Goedenmiddag, het is 14:07
op vrijdag 20 oktober 2017
In Hardenberg is het nu 16,1 °C
Wind 2.7 km/u uit het zuidoosten
De luchtvochtigheid is 71 %
De luchtdruk is 1.007,2 hpa
Het heeft vandaag 2,2 mm geregend

Meteo
Hardenberg

Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

19-10-2017 16:50

Start herinrichting deelgebied Radewijkerbeek in Vechtpark

De werkzaamheden voor de herinrichting van het gebied Radewijkerbeek in het Vechtpark Hardenberg zijn gestart. Het gebied krijgt een natuurlijke inrichting met natuurvriendelijke oevers, een verlengde Vechtarm en een poel. Ook worden wandelpaden en een uitkijkpunt aangelegd. De werkzaamheden die momenteel worden uitgevoerd, passen binnen het geldende bestemmingsplan. Om de gehele herinrichting...


Het deelgebied Radewijkerbeek bestaat uit de rechter uiterwaard van de Vecht, tussen het fietspad over de stuw bij De Koppel en de Twenteweg. Het gebied is maar liefst veertien hectare groot. Dit deelgebied krijgt een natuurlijke inrichting. Tegelijkertijd wordt meer ruimte voor water gecreëerd en wordt de doorstroming van de Vecht verbeterd. 


De werkzaamheden in het gebied zijn onlangs gestart. Allereerst wordt gewerkt langs de westelijke oever van de Vecht. De oever wordt over de hele lengte (650 meter) ontsteend en deels verflauwd. De oever krijgt een natuurvriendelijke inrichting. Langs de oever ontstaat een drassig gebied waar rietmoeras zich kan ontwikkelen. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting half november afgerond.


Verlengen Vechtarm

In het gebied ligt een oude Vechtarm van circa 240 meter lang. Hiervan worden de oevers hersteld en natuurvriendelijk ingericht. Doordat hier over het algemeen geen stroming is, is deze nevengeul geschikt voor libellen, amfibieën en waterplanten.
De oude Vechtarm wordt verlengd met een ondiepe overloopgeul die aansluit op de oever van de Vecht. Deze geul wordt gedeeltelijk tot boven grondwaterniveau afgegraven. Hierdoor staat bij normale waterstanden de geul deels droog en deels vol met water. Bij hoog water kan het water van de Vecht ook via deze geul stromen. Dit verbetert de doorstroming van de Vecht. Het graven van de geul start volgens planning half november.

Poel

Tussen de dijk en de Twenteweg, buiten het winterbed, wordt een poel aangelegd. Dit gebeurt volgens planning in de tweede helft van november. In de poel kan met name de knoflookpad goed leven. 

 

In het gebied ligt de focus op natuur. Om ervoor te zorgen dat recreanten het gebied toch kunnen beleven, worden in de eerste helft van december betonnen wandelpaden aangelegd aan de zijde van de Twenteweg. Deze paden sluiten aan op de wandelpaden in het naastgelegen gebied rond de monding van de Molengoot. Ook wordt een verbinding gemaakt met de wandelpaden die volgend jaar in het naastgelegen gebied Rheezermaten worden aangelegd. Hierdoor ontstaan ommetjes door het gehele Vechtpark. 

Op de dijk aan de westkant wordt een uitzichtpunt gemaakt. Dit punt is bereikbaar via de verschillende wandelpaden.  Als laatste wordt half december de beplanting in het gebied aangelegd. 


Bestemmingsplan

Het plan voor de nieuwe inrichting is samen met bewoners uit de omgeving van het gebied bepaald. Zij hebben bijvoorbeeld meegedacht over de plek waar de wandelpaden worden aangelegd en de locatie van de poel.
Een deel van de werkzaamheden past binnen het bestaande bestemmingsplan. Om de aanleg van met name de wandelpaden mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. In het bestemmingsplan krijgt dit gebied de bestemming 'natuur'. Het bestemmingsplan heeft voor de zomervakantie ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

Werkzaamheden nog dit jaar afgerond

Naar verwachting is de herinrichting van het gebied Radewijkerbeek voor het einde van 2017 afgerond. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van het weer en het waterpeil van de Vecht.


Deelgebied Radewijkerbeek is onderdeel van het Vechtpark Hardenberg. De ontwikkeling van het Vechtpark Hardenberg is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht, en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel. De provincie Overijssel investeert extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het Vechtpark Hardenberg wordt een gebied waar water, beleving en natuur de ruimte krijgen. Meer informatie is te vinden op www.vechtparkhardenberg.nl.


19-10-2017 16:41

Ruimte voor kansrijke woningbouwplannen en woningbouw in kernen

Het college van B&W van de gemeente Hardenberg wil ruimte houden voor nieuwe kansrijke woningbouwplannen. Op een aantal locaties is het aantal geplande woningen veel hoger dan de vraag naar woningen in de komende jaren. Daarom wil het college op die locaties het aantal geplande woningen terugbrengen. Daardoor ontstaat ruimte om beter op de markt afgestemde plannen wel te kunnen realiseren. Een en...


Op diverse plekken in de gemeente Hardenberg zijn plannen voor het bouwen van nieuwe woningen. Deze plannen zijn vaak al jaren geleden gemaakt en sluiten soms niet meer goed aan op de huidige vraag naar woningen.
Om ervoor te zorgen dat de vraag naar en het aanbod van woningen met elkaar in balans zijn, heeft de gemeente eind 2016 alle woningbouwplannen tegen het licht gehouden. Hieruit blijkt dat er plannen zijn voor de bouw van 1.700 nieuwe woningen in de komende tien jaar. Het gaat daarbij om woningbouwplannen waarvoor al een bestemmingsplan is gemaakt.
Afspraken
De gemeente Hardenberg heeft afspraken met de provincie Overijssel over het maximaal aantal te bouwen woningen in de komende tien jaar. Dit aantal is gebaseerd op de verwachte groei van de bevolking. De gemeente heeft met de provincie afgesproken dat in gemeente Hardenberg de komende 10 jaar maximaal 1.682 nieuwe woningen gebouwd worden. 

Het aantal geplande woningen in de gemeente Hardenberg is dus hoger dan met de provincie is afgesproken. Hierdoor is er geen ruimte meer voor nieuwe kansrijke woningbouwplannen op plaatsen die wellicht beter aansluiten bij de vraag en de hedendaagse woningmarkt. 


Kansrijke plannen

Om te voldoen aan de afspraken met de provincie en om ruimte te maken voor nieuwe kansrijke plannen, wil de gemeente Hardenberg sneller nieuwe woningen bouwen. Door sneller de bouwen, neemt het aantal geplande woningen immers af.
Daarnaast wil het college op enkele locaties de komende jaren het aantal geplande woningen terugbrengen. Het gaat in totaal om de plannen voor 439 woningen in Dedemsvaart (Bransveen), Gramsbergen (Garstlanden), Lutten, Bergentheim (Möllincksvaart), Hardenberg (Marslanden Vlinder en Poort) en Slagharen (Moeshoek). 

Daarnaast zijn er woningbouwlocaties waar wel plannen zijn, maar waarvoor nog geen bestemmingsplan is gemaakt. De gemeente wil deze plannen voorlopige niet in procedure brengen. Het aantal terug te brengen woningen is vastgelegd in de 'structuurvisie herprogrammering woningbouw'. Het college biedt deze visie ter vaststelling aan de raad aan. 


Convenanten met plaatselijk belangen

Na het terugbrengen van het aantal geplande woningen, blijft er in de verschillende (kleine) kernen de komende jaren voldoende ruimte voor de nieuwbouw van woningen. Ook is de hoeveelheid geplande woningen eerlijker verdeeld over de kernen. In overleg met de plaatselijk belangen, wil de gemeente het bouwen voor eigen behoefte in kernen mogelijk blijven maken.
Het college stelt voor om met de plaatselijk belangen van alle kernen een convenant te sluiten. Hierin worden concrete afspraken gemaakt over woningbouwplannen en bijvoorbeeld het type woningen waar behoefte aan is. Het college wil afspreken dat in iedere kern plannen zijn voor een passend aantal woningen. Zodra dit aantal onder de norm komt, gaan gemeente en plaatselijk belang in overleg over nieuwe woningbouwplannen. Zo houden gemeente en plaatselijk belangen samen de vinger aan de pols.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de oriënterende ronde van 21 november en neemt naar verwachting op 12 december een besluit.


13-10-2017 18:08

Wijzigingen in de afvalinzameling

De gemeenteraad van Hardenberg heeft in september een besluit genomen over de manier waarop huishoudelijk afval wordt ingezameld. Voor de inzameling van plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons krijgen huishoudens een container die 4-wekelijks wordt geleegd. Ook bewoners van hoogbouwwoningen krijgen de mogelijkheid pmd-afval gescheiden aan te bieden. De inzameling van restafval blijft...


Huishoudelijk afval wordt in de gemeente Hardenberg op een duurzame manier ingezameld. Dit betekent dat zoveel mogelijk herbruikbare materialen buiten de grijze container om worden ingezameld.
Om ervoor te zorgen dat nog meer afval gescheiden wordt ingezameld, heeft het college van B&W voor de zomer een aantal voorstellen rond afvalinzameling gedaan. De gemeenteraad heeft deze voorstellen uitgebreid besproken en in september een besluit genomen. De raad heeft daarbij niet alle voorstellen van het college overgenomen, maar enkele wijzigingen aangebracht. 

4-wekelijkse inzameling pmd-afval met container
De gemeenteraad heeft besloten dat plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons (pmd) elke 4 weken worden ingezameld in een container. Daarmee verdwijnt de inzameling met zakken.

De pmd-containers (240 liter) worden tussen 23 oktober en 17 november door inzamelaar ROVA verspreid. De container is grijs van kleur, heeft een oranje deksel en wordt bij de woningen neergezet. Inwoners hoeven hiervoor niet thuis te blijven. De container is te herkennen aan de adressticker op de zijkant van de container. Huishoudens ontvangen hierover op korte termijn nog bericht.
Na ontvangst van de pmd-container, kan deze direct gebruikt worden. Dit betekent dat vanaf dat moment pmd alleen nog in de container met oranje deksel kan worden aangeboden. Inwoners die een pmd-container hebben ontvangen, kunnen geen zakken meer bestellen en aanbieden. 

De pmd-container wordt eens per 4 weken geleegd, op dezelfde dagen als de pmd-zakken worden opgehaald. Voor het legen hoeft niet betaald te worden.


Huishoudens van een hoogbouwwoning (appartement) kunnen hun pmd-afval in een ondergrondse container plaatsen. Hiervoor worden op termijn extra containers geplaatst of bestaande restafvalcontainers worden omgebouwd. 


4-wekelijks inzameling restafval
De raad heeft besloten dat de inzameling van restafval ongewijzigd blijft. De inzameling van restafval blijft eens per 4 weken huis-aan-huis plaatsvinden. Huishoudens betalen een bedrag per keer dat zij de grijze container aanbieden.

Omdat de inzameling van restafval niet wijzigt, komen er geen extra ondergrondse containers om tussentijds restafval aan te bieden. 

Inzameling gft-afval
De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) binnen de bebouwde kom blijft ongewijzigd: de groene container wordt iedere twee weken geleegd. Per lediging hoeft niet betaald te worden.

Op dit moment wordt gft-afval in het buitengebied niet ingezameld. Daarom ontvangen huishoudens in het buitengebied een korting op het vastrecht van de afvalstoffenheffing.
De gemeenteraad heeft besloten de inzameling van gft-afval in het buitengebied opnieuw in te voeren op basis van vrijwilligheid. Dit zou betekenen dat huishoudens zelf kunnen kiezen of zij hiervan gebruik willen maken en daarmee de korting op het vastrecht niet meer ontvangen. Op dit moment onderzoekt het college van B&W of inzamelen op basis van vrijwilligheid volgens de Wet Milieubeheer mogelijk is. Daarom is nog niet duidelijk of en wanneer de inzameling van gft-afval in het buitengebied wordt ingevoerd.  

Bij hoogbouwwoningen (appartementen) wordt indien mogelijk en wenselijk een gft-container geplaatst. Als dit aan de orde is, vervalt ook hier de korting op het vastrecht.


12-10-2017 09:02

Burgemeester Snijders op zoek naar jonge helden in gemeente

De gemeente Hardenberg reikt op maandag 20 november 2017, op de internationale dag van de rechten van het kind, voor de eerste keer het 'Jeugdlintje van Hardenberg' uit aan jonge helden.


In een speciale videoboodschap roept burgemeester Peter Snijders inwoners op om jonge helden aan te melden via www.hardenberg.nl/meldjeheld. Het jeugdlintje is een erkenning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen.

Op initiatief van de gemeenteraad van Hardenberg is het jeugdlintje ingesteld. Als blijk van waardering wil de gemeente Hardenberg de maatschappelijke betrokkenheid en de onbaatzuchtige inzet van kinderen en jongeren een podium geven.


In het zonnetje
Tot dit jaar was er in de gemeente geen andere onderscheiding waar kinderen en jongeren voor in aanmerking komen. "We weten dat er vele jongeren in onze gemeente vrijwillig maatschappelijk actief zijn voor naasten, verenigingen of goede doelen. Deze inzet blijft vaak onbelicht. Jonge helden mogen ook zeker in het zonnetje gezet worden. Vandaar mijn oproep aan inwoners om deze helden te melden", aldus burgemeester Peter Snijders.


Maximaal vijf jeugdlintjes
Per jaar worden er maximaal vijf jeugdlintjes uitgereikt aan jongeren in de leeftijd tot 18 jaar die zich op bijzondere wijze inzetten voor de Hardenbergse samenleving en daarmee uiting geven aan het motto 'de kracht van gewoon doen'.


Het jeugdlintje is bijvoorbeeld bedoeld voor jongeren die afgelopen jaar geruime tijd ouderen of zieken hebben geholpen, vrijwilligerswerk hebben gedaan bij hun sportvereniging of geld hebben ingezameld voor een goed doel.


Voordracht via website
Tot maandag 23 oktober 2017 kunnen kinderen en jongeren die woonachtig zijn in de gemeente Hardenberg voorgedragen worden voor een jeugdlintje. Het kan daarbij gaan om vrijwillige en onbetaalde inzet voor een ander, voor een vereniging of instantie gedurende minimaal 6 maanden. Of voor een bijzondere prestatie of daad of voor een uitzonderlijk initiatief.


Via het online formulier op de website www.hardenberg.nl/meldjeheld kunnen jonge 'Held van Hardenberg'-kandidaten voorgedragen worden voor het jeugdlintje 2017.


10-10-2017 14:51

Plaatsing bladhekken voor afgevallen bladeren

De bladhekken worden vanaf 20 oktober weer in de gemeente Hardenberg geplaatst. U kunt de bladhekken gebruiken voor het opruimen van blad van gemeentelijke bomen, dat in uw tuin terecht komt.


Op verschillende locaties in de gemeente Hardenberg worden de bladhekken geplaatst.
De bladhekken zijn uitsluitend bedoeld voor het afgevallen blad van gemeentelijke bomen. Omdat het blad gescheiden moet worden aangeboden bij een verwerkingsbedrijf, is het niet toegestaan de bladhekken te gebruiken voor tuin- en ander (groen) afval of blad verpakt in plastic (vuilnis)zakken.

De gemeente leegt één tot twee keer per week de bladhekken. Verzameld blad dat buiten de bladhekken is gestort, wordt niet meer opgehaald. De bladhekken blijven uiterlijk tot vrijdag 22 december staan.


10-10-2017 14:00

Netwerkbijeenkomst voor besturen MFC's, dorpshuizen en wijkcentra

Wethouders René de Vent (Hardenberg) en Ko Scheele (Ommen) maken vrijdag 10 november samen met besturen en beheerders van MFC's, dorpshuizen en wijkcentra een bustour langs drie dorpshuizen in de gemeenten Ommen en Hardenberg.


De bustour begint bij dorpshuis Kloosterhaar en gaat vervolgens naar buurthuis Ommerkanaal. De tour wordt afgesloten met een buffet in dorpshuis Hoogenweg.


Tijdens de bijeenkomst geven de besturen van de drie dorpshuizen allemaal een presentatie en een rondleiding door het betreffende dorpshuis. Verder zijn er presentaties over de 'Beursvloer' en de 'Hardenbergse Uitdaging'. Ook biedt de bijeenkomst voor besturen de mogelijkheid met elkaar in contact te komen en onderling informatie uit te wisselen.


Aanmelden

De gemeente heeft voor deze bijeenkomst alle besturen aangeschreven uit de gemeente Hardenberg en gemeente Ommen. Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u als bestuur geen uitnodiging ontvangen? Dan kunt u tot 20 oktober maximaal drie personen aanmelden bij Sandra Westra.


Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar sandra.westra@ommen-hardenberg.nl. Vermeld bij uw aanmelding de namen en de bijbehorende functie binnen het dorpshuis/bestuur.


9-10-2017 12:45

EUREGIO-spreekuur op 18 oktober

EUREGIO houdt op woensdag 18 oktober 2017 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.


U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over werken en studeren in het buurland. Verder krijgt u informatie over sociale verzekeringen, zoals AOW, WAO, zorgverzekering, pensioen en werkloosheid. Ook krijgt u antwoorden op algemene vragen over verhuizen naar het buurland


Voor de beantwoording van vragen over Duitse belastingen is een vertegenwoordiger aanwezig van het Finanzamt. Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


6-10-2017 18:12

Verspreiding jodiumtabletten vanaf 10 oktober

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start dinsdag 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in bepaalde gebieden rond kerncentrales in Nederland. De dichtstbijzijnde kerncentrale voor de inwoners van de gemeente Hardenberg is Emsland in Lingen (Duitsland).


Tot nu toe waren de tabletten op één plek in Nederland opgeslagen. Door de jodiumtabletten vooraf te verspreiden, komen deze bij de mensen thuis te liggen. De jodiumtabletten zijn dan direct beschikbaar voor de mensen die baat hebben bij de beschermende werking ervan.
Ten tijde van een kernongeval hoeven de jodiumtabletten dan niet meer door de hulpdiensten te worden verspreid. Dat scheelt kostbare tijd. Ook is het bij een kernongeval niet altijd nodig om jodiumtabletten te slikken, alleen als een wolk met teveel radioactief jodium bij u in de buurt komt. Dan zal de overheid adviseren jodiumtabletten te slikken.

De kans op een incident bij een kerncentrale is en blijft heel klein. Het is echter gemakkelijker en relatief eenvoudig om vooraf tabletten te bezorgen dan om na een ramp snel de distributie te moeten organiseren. Daarom heeft het Ministerie van VWS besloten jodiumtabletten te verspreiden. De tabletten worden vanaf 10 oktober per post naar de doelgroepen verstuurd. 


6-10-2017 15:33

Bouw je eigen buurt karavaan trekt door gemeente

"Als jij het voor het zeggen hebt, hoe ziet jouw eigen buurt er dan uit?" Die vraag stelt de gemeente Hardenberg aan alle inwoners. Op vier zaterdagen in oktober trekken raadsleden hiervoor met de 'Bouw je eigen buurt'-karavaan door de gemeente.


Online meedoen kan via www.bouwjeeigenbuurt.nl.
Inwoners kennen hun eigen buurt, wijk of dorp als geen ander en weten wat er speelt. Ze nemen steeds vaker het initiatief om zaken die zij belangrijk vinden zelf of samen met bijvoorbeeld buren te regelen.
De gemeente Hardenberg wil graag ruimte geven aan initiatieven. En zich bezig houden met de zaken die er voor inwoners toe doen. Dat kan alleen als de gemeente weet wat er leeft en speelt en wat inwoners écht belangrijk vinden. Hiervoor is de gemeente Hardenberg in juni 2017 gestart met 'Bouw je eigen buurt'.

Wensen en ideeën
Bij 'Bouw je eigen buurt' geven inwoners op een bouwtekening aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de eigen buurt, wijk of kern, of voor de hele gemeente Hardenberg. Het gaat om wensen en ideeën op het gebied van de mensen om je heen, eigen huis en buurt, de manier waarop je je verplaatst, werk, de fysieke leefomgeving, vrije tijd en energie.
Tijdens diverse bijeenkomsten in dorpshuizen en op scholen hebben honderden inwoners al meegedaan. Bouw je eigen buurt krijgt deze herfst een vervolg. Op verschillende plekken in de gemeente vinden bijeenkomsten plaats, vaak georganiseerd door een plaatselijk belang of inwoners.

Locaties
Raadsleden hebben de handschoen opgepakt en trekken op vier zaterdagen in oktober met de 'Bouw je eigen buurt'-karavaan door de gemeente. Onder het genot van een door een barista vers gemaakte kop koffie kunnen inwoners hier bouwen aan hun ideale woon- of leefomgeving in hierover in gesprek gaan met raadsleden.
De karavaan is op de onderstaande locaties te vinden.

 • Zaterdag 7 oktober in Hardenberg:
  10.00 - 12.00 uur: Plein voor LOC/bibliotheek
  13.00 - 15.00 uur: Markt
 • Zaterdag 14 oktober, Hardenberg:
  10.00 - 12.00 uur: Markt
  13.00 - 15.00 uur: HHC Hardenberg

De route van de karavaan voor zaterdag 21 en zaterdag 28 oktober wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke informatiepagina Kijk op Hardenberg in het huis-aan-huisblad, op www.hardenberg.nl en op de Facebookpagina van de gemeente Hardenberg.

Geïnspireerd
Raadslid Erika Kloekhorst: "Ik word geïnspireerd door al die mensen die meepraten over hun buurt. Het zet mij ook meteen aan het denken. Wat vind ik zelf nou echt belangrijk in mijn leefomgeving, nu en in de toekomst? Het is goed om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen we met elkaar bepalen wat belangrijk is voor de toekomst en kunnen we samen met onze inwoners de goede dingen doen."
Inwoners die mee willen doen maar liever online bouwen, kunnen op de laptop of pc via www.bouwjeeigenbuurt.nl een digitale bouwtekening maken.

Omgevingsvisie
De gemeente Hardenberg gaat vanaf november met inwoners en de gemeenteraad bekijken wat er met alle informatie gaat gebeuren. De gemeente gebruikt de informatie onder andere voor de Omgevingsvisie 2030 die de gemeente samen met inwoners wil maken.

De Omgevingsvisie omschrijft allerlei ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving op de lange termijn en op een integrale manier. In de toekomst is de Omgevingsvisie het belangrijkste toetsingskader bij nieuwe plannen en initiatieven.


6-10-2017 15:03

Woningsplitsing inwoonsituaties onder voorwaarden mogelijk

Het college van B&W wil woningsplitsing bij inwoonsituaties onder voorwaarden mogelijk maken. Hiermee wil het college een passende oplossing bieden voor de soms schrijnende gevallen die bij sommige inwoonsituaties zijn ontstaan. De zogenaamde i-woningen zijn in planologisch opzicht geen zelfstandig object. Hierdoor is een verbouwing of een hypotheek vaak niet mogelijk.


In de gemeente Hardenberg komen ruim 300 inwoonsituaties voor. Hierbij wonen twee zelfstandige huishoudens in één woning. Bij inwoning wordt vaak een i-huisnummer toegekend.


Inwoning is op dit moment in de gemeente Hardenberg alleen toegestaan als er sprake is van mantelzorg of als er sprake is van dringende sociale, verzorgings- of sociaal-economische redenen. Dit is vastgelegd in bestemmingsplannen of in beheersverordeningen.


In het verleden zijn vergunningen verleend voor inwoning waarbij geen sprake was mantelzorg of een dringende reden. In deze situaties is afgesproken dat het bestaande gebruik kan worden voortgezet. Hierdoor zijn er ook situaties ontstaan waarbij er feitelijk geen sprake meer is van inwoning, maar van twee gescheiden woningen.


Geen zelfstandig object
De zogenaamde i-woningen zijn in planologisch opzicht geen zelfstandig object. Hierdoor ligt de taxatiewaarde vaak een stuk lager dan bij een reguliere woning. Dit kan tot problemen leiden bij het verkopen van de i-woning. Ook komt het voor dat banken geen hypotheek willen verstrekken.


Omdat de woning geen zelfstandige planologische status heeft, is ook het verbouwen van een i-woning vaak niet mogelijk.


Woningsplitsing
Het college van B&W wil een passende oplossing bieden voor de soms schrijnende gevallen en financiële problemen die bij bestaande inwoonsituatie zijn ontstaan. Daarom wil het college het mogelijk maken om in voorkomende gevallen onder voorwaarden mee te werken aan woningsplitsing.


Bij woningsplitsing worden beide woningen een zelfstandig object. Daarmee krijgen de eigenaren de rechten en plichten die bij een zelfstandige woning horen. Hierdoor wordt het vaak mogelijk een hypotheek te krijgen of te verbouwen.


Voorwaarden voor medewerking
Om woningsplitsing bij inwoonsituaties mogelijk te maken, heeft het college een beleidsregel opgesteld. Hierin staan de voorwaarden waaronder de gemeente medewerking kan verlenen aan de woningsplitsing.


Zo moet er onder andere sprake zijn van een bestaande situatie. Ook moet de inwoonsituatie legaal zijn ontstaan vóór de vaststelling van het nu geldende bestemmingsplan of de nu geldende beheersverordening en sindsdien onafgebroken hebben bestaan. Beide woningen moeten voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit en de bouwverordening.


Voor woningen in het buitengebied gelden aanvullende voorwaarden.


De beleidsregel ligt van 18 oktober tot en met 28 november 2017 ter inzage en is ook digitaal te raadplegen. Afhankelijk van de reacties neemt het college daarna een definitief besluit of wordt beleidsregel nog aan de gemeenteraad voorgelegd.


6-10-2017 08:51

Begroting 2018: lagere lasten voor alle huishoudens

De gemeente Hardenberg staat er financieel goed voor. Dat blijkt uit de begroting voor 2018, die het college van B&W aan de gemeenteraad presenteert. Het college stelt daarom voor de lasten voor inwoners te verlagen.


De begroting biedt ook ruimte om te investeren in het versterken van de economie, duurzaamheid, onderwijs en in vitaliteit van centra en het buitengebied.


Wethouder Jannes Janssen: "Toen het nodig was, hebben we keuzes gemaakt in ambities, bezuinigd op de ambtelijke organisatie en iets extra's gevraagd van onze inwoners. Nu we de financiën op orde hebben, willen we iets terug doen en klaar zijn voor de toekomst."


Dit is de laatste begroting die het huidige college van B&W presenteert. In de begroting blikt het college dan ook terug op de afgelopen periode. Het college concludeert dat het collegeprogramma volledig is uitgevoerd of dat de voorbereidingen voor uitvoering zijn getroffen. De transitie in het sociaal domein is gelukt. De transformatie is in volle gang om te zorgen dat inwoners de juiste zorg en ondersteuning krijgen.


De collegeperiode begon in 2014 met een fors bezuinigingsprogramma. In totaal werd in de afgelopen jaren € 12 miljoen bezuinigd. Dat is gebeurd door de gemeentelijke belastingen te verhogen,  keuzes te maken in ambities en te snijden in de ambtelijke organisatie. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de gemeente Hardenberg nu een financieel gezonde begroting heeft.


Sluitende begroting
De begroting voor 2018 en de jaren daarna is structureel sluitend. In 2018 is er zelfs een overschot van ruim € 1 miljoen. Dat komt vooral doordat het economisch weer goed gaat in Nederland en de gemeente van het Rijk meer geld ontvangt voor de uitvoering van allerlei taken. Er is nog wel sprake van een incidenteel tekort. Dit komt door extra uitgaven die het college in 2018 wil doen.


Deze uitgaven wil het college betalen uit de algemene reserve. Die reserve ligt de komende jaren rond de € 35 miljoen. Dat is ruim boven de gewenste minimale omvang. Daarmee heeft de gemeente Hardenberg voldoende geld om eventuele financiële tekorten op te vangen. Er is zelfs financiële ruimte voor de komende gemeenteraad om desgewenst te investeren in de toekomst van de gemeente Hardenberg.


Wethouder Jannes Janssen (financiën): "We kijken tevreden terug op de afgelopen periode. Door tijdig in te grijpen en stevig te bezuinigen, staan we er financieel goed voor. Bezuinigen was niet leuk, maar wel noodzakelijk. We zijn nu financieel gezond en hebben weer wat vet op de botten. Er zit zelfs geld in onze spaarpot voor de komende gemeenteraad om met ambities voor onze gemeente aan de slag te gaan."


Lagere lasten
Nu de gemeente Hardenberg het huishoudboekje op orde heeft, stelt het college voor de lasten voor inwoners te verlagen. Het voorstel is om de woonlasten structureel met € 30 te verlagen. Hierbij wil het college ervoor zorgen dat alle huishoudens profiteren. Bovendien wil het college in 2018 eenmalig een extra korting van € 10 op de afvalstoffenheffing geven. Het college kiest hiervoor omdat de reserve afvalstoffenheffing onnodig hoog is opgelopen.


Er is ook goed nieuws voor hondenbezitters: het college stelt voor het tarief hondenbelasting voor de eerste hond met 20% te verlagen. Voor deze maatregelen trekt het college in totaal € 1,1 miljoen uit. Hiermee geeft het college concreet invulling aan de wens van de gemeenteraad de lasten voor inwoners te verlagen.


Wethouder Jannes Janssen: "Toen het nodig was, hebben we keuzes moeten maken en iets extra’s gevraagd van onze inwoners door de belastingen te verhogen. Nu we financiën op orde hebben willen we iets terug doen. Dat doen we via de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Zo zorgen we ervoor dat alle huishoudens profiteren, ook huurders. Ook willen we investeren in de vitaliteit van onze gemeente. Daar profiteren alle inwoners van. Om klaar te zijn voor de nieuwe vraagstukken die op ons afkomen, investeren we ook in de doorontwikkeling van onze ambtelijke organisatie."


Ambities
In de begroting doet het college voorstellen om te investeren in de toekomst van de gemeente Hardenberg. De focus ligt op het versterken van de economie zodat Hardenberg mee profiteert van het gunstige economisch tij. Ook wil het college geld reserveren voor het versterken en toekomstbestendig maken van winkelcentra.

De vitaliteit en leefbaarheid van het buitengebied houdt de aandacht van het college. Voor het uitvoeren en cofinancieren van projecten in het buitengebied wil het college extra geld uittrekken. Hardenberg gaat bovendien onverminderd door met stevige ambities op het gebied van duurzaamheid. Doel is zoveel mogelijk energie duurzaam op te wekken. 


Extra investeringen
In de begroting doet het college een aantal voorstellen voor extra uitgaven. Om ervoor te zorgen dat evenementen in de gemeente op een veilige manier kunnen plaatsvinden, wil het college geld uittrekken voor onder andere het beheersen van veiligheidsrisico's en toezicht op evenementen.


Het college investeert de komende jaren flink in de huisvesting van basisscholen. In de begroting is al geld gereserveerd voor de nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van basisscholen. Omdat de prijzen in de bouw flink stijgen, trekt het college hier extra geld voor uit. Tenslotte is er extra geld voor de uitvoering van het kunst- en cultuurprogramma.


Klaar voor de toekomst
Het college constateert dat de bezuinigingen op de ambtelijke organisatie op onderdelen te fors zijn geweest. Er komen weer meer vragen op de gemeente af, daar moet de ambtelijke organisatie op anticiperen. Bovendien vragen ontwikkelingen in de samenleving om een ambtelijke organisatie die klaar is voor nieuwe vraagstukken die op de gemeente afkomen. Daarom stelt het college voor ook geld beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.


De gemeenteraad bespreekt de begroting op 31 oktober 2017 in de oriënterende ronde en op 7 november in de raadsvergadering.


4-10-2017 16:38

Sfeervolle beelden sieren leegstaande panden in Dedemsvaart op

Leegstaande panden in het centrum van Dedemsvaart zien er een stuk aantrekkelijker uit doordat ze zijn opgesierd met sfeervolle beelden. Het bestickeren van de panden komt voort uit het Actieplan voor het centrum van Dedemsvaart.


Belangrijk speerpunt in het actieplan is het aanpakken van leegstand en het aantrekkelijker maken van de Marktstraat. Zo blijft de doorloop vanaf de Julianastraat richting Markt en andersom goed. Centrummanager Leo Hoksbergen is vanaf de zomer actief in Dedemsvaart en is hiermee aan de slag gegaan. Hij heeft gesprekken gevoerd met diverse pandeigenaren en ondernemers. Door een aantal beeldbepalende leegstaande panden nu op een fraaie manier met sfeervolle beelden te bestickeren , is hiermee een belangrijke eerste stap gezet om de Marktstraat weer aantrekkelijker te maken.  De betrokken pandeigenaren werken hieraan mee.
Handelsvereniging Dedemsvaartse Middenstand Centrum (DMC), de stichting BIZ-bestuur en de gemeente Hardenberg willen de uitdagingen waar het centrum van Dedemsvaart voor staat gezamenlijk aanpakken. Daarom hebben zij het initiatief genomen tot het opstellen van een actieplan. Ondernemers, makelaars, Rabobank Vaart en Vechtstreek en Plaatselijk Belang Dedemsvaart zijn hierbij betrokken.  
Vorige week gaven wethouder Douwe Prinsse van de gemeente Hardenberg, voorzitter Jolande Nanning van de DMC en centrummanager Leo Hoksbergen het startsein voor het bestickeren van leegstaande panden in het centrum van Dedemsvaart. Dit gebeurde in de Marktstraat te Dedemsvaart tegenover het voormalige HEMA-pand. 


3-10-2017 12:53

Kinderen leren over de 'dode hoek'

Negentien basisscholen uit de gemeente Hardenberg nemen deze week deel aan het verkeerseducatieproject 'Dode hoek'. Door middel van dit project moeten kinderen zich bewust worden van hun positie ten opzichte van een vrachtwagen of landbouwvoertuig.


Wethouder Jannes Janssen verrichte gisteren op de grote parkeerplaats van de Evenementenhal de opening van het project. Hij deed dat in het bijzijn van leerlingen van cbs 'De Akker' uit Gramsbergen. 
RTV Oost maakte een korte reportage. 
De leerlingen krijgen tijdens dit project de kans om in de praktijk te ervaren wanneer ze wel of niet zichtbaar zijn vanaf de stoel van de chauffeur. Daarnaast ontvangen de kinderen informatie over de gevaren van de dode ('blinde') hoek en tips over hoe deze te ontwijken is.
Tot en met vrijdag nemen leerlingen van in totaal negentien basisscholen deel aan het project.


2-10-2017 08:41

N34 deels afgesloten van 9 tot en met 27 oktober

De provinciale weg N34 krijgt nieuw asfalt en ongelijkvloerse kruisingen. Om de werkzaamheden aan de weg vlot en veilig uit te kunnen voeren, is de N34 tussen het kruispunt J.C. Kellerlaan tot aan de N343 (Haardijk) van 9 tot en met 27 oktober afgesloten voor al het verkeer.


De werkzaamheden zijn onderdeel van de ombouw van de N34 tot een regionale stroomweg. Tijdens deze eerste afsluiting gelden er verschillende omleidingsroutes, die met borden worden aangegeven.


Omleidingsroute snelverkeer
 • Verkeer op de A28 dat in noordelijke richting rijdt richting Emmen, wordt op de A28 ter hoogte van afrit 22 (Nieuwleusen) omgeleid via de A28-A37.
 • Verkeer in noordelijke richting op de N48 en verkeer op de westelijke aansluiting van de kruising N377-N48 wordt omgeleid via de N48-A37 richting Emmen.
 • Ter hoogte van knooppunt Holsloot wordt verkeer richting Ommen over de A37-N48 geleid in plaats van de reguliere route over de N34.

Omleidingsroute lokaal verkeer
Voor het lokale verkeer van en naar Hardenberg / Gramsbergen gelden de volgende routes:

 • Verkeer tussen Coevorden en Ommen gaat over de N377 en N343.
 • Lokaal verkeer dat vanuit de richting Ommen richting Hardenberg-oost of Gramsbergen rijdt, wordt ter hoogte van Haardijk omgeleid via de N343-J.C. Kellerlaan.

Omleidingsroute fietsers
Gedurende de afsluiting kunnen fietsers de kruising J.C. Kellerlaan niet oversteken. De omleidingsroute voor fietsers geldt tot medio 2018, tot het moment dat het nieuwe kruispunt wordt opengesteld.

Fietsers afkomstig van de noordelijke zijde van de N34 worden vanaf 9 oktober omgeleid over de Eugenboersdijk, Havermarsweg, van Coeverdenstraat, via de fietstunnel aan de Koehierdesteeg naar Stadhuisplein, Marslaan en de Parkweg richting de J.C. Kellerlaan. Fietsers afkomstig van de zuidelijke zijde volgen dezelfde route in tegengestelde richting.

Regionale stroomweg
De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werkt de provincie op vele plaatsen aan het verbeteren van de wegen. Eén van die wegen is de N34, een belangrijke schakel tussen het noordoosten van de provincie Overijssel en het zuidoosten van de provincie Drenthe.

De N34 wordt ingericht als regionale stroomweg, wat betekent dat verschillende gelijkvloerse overgangen, met of zonder verkeerslichten worden verwijderd of vervangen door tunnels en een viaduct. De uitritten van woningen krijgen een aansluiting op de parallelweg. Door de ombouw van de N34 kan het verkeer straks veilig en met 100 kilometer per uur doorrijden.

Meer informatie over het project en de omleidingsroutes zijn te vinden op www.overijssel.nl/n34.


29-9-2017 21:16

Lancering ideeënwebsite buitengebied Hardenberg

Inwoners en bedrijven in het buitengebied kunnen vanaf nu via de website www.mijnlandschapid.nl inspiratie en ideeën opdoen voor projecten in het buitengebied. De website biedt ook de mogelijkheid om zelf nieuwe plannen uit te werken en in te dienen bij de gemeente. De website is vanavond door wethouder Prinsse gelanceerd.


De website www.mijnlandschapid.nl is bedoeld voor iedereen die in het buitengebied van de gemeente Hardenberg  iets nieuws wil beginnen. Het is een  ideeënsite, die   inwoners en bedrijven laat zien welke kansen en mogelijkheden er zijn in het gebied waar zij wonen of werken. Op de site staan inspirerende en vernieuwende voorbeelden van projecten. Het is een interactieve site met veel beelden. Er kan worden gezocht op het eigen woonadres en via een moodboardmaker kunnen mensen zelf een plan of idee uitwerken en naar de gemeente sturen. De website is  nog niet af, er is nog volop ruimte voor nieuwe ideeën, sfeerbeelden en inspiratieprojecten. De lancering van de website is het vervolg op de  vaststelling van het bestemmingsplan voor het buitengebied.

Inspiratieprojecten
Op de website staan een aantal inspiratieprojecten. Dit zijn concrete projecten die in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd in het buitengebied van de gemeente. Foto’s van diverse locaties in het buitengebied  worden op de website gebruikt als sfeerbeelden en ter inspiratie van inwoners of bedrijven die zelf een idee willen uitwerken. De website wordt op vrijdag 29 september door wethouder Prinsse gelanceerd. Hierbij was ook Nederlands bekendste boswachter Arjan Postma aanwezig. Hij vertelde de aanwezigen op inspirerende wijze over de manier waarop we omgaan met het landschap en wat de invloed daarvan is op natuur en dieren. 


Pilotgebied 
Hardenberg heeft een veelzijdig buitengebied. In het bestemmingsplan buitengebied en op de ideeënwebsite worden ruim 50 deelgebieden onderscheiden. Elk deelgebied heeft  eigen gebiedskenmerken en ontwikkelkansen. Op dit moment is nog niet elk deelgebied volledig uitgewerkt. Alleen het pilotgebied  rondom Slagharen, Schuinesloot en De Krim  is volledig in kaart gebracht . Voor de overige  deelgebieden is op dit moment alleen een algemene beschrijving beschikbaar. Deze deelgebieden worden in de loop van het komende jaar verder uitgewerkt, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de ervaring die in de komende tijd met de website worden opgedaan.

Bestemmingsplan Buitengebied
De gemeente wil in het buitengebied ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen en tegelijk de ruimtelijke kwaliteit handhaven en waar mogelijk vergroten. Het bestemmingsplan buitengebied werkt daarom met  gebiedsbestemmingen waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerken van het gebied en het landschapstype. Voor deze manier van bestemmen is gekozen in nauw overleg met Plaatselijke Belangen en diverse andere partijen. Deze partijen hebben ook hun bijdrage geleverd aan de Landschap Identiteit Kaarten (LIK) en Ontwikkelingsvisies voor het buitengebied.


29-9-2017 19:13

Tweede editie van Stoptober van start

Met Stoptober worden rokers in heel Nederland opgeroepen in de maand oktober 28 dagen niet te roken. En dat is belangrijk, want na een periode van 28 dagen niet roken, is de kans vijf keer groter dat u blijvend stopt met roken. Tijdens de actieweek Stoppen met Roken in het Vechtdal wordt door verschillende acties in onder meer de gemeente Hardenberg aandacht gevraagd voor Stoptober.


In nauwe samenwerking met het onderwijs, gemeenten Ommen en Hardenberg, werkgevers, sociaal werk en zorg wordt van maandag 2 tot en met vrijdag 6 oktober een actieweek Stoppen met Roken in het Vechtdal gehouden. Meer informatie over deze actieweek is te vinden op de website www.vitaalvechtdal.nl/stoppen-met-roken.

Op maandag 2 oktober om 12.00 uur is de aftrap van de Stoptober-campagne in het Vechtdal bij het Alfa-college Hardenberg. Hilbert Moerman (raadslid PVDA Ommen) en Neil Altena (docent Engels Alfa-college Hardenberg en zanger van de band The Green Monkeys uit Gramsbergen) starten dan officieel hun stoppoging.


Activiteiten
Op diverse scholen en bij verschillende bedrijven zijn er in de actieweek activiteiten en (ludieke) acties rondom stoppen met roken, alcohol- en drugspreventie. Hierbij werken Jongerenwerkers van De Stuw en Wijz Ommen, GGD IJsselland, Tactus Verslavingszorg, Alfa-college en de gemeenten Hardenberg en Ommen nauw samen om mensen te stimuleren om te stoppen met roken.


Stoppen met roken levert veel positieve effecten op. Na 1 dag ruikt uw adem frisser, na 5 dagen heeft u een betere ademhaling en meer energie, na 28 dagen heeft u 5x meer kans om blijvend te stoppen, na een maand heeft u een betere en mooiere huid en na een jaar houdt u al snel € 1200 over! Rokers kunnen zich aanmelden via de website www.stoptober.nl. Voor hulp en ondersteuning kunt u terecht bij een huisarts in de gemeente Hardenberg.


29-9-2017 17:54

Inschrijven voor een bouwkavel in Marslanden vanaf 5 oktober

Belangstellenden kunnen zich vanaf 5 oktober inschrijven voor een bouwkavel van de gemeente Hardenberg in de Hardenbergse wijk Marslanden. De gemeente geeft 5 kavels uit voor een vrijstaande woning en 32 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning. De inschrijving start op het Woonevent Hardenberg.


De Hardenbergse woonwijk Marslanden wordt in noordelijke richting uitgebreid. Als eerste wordt gebouwd in deelgebied De Cirkel. Dit gebied grenst aan de bestaande woningen in Marslanden.
In totaal is in De Cirkel ruimte voor circa 190 woningen. Het gaat om circa 14 vrijstaande woningen, 80 twee-onder-een-kapwoningen en 96 rijenwoningen. Verschillende ontwikkelaars/bouwers gaan zowel koop- als huurwoningen bouwen in verschillende prijsklassen. De gemeente Hardenberg geeft in Marslanden vrije kavels uit. Particulieren kunnen hier zelf een woning bouwen. 

De gemeente biedt 5 kavels aan voor een vrijstaande woning en 32 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning. De prijs voor een kavel voor een vrijstaande woning is € 200 per vierkante meter exclusief 21% btw. Een kavel voor een twee-onder-een-kap woning kost € 185 per vierkante meter exclusief 21% btw.
De kavelprijzen worden overigens in december door de gemeenteraad formeel vastgesteld in de zogenaamde grondprijsbrief. De indicatieve verkavelingstekening is te vinden op www.hardenberg.nl/marslanden. 

Inschrijven
Inschrijven voor een gemeentelijke kavel is mogelijk vanaf donderdag 5 oktober. De inschrijving start op het Woonevent Hardenberg dat tussen 16.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis van Hardenberg plaatsvindt. De inschrijfformulieren zijn hier verkrijgbaar bij het Woonteam van de gemeente Hardenberg. Inschrijfformulieren zijn vanaf 6 oktober ook te vinden op www.hardenberg.nl/marslanden of verkrijgbaar in het gemeentehuis. 

De inschrijving sluit op donderdag 30 november om 12.00 uur. Dit betekent dat het inschrijfformulier op dat moment door het Woonteam ontvangen moet zijn. 


Bouwer en medebouwer bij twee-onder-een-kapkavel
Belangstellenden voor een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning schrijven zich als koppel (bouwer en medebouwer) in. Belangstellenden die geen medebouwer hebben gevonden, kunnen contact opnemen met het Woonteam zodat bouwers aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 


Loting
De loting en toewijzing van de kavels vindt plaats op maandag 18 december om 19.00 uur in De Voorveghter, onder toeziend oog van een notaris. De inschrijvers kunnen tijdens deze avond op basis van loting een kavel kiezen en een optie nemen.

Een optie op een kavel in Marslanden kost € 400 en is vier maanden geldig. Deze termijn kan onder voorwaarden en tegen optiekosten verlengd worden. Meer informatie over de loting en de optieregeling is beschikbaar via www.hardenberg.nl/marslanden. 

Welkom thuis in Marslanden
Marslanden is een ruim opgezette woonwijk in Hardenberg met woningen op royale kavels. Je woont er in een complete, eigentijdse en veelzijdige wijk. In de directe omgeving ligt veel groen en water. Je staat in no time midden in de natuur! De wijk heeft de nodige voorzieningen en winkels. Bovendien liggen het centrum van Hardenberg en de woonboulevard op loopafstand.

In Marslanden is het prettig wonen. Spelende kinderen en vriendelijke inwoners geven je een dorps gevoel. Omzien naar elkaar is er heel gewoon. Je voelt je er al snel thuis! Kijk voor meer informatie op de website www.thuisinmarslanden.nl.

Welkom op het Woonevent Hardenberg
De gemeente, ontwikkelaars en bouwers presenteren hun aanbod in Marslanden en het centrum van Hardenberg op het Woonevent Hardenberg. Het Woonevent vindt plaats van 16.00 uur tot 20.00 uur in het gemeentehuis van Hardenberg (Stephanuspark 1, Hardenberg). De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. Zie ook www.hardenberg.nl/woonevent.


28-9-2017 11:04

Weinig grip op 'verbonden partijen' bij gemeenteraad

De gemeenteraden van Coevorden en Hardenberg krijgen moeilijk grip op 'verbonden partijen' zoals bijvoorbeeld AREA, ROVA en GGD. Tot deze conclusie komen de Rekenkamercommissies van Hardenberg en Coevorden in twee rapporten over de gemeentelijke verbonden partijen.


Verbonden partijen zijn door de gemeente opgerichte zelfstandige organisaties die gemeentelijke taken uitvoeren. Zowel Hardenberg als Coevorden doen de laatste jaren hun best om hun grip te vergroten. Coevorden heeft daarin meer vooruitgang geboekt dan Hardenberg.


Aanleiding onderzoek
In heel Nederland hebben gemeenten en vooral gemeenteraden moeite met de aansturing van verbonden partijen, ook al hebben zij die zelf opgericht. In zowel Coevorden als Hardenberg is het jarenlang onderwerp van gesprek.


De gemeenteraad van Coevorden voerde samen met het College van B&W en met de ambtelijke organisatie sinds 2011 duidelijke verbeteringen in de informatievoorziening door. Zij werken bijvoorbeeld samen in een Raadswerkgroep 'Grip op regionale samenwerking'. Dit leidde nog niet tot meer grip. Ook in Hardenberg staat het probleem langer op de agenda, maar hier zijn minder concrete stappen genomen.


Omdat er nog steeds ontevredenheid is in beide gemeenten, besloten de rekenkamercommissies samen onderzoek te doen naar de sturing en controle op de verbonden partijen. Gezamenlijk onderzoek biedt namelijk de kans om problemen en oplossingen tussen beide gemeenten te vergelijken. De beide rekenkamercommissies stelden twee zelfstandige rapporten op.


Conclusies
De rekenkamercommissies hielden voor dit onderzoek een enquête onder de raadsleden van beide gemeenten. Zij zijn verrassend eensgezind in hun oordeel: in beide gemeenten ervaart zo’n 55% van de raadsleden weinig grip op verbonden partijen.


Dit onderzoek concludeert, dat de raden dat gevoel terecht hebben; beide raden hebben weinig inzicht in 'hun' verbonden partijen. Zij krijgen veel informatie, maar die is te weinig gericht op wat voor de eigen gemeente politiek gezien van belang is.


Wel informatie, geen grip
De verbeteringen in Coevorden blijken uit de resultaten: de raadsleden vinden hier in meerderheid dat de informatie over verbonden partijen op tijd, volledig en van belang is.


Deze duidelijke vooruitgang in informatievoorziening heeft de Coevorder raad echter nog geen grip op de verbonden partijen opgeleverd. In Hardenberg zijn de meeste raadsleden van mening dat de informatie aan de raad slechts soms op tijd, volledig en van belang is.


Oplossingen
Beide rekenkamers concluderen dat informatie over de verbonden partijen vooral zou moeten gaan over de vraag of de verbonden partijen de gemeentelijke taken voor de inwoners en bedrijven goed uitvoeren. Kortom: met minder, maar betere informatie kunnen de raden beter inzicht krijgen en dus betere grip op de verbonden partijen krijgen.


De gemeenteraden bespreken de rapporten op 17 oktober.


25-9-2017 11:12

Inzet veegauto gewijzigd in de herfst

In verband met het extra bladafval is de inzet van de veegauto van maandag 9 oktober tot en met vrijdag 8 december gewijzigd. Hierdoor kan het zijn dat uw straat op een andere dag wordt geveegd dan u gewend bent.


In de maanden oktober en november vallen de bladeren van de bomen en krijgt de veegauto meer afval te verwerken. De container van de veegauto moet in deze periode vaker worden geleegd.


Om het bladafval goed te kunnen verwerken, wordt de inzet van de veegauto in de herfst gewijzigd. 


25-9-2017 10:49

Wethouder Janssen geeft gastles over riolering

Het college van Hardenberg heeft een nieuw, beeldend rioleringsplan vastgesteld. Woensdag 27 september 2017 geeft wethouder Jannes Janssen een gastles over het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) aan leerlingen van groep 7 van de Albertus Risaeusschool in Hardenberg.


Onder de titel 'Waar gaat je poep naar toe?' krijgen de leerlingen les in de werking van het riool en wat er gebeurt met afval- en regenwater. Ook wordt aandacht gegeven aan de gevolgen van de klimaatveranderingen. Na afloop van de les nemen de leerlingen een kijkje in het riool.


Wethouder Janssen neemt de kinderen mee in de wereld van het rioolstelsel aan de hand van het nieuwe beeldende rioleringsplan: "Als jongeren weten wat er komt kijken om droge voeten te houden en weten waar alles wat wij door de gootsteen en de wc spoelen naar toe gaat en wat daarvoor moet gebeuren, gaan zij nu en als volwassenen milieubewuster om met wat door het riool gaat en hoe zij regenwater kunnen gebruiken. Dat is van belang nu het klimaat verandert, regenbuien heviger en droge periodes langer worden."


22-9-2017 17:02

Denk mee over het feestjaar van de Ommerschans

2018 Wordt het Jaar van de Ommerschans. Daarom nodigen het burgerinitiatief 'Jaar van de Ommerschans' en Vereniging de Ommerschans u uit om mee te denken over activiteiten en producten in het thema van de kolonie Ommerschans.


Volgend jaar is het tweehonderd jaar geleden dat de Maatschappij van Weldadigheid opgericht is ter bestrijding van armoede en ter opvoeding van 'luilevenden'. Bedelaars, paupers en wezen uit de Nederlanden werden onder andere naar Ommerschans gestuurd.


Samen met de andere koloniën van Weldadigheid Frederiksoord, Willemsoord, Wilhelminaoord, Veenhuizen, Wortel (België) en Merksplas (België) hoopt Ommerschans in 2018 te worden benoemd tot UNESCO Werelderfgoed.


Seizoen vol evenementen
Om meer bekendheid te geven aan het 200-jarig bestaan van de Koloniën van Weldadigheid, de voorloper van ons huidige sociale stelsel, nodigen het burgerinitiatief 'Jaar van de Ommerschans' en Vereniging de Ommerschans u uit om mee te denken wat u kunt doen: zelfstandig of met uw organisatie, bedrijf, sportclub, vereniging, clubje in het teken van dit bijzondere jaar. Het gaat niet om één dag, maar om een seizoen vol evenementen en mooie producten.


Met uw ideeën kunt u contact opnemen met Frits Welink, contactpersoon voor het Jaar van de Ommerschans. Hij werkt daarbij nauw samen met de Vereniging de Ommerschans. Welink is te bereiken via het telefoonnummer 06 218 479 17, of het e-mailadres info@fritswelink.nl.

Meer informatie?
Op dinsdag 3 oktober wordt een informatieavond gehouden in het gemeentehuis van Hardenberg. Twee dagen later is er op donderdag 5 oktober een informatieavond in het gemeentehuis van Ommen. De bijeenkomsten op beide avonden starten om 19.30 uur. De inloop is vanaf 19.00 uur. Van te voren aanmelden bij Frits Welink is gewenst. Zie voor meer informatie de uitnodiging (PDF, 374 kB).


22-9-2017 16:37

Nominaties bekend voor Starter en Ondernemer van het Jaar 2017

De genomineerden voor de verkiezing van Starter en Ondernemer van het Jaar 2017 zijn bekend. Voor beide categorieën zijn drie bedrijven genomineerd. De winnaars worden bekendgemaakt op vrijdag 17 november 2017.


De verkiezing Starter en Ondernemer van het Jaar 2017 wordt georganiseerd door het Startershuis DOEN! en het Ondernemershuis voor het Vechtdal. Dit jaar werden veel goede bedrijven uit de regio Vechtdal aangedragen voor de prijs zag Stendert de Vries van het Ondernemershuis voor het Vechtdal. "We waren verbaasd over de vele en goede aanmeldingen die wij ontvingen", aldus De Vries.
"Vooral ook mooi om te zien dat de ondernemers uit de hele regio komen en ook uit verschillende sectoren. Dit bevestigt weer dat het Vechtdal veel mooie en goede ondernemingen heeft."

Onafhankelijke jury
Een onafhankelijke jury heeft uit de aanmeldingen een keuze gemaakt en na lang beraad uiteindelijk drie genomineerden voor Starter van het Jaar en drie genomineerden voor Ondernemer van het Jaar gekozen.


Peter Zwartscholten van Startershuis DOEN! bevestigt dat het geen gemakkelijke keuze was voor de jury. "De achtergrond en ontwikkelingen van de bedrijven zijn erg verschillend. Ook qua omvang en sector. Dit maakt een keuze lastig", vertelt Zwartscholten.
Genomineerden
De genomineerden voor de verkiezing van Ondernemer van het Jaar zijn:

 • Transscope Voertuigsystemen uit Dedemsvaart
 • Puur Vechtdal uit Ommen
 • Wilpe B.V. uit Hardenberg

De genomineerden voor de verkiezing van Starter van het Jaar zijn:


 • WA Verlichting uit Ommen
 • Veteris uit Dedemsvaart
 • Kymco Enjoy uit Hardenberg

Op 17 november 2017 worden, op de Dag van de Ondernemer, de winnaars bekend gemaakt. Deze bedrijven zijn automatisch ook genomineerd voor de verkiezing van Starter en Ondernemer van het Jaar van de regio Zwolle.


22-9-2017 11:50

Opening expositie Jan Kremer in gemeentehuis Hardenberg

Schilderijen van de Hardenbergse kunstenaar Jan Kremer zijn van 29 september tot en met 24 januari 2018 te zien in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis van Hardenberg. De expositie is te bezichtigen tijdens openingstijden van het gemeentehuis.


Jan Kremer begon zo’n vier jaar geleden eigenlijk min of meer toevallig met schilderen. Zoals hij zelf zegt 'niet gehinderd door enige kennis', maar gewoon omdat het hem iets leek dat leuk was om te doen.
In de loop van de jaren daarna leerde hij steeds meer; waar je op moet letten bij het maken van een schilderij, hoe je moet kijken en ook waar je naar moet kijken tijdens het schilderen.
Ontwikkeling
Hij kreeg schilderles van Lorette Hommels in het atelier van Joke Waterink op 'Erve ’t Hacht'. Ook Wil van der Linden, Margareth van Oosterwijk en Louise Bramer hielpen Jan op weg in zijn ontwikkeling als schilder.
Jan Kremer schildert voor zijn plezier. Vaste thema's heeft hij niet; als hij iets ziet dat hij mooi vindt, probeert hij het vast te leggen op het doek. Hij kan hierin zijn gevoel kwijt en geniet daar heel erg van. De schilderijen van Jan Kremer zijn tot en met 24 januari 2018 te zien in het bedrijfsrestaurant in het Hardenbergse gemeentehuis.

Lokale kunstenaars
In 2013 deed de gemeente Hardenberg de oproep aan lokale kunstenaars om zich in te schrijven voor een expositie in het gemeentehuis. Op deze oproep zijn meer dan twintig reacties gekomen. De kunstwerken komen te hangen in het bedrijfsrestaurant. Dit gedeelte van het gemeentehuis is voor iedereen toegankelijk.

De expositie duurt steeds ongeveer drie maanden. De kunstcommissie beoordeelt de expositieaanvragen. Hierbij streeft de commissie naar kwaliteit en diversiteit.


22-9-2017 11:38

Woonevent Hardenberg op 5 oktober

Belangstellenden voor een kavel of nieuwbouwwoning in Marslanden of Hardenberg centrum zijn donderdag 5 oktober tussen 16.00 en 20.00 uur welkom tijdens het Woonevent Hardenberg. Tijdens dit woonevent in het gemeentehuis van Hardenberg start de gemeente met de inschrijving voor een kavel in de Hardenbergse wijk Marslanden.


De gemeente Hardenberg organiseert het Woonevent in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in samenwerking met diverse ontwikkelaars. Belangstellenden zijn welkom vanaf 16.00 tot 20.00 uur. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.


Welkom thuis in Marslanden
De wijk Marslanden in Hardenberg wordt in noordelijke richting uitgebreid met vrijstaande, twee-onder-een-kap- en rijenwoningen. Er worden zowel koop- als woningen gebouwd in verschillende prijsklassen. Belangstellenden voor een kavel of nieuwbouwwoning in Marslanden kunnen op het Woonevent Hardenberg terecht op het Marslandenplein.
De gemeente Hardenberg geeft in Marslanden vrije kavels uit voor een vrijstaande of een twee-onder-een-kapwoning. De inschrijving voor een kavel start op het Woonevent Hardenberg. Ontwikkelaars Roosdom Tijhuis, Heutink en Sado Hom laten op het Marslandenplein hun aanbod aan nieuwbouwwoningen zien: van vrijstaande tot twee-onder-een-kap- en rijenwoningen. Ook huren in Marslanden is mogelijk. Daarom is ook woningstichting De Veste aanwezig op het Woonevent Hardenberg.


Wonen langs de Vecht
Ontwikkelaars praten bezoekers van het woonevent bij over hun aanbod en plannen voor nieuwbouwwoningen op diverse gewilde locaties in het centrum van Hardenberg. In het gebied tussen de Vecht en het centrum bouwt ontwikkelaar D&H de appartementencomplexen 'Vechtwachter'. Op het woonevent zijn tekeningen te zien. Dezelfde ontwikkelaar heeft ook plannen voor de bouw van twee appartementencomplexen op  de plek waar voorheen het zwembad stond. In het achterliggende gebied zijn stadswoningen rond een binnenplein gepland. Ook hierover is informatie beschikbaar.

Architect Hamhuis vertelt bezoekers over het plan voor appartementencomplex 'De Marsch'. Dit complex dat middels collectief particulier opdrachtgeverschap tot stand komt, is gepland langs de Vecht, op het perceel naast het fietspad vanaf de Amaliabrug


Appartementen en woningen nabij centrum
Ontwikkelaar Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg presenteert op het Woonevent Hardenberg de plannen voor de bouw van energieneutrale appartementen en woningen in het gebied 'Slotgraven'. Op deze plek stonden voorheen het voormalige gemeentehuis, de bibliotheek en basisschool De Kern. In de hoek bij de rotonde verrijst een appartementengebouw. Daarnaast worden herenhuizen gebouwd met drie of vier bouwlagen en een plat dak. Aan de rand van het gebied is ruimte voor traditionele woningen. Het gebied krijgt een groene parkachtige uitstraling. Auto's worden uit het zicht onder een groen dek geparkeerd. Het plan wordt nog verder uitgewerkt. Ter Steege licht tijdens het woonevent alvast een tipje van de sluier op.

In de hoek van de Gramsbergerweg en de weg Nijenstede aan de rand van het centrum bouwt Van Pijkeren Bouw (Dalfsen) vijf geschakelde eengezinswoningen. Over dit project 'Boomgaard' is ook informatie tijdens het woonevent.


21-9-2017 16:35

Kruising N36 ter hoogte van Beerzerweg afgesloten

Rijkswaterstaat sluit de kruising N36 ter hoogte van de Beerzerweg volledig af van maandag 25 september 00.00 uur tot en met zondag 1 oktober 18.00 uur.


De afsluiting is nodig om herstelwerkzaamheden uit te voeren. De kruising is eind 2016 opnieuw ingericht om verkeerslichten te plaatsen. Door problemen met het gebruikte asfalt moeten deze werkzaamheden opnieuw worden uitgevoerd. 
In opdracht van Rijkswaterstaat zal aannemer Verhoeve het asfalt frezen en opnieuw asfalteren. Om het werk veilig uit te voeren is het noodzakelijk om de kruising volledig af te sluiten. Ook is het noodzakelijk dat de aannemer zowel overdag als in de nachten werkt. Dat geeft geluidshinder. De werkzaamheden zijn afgestemd met de werkzaamheden van de provincie Overijssel aan de N34. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.
Omleidingsroutes
Gele borden langs de weg geven de omleidings- en adviesroutes aan.


Meer informatie? 
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Bel gratis met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002. Of kijk op www.vananaarbeter.nl


18-9-2017 13:50

Uitreiking Cultuurprijs Overijssel op 5 oktober in Hardenberg

Voor het vierde jaar op rij worden dit jaar de Cultuurprijs Overijssel en de Talentprijs Overijssel uitgereikt. De uitreiking van beide prijzen vindt op donderdagavond 5 oktober plaats in Theater de Voorveghter in Hardenberg.


Inwoners van Overijssel hebben de kandidaten aangedragen voor deze twee prijzen. Uit alle inzendingen heeft de jury onder leiding van Commissaris van de Koning, Ank Bijleveld-Schouten, drie genomineerden geselecteerd voor de Talentprijs Overijssel en voor de Cultuurprijs Overijssel 2017.


Nominaties Cultuurprijs Overijssel
Dit zijn de nominaties voor de Cultuurprijs Overijssel 2017:

 • Rico en Sticks, het rappersduo uit Zwolle.
  Zij vormden tussen 1998 en 2007 samen met DJ Delic de rapformatie Opgezwolle. Vorig jaar werd hun derde studioalbum 'Eigen Wereld' uit 2006 uitgeroepen tot 'Het Hardste Hiphop Album van de Lage Landen'. Samen met Typhoon gaven ze op 9 december 2016 de tot nu toe grootste show in de geschiedenis van de Nederlandstalige hiphop.
 • Siegfried Woldhek, de tekenaar uit Giethoorn.
  Hij exposeert zijn werk in het hele land en geniet bekendheid door zijn politieke portretten voor het NRC en zijn literaire portretten voor Vrij Nederland. Begin dit jaar verscheen zijn 1000e tekening in het NRC. Voor Vrij Nederland maakt hij al 40 jaar literaire portretten.
 • Ronald A. Westerhuis, kunstenaar geboren in Zwartsluis, met Zwolle als thuisbasis.
  Hij is internationaal actief als maker van landschapskunst en abstracte sculpturen. Zijn werk is te vinden in de openbare ruimte, musea en particuliere kunstcollecties. Op 17 juli werd zijn MH17 monument onthuld.

Nominaties Talentprijs
Voor de Talentprijs Overijssel 2017 koos de jury voor de volgende drie genomineerden:

 • Jeangu Macrooy, geboren in Paramaribo.
  Hij verhuisde in 2014 naar Nederland om in Enschede aan de ArtEZ Popacademie de opleiding songwriter te kunnen volgen. De Twentse Pop Secret Prijs leverde hem een platenlabel op bij Unexpected Records van Perquisite. In 2016 verscheen zijn solodebuut 'Brave Enough'. Zijn single 'Gold' werd gebruikt in een reclame voor de serie Game of Thrones. Vorig jaar werd hij door radiozender 3FM uitgeroepen tot Serious Talent en hij won ook de Popprijs Overijssel 2017.
 • Evander Eijsink, het achtjarig pianotalent uit Hengelo.
  Hij won het Open Podium in het Rabotheater in zijn woonplaats en het Steinway Pianoconcours 2016. Tijdens de Junior Finale van de Young Piano Foundation in Amsterdam in 2015 werd hij vierde. Op zijn jonge leeftijd gaat hij filmmuziek componeren voor de nieuwe speelfilm ‘Gribiche’ van Barst Theaterproducties.
 • Marieke Nijkamp, schrijver, dromer en globetrotter uit Twente.
  Zij is gefascineerd door taal en zit vol ideeën en fantasie. Haar debuutroman 'This Is Where It Ends' is in 2016 in de Verenigde Staten verschenen bij Sourcebooks Fire en stond op de bestsellerlijst van de New York Times. De Nederlandse editie, met de titel '54 Minuten', is in september 2016 verschenen bij HarperCollins Holland.

Winnaars 2016
Vorig jaar won schrijver en columnist Özcan Akyol de Cultuurprijs Overijssel. De geboren en getogen Deventenaar schrijft op een intrigerende manier en spreekt met zijn columns jonge doelgroepen aan.

De Talentprijs Overijssel werd afgelopen jaar gewonnen door Johanneke ter Stege. Ze verzamelt de mooiste stukjes tijd en rijgt ze aan elkaar in beeld, taal en muziek, zoals ze zelf zegt.
In 2016 werd voor het eerst de Overijssel Oeuvreprijs uitgereikt. Herman Finkers mocht deze prijs in ontvangst nemen voor zijn schat aan onvergetelijke voorstellingen en boeken die zijn carrière tot nu toe heeft voortgebracht.

Ontstaan in 2014
De Talentprijs en Cultuurprijs Overijssel zijn ontstaan uit een samenwerking van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel, RTV Oost, De Stentor en De Twentsche Courant Tubantia. Vanaf 2014 hebben de partijen de handen ineengeslagen, met als doel de verschillende kunst- en cultuurvormen in de provincie onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Sinds dit jaar is er ook een samenwerking met Boom uitgevers. Want cultuur (ver)bindt, creëert trots en is medebepalend voor de identiteit van de samenleving, ook in Overijssel.

Jury
De jury van de Cultuurprijs Overijssel en de Talentprijs Overijssel bestaat dit jaar uit Ank Bijleveld-Schouten (Commissaris van de Koning van Provincie Overijssel), Wim Fiselier (ArtEZ), Peter Schoof (RTV Oost), Anne Riemersma (Hedon), Kees Schafrat (boekhandel Broekhuis) en Wilja Jurg (Raad van Cultuur).


14-9-2017 14:03

Open dag asielzoekerscentrum Hardenberg

Veel asielzoekerscentra, waaronder azc Hardenberg, openen op zaterdag 23 september tussen 12.00 en 16.00 uur hun deuren voor het publiek om een indruk te geven van het dagelijks leven op een azc.


Deze landelijke open azc dag is een initiatief van het COA, het Ministerie van Veiligheid & Justitie en VluchtelingenWerk Nederland. Vorig jaar trok de open azc dag ruim 40.000 bezoekers. 


Uitnodiging

Azc Hardenberg nodigt belangstellenden graag uit om op 23 september tussen 12.00 en 16.00 uur langs te komen om een indruk te krijgen van de activiteiten en de werkzaamheden op een locatie en om kennis te maken met de bewoners.


Organisaties vertellen over hun werkzaamheden op een opvanglocatie; de toelating, registratie, opvang en de begeleiding van asielzoekers naar een Nederlandse gemeente of naar het land van herkomst.


In verband met beperkte parkeerruimte op de locatie, wordt aangeraden indien mogelijk op de fiets te komen.  


Website 

Op de www.openazc.nl is meer informatie te vinden over de landelijke Open azc dag. Belangstellenden die op de hoogte willen blijven van al het nieuws en de activiteiten rondom de open dag, kunnen zich via de website hiervoor aanmelden.


Ook is er op de website een overzicht beschikbaar van de deelnemende opvanglocaties en de programma's.


14-9-2017 14:03

Stella Hanssen (D66) maakt overstap naar VVD Hardenberg

VVD Hardenberg en Stella Hanssen hebben vandaag bekend gemaakt dat raadslid Stella Hanssen de overstap maakt van D66 naar VVD Hardenberg.


Hanssen: "Ik heb me de afgelopen jaren met veel plezier en toewijding ingezet voor het sociaal democratische gedachtengoed in Hardenberg. Ik kijk dan ook vol trots terug op dat wat we bereikt hebben. De afgelopen periode kwam ik steeds meer tot de conclusie dat mijn opvattingen beter aansluiten bij de lijn van VVD Hardenberg en ik me steeds minder herkende in de lijn van D66. VVD Hardenberg is een mooie partij, oprecht, betrokken en vooral met heel veel hart voor de gemeente Hardenberg en haar inwoners. Dat voelt goed, daar wil ik me graag aan verbinden."


Binnen de VVD is er enthousiast gereageerd op de komst van Hanssen, fractievoorzitter Bert Gelling: "Stella is een waardevolle aanvulling voor de partij als zeer ervaren en gedreven politica. Ze heeft in de afgelopen jaren bewezen een bevlogen politica te zijn die zich met hart en ziel inzet voor het openbaar belang, met bijzonder veel expertise op het Sociaal Domein. Dat sluit goed aan bij waar wij ons als partij voor inzetten: een leefbaar en vitaal Hardenberg. Dat na de fusie met Leefbaar Hardenberg nu ook Stella Hanssen zich aansluit bij de VVD zorgt ervoor dat wij ons hier met meer raadsleden voor in kunnen zetten. En dat is natuurlijk prachtig!"


Stella Hanssen was in 2013 een van de initiatiefnemers om de afdeling van D66 een nieuw leven in te blazen. Met succes, want D66 kwam met twee zetels in de raad in 2014, waar zij een zetel van invulde. Vanaf vandaag vertegenwoordigen Bert Gelling, Erik Back, Petra Baarslag- de Mönnink, Alex Reiling en Stella Hanssen de VVD in de Hardenbergse gemeenteraad. In maart 2018 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden.


13-9-2017 14:17

Beperking gebruik brug Lambertsdijk

Met ingang van woensdag 13 september 2017 is het niet toegestaan om over de brug Lambertsdijk te rijden met voertuigen en voertuigcombinaties die zwaarder zijn dan 5 ton. De brug Lambertsdijk is de verbinding over het water van de Randwaterleiding tussen de Zwolseweg en de Lambertsdijk in Den Velde.


Civiele bouwwerken, waaronder bruggen en tunnels, zijn recent door de gemeente geïnspecteerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat de betonnen landhoofden en dek van de brug Lambertsdijk zijn beschadigd.


Om de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren, is daarom de volgende beperking in het gebruik van de brug ingesteld:


 • Gewicht maximaal 5 ton.
 • Vracht- en landbouwverkeer niet toegestaan.

Deze beperkingen zijn voor een tijdelijke periode ingesteld. Momenteel wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de verbinding weer geschikt te maken voor zware voertuigen. 


Omleidingsroute
Het zware wegverkeer kan omrijden over de Veldingerveldweg om vervolgens over de Zwolseweg v.v. de weg te vervolgen. Met borden wordt aangegeven dat voertuigen zwaarder dan vijf ton geen gebruik van de brug mogen maken.


De brug Lambertsdijk is wel gewoon toegankelijk voor (brom)fietsers, voetgangers, motoren en personenauto's. De direct omwonenden, bedrijven en ook de Plaatselijk Belangen zijn op de hoogte gesteld van de maatregelen.


12-9-2017 19:45

Burgemeester Peter Snijders herbenoemd

De heer Peter Snijders is officieel herbenoemd tot burgemeester van de gemeente Hardenberg. De gemeenteraad gaf in mei dit jaar aan graag verder te willen met de heer Snijders als burgemeester voor een nieuwe periode van zes jaar.


De Commissaris van de Koning in Overijssel mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld nam de aanbeveling van de gemeenteraad over in een advies aan de minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. Die droeg Peter Snijders voor herbenoeming voor bij de Koning. De aanbeveling tot herbenoeming is inmiddels bij koninklijk besluit bekrachtigd. 


Snijders, lid van de VVD, legde dinsdagavond 12 september op het gemeentehuis van Hardenberg officieel de belofte af onder toeziend oog van de Commissaris van de Koning mevrouw Bijleveld. Hiermee is de herbenoemingsprocedure afgerond. De nieuwe ambtsperiode gaat in per 1 oktober 2017.


12-9-2017 09:28

Enkele balies gesloten op maandag 18 september

Wegens de overgang naar nieuwe software systemen zijn op maandag 18 september enkele balies van het gemeentehuis en de locatie in MFC de Baron gesloten.


De balies op het gemeentehuis in Hardenberg van de Burgerlijke Stand en Bouwen & Wonen zijn maandag 18 september wel geopend.


Uw verhuizing kunt u op maandag 18 september online doorgeven. Voor overige vragen kunt u op deze dag ook gebruik maken van het digitale contactformulier.
Daarnaast is de Publieksdienst van de gemeente gewoon bereikbaar via het telefoonnummer 14 0523.


8-9-2017 11:30

Wegafsluitingen op 8 september tijdens Olympia's Tour

De Olympia's Tour, de oudste etappewedstrijd van Nederland, komt vrijdag 8 september weer naar Hardenberg. Met een etappe met start en finish op de Europaweg in Hardenberg.


Vrijdagmiddag 8 september start de vierde etappe van Olympia's Tour in Hardenberg. De internationale wielerbeloftes onder de 23 jaar fietsen 143 kilometer door de gemeente Hardenberg en Ommen. 


De route gaat door Ane, De Krim, Schuinesloot, Dedemsvaart, Ommen, Lemele, Sibculo, Bruchterveld, Bergentheim, Mariënberg en Rheeze. Onderweg beklimmen de renners ook de Lemelerberg. 


Kortdurend oponthoud

Het wielerpeloton wordt voorafgegaan door motorpolitie en begeleidende motoren. Zij zetten voor  de doorkomst van de wielrenners zijstraten tijdelijk even af om een veilige doortocht van de wielrenners mogelijk te maken.
Circa 5 minuten voor deze doorkomst is er dan sprake zijn van een tijdelijke afsluiting. Nadat de wielrenners en de volgauto's gepasseerd zijn, kan het verkeer weer doorrijden. 

Finish

Tussen 16.00 en 18.00 uur is alleen de Europaweg vanaf het Politiebureau tot aan de rotonde bij het gemeentehuis afgesloten. De rotonde bij het gemeentehuis is vanaf drie richtingen wel toegankelijk. Alleen de verbinding tussen de rotonde en de Europaweg zal dus tussen 15.00 en 17.00 uur tijdelijk afgesloten zijn.
De finish van Olympia's Tour wordt verwacht rond 16.20 uur op de Europaweg ter hoogte van de brug over de Vecht. Rond 16.45 uur is de huldiging van de winnaar op het Molenplein.
Bekijk de gedetailleerde routebeschrijving


8-9-2017 11:23

College wil aan de slag met ambitieuze energiedoelstellingen

Met een vijftal kansrijke pilotprojecten op het gebied van zonne-energie, windenergie en restwarmte wil het college van B&W meer duurzame energie opwekken.


Het initiatief voor een zonneveld in Lutten is één van de pilotprojecten, net als een grootschalige veldopstelling voor zonne-energie. Op het gebied van windenergie gaat het om windmolens in het gebied tussen Bergentheim en Kloosterhaar en langs de N36, ten zuiden van de Witte Paal.
Ook een uitbreiding van het project waarbij restwarmte van het Wavin-terrein wordt gebruikt voor de verwarming van gebouwen krijgt nader vorm. De pilotprojecten worden samen met initiatiefnemers en de omgeving opgepakt.

Ambitieuze energiedoelstellingen
De gemeente Hardenberg werkt al jarenlang aan ambities op het gebied van duurzame energie en boekt hierin resultaat. De gemeente stimuleert hiervoor inwoners en ondernemers om energiebesparende maatregelen te nemen of om zelf duurzame energie op te wekken. Daarnaast richt de gemeente zich op grootschalige duurzame energieproductie.


Op dit moment wordt 4,5% van alle gebruikte energie in de gemeente Hardenberg op een duurzame wijze opgewekt. Dit percentage stijgt de komende jaren door naar 9%, als gevolg van de realisatie van vijf windmolens in het Hardenbergse deel van windpark De Veenwieken en de komst van een biomassacentrale in Balkbrug. De ambitie van de gemeenteraad is dat het percentage duurzaam opgewekte energie in 2020 is gestegen naar 14%. Dat betekent dat op korte termijn aanvullende grootschalige duurzame energieopwekking nodig is.
Voor de lange termijn is de ambitie dat in 2023 20% van het energieverbruik in de gemeente Hardenberg duurzaam wordt opgewekt en 30% in 2030. Conform de doelstelling van het landelijke Energieakkoord wil de gemeente uiteindelijk een energieneutrale gemeente zijn.

Zon, wind en restwarmte
Uit een verkenning blijkt dat de energiedoelen vooral gehaald kunnen worden met projecten op het gebied van zonne- en windenergie. Binnen de gemeente zijn hiervoor diverse geschikte locaties. Windmolens leveren in potentie de meeste duurzame energie op. De conclusie van de verkenning is dan ook dat de gemeente haar energiedoelstellingen zonder extra windmolens niet haalt.

Naast zon en wind wordt ook van andere energiebronnen een bijdrage verwacht aan de energiedoelen, zoals het inzetten van restwarmte uit bedrijfsprocessen om bijvoorbeeld gebouwen te verwarmen.

Vijf pilotprojecten
Wethouder René de Vent: "We gaan de komende jaren aan de slag met onze ambitieuze doelstellingen. Daarbij zetten we in op een realistische mix van energiebronnen, met extra aandacht voor zon, wind en restwarmte. Concreet willen we vijf kansrijke pilotprojecten zo snel mogelijk oppakken. Dat doen we samen met initiatiefnemers en de omgeving."

Op het gebied van windenergie gaat het windmolens in het gebied tussen Bergentheim en Kloosterhaar, en langs de provinciale weg N36, ten zuiden van de rotonde Witte Paal. Op het gebied van zonne-energie gaat het om het lokale initiatief voor een kleinschalig zonnepark in Lutten en een grootschalige veldopstelling voor zonnepanelen. Tenslotte wil het college een vervolgstap zetten met het nuttig toepassen van restwarme van Wavin.

René de Vent: "Bij het vormgeven van deze projecten letten we goed op lokaal eigenaarschap en ruime participatiemogelijkheden. Maar ook betrokkenheid van de omgeving en de bijdrage die een project aan de omgeving biedt zijn belangrijke voorwaarden. De gemeenteraad heeft altijd het laatste woord en besluit of een project van start gaat", aldus René de Vent.
De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college op 19 september in de oriënterende ronde en neemt naar verwachting op 3 oktober een besluit.


8-9-2017 11:21

Open huis Sporthal De Slag op 13 september

Sporthal De Slag op de SPORTBLVD in Hardenberg is klaar en in gebruik genomen. De hal wordt officieel geopend op woensdag 13 september. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen in en rond de nieuwe sporthal tijdens het open huis op 13 september tussen 14.00 en 20.00 uur.


Tijdens het open huis zijn er diverse sportieve activiteiten, zoals rondleidingen, een informatiemarkt en gratis zwemmen. Het open huis van sporthal De Slag vindt plaats op woensdag 13 september tussen 14.00 en 20.00 uur.
Om 14.30, 15.30, 16.30, 18.00 en 19.00 uur start een rondleiding door de sporthal.
Zaalvoetballers van voetbalclub HHC geven om 14.30 uur een demonstratie.
Om 15.30 uur verzorgt Basketball Experience NL een clinic waarbij bezoekers zelf kunnen ervaren hoe het is om rolstoelbasketbal te beoefenen.
Op een informatiemarkt presenteren de verenigingen en sporters van De Slag zich. Kinderen kunnen zich uitleven op de stormbaan en het springkussen. Voor de bezoekers van het open huis is er ’s middags een gezonde traktatie.
Gratis zwemmen
Ter gelegenheid van het open huis kan er op 13 september tussen 14.00 en 16.30 uur gratis gezwommen worden in het naastgelegen zwembad De Slag. Bovendien zijn op de informatiemarkt kortingsbonnen verkrijgbaar voor het zwembad, te gebruiken tot 1 november 2017.

Dankzij de komst van de sporthal is er in Hardenberg voldoende capaciteit voor sportonderwijs en binnensport. De hal bestaat uit drie zalen en in totaal zes kleedkamers. Op de tribune kunnen 150 toeschouwers plaatsnemen.
Sportonderwijs en binnensport
Het Alfa-college en het Greijdanus College geven bewegingsonderwijs in de sporthal. Daarnaast sporten de zaalvoetballers van HHC en de rolstoelbasketballers van Second Dribble in de nieuwe sporthal. De sporthal is ook voor mindervalide sporters goed toegankelijk. De sporthal voldoet dan ook aan de toegankelijkheidseisen die gesteld worden voor het Internationaal Toegankelijkheids Symbool en het inclusief beleid.

De sporthal is door aannemer Kormelink tegen het bestaande zwembad De Slag aan gebouwd. De sporthal en het zwembad hebben een gezamenlijke entree. Via de centrale hal hebben bezoekers toegang tot zowel het zwembad als de sporthal. Ook het restaurant wordt gezamenlijk gebruikt.
Duurzaam
De nieuwe sporthal is zo duurzaam mogelijk gebouwd. Voor de verwarming van de sporthal en het zwembad wordt in ieder geval gebruik gemaakt van restwarmte afkomstig van de productieprocessen op het naastgelegen Wavin-terrein. Dit gebeurt nu ook al bij de verwarming van het naastgelegen zwembad.

Met de komst van de sporthal is de SPORTBLVD in Hardenberg afgerond. De SPORTBLVD ligt aan de rand van het centrum van Hardenberg, tegenover het ziekenhuis. Op de SPORTBLVD zijn al een atletiekbaan, beachcourt en zwembad gerealiseerd.


6-9-2017 14:08

Ter Steege bouwt 47 woningen in een parkachtige omgeving in Slotgraven

In het gebied ‘Slotgraven’ in het centrum van Hardenberg bouwt ontwikkelaar Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg 47 nieuwe woningen. Het gaat om appartementen, herenhuizen en meer traditionele woningen. Het plan wordt de komende periode verder uitgewerkt. De gemeente Hardenberg en Ter Steege hebben de afspraken vastgelegd in een ontwikkelovereenkomst.


Het gebied ‘Slotgraven’ ligt in de hoek van de Witte de Withstraat en de Bruchterweg in Hardenberg. Op deze plek stonden voorheen het voormalige gemeentehuis, de bibliotheek en basisschool De Kern. De Karel Doormanlaan doorkruist het gebied. Op de locatie waar vroeger de basisschool stond, is Het Vechtdalhuis in aanbouw. De rest van het gebied heeft een tijdelijke groene inrichting. 


Vanuit de plannen voor het centrum van Hardenberg, is op deze locatie woningbouw gepland. In een ontwikkelvisie is in beeld gebracht op welke manier woningbouw in dit gebied een plek kan krijgen. Op basis van de ontwikkelvisie is ontwikkelaar Ter Steege geselecteerd om het plan verder uit te werken. Volgens het plan van Ter Steege worden in Slotgraven verschillende typen woningen voor verschillende doelgroepen gebouwd. 


In de hoek van de rotonde verrijst een appartementengebouw met circa 18 appartementen. Dit complex wordt omgeven door een groen talud. Parkeren gebeurt op maaiveldniveau onder het gebouw. Samen met het gemeentehuis vormt dit appartementengebouw de entree van het gebied. 

In de rest van dit gebied worden 20 herenhuizen gebouwd. Deze herenhuizen hebben drie of vier bouwlagen met een plak dak. De huizen liggen rond een gedeeld leefdek met daaronder de eigen parkeerplaatsen. De ruime herenhuizen kennen een robuuste en stoere architectuur. 

Aan de zuidwestrand van het gebied, aan de Karel Doormanlaan, is ruimte voor traditionele woningen. Het gaat om 4 twee-onder-een-kapwoningen en 5 rijenwoningen met tuin op het zuiden of westen. 


De ontwikkelaar heeft veel aandacht voor duurzaamheid. De slimme energieneutrale woningen krijgen geen aansluiting op het gasnet. Ook bij de inrichting van de openbare ruimte krijgt duurzaamheid nadrukkelijk een plek. Parkeerplaatsen liggen uit het zicht en de auto wordt uit de parkachtige omgeving geweerd.


Om de nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De bestemmingsplanprocedure is gestart. De bouw van de eerste woningen in dit gebied kan in 2018 starten.


De plannen voor het gebied Slotgraven worden ook gepresenteerd tijdens het Woonevent Hardenberg op 5 oktober  tussen 16.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis. 
5-9-2017 11:29

EUREGIO-spreekuur op 13 september

EUREGIO houdt op woensdag 13 september 2017 van 09.30 tot 13.00 uur een groot grensgangerspreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.


U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over grensoverschrijdende werkzaamheden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vragen op het gebied van ziektekostenverzekering, sociale verzekeringen, kinderbijslag en belastingrecht.


Voor de beantwoording van deze vragen zijn specialisten aanwezig van de Belastingdienst, Finanzamt, Sociale Verzekeringsbank, Deutsche Rentenversicherung, AOK en de EUREGIO. Kijk voor meer informatie op www.grensinfopunt.eu.


Met ingang van 1 januari 2017 kunnen geen Nederlandse belastingaangiftes meer worden ingevuld op de spreekuren van EUREGIO.


28-8-2017 16:13

Gemeente verkoopt grond aan Saxenburgh Groep voor realisatie medisch centrum vechtdal

Het college van B&W en de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep hebben vandaag een volgende stap gezet voor de realisatie van het nieuwe ziekenhuis in Hardenberg. De gemeente verkoopt bijna 13.500 vierkante meter grond tussen de Jan Weitkamplaan en de J.C. Kellerlaan aan de Saxenburgh Groep. Het gaat om een perceel dat nu in gebruik is als parkeerplaats van het Röpcke-Zweers...


Het college van B&W en de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep hebben vandaag een volgende stap gezet voor de realisatie van het nieuwe ziekenhuis in Hardenberg. De gemeente verkoopt bijna 13.500 vierkante meter grond tussen de Jan Weitkamplaan en de J.C. Kellerlaan aan de Saxenburgh Groep. Het gaat om een perceel dat nu in gebruik is als parkeerplaats van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis.

Loco-burgemeester Douwe Prinsse van de gemeente Hardenberg en Henri Janssen, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep zetten maandag 28 augustus hun handtekeningen onder de stukken voor de overdracht van de grond. De volgende stap is dat beide partijen een ontwikkelovereenkomst opstellen waarin afspraken worden gemaakt over onder meer het parkeren, inclusief het tijdelijk parkeren tijdens de bouwfase en het inrichten van het terrein rondom het nieuwe ziekenhuis.

Eerste schop in de grond
In maart van dit jaar presenteerde  de Saxenburgh Groep haar nieuwbouwplannen voor het nieuwe ziekenhuis medisch centrum vechtdal. Henri Janssen: “Als alles volgens planning verloopt kan op 23 december 2017 de eerste schop de grond in voor de nieuwbouw van het ziekenhuis. Het nieuwe ziekenhuis biedt plaats aan 140 patiënten. We streven er naar dat het medisch centrum vechtdal begin 2020 gereed is.”

Gezamenlijk optrekken
Juli vorig jaar zetten de Saxenburgh Groep en de gemeente Hardenberg al hun handtekeningen onder de intentieovereenkomst om gezamenlijk op te trekken bij de ontwikkeling van het nieuwe ziekenhuis in Hardenberg. De gemeente Hardenberg vindt de realisatie van een nieuw ziekenhuis in combinatie met andere zorg- en zorggerelateerde functies belangrijk. “Een nieuw ziekenhuis met een uitstekende ligging naast het treinstation en tegenover de sportboulevard versterkt de regionale positie en heeft een belangrijke functie voor de vitaliteit van onze regio”, aldus loco-burgemeester Douwe Prinsse.


23-8-2017 15:44

Gemeente Hardenberg, Enexis Netbeheer en Enpuls samen in actie voor een duurzame toekomst

De gemeente Hardenberg heeft met Enexis Netbeheer en Enpuls, beide onderdelen van de Enexis Groep, afspraken gemaakt over hun inzet voor duurzame initiatieven in de gemeente. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat vandaag ondertekend is in het gemeentehuis.In het duurzaamheidsprogramma ‘De kracht van gewoon duurzaam doen 2015 – 2018’ heeft de gemeente Hardenberg ambities rond energie...


De gemeente Hardenberg heeft met Enexis Netbeheer en Enpuls, beide onderdelen van de Enexis Groep, afspraken gemaakt over hun inzet voor duurzame initiatieven in de gemeente. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat vandaag ondertekend is in het gemeentehuis.

In het duurzaamheidsprogramma ‘De kracht van gewoon duurzaam doen 2015 – 2018’ heeft de gemeente Hardenberg ambities rond energie en duurzaamheid vastgelegd. Het meerjaren-programma volgt het landelijke Energieakkoord en heeft als doel om 1,5% energiebesparing per jaar en 14% duurzame energieopwekking in 2020 te halen. Enexis Netbeheer en Enpuls, die zich specifiek op duurzaamheid richt, zetten zich in om samen met de gemeente deze duurzame doelstellingen te bereiken.

Samenwerking netwerkbedrijven
“Vorig jaar hebben we al afspraken gemaakt met de andere energienetwerkbedrijven in onze gemeente. We zijn dan ook verheugd om nu te kunnen melden, dat ook met beide bedrijfsonderdelen van de Enexis Groep afspraken zijn gemaakt om de duurzaamheidsambities concreet vorm te geven”, vertelt wethouder René de Vent.

En het blijft niet bij afspraken maken alleen. Zo is Enpuls nu al betrokken bij verschillende initiatieven in de gemeente Hardenberg, zoals het initiatief voor een lokaal warmtenetwerk in Hardenberg. Hierbij werken alle netwerkbedrijven samen met het lokale bedrijfsleven. Henk Visser van Enpuls: “De samenwerking helpt Enexis Netbeheer zicht te krijgen op de lange termijn plannen en gericht te investeren in de infrastructuur zodat deze de energietransitie optimaal faciliteren.”

Ondersteuning lokale initiatieven
Enexis Netbeheer en Enpuls beschikken over veel kennis die gebruikt kan worden bij het terugdringen van het gebruik van traditionele energiebronnen zoals aardgas en aardolie. Er worden projecten op het gebied van energiebesparing en energieopwekking opgezet.

Daarbij valt te denken aan de ‘Buurkracht’ projecten, waarbij ondersteuning wordt gegeven aan lokale initiatieven van inwoners om actief aan de slag te gaan met energiebesparing of het zelf opwekken van energie. Een ander voorbeeld is de ondersteuning van gemeenten bij de aanleg van nieuwe wijken zonder gasaansluitingen. Maar ook worden scenario’s ontwikkeld voor de toekomstige energievoorziening zonder aardgas.

Convenant
De afspraken in het convenant met Enexis Netbeheer en Enpuls lopen tot 2024. Periodiek vindt overleg met de gemeente plaats om de afspraken en acties te bewaken.


21-8-2017 10:57

Informatiebijeenkomst afsluiting N34

Op woensdag 6 september 2017 organiseert de provincie Overijssel samen met de aannemerscombinatie FLOOW (bestaande uit Reef Infra, Schagen Infra en Salverda Bouw) een informatiebijeenkomst over de afsluiting van de N34 vanaf de N343 tot aan het kruispunt J.C. Kellerlaan. Van 9 tot en met 27 oktober is dit deel van de weg afgesloten.


De informatiebijeenkomst vindt plaats in de ontvangstruimte van de provincie en de aannemer aan de J.C. Kellerlaan 22 in Hardenberg (gebouw Van Dijk bouw) tussen 16.00 uur en 20.00 uur. Belangstellenden kunnen vrij inlopen om kennis te nemen van de planning en de uitvoering van de werkzaamheden aan dit weggedeelte. Medewerkers van de provincie en de aannemer zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.


Na deze eerste fase van de aanpak van de N34 vinden er in 2018 nog twee wegafsluitingen plaats:
 • In het voorjaar van 2018 tussen de Witte Paal en de N343;
 • In het najaar van 2018 tussen de J.C. Kellerlaan en de grens met Drenthe.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de nieuwe N34 van 100 km/uur uiterlijk medio 2019 afgerond.

Kijk voor meer informatie op www.overijssel.nl/n34


21-8-2017 10:21

Sportlaan en Marslaan krijgen deels nieuwe bestrating

De Sportlaan en de Marslaan in Hardenberg zijn van maandag 4 september tot maandag 9 oktober 2017 afgesloten voor het verkeer.


De Sportlaan wordt deels een fietsstraat en een deel van de Marslaan krijgt nieuwe bestrating. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Gelder.

Sportlaan fietsstraat
De Sportlaan, tussen de Marslaan en Parkweg) wordt een fietsstraat. Dat wil zeggen dat automobilisten te gast zijn en zich aanpassen aan het fietsverkeer in deze laan. Door dit deel van de Sportlaan in te richten als fietsstraat wordt de fietsroute vanaf de wijk Marslanden richting het station gerealiseerd. Fietsers kunnen het station bereiken via de route Amaliabrug – Prengerlaan - Marslaan - Sportlaan - Stationsstraat.

Nieuwe bestrating Marslaan
De nieuwe bestrating van de Marslaan tussen de Voermansstraat en de Sportlaan is nodig vanwege het vele bouwverkeer dat door de laan is gegaan.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Gelder. Omwonenden en bedrijven aan de Marslaan en Sportlaan worden door ingenieursbureau Sweco geïnformeerd over de werkzaamheden.


17-8-2017 13:02

Onderhoudswerkzaamheden vrijdag 18 augustus vanaf 12.00 uur

Wegens onderhoud aan systemen is het mogelijk dat u de online selfservice producten op de website niet kunt raadplegen op vrijdag 18 augustus vanaf 12.00 uur.


U kunt iedere werkdag van 08.30 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de publieksdienst via telefoonnummer 14 0523. U kunt met vragen ook gebruik maken van het digitale contactformulier, deze is 24/7 beschikbaar via onze website www.hardenberg.nl.


16-8-2017 11:32

Vacature voor Beheerder

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is voor de afdeling Maatschappelijk Domein, multifunctioneel centrum “Carrousel” in Ommen op zoek naar een Beheerder. Het betreft een vacature voor 12-18 uur en voor de duur van ½ jaar met mogelijkheid tot verlenging.


Als beheerder van de Carrousel ben je gastheer voor de bezoekers. Je ziet toe op een correct gebruik van de accommodatie en de materialen en treedt corrigerend op bij onjuist gebruik. Je voert (klein) onderhoud  en reparaties uit en verzorgt de schoonmaak. Je werkt volgens een rooster afwisselend overdag, ‘s avonds en in de weekenden.

U kunt reageren op deze vacature tot en met 26 augustus.


16-8-2017 11:04

Gemeente Hardenberg, Enexis Netbeheer en Enpuls samen in actie voor een duurzame toekomst

De gemeente Hardenberg heeft met Enexis Netbeheer en Enpuls, beide onderdelen van de Enexis Groep, afspraken gemaakt over hun inzet voor duurzame initiatieven in de gemeente. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat op woensdag 23 augustus 2017 wordt ondertekend in het gemeentehuis.


In het duurzaamheidsprogramma ‘De kracht van gewoon duurzaam doen 2015 – 2018’ heeft de gemeente Hardenberg ambities rond energie en duurzaamheid vastgelegd. Het meerjaren-programma volgt het landelijke Energieakkoord en heeft als doel om 1,5% energiebesparing per jaar en 14% duurzame energieopwekking in 2020 te halen. Enexis Netbeheer en Enpuls, die zich specifiek op duurzaamheid richt, zetten zich in om samen met de gemeente deze duurzame doelstellingen te bereiken.

Samenwerking netwerkbedrijven
“Vorig jaar hebben we al afspraken gemaakt met de andere energienetwerkbedrijven in onze gemeente. We zijn dan ook verheugd om nu te kunnen melden, dat ook met beide bedrijfsonderdelen van de Enexis Groep afspraken zijn gemaakt om de duurzaamheidsambities concreet vorm te geven”, vertelt wethouder René de Vent. En het blijft niet bij afspraken maken alleen. Zo is Enpuls nu al betrokken bij verschillende initiatieven in de gemeente Hardenberg, zoals het initiatief voor een lokaal warmtenetwerk in Hardenberg. Hierbij werken alle netwerkbedrijven samen met het lokale bedrijfsleven. Henk Visser van Enpuls: “De samenwerking helpt Enexis Netbeheer zicht te krijgen op de lange termijn plannen en gericht te investeren in de infrastructuur zodat deze de energietransitie optimaal faciliteren.”

Ondersteuning lokale initiatieven
Enexis Netbeheer en Enpuls beschikken over veel kennis die gebruikt kan worden bij het terugdringen van het gebruik van traditionele energiebronnen zoals aardgas en aardolie. Er worden projecten op het gebied van energiebesparing en energieopwekking opgezet. Daarbij valt te denken aan de ‘Buurkracht’ projecten, waarbij ondersteuning wordt gegeven aan lokale initiatieven van inwoners om actief aan de slag te gaan met energiebesparing of het zelf opwekken van energie. Een ander voorbeeld is de ondersteuning van gemeenten bij de aanleg van nieuwe wijken zonder gasaansluitingen. Maar ook worden scenario’s ontwikkeld voor de toekomstige energievoorziening zonder aardgas.

Convenant
De afspraken in het convenant met Enexis Netbeheer en Enpuls lopen tot 2024. Periodiek vindt overleg met de gemeente plaats om de afspraken en acties te bewaken.


10-8-2017 15:06

Werkzaamheden fietspad over de stuw bij de Koppel in Hardenberg

Vanaf woensdag 16 augustus tot zaterdag 19 augustus voert Schagen Infra onderhoudswerkzaamheden uit op het fietspad van de stuw (Kalsenboompad) in de Vecht bij de Koppel in Hardenberg.


Op de brug wordt een nieuwe slijtlaag aangebracht. Het fietspad wordt afgesloten.

Bereikbaarheid
Fietsers worden omgeleid via De Stuwdijk, Jan van Arkelstraat, Willebrandt van Oldenburgstraat, Europaweg. De fietsers kunnen via het fietspad Kalseboompad hun weg richting Heemse vervolgen.


10-8-2017 14:47

Vacature voor Medewerker ICT

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is voor de afdeling Dienstverlening op zoek naar een Medewerker ICT. Het betreft een vacature voor 36 uur per week en een vast dienstverband.


Als Medewerker ICT ben je onder andere verantwoordelijk voor het technisch beheer van ICT-systemen. Daarnaast zorg je voor de beveiliging van digitale bestanden en lever je een actieve bijdrage aan de professionalisering van de ICT organisatie.

U kunt reageren op deze vacature tot en met 27 augustus. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 36.


4-8-2017 14:46

Vacatures voor Beleidsadviseur bedrijfseconomie en Adviseur interne controle – auditing

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is voor het team Financiën, Inkoop en Verzekeringen (FIV) van de afdeling Dienstverlening per direct op zoek naar een Beleidsadviseur bedrijfseconomie en een Adviseur interne controle – auditing.


De vacature Beleidsadviseur bedrijfseconomie is voor onbepaalde tijd en 36 uur per week.
De vacature voor Adviseur interne controle - auditing is voor onbepaalde tijd en 36 uur per week.


24-7-2017 07:56

Koninklijke Onderscheiding voor brandweervrouw Miriam Drogt

Burgemeester Peter Snijders van de gemeente Hardenberg heeft vrijdag 21 juli een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Miriam Drogt uit Dedemsvaart. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De feestelijke uitreiking vond plaats in de brandweerkazerne in Dedemsvaart.


Miriam Drogt was exact 25 jaar werkzaam als brandweervrijwilliger voor de gemeenten Avereest en Hardenberg (tegenwoordig Veiligheidsregio IJsselland). Van 5 juni 1992 tot 5 juni 2017 werkte zij bij de groep Dedemsvaart.


Na de basisopleidingen behaalde Miriam het diploma Hoofdbrandwacht en was ze inzetbaar als manschap. Daarnaast zette Miriam zich in als Oefenleider en gaf ze voorlichting op scholen in het kader van 'brandveilig leven'.


Vrijwillig actief
Voor ze in 1992 begon bij de gemeentelijke brandweer, was ze gedurende een periode van negen maanden actief bij de bedrijfsbrandweer van postorderbedrijf Wehkamp.


Naast haar vrijwillige inzet bij de brandweer was Miriam ook vrijwillig actief in het begeleiden van verschillende mensen met een handicap. Vanwege haar toewijding en de voortreffelijke wijze waarop ze zich 25 jaar lang inzette voor de veiligheid en kwaliteit van de brandweer in Dedemsvaart is Miriam koninklijk onderscheiden.


21-7-2017 13:10

Inschrijving kavels en verkoop woningen in Marslanden start op 5 oktober

De inschrijving voor kavels en verkoop van nieuwbouwwoningen in de uitbreiding van de wijk Marslanden start op donderdag 5 oktober tijdens het Woonevent Hardenberg. Als eerste worden in Marslanden 190 woningen gebouwd in deelgebied De Cirkel. Het gaat om vrijstaande, twee-onder-een-kap- en rijenwoningen in verschillende prijsklassen. Ook worden er huurwoningen gebouwd. De gemeenteraad heeft het...


De Hardenbergse woonwijk Marslanden wordt in noordelijke richting verder uitgebreid. De komende jaren worden hier circa 400 nieuwe woningen gebouwd. Als eerste wordt gebouwd aan de noordoostkant van de Van Coeverdenstraat, in het gebied De Cirkel. Dit gebied grenst aan de bestaande woningen in Marslanden.
Voor De Cirkel is een verkavelingsschets gemaakt, die laat zien waar de woningen gebouwd kunnen worden. Volgens deze indicatieve schets is in De Cirkel ruimte voor ongeveer 190 woningen. Het gaat om 14 vrijstaande woningen, 80 twee-onder-een-kapwoningen en 96 rijenwoningen in verschillende prijsklassen. Er worden ook huurwoningen gebouwd.

Vrije kavels

De gemeente Hardenberg geeft vrije kavels uit in deelgebied De Cirkel: circa 5 kavels voor een vrijstaande woning en circa 32 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning. Daarnaast worden op gemeentelijke grond rijenwoningen gebouwd.
De kavelprijzen zijn nog niet bekend, maar zullen niet veel afwijken van de gebruikelijke kavelprijzen in de gemeente Hardenberg. Voor een twee-onder-een-kapwoning zal in Marslanden een kavelprijs gelden van ongeveer € 180 tot € 190 (exclusief 21% btw) per vierkante meter. De prijs van een kavel voor een vrijstaande woning ligt naar verwachting rond de € 190 tot € 200 (exclusief 21% btw) per vierkante meter.

Sociale huurwoningen
De gemeente heeft afspraken gemaakt met woningstichting De Veste over de bouw van sociale huurwoningen in Marslanden. Voor 7 rijenwoningen wil de gemeente Hardenberg afspraken maken met een aannemer.
Bij de uitbreiding van Marslanden werkt de gemeente nauw samen met Roosdom Tijhuis. Deze ontwikkelaar gaat in De Cirkel 30 twee-onder-een-kapwoningen en 39 rijenwoningen bouwen, in verschillende prijsklassen. Ook Roosdom Tijhuis maakt afspraken met De Veste over de bouw van sociale huurwoningen.

Ook ontwikkelaars Heutink (Genemuiden) en Sado HOM (Hardenberg) nemen een deel van de kavels af. Heutink bouwt 8 twee-onder-een-kap-, 3 vrijstaande en 14 rijenwoningen. Sado HOM bouwt 6 vrijstaande woningen, 10 twee-onder-een-kapwoningen en 20 rijenwoningen.
Start inschrijving/verkoop op 5 oktober
De inschrijving voor de vrije kavels en verkoop van nieuwbouwwoningen start op donderdag 5 oktober 2017 tijdens het Woonevent Hardenberg. Tijdens dit evenement presenteren partijen die actief zijn op de Hardenbergse markt voor nieuwbouwwoningen hun aanbod in Marslanden en het centrum van Hardenberg. Het Woonevent Hardenberg vindt plaats in het gemeentehuis van Hardenberg tussen 16.00 en 20.00 uur.

Bestemmingsplan vastgesteld

Om de bouw van woningen in deze uitbreiding van Marslanden mogelijk te maken, is een bestemmingsplan gemaakt. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de deelgebieden De Cirkel en Marshoogte. Nadat de woningen in De Cirkel zijn gebouwd, wordt Marslanden verder uitgebreid met woningbouw in deelgebied Marshoogte.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan 'Marslanden II, De Cirkel en Marshoogte' op dinsdag 18 juli vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf woensdag 26 juli 2017 ter inzage. Als alles volgens planning verloopt, start het bouwrijp maken van De Cirkel direct na de zomer. De eerste woningen kunnen dan in de loop van het tweede kwartaal van 2018 gebouwd worden.

Belangstellendenlijst

Inwoners die belangstelling hebben voor een kavel in Marslanden en op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen, kunnen een mail sturen naar woonteam@hardenberg.nl.

Belangstellenden voor een nieuwbouwwoning van Roosdom Tijhuis in Marslanden kunnen zich inschrijven via www.roosdomtijhuis.nl/project/marslanden, of een mail sturen naar e.baan@roosdomtijhuis.nl.


20-7-2017 13:04

Aquisitie gemeentegids Hardenberg gestart door Akse Media

Begin 2018 komt de nieuwe gemeentegids van de gemeente Hardenberg uit. De gids wordt uitgegeven door Akse Media uit Den Helder. Akse Media is inmiddels gestart met de acquisitie voor de gemeentegids. U kunt hiervoor benaderd worden door Jessica Venema van Akse Media.


De gids, die in samenwerking met Akse Media wordt gemaakt, is de enige officiële gemeentegids.
De vertegenwoordiger neemt een brief van de gemeente mee waarin dit wordt bevestigd. U kunt naar deze brief vragen als u een afspraak heeft met de vertegenwoordiger.

Digitale gemeentegids

De gids is gratis digitaal beschikbaar. Daarom wordt de gids niet meer huis-aan-huis verspreid.
Naast het gemeentehuis Hardenberg ligt de papieren gemeentegids ook bij het Informatiepunt Hardenberg, De Buurtkamers, Ouderen sociëteit Antenne, Oudersoos in Hardenberg, de Bibliotheken, De Stuw, Zorgcentrum: Clara Feyoena Heem/ Oostloorn/ Van Dedem Marke/ 't Welgelegen en tot slot de Samen Doen locaties.

Meer informatie?

Voor vragen over adverteren in de gemeentegids kunt u contact opnemen met Jessica Venema van Akse Media. Dit kan via het e-mailadres Jessica@aksemedia.nl.


20-7-2017 08:22

Kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen vastgesteld

De gemeenteraad van Hardenberg heeft in zijn vergadering van 4 juli 2017 het kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen vastgesteld.


Het kwijtscheldingsbeleid treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking en ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in Hardenberg. Tegen betaling van de verschuldigde leges is een afschrift verkrijgbaar.


Het kwijtscheldingsbeleid is ook online te raadplegen op de website van de gemeente.


© Gemeente Hardenberg