-4-2017 10:35

'Iedereen doet mee?!' een stap dichterbij

Onder grote belangstelling vond op donderdag 20 april de bijeenkomst 'Iedereen doet mee?!' plaats. Deze bijeenkomst is georganiseerd door de Participatieraad Hardenberg en de gemeenteraad van Hardenberg. Er waren ruim honderd belangstellenden aanwezig die een verrassend en vooral leerzaam programma aangeboden kregen. En waar vooral gekeken werd naar de toekomst: Hoe wordt de gemeente Hardenberg...


Een samenleving waarin iedereen telt. Waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden. Dat klinkt vanzelfsprekend. Maar voor een grote groep mensen gaat dat niet vanzelf.

Bij Iedereen doet mee horen alle inwoners er bij. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij. Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen.

Vervolgstappen benoemen
Een veelzijdig en verrassend programma Onder enthousiast voorzitterschap van ervaringsdeskundige en auteur Monique Wijnen konden de aanwezigen aan de hand van sketches horen, zien en beleven wat het is om met een beperking te leven. Er was onder andere een ervaringsparcours om de aanwezigen te laten ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten.

Wethouder De Vent kijkt terug op een positieve en waardevolle bijeenkomst: "Ik vind het belangrijk dat wij als gemeente iedereen kunnen laten meedoen. Deze bijeenkomst heeft duidelijk gemaakt dat dit nog niet altijd het geval is. We hebben nu waardevolle informatie opgehaald en kunnen met deze informatie de vervolgstappen benoemen, zo komt een samenleving waarin iedereen mee kan doen binnen handbereik."


21-4-2017 09:30

Convenant bollenteelt opnieuw ondertekend

Het convenant bollenteelt dat de bollensector, LTO Noord, de Stichting Bollenteelt Hardenberg e.o. en de gemeente Hardenberg in 2014 hebben gesloten, heeft in de afgelopen jaren z’n waarde bewezen. Daarom hebben de partijen het convenant voor een nieuwe periode van drie jaar ondertekend.


In het buitengebied van de gemeente Hardenberg worden op verschillende plekken bloembollen geteeld. De bollentelers, LTO Noord, de Stichting Bollenteelt Hardenberg e.o. en de gemeente Hardenberg hebben afspraken hierover in het voorjaar van 2014 vastgelegd in een convenant.

De afspraken gaan over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de regels die daarbij in acht worden genomen. Zo hebben de partijen afgesproken dat er niet wordt gespoten bij bepaalde weersomstandigheden. Naast gevoelige bestemmingen zoals woonpercelen, scholen, campings en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) worden teeltvrije zones in acht genomen. Ook is er in het convenant afgesproken dat bollentelers aanwonenden over hun perceelkeuze informeren.

Evaluatie
Het convenant is voor het eerst geëvalueerd in het voorjaar van 2015. Deze evaluatie heeft geleid tot een kleine aanpassing in het convenant. In 2016 is het convenant opnieuw geëvalueerd. Daarbij is afgesproken om het convenant op een paar punten aan te passen.

Alle partijen zijn het erover eens dat het convenant in de afgelopen jaren goed heeft gewerkt. De telers die het convenant hebben ondertekend, hebben zich aan de afspraken gehouden. Omwonenden van percelen waarop bloembollen worden geteeld zijn geïnformeerd, de afgesproken teeltvrije zones zijn in acht genomen en de telers zijn aanspreekbaar op hun gedrag.
De verlenging van het convenant geeft de mogelijkheid om – binnen voor de telers redelijke grenzen – ambitieus op zoek te gaan naar verdere verduurzaming van de bollenteelt. Dit is belangrijk, nu de uitkomsten van het lopende onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen door de RIVM nog wel een aantal jaren op zich laten wachten.

Nieuw convenant
Veel afspraken blijven in het nieuw ondertekende convenant hetzelfde. Wel is het convenant op aantal punten aangepast. Bij het bespuiten van de planten maken de telers gebruik van de best beschikbare technieken. Daarbij houden zij rekening met de windrichting en windsterkte. Ook streven de telers ernaar het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen actief terug te dringen.

De komende jaren worden gezamenlijk de mogelijkheden verkend om de teelt door de toepassing van nieuwe technieken nog verder te verduurzamen. Een voorbeeld hiervan is de bestrijding van aaltjes door de aanplant van Tagetes (Afrikaantjes).

Het nieuwe convenant is ondertekend op 18 april en geldt voor drie jaar. Het convenant wordt jaarlijks geëvalueerd.


19-4-2017 13:10

Thematours Nationale Duurzame Huizenroute

Voor iedereen die op zoek is naar specifieke kennis over energiebesparende maatregelen worden er thematours georganiseerd door de Nationale Duurzame Huizen Route in samenwerking met de provincie Overijssel. De thematours vinden plaats tussen maart en juni 2017.


Tijdens een tour gaat een groep van ongeveer 12 personen op bezoek bij een huiseigenaar met een duurzaam verhaal. Bezoekers ervaren hoe fijn je in een energieneutraal huis woont of hoeveel geluid een warmtepomp daadwerkelijk maakt. De organisatie verwacht in Overijssel 8 thematours te organiseren. 


Verschillende thema's 

De thema’s van de excursies zijn uiteenlopend van warmtepomp tot isoleren en van gasloos wonen tot het bouwen met natuurlijke materialen.  Het actuele aanbod van thematours is te vinden op www.duurzamehuizenroute.nl/overijssel. Bezoekers kunnen zich via de website inschrijven maar ook zelf een thema aandragen. Huiseigenaren die het leuk vinden om mee te doen, kunnen hun huis aanmelden via de website. 
Volgende editie Nationale Duurzame Huizen Route
De thematours zijn bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar verdieping van hun kennis. Daarnaast kunnen huiseigenaren zich laagdrempelig oriënteren op duurzaam bouwen en wonen tijdens de 5e editie van Duurzame Huizen Route op zaterdag 4 en 11 november 2017. Enkele honderden huiseigenaren openen dan hun deuren voor iedereen die zelf ook de slag wil gaan met duurzaam wonen. 

Het delen van kennis en ervaringen gaat 365 dagen per jaar door via de digitale huizenroute. Belangstellenden kunnen online vragen stellen aan huiseigenaren.


18-4-2017 16:34

Gewijzigde afvalinzameling met Koningsdag

In verband met Koningsdag wordt er in de gemeente Hardenberg op donderdag 27 april 2017 geen afval ingezameld.


De afvalinzameling van donderdag 27 april wordt verplaatst naar zaterdag 29 april. U kunt de container op zaterdag 29 april vóór 07.00 uur aan de straat neerzetten.

Bovendien is op donderdag 17 april het milieubrengstation aan de Ommerweg in Bovenveld gesloten.


18-4-2017 15:23

Gemeente Hardenberg investeert in verkeerseducatie schooljeugd

Om jongeren bewust te maken van de gevaren in het verkeer en ze ermee om te leren gaan, investeerde de gemeente Hardenberg vorig jaar verschillende verkeersveiligheidsprojecten. Samen met scholen, ANWB en de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland zette de gemeente een breed pakket aan lessen en trainingen in. Hierdoor gaat een groot deel van de Hardenbergse scholieren goed voorbereid de...


De gemeente heeft als taak om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zowel door het goed onderhouden van wegen als ook door voorlichting en bewustwording. De evaluatie van de verkeersveiligheidsprojecten in 2016 is in het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.
De evaluatie laat zien dat de gemeente Hardenberg zich vooral richt op de kwetsbare groepen in het verkeer, zoals kinderen en ouderen. Ook in 2017 investeert de gemeente Hardenberg in diverse verkeersveiligheidsprojecten. De projecten worden met financiële ondersteuning van de provincie mogelijk gemaakt.

Kwetsbare weggebruikers
Veiligheid voor alle weggebruikers is van het grootste belang. "Vooral de kwetsbare groepen hebben het moeilijk in het verkeer", zegt wethouder Jannes Janssen. "De hoeveelheid verkeer en de snelheid ervan is de laatste jaren toegenomen. Door voorlichting en training maken we onze kinderen bewust van de gevaren en hun eigen rol en leren we ze omgaan met het verkeer om hen heen."

De projecten die worden aangeboden in samenwerking met de scholen, ANWB en Veilig Verkeer Nederland zijn gericht op het aanleren van veilig verkeersgedrag, bewustzijn en verkeersinzicht. Het verkeersexamen is een bekend fenomeen en een belangrijk onderdeel in de verkeerseducatie op basisscholen. Vorig jaar hebben 1165 leerlingen verkeersexamen gedaan.
Dode hoeken, landbouwverkeer en mobieltjes
Het project Dode Hoek laat kinderen zien, hoe moeilijk een vrachtwagenchauffeur fietsers naast de vrachtwagen kan zien en hoe ze hier het best mee om kunnen gaan. Het project Veilig Omgaan met Opvallend Landbouwverkeer heeft specifiek aandacht voor de gevaren van grote landbouwvoertuigen.
De deelname aan het project van 'Mobiel op de fiets van 8 naar 1' is afgelopen jaar toegenomen. Dit project voorziet in lessen over gebruik van mobieltjes op de fiets en een goede voorbereiding van achtstegroepers richting de middelbare school.

Voortgezet onderwijs
Ook op middelbare scholen wordt volop aandacht besteed aan verkeerseducatie. Zo draagt het project Fiets4Safe bij aan bewustwording bij fietsende jongeren van hun gedrag en risico’s voor henzelf en de andere weggebruikers. Alcoholgebruik in het verkeer en zichtbaarheid op de fiets zijn daarnaast projecten die aan middelbare scholieren worden aangeboden.
Alle middelbare scholen hebben zogenaamde VEVO-coördinatoren die alles over verkeer rondom de school en voor scholieren coördineren.

Verkeersprojecten voor ouderen
Eveneens kwetsbare weggebruikers zijn de ouderen. Scootmobiels en elektrische fietsen zorgen voor meer ongevallen in het verkeer. Ouderen kunnen deelnemen aan diverse trainingen op dit gebied. Zo’n 150 zestigplussers hebben vorig jaar meegedaan aan een training.


18-4-2017 15:20

Zwemtalent Van Veen onthult eerbetoon voor Terpstra

De Hardenberg Walk of Fame wordt vrijdag 21 april uitgebreid met drie nieuwe eerbetonen. Pieter van den Hoogenband, Arnoud Nijhuis en Erica Terpstra krijgen een tegel op de boulevard langs de Vecht. Van den Hoogenband en Nijhuis onthullen hun eigen eerbetoon persoonlijk. Het Dedemsvaartse zwemtalent Maaike van Veen zal de tegel van Erica Terpstra onthullen. Erica Terpstra kan er door...


Maaike van Veen vindt het een grote eer dat zij vrijdag 21 april het eerbetoon voor Erica Terpstra mag onthullen. De Dedemsvaartse zwemster deed eerder deze maand nog mee aan de internationale wedstrijden tijdens de Swim Cup in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven.
De zwemster van DedemsvaartAC draait mee in de top van Nederland en hoopt ook net als de clubiconen Marianne en Mildred Muis ooit een Olympische medaille te halen.

Tegel 26, 27 en 28
Op de Hardenbergse sport Walk of Fame liggen nu 25 tegels met een ster als eerbetoon aan lokale en nationale sporthelden, zoals Anton Geesink, Erik Hulzebosch, Hennie Kuiper, Jochem Uytdehaage en Sanne Wevers.
In september 2016 onthulden Olympisch roeikampioenen Ilse Paulis en Nico Rienks hun ster op de sport Walk of Fame. Pieter van den Hoogenband, Erica Terpstra en Arnoud Nijhuis zijn de eerste nieuwe tegels die in 2017 worden onthuld.

Eerbetoon aan sporters
De Hardenbergse Walk of Fame is een eerbetoon aan sporters die op (inter)nationaal niveau topprestaties hebben neergezet. Aansprekende en onvergetelijke sportprestaties uit het verleden blijven door de Walk of Fame herinnerd en inspireren nieuwe generaties.
In 2007 startten de gemeente Hardenberg en Atletiekvereniging Spurt ’88 samen dit initiatief. Jaarlijks voorafgaand aan de Vrieling Hardenberg City Run worden nieuwe tegels toegevoegd. Direct aansluitend op de onthulling van de tegels gaan de eerste hardloopwedstrijden van de Hardenberg City Run van start.

Pieter van den Hoogenband
Zwemmer Pieter van den Hoogenband is drievoudig olympisch kampioen, zestienmaal Europees kampioen en eenmaal wereldkampioen. Tijdens de Olympische Spelen van 2000 in Sydney won hij goud op de 100 meter vrije slag. Ook op de 200 meter vrije slag versloeg hij al zijn concurrenten, onder wie de Australiër Ian Thorpe. Vier jaar later, bij de Olympische Spelen van 2004 in Athene, prolongeerde Van den Hoogenband zijn Olympische titel op de 100 vrij. Op de 200 meter vrije slag wist Thorpe dit maal het goud te veroveren en won Pieter de zilveren plak in Athene.
Tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking wist Van den Hoogenband opnieuw de finale van de 100 meter vrije slag te halen, maar hij belandde daar niet op het podium. Pieter van den Hoogenband sleepte in totaal 7 Olympische medailles in de wacht, 3 gouden, 2 zilveren en 2 bronzen. Hij behaalde 54 Nederlandse titels, 38 langebaan, 14 kortebaan en 2 sprinttitels.

Erica Terpstra
Erica Terpstra, die als zwemster gespecialiseerd was in de 100 meter vrije slag, deed tweemaal mee aan de Olympische Spelen; in 1960 in Rome en in 1964 in Tokio. Bij de Olympische Spelen in Tokio won Terpstra de zilveren medaille op 4x100 meter wisselslag en de bronzen medaille op de 4x100 meter vrije slag. Ze behaalde deze Olympische plakken samen met Pauline van der Wildt, Toos Beumer en Winnie van Weerdenburg. Ook was Erica Terpstra Europees kampioen zwemmen in 1962 en meerdere malen Nederlands kampioen.
In oktober 2003 werd Terpstra gekozen tot voorzitter van de sportkoepel NOC*NSF. Onder haar voorzitterschap werd in 2005 voor het eerste de nieuwe sportprijs, de Fanny Blankers-Koen Trofee ingesteld, die onder meer is uitgereikt aan sporthelden zoals Anton Geesink, Sjoukje Dijkstra, Nico Rienks, Ard Schenk en Johan Cruijff.

Arnoud Nijhuis
Tijdens de Paralympische Spelen in september 2016 in Rio de Janeiro veroverde baanwielrenner Arnoud Nijhuis uit Balkbrug twee medailles. De zilveren plak behaalde Arnoud op 1.000 meter tijdrit in de klasse C1. Hij behaalde een bronzen medaille op de baan bij de individuele achtervolging over 3.000 meter in dezelfde klasse.
In het voorjaar van 2016 wist parawielrenner Arnoud Nijhuis tijdens de wereldkampioenschappen de gouden medaille in de wacht te slepen tijdens de 1.000 meter tijdrit.


13-4-2017 15:27

Opening expositie FotoSlag in gemeentehuis

Op vrijdag 21 april opent wethouder René de Vent om 13.00 uur de expositie van fotogroep FotoSlag uit Slagharen in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis in Hardenberg. De werken zijn te zien tot en met woensdag 28 juni 2017.


FotoSlag is in 2010 opgericht om een platform te bieden aan amateurfotografen uit Slagharen en omstreken. Ook het stimuleren van fotografie in al zijn facetten als hobby is een doelstelling van de club. De 31 enthousiaste leden van de club komen iedere derde woensdag van de maand bij elkaar in Grand Café de Kamer in Slagharen. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen de leden onderling kennis en ervaringen uit over fotografie, door samen de gemaakte foto’s te bespreken. Ook vergroten ze de eigen kennis over (digitale) fotografie door hun eigen beroepsfotograaf, die lid is van FotoSlag. Soms wordt er een beroepsfotograaf uitgenodigd om uitleg te geven over een specifiek onderwerp van fotografie in de praktijk. De leden bespreken tijdens de maandelijkse bijeenkomsten uiteenlopende thema’s met elkaar. Minimaal zes keer per jaar trekken de leden er, meestal op een zaterdag, samen op uit om op locatie te fotograferen. Ieder jaar houdt FotoSlag een fotowedstrijd onder de leden, aan de hand van een steeds wisselend thema. De foto’s van de leden zijn te bekijken op www.fotoslag.nl.

Lokale kunstenaars
In 2013 deed de gemeente Hardenberg de oproep aan lokale kunstenaars om zich in te schrijven voor een expositie in het gemeentehuis. Op deze oproep zijn meer dan twintig reacties gekomen. De kunstwerken komen te hangen in het bedrijfsrestaurant. Dit gedeelte van het gemeentehuis is voor iedereen toegankelijk. De expositie duurt steeds ongeveer drie maanden. De kunstcommissie beoordeelt de expositieaanvragen. Hierbij streeft de commissie naar kwaliteit en diversiteit.


13-4-2017 11:54

Appartementen en woningen langs de Vecht in centrum Hardenberg

Op de voormalige zwembadlocatie in het centrum van Hardenberg worden de komende jaren circa 90 woningen gebouwd. Het gaat om appartementencomplexen langs de Vecht en grondgebonden woningen tussen de Vecht en het centrum. Het voorontwerpbestemmingsplan dat de bouw van de woningen mogelijk maakt, ligt vanaf 12 april 2017 ter inzage. Vanavond tussen 17.00 en 19.30 uur kunnen belangstellenden de...


In de afgelopen tien jaar heeft het centrum van Hardenberg een behoorlijke metamorfose ondergaan. De komende jaren zet de gemeente Hardenberg samen met ontwikkelende partners opnieuw belangrijke stappen richting een binnenstad waar het goed wonen, werken en winkelen is.

Het gebied langs de Vecht aan de noordkant van de Jan Hendrik Prengerlaan is beschikbaar gekomen na de sloop van het voormalige zwembad De Marsch. Op deze locatie is vanuit het centrumplan voor Hardenberg woningbouw gepland. In totaal is er ruimte voor circa 90 woningen, verdeeld over meerdere complexen en grondgebonden woningen.

D&H ontwikkelt 40 appartementen en 35 woningen
De gemeente Hardenberg heeft onlangs overeenstemming bereikt met ontwikkelaar D&H uit Zwolle. D&H koopt de grond van de gemeente Hardenberg en gaat in het gebied langs de Vecht twee appartementencomplexen bouwen. Ieder appartementencomplex bestaat uit circa 20 appartementen met zicht op de Vecht. Bij de appartementencomplexen worden parkeerplaatsen voor de bewoners aangelegd.

In het achterliggende gebied tussen de nieuwe appartementencomplexen en de Jan Hendrik Prengerlaan, ontwikkelt D&H 35 stadwoningen die rond een binnenplein gesitueerd zijn. Een deel van de woningen krijgt een parkeerplaats op eigen terrein. Daarnaast worden rond de woningen openbare parkeerplaatsen aangelegd. Wethouder Douwe Prinsse van de gemeente Hardenberg en vertegenwoordigers van D&H Ontwikkeling hebben de ontwikkelovereenkomst op 6 april ondertekend. D&H gaat de plannen nu verder uitwerken.

Wonen aan de Vecht
Daarnaast ontwikkelt D&H in het kader van ‘wonen aan de Vecht’ twee appartementencomplexen in de wijk Marsch Kruserbrink. Deze appartementencomplexen liggen naast de voormalige zwembadlocatie. Dit project is een vervolg op de reeds gerealiseerde woningen tussen de Voermanstraat en de Blauwververstraat. Ieder appartementencomplex bestaat uit ca. 15 appartementen. De verkoop gaat binnenkort van start.

Appartementencomplex De Marsch
Op het perceel aan de oostkant van de Vechtvoorde (fietspad vanaf Amaliabrug) heeft een aantal particulieren het initiatief genomen (collectief particulier opdrachtgeverschap/CPO) voor het ontwikkelen van appartementencomplex De Marsch. Het appartementencomplex is ontworpen door Hamhuis Architecten. Het complex bestaat uit 16 appartementen met zicht op de Vecht en een inpandige parkeergarage. Rond het complex worden openbare parkeerplaatsen aangelegd. Op deze locatie staat nu het gebouw van de Kanovereniging. Als gevolg van deze ontwikkeling is de gemeente constructief in overleg met de Kanovereniging over een nieuwe locatie voor het verenigingsgebouw.

Inloopbijeenkomst 13 april
Het voorontwerp van het bestemmingsplan dat de bouw van de drie appartementencomplexen en de 35 woningen mogelijk maakt is klaar. Het plan ligt vanaf 12 april ter inzage. Vanavond organiseert de gemeente Hardenberg in samenwerking met ontwikkelaars D&H en Hamhuis een inloopbijeenkomst. Belangstellenden zijn welkom tussen 17.00 uur en 19.30 uur in Theater de Voorveghter om de plannen te bekijken. De twee appartementencomplexen die D&H gaat ontwikkelen aan de Vecht in de wijk Marsch-Kruserbrink zijn geen onderdeel van dit bestemmingsplan. Wel is er tijdens de inloopbijeenkomst informatie over deze appartementencomplexen en de verkoop van de appartementen. Belangstellenden kunnen hiervoor ook rechtstreeks contact opnemen met ontwikkelaar D&H uit Zwolle.

Bekijk de plannen die tijdens de inloopbijeenkomst aanbod komen.


13-4-2017 10:08

Vacature voor Generalist met expertise jeugd

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is voor de afdeling Maatschappelijk Domein, voor het gebiedsteam Ommen per direct op zoek naar een Generalist met expertise jeugd. Het betreft een vacature voor 24-36 uur per week voor een periode van 1 jaar met optie tot verlenging.


Als generalist pak je signalen over een (kwetsbaar) huishouden in een vroeg stadium op. Je grijpt in wanneer nodig. Je werkt vanuit de systeembenadering (het huishouden in zijn context). Je bevordert de zelfregie en het probleemoplossend vermogen van het huishouden door de inzet van eigen kracht en sociale netwerken. In het huishouden biedt je structuur in het alledaagse (over)leven.

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 1 mei.


11-4-2017 16:44

Vandaag officiële opening aspergeseizoen in Hardenberg

Op dinsdag 11 april 2017 ging het aspergeseizoen in Vechtdal Overijssel van start. Burgemeester Peter Snijders van gemeente Hardenberg kreeg de eer om de eerste asperge van aspergeboerderij Het Nijenhuis in Diffelen te steken.“Vele koppen steken al boven de grond, wij zijn bijzonder vroeg dit jaar”, aldus aspergetelers uit het Vechtdal, Jan Nijhuis en Ernie van der Kolk die dit voorjaar samenwerken met horeca en streekproducenten in een aspergecampagne. Asperges of ‘het witte goud’, al zijn ze er ook zelfs met een groene en paarse kleur. Eén van de verrukkelijke producten waar het Vechtdal om bekend staat en dan het liefst dagvers. Aspergetelers Jan Nijhuis, Diffelen en Ernie van der Kolk, Oudleusen werken dit voorjaar samen met Vechtdal Marketing, deelnemende horecabedrijven en streekproducenten in een aspergecampagne. Vanwege het gunstige weer kan de campagne vroeger van start gaan en gelijktijdig met de landelijke opening plaatsvinden.
Feestelijke openingen aspergeseizoen

De feestelijke opening van het seizoen werd vandaag bijgewoond door chefkoks, restauranteigenaren, aspergeliefhebbers en streekproducenten. Het is inmiddels een mooie traditie dat burgemeester Snijders de eerste asperge steekt. “Ik doe dit meerdere jaren en het blijft een leuke ervaring. Als burgemeester ben ik trots op de producten uit deze grond. De asperge is en blijft een bijzonder mooi streekproduct. Voor mij een teken dat het voorjaar is begonnen.” Vrijdagmiddag 14 april wordt er een culinaire aspergeproeverij gehouden door 5 topkoks uit het Vechtdal, tijdens de opening bij Tuinderij van Ernie van der Kolk in Oudleusen.


Nieuw: Aspergeboekje met aspergedagen, menu’s en smaakroutes

Alle aanbod aan activiteiten, aspergedagen 20 en 27 mei, smaakroutes, menu’s en arrangementen worden getoond op www.verrukkelijkvechtdal.nl/asperges. Eind april verschijnt er een aspergeboekje met aspergeweetjes, recepten, activiteiten en alle menu’s en arrangementen van de deelnemende horeca. Deze komt als gratis uitgave bij de telers en deelnemende bedrijven te liggen, zolang de voorraad strekt.


10-4-2017 11:46

Gezellig vuurtje kijken met Pasen

Op 16 en 17 april is het Pasen. Een groot deel van Oost-Nederland is in de ban van het traditionele paasvuur. Wekenlang verzamelen vrijwilligers snoeihout om een zo hoog mogelijke paasbult te bouwen. Met Pasen gaat onder luid gejuich van veel toeschouwers dan de fik erin.


Het branden van een paasvuur is niet zonder gevaar. Daarom kan niet iedereen op elke plek een paasvuur ontsteken. De gemeente kent een stookverbod, maar in bepaalde gevallen is een ontheffing mogelijk. De gemeente Hardenberg verleent voor paasvuren maximaal één ontheffing per kern of buurtschap. Deze maatregel is genomen om te zorgen dat de brandweerzorg bij calamiteiten kan worden gegarandeerd.

Veilig genieten
De gemeente Hardenberg heeft alleen ontheffingen voor een paasvuur verleend aan Plaatselijk Belang organisaties of aan buurt- of wijkverenigingen. Particulieren kunnen dus geen ontheffing voor een paasvuur aanvragen. De tijd is inmiddels verstreken om nog een ontheffing bij de gemeente aan te vragen, maar er zijn veel plaatsen in de buurt waar je veilig kunt genieten van de vlammen en de warmte van een paasvuur.

Locaties paasvuur gemeente Hardenberg
 • Kerkdijk, Collendoorn -  16/17 april
 • Liesendijk, Oud-Bergentheim - 16/17april
 • Den Oosterhuis 21, Balkbrug – zondag 16 april
 • Verkavelingsweg 1, Radewijk  - 16/17 april
 • Lenteweg, Lutten – zondag 16 april
 • Kuilenweg tegenover nr. 26, Bruchterveld  – maandag 17 april
 • Hoogenweg 58, Hoogenweg – maandag 17 april
 • Slagenweg 1, Anerveen -  16/17 april
 • Van Royensweg 51, Bergentheim - 16/17 april
 • Stegerensallee 15,  Dedemsvaart - 16/17 april
 • Grote Esweg, Diffelen - 16/17 april
 • Pothofweg 7, Anevelde - 16/17 april


Bij slecht weer
De paasvuren mogen niet aangestoken worden:
 • bij extreme droogte (code oranje of rood);
 • bij windkracht 5 of meer;
 • als het regent of het mistig weer is;
 • als het te verbranden materiaal nat is;
 • bij een ongunstige windrichting, waarbij de rook gevaarlijk of hinderlijk is voor de gebouwen in de omgeving en het verkeer.

Als vanwege deze weersomstandigheden het paasvuur niet met Pasen kan worden aangestoken, mag de organisatie het tot maximaal twee weken na Pasen alsnog laten branden.


10-4-2017 11:04

Actieplan voor centrum Dedemsvaart

Ondernemers in Dedemsvaart werken samen aan een nieuw en toekomstbestendig perspectief voor het centrum. In een actieplan voor het centrum hebben zij 8 speerpunten benoemd voor een succesvol centrum. De speerpunten zijn concreet uitgewerkt in 35 concrete acties. Eén van de acties is het aanstellen van een centrummanager. Daarnaast besteedt het actieplan veel aandacht voor de Marktstraat en zetten...


In het centrum van Dedemsvaart is met de uitvoering van het Masterplan Centrum Dedemsvaart gewerkt aan een compleet, compact, comfortabel en duurzaam centrumgebied dat goed bereikbaar is en met voldoende parkeerplaatsen. Het Masterplan is nog in uitvoering. Tegelijkertijd verandert de wereld en ook het winkellandschap razendsnel. Dat heeft impact op het centrum van Dedemsvaart, maar brengt ook kansen en uitdagingen met zich mee. Handelsvereniging Dedemsvaartse Middenstand Centrum (DMC), de stichting BIZ-bestuur en de gemeente Hardenberg willen de uitdagingen waar het centrum van Dedemsvaart voor staat gezamenlijk aanpakken. Daarom hebben zij het initiatief genomen tot het opstellen van een actieplan voor het centrum van Dedemsvaart. Ondernemers, makelaars, Rabobank Vaart en Vechtstreek en Plaatselijk Belang Dedemsvaart hebben hieraan meegewerkt.

Perspectief
Dedemsvaart heeft een functioneel en gemakkelijk toegankelijk centrum met een compleet aanbod en een aantrekkelijke openbare ruimte. Daarmee is de basis meer dan op orde. Maar Dedemsvaart is en biedt meer. Dedemsvaart wil vanuit haar ondernemersgeest werken aan een nieuw en toekomstbestendig perspectief.

De dag- en avondhoreca biedt ruimte voor ontmoeting. In de toekomst kunnen nieuwe en moderne retailconcepten ontstaan. Een nieuwe invulling van de Marktstraat zorgt voor een aantrekkelijke verbinding tussen Julianastraat en Markt. Met een superspeciaalzaak kan Dedemsvaart bezoekers uit de hele regio trekken. Verder is het streven een compact kernwinkelgebied met aantrekkelijke concepten en meer beleving door groen, sfeerverlichting en terrassen. Wonen in het centrum zorgt voor levendigheid.

Speerpunten
Om invulling te geven aan dit perspectief zijn in het actieplan 8 speerpunten benoemd. Deze vormen de sleutelpunten voor een succesvol centrum.
Dedemsvaart wil toewerken naar een compact kernwinkelgebied. Dit kan door winkels vanuit het aanloopgebied naar het kernwinkelgebied te verplaatsen. Leegstaande winkelpanden buiten het kernwinkelgebied kunnen een andere functie krijgen. Het kernwinkelgebied is al vastgelegd in de detailhandelsstructuurvisie.
Het tweede speerpunt is het ontwikkelen van een visie op de toekomst van de Marktstraat. Ook het vinden van een nieuwe invulling voor belangrijke leegstaande panden is een speerpunt. Hierbij wordt gedacht aan frisse onderscheidende winkelconcepten. Nieuw ondernemerschap moet in Dedemsvaart de ruimte krijgen.

De beleving van het centrum kan worden vergroot met evenementen, een aantrekkelijke openbare ruimte, kunst & cultuur en gastheerschap. Hier horen uniforme openingstijden bij. Om te blijven zorgen voor voldoende parkeerplaatsen en een goede bereikbaarheid wordt het parkeersysteem geëvalueerd.
Samenwerking tussen de partijen in het centrum is essentieel. Een toekomstbestendige centrumorganisatie en een centrummanager spelen hierin een sleutelrol. Tenslotte zorgt het versterken van marketing en positionering van het centrum ervoor dat bezoekers het centrum weten te vinden.
De speerpunten zijn uitgewerkt in 35 concrete acties die bijdragen aan de doelstellingen en ambities voor het centrum.

Centrummanager
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de inhoud van het actieplan centrum Dedemsvaart. Om de slagkracht bij het uitvoeren van het actieplan te vergroten vinden de samenwerkende partijen het belangrijk dat er voor de komende 3 jaar een centrummanager wordt aangesteld. De gemeente Hardenberg levert een financiële bijdrage om dit mogelijk te maken. Ook een vastgoedondernemer draagt bij de kosten van de centrummanager. De werving van een centrummanager is gestart. Het actieplan wordt gepresenteerd tijdens de ledenvergadering van de DMC op 13 april in De Baron.


© Gemeente Hardenberg